Verschillende Polders. HET AANLEGGEN van VLUGTHEUVELS. Medaille ivoor zoo vex ilit met de, waarde der prijzen zal zijn overeen te brengen, ea wel naar den volgenden inaatstaf. VOOR EENEN EERSTEN PRIJS: eeue Gouden Medaille, ter waarde van 50. VOOR EENEN TWEEDEN PR IJS: eene Zilveren Medaille, ter waarde van f 10. VOOR EENEN DERDEN PR IJS: eene Bronzen Medaille, ter waarde van 6. met bijvoeging van het overige in speciewaar dit vereischt wordt. Art. 9. De Tentoon9tel]ing zal aanvangen des voormiddag* ten 10 ureen eindigen des namiddags ten 4 ure. Art. 10. De toegang is bepaald op 25 Cents de persoon. De leden der Hollandsche Maatschappij van Landbouw hebben echter, op vertoon van hnn doorgaand Bewij9, met een vrou- vvelijk lid van hun hui9gezin vrijen toegang, alsmede de in- zenders voor hunnen persoon. Bij de plaats der Tentoonstelling zullen gedrukte lijsten van het ten toon gestelde en toegang-billetten verkrijgbaar zijn. Art. 11. De uitreiking der prijzen zal des namiddags ten 2 ure plaats hebben. Art. 12. Gelegenheid tot behoorlijke stalling voor het VEE zal door het Be»tuur aangevvezen worden, dat Sevens zorg zal dragen voor hetgeen in acht genomen moet worden met be- trekking tot de Stedelijke Belasting op het geslagt. Art. 13. Bij deze Tentoonstelling zal eene verloting van ten toon gesteld VEE gevoegd wordenna bekomen verlof van het daartoe be-voegd gezag, onder nader mede te deelen bepalingen. Hel Bestuur der Afdeeling Rotterdam, Schiedam cn Omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. C. J. P. VAN DEE, SCHALKLVoorzitter. H. DE BIESecretaris. NB. Na afloop der Tenloonslelling zal er voor de leden der Hollandsche Maatschappij van Landbouw gelegenheid zijn tot deelneming aan eenen Gemeenschappelijken Maaltijdtegen beldting van f 2,50 de persoon. met eene halve jlescli uiijn. />ij die daarvan gebruik wenschen te mahenworden verzocht tick franco op te geven aan den Secretaris der Afdeeling uilerlijk op iVaandag 1 April 1862. De afdeeling RotterdamSchiedam en omstreken heeft den 13den February jl. eene leesvergadering te Cliar- lois gehouden, waar, onder anderen, door drie land- bouwers zeer praktisclie voorlezingen over het gebruik van werktuigen en over draineren volgens eigen on- dervinding gehouden werden. Bij die gelegenheid zijn tevens drie ploegen tegen 1,— het lot, ver- loot geworden. Naar aanleiding der noodlottige rivier-overstroomin- gen in January 186] is door den Raad van Bestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieursop uit- noodiging van Z. M. den Koning, in February van hetzelfde jaar eene Prijsvraag uitgeschreven van den navolgenden inhoud Er wordt verlangd een Ontwerp van een stelsel van vlugtheuvelshoofdzakelijk geschikt voor de lage landen langs onze hoofdrivierenbevattende tevens de beschrijving en begrooting van eenen vlugtheuvel, ryet bijbehoorende inrigtingen, geschikt tot berging van menschenvee en goederen bij overstroomingenen zulks voor gemeenten of dor- „pen van 500 tot 3000 inwoners. Bij dit ontwerp zal rao.eten getracht worden de voorgestelde vlun"t- heuvels dienstbaar te maken tot berging voor dijks- mateiialenen moet daar worden aangetroffen al hetgeenvooral in de eerste oogenblikkendienst- baar kan zijn tot verzorging en verpleging van de vlugtelingenten tijde van ijsgang en hoog opper- water. De ingenomene gronden en gebouw°en moe- ten in rustige tijden zooveel mogelijk tot nuttige einden beschikbaar blijven. Men verlangt verder, dat het ontworpen stelsel in bijzonderheden uitgewerkt, worde uiteengezet met toepassing op ten minste twee van de meest aan overstrooming blootgestelde streken van ons vader- land." Ter beantwoording van deze prijsvraag zijn inge- komen twee antwoorden. Het eene van Dr. W. C. II. Staring is met de door den Koning uitgeloofde gouden medaille van verdienste bekroond geworden terwijl aan het andere van den ingenieur van den waterstaat J, van der Toorn de uitgeloofde zil- veren medaille met diploma is toegekend. Beide ontwerpen zijn opgenomen in de verhaude- lingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en als overdruk voor den prijs van 1 verkrijgbaar gesteld. Wij ontleenen daaraan het volgende. Staring beschrijft twee inrigtingen om het voor gestelde doel te bereiken. Vlugtheuvels, door hem bij voorkeur terpen (woerden of wierden)volgens let reeds kestaande spraakgebruik genoemd en dobben, zijnde kriugyormige dijken zoo als die in Groningen, Friesland en Xeeland reeds op de buitendijksche lan den in gebruik zijn, om het vee tegen den opko- menden vloed te beveiligen. llij berekent de meest doelmatige oppervlakte op een kwart bunder, waarop 500 menschen (honderd huisgezinnen) met 96 paarden, 362 runderen, 50 sckapen en 50 varkens, benevens het voornaamste huisraad zou kunnen worden geborgen. Voor kleinere gemeenten zou alzoo een ierp of dobbe voldoende zijn; voor grootere daarentegen meerdere noodig wezen die zoo digt mogelijk bij den kom der gemeente moesten worden opgerigt en vooral, waar het kan, nabij of tegen den dijk geplaatst worden. De hoogte zou een el boven dijkskruiu moeten zijn en alzoo naar de plaatselijke gesteldheid zes tot twee ellen bedragen. De buitenhellingenmet glooijing van drie op een, wenscht hij met drie rijen boomen, tot be- scherming bij ijsgang te beplanten. De kosten eener zoodanige terp zouden bedragen bij eene hoogte van zes ellen 21,000, bij vier ellen 12,100, bij twee ellen 5300. Bij het niet betalen van den grond, die op 2000 per bunder is gesebat, de medehulp der ingezetenen voor het vervoer van den grond en bet verrigten van het werk buiten aanbesteding, zou den echter de kosten slechts 9200 5200 en 2100 bedragen. Eene dobbe zou bij eene hoogte van vier tot zes ellen van den ringdijk wat meer, daarentegen bij eene hoogte van twee tot vier ellen belangrijk minder kosten dan eene terp, terwijl eene dobbe door de binnenbelling van den dijk, vooral als deze hoog iseene veel grootere opper vlakte tot berging oplevert. De voorkeur wisselt alzoo naar de plaatselijke gesteldheid af. Waar men ze tegen de bestaande dijken kan doen aansluiten, worden de kosten natuurlijk belangrijk minder. Bepaalde gebouwen voor bet gebruik bij waters- nood op te rigtenacht Staring zeer bezwaarlijk en kostbaar; daarentegen bieden de bestaande scholen en kerken daarvoor eene uitmuntende gelegenheid aan. De bestaande beboorden door dobben watervrij te worden gemaakt en de nieuwe, die men oprigt, dien- den altijd op terpen geplaatst of door dobben inge- sloten te worden. Ook zouden de dijksbesturen de bij lien in gebruik zijnde gebouwen daar zooveel mogelijk moeten plaatsen of daarheen verplaatsen. \°or berging van het vee zou men eenvoudige, wei- nig kostbare afdaken of loodsen kunnen zetten. Eene te kostbare ir.rigting in bet nemen van, alle mogelijke voorzorgen zou te bezwaarlijk zijn, wijl het waarschijnlijke vooruitzigt bestaat, dat daarvan gemiddeld ten allermeeste slechts twee malen gedu- rende een menschen lceftijd gebruik zal behoeven te worden gemaakt. Naar den maatstaf der overstroomingen gedurende de laatste honderd jaren tochheeft Maas en Waal kans om alle elf jaar te overstroomende Neder- Betuwe met Vuren en Culenborg, Tielerwaard en de Bommelerwaard beneden den Meidijk alle zeventien jaar, de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard alle vijf en twintig jaar, de Bommelerwaard boven den Meidijk alle drie en dertigjaar, de Geldersche vallei en de Krimperwaard elke eemv eenmaal. Daarbij is zonder tvvijfel de kans van overstrooming overal aan- merkelijk verminderd ten gevolge der groote dijk- en rivier-verbeteringen, die onafgebrokenvooral sedert het jongst verloopen tiental jaren, ten uitvoer zijn gebragt. ler voldoening aan het laatste deel der prijsvraag is de volgende berekening gemaakt. ooi Maas en Waal zouden voor de 26 gemeenten 52 dobben of terpen, ter gemiddelde hoogte van vier ellen noodig zijnwaarvan de kosten van oprigting hoogstens 572,000 zouden bedragen. Met loodsen vooi het vee zou dit 810,000 kunnen worden. Onder inaehtneming van al de voordeelen der plaat selijke gesteldheid, als aansluiting aan dijken, be staande vloedvrije plaatsenzou de geheele inrigting hoogstwaarscliijnlijk niet meer dan de helft of/405,000 behoeven te kosten, hetgeen voor de 21,617 inwo ners 17.50 per hoofd zou bedragen. Voor den Bom melerwaard met 20 gemeenten en 28 terpen of dobben gemiddeld vijf el hoogverkrijgt men volgens dezelfde berekening eene uitgave van 322,000 of 22.50 per hoofd. In 1850 was reeds door de regering vastgesteld dat er jaarlijks eene aanzienlijke som voor de verbe- tering onzer hoofdrivieren zou worden besteed en daaronder lien duizend gulden voor het jaarlijks op- werpen van terpen, vooreerst in die streken boven den Diefdijk, welke door de opgestuwde overstroo- mingswatercn van de Neder-Betuwe cn het land van Culenborg telkens zwaar te lijden hadden. Slechts twee van deze terpen zijn tot stand gekomen, die van Beest en van lthenoy. Moeijelijkheden met de inwoners, die het oprigten tegenwerkten en zelfs de oppervlakte voor den terp noodig, niet wilden afstaan, hebben aan de Regering de lust benomen, om de zaak verder door te zettenen de daarvoor jaarlijks uitgetrokken som is weggebleven van de begrooting, Men zal dus genoodzaakt zijn tot onteigening te ko- men en niet dan bij uitzondering geldelijke liulp 0f ondersteuning, noch van bijzondere personen, noch van de gemeenten, noch zelfs van de provincien kunnen verwachten. De ingenieur J. van der Toorn gaat in de eerste plaats gescbiedkundig na, wat reeds vroeger omtrent het aanleggen van vlugtheuvels is geschFed en ontworpen, en toont plaatselyk in de bijzonder heden aanwaar zij vooral vereischt worden, of waar daarentegen genoegzarae vloedvrye plaatsen zijn. Als maatstaf voor de hoogte acht hij het meest juiste de hoogte van de regt tegenover liggende dijkvakken van dienzelfden ringmet eene overmaat van een halve Nedeilandsche el. Hij wenscht ze voornamelijk te vormen door verbreeding van de dijkvakken onmid- delijk buiten den kom der gemeente gelegentot eene kruinsbieedte van 15 ellen en eene verhooging van een halve el boven den overigen dijk, slechts voor enkele plaatsen bij laag gelegen binnendorpen zouden enkele binnenvlugtheuvels noodig zijn. Bij de toepassing van zijn stelsel op de drie voornaamste polderdistriktendie aan overstrooming bloot staan, komt bij tot de volgende berekening. Voor Tielerwaard, Culemborg en Buren12 vlugt heuvels binnen in de polders en 15 vlugtheuvels langs de dijken 6S8,646; voor Maas en Waal 7 vlug't- beuvels in den polder en 8 langs de dijken305,620. Voor den Beneden-Bommeierwaard wordt voorge- steld twee groote vlugtheuvelseen te Brakel en een te Poederoijen, met geheele verplaatsing van de niet watervrije gebouwenwaardoor deze dorpen geheel tegen overstrooming zouden beveiligd zijn, hetgeen f 128,400 zou kosten. Te zamen alzoo voor deze drie districten 1,122,666. Eene som, zegt bij, die, hoewel op zicb zelf zeer hoog, met betrekking tot de daardoor te erlangen veiligheid en het daai" door te verkrijgen nut zeer gering is te acbten. Tot vergoeding der scliade door de jongste overstroomingen is ongeveer 2,000,000 bijeengebragt. Voor ruim de helft dier som zou men eene blijvende groote verbetering verkrijgen, alle volgende rampen in (lie streken van veel minder omvang maken en de inwoners niet ten laste der algemeene liefdadigheid brengen. Door de gebenrtenissen van dezen winter, waarvan hij als ingenieur ooggetuige was, is hem meer dan immer te voren geblekendat de edele deu;;d van overvloedig mime en algemeene liefdadigheid van onze landgenooten bij waterrampen strekt, om het pauperismus aan le moedigen en om dd lust tot ver- dediging der dijken bij den minderen man ten eenenmale te doen overgaan. In verband daarmede keurt hij ook met nadruk af de gewoonte van de meeste gemeente- besturen om aan arbeiders en behoeftigen het opslaan van huttefl en het bouwen van geringe woningen tegen de dijkglooijingen toe te staan; men vormt daardoor zwakke punten in den dijk en vermeerdert het aantal van hendie bij den minsten waterramp ten laste der algemeene liefdadigheid komen terwijl hunne woningen terstond worden weggespoeld en later uit de liefdegaven weder moeten worden opgebouwd. Het oordeel over de bier voorgestelde plannen be- boort aan de deskundigenhet is echter te hopen dat dit onderzoek vruchten moge dragen en bet uit- voeren ook op bet ontwerpen volge, opdat niet eerst weder een nieuwe algemeene overstrooming noodig zij om nog dringender de noodzakelijkheid nan te toonen in den bestaanden toestand verbetering te brengen en niet slecht3 uitgaven voor de herstelling maar liever in de eerste plaats tot het vdorkomen van dergelijke rampen te doen. Uit Delft wordt van 10 Maart geraeld Zaturdag is door het Bestuur van den Nootdorp- schcn polder aanbesteed: het maken van 2 nieuwe stoomwerktuigen en 1 nieuwe stoomketelter vervan- ging van de bestaande werktuigen in de beide stooin- vijzelmolens van dien polder, welke zijn aangenomen voor eene som van 13,780, door den heer K. Rei- gers, te Ulftin Gelderland. Het Dijksbestuur van het 4de district Mastenbroek in Overijssel, zal op den 28sten Maart voor afbkaak {Het vervolg op het Bijvoegsel.) Drukkery van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4