MK1D8M8Q00. 45 ABVItTIITim IDK-BISSI1, Weekblad van Ilaarleminermeer, Rijnland. Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer. HAAltLEMMERMEER-POLDER. Aanbesteding. VE11KIEZINGEN Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Maatschappij van Veeverzekering BIJVOEGSEL Haarlemmermeer Opeabare Verkooping. Openbare Verkoopiag, CONCORDIA, Qfwec iDcfGtcugsfcu De Bruine Driejarige HENGST TK KOOP: TOT BET van Vrijdag 14 Maart 1862. verkoopen2 goed onderhouden scheprad-watermo- lensde Veenenrieter- en de Luiterzyl-v/ateimolen benevens 1 nieuwe eiken boven-as en 1 nieuwe mo- lenroede met toebehooren alles overtollig geworden door het in dien polder aanwezige stoomgemaal. De twee huismanswoningen met circa 84 bunders landin het westelijk gedeelte van den Anna-Pau- lownapolderwelke Maart j. 1. te Alkmaarten overstaan van den Notaris J. Bakker Schut, ge- veild werden zijn verkocbt voor ongeveer/22,000 hetgeen alzoo nagenoeg /250,per bander bedraagt. De waarde der landerijen in dezen polder is zeer verschillenddaar onlangs bij eene pu'olieke veiling gronden voor 1000,het bunder zijn verkocht geworden en er zelfs in het oostelijk deel van den polder gronden zijnaan welke men eene waarde van 1200,a 1400,toekent. Dijkgraaf en hoogheemraden hebben ter kennis van de ingelanden gebragt, dat de lijsten der stemgereg- tigde ingelanden van het hoogheemraadschap voor het jaar 1862/63 zoo als die door de Vereenigde Vergadering zijn vastgesteldvan den lOden tot den 24sten Maart (behalve des Zondags) van des morgens 9 tot 12 ure, ter inzage zullen liggen op de ge- meente-secretarien van de hoofdplaatsen der distrioten en onderdistrictenalsook in de lokalen van de stoom- gemaal-werktuigen de Cruquiusde Lijnden en de Leeghwatereu op het gemeenelandshuis te Leiden. Donderdag 20 Maart 1862 des namiddags ten 2 urezullen dijkgraaf en hoogheemraden van Rijn- land en dijkgraaf en hoogheemraden van het groot- waterschap van Woerden, bij enkele insehrijving, in het logementstaande aan 's Molenaarsbrug onder Oudshoorn, verpachten de hefting van het regt op de vaart door 's Molenaarsbrug over de Heimanswa- tering te Oudshoorn, ingaande den lsten Mei 1862 en eindigende den 31sten December 1867. De voor- waarden liggen ter lezing op de gemeenelandshuizen van Rijnland enWoerden, en in het bovengenoemde logement, van af 12 Maart. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de hoofd-opzigters van Rijnland en Woerden. Het maken der ketels en het leveren der leggers voor den Lijnden is gegund aan de laagste inschrij- versde heeren van Galen en Roest, te Kam- pen. De dijkgraaf en de heemraad Mr. J. P. A mers- foordt zijn in persoon naar Kampen geweest om zich van eene goede uitvoering der aanbesteding te verzekeren. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 26 February tot 11 Maart 1862. GEBORENMarthadochter van G. de Klepper en J. J. Schoonhoven. - Maria, dochter van J. Kneppers en M. van Veen. Dirkje, dochter van A. den Depper. Nieolaas zoon van L. van Rooije en P. Mooijekind. Fredriea Regina' Johanna, dochter van A. de Haan en A H. W. Deijkerhof. Pietcrzoon van D. Schouten en L. Hulsbos. Johannes, zoon van G. Verhenl en G. van Loon. Rosina, dochter van J. Ackermans en H. Speelmans. Cornells, zoon van L, Duivcnvoorden en M. Knapen. Johanneszoon van P. Beers en E. Stokman. Maria, dochter van R. van Beek en P. Goedeman. Neeltje, dochter van A. Blees en N. Zijp. Hendrikzoon van H. van Doom en A. Smit. Cornelia dochter van C. de Vos en J. Raap. Joseph, zoon van P. Braak en H. Glandorff. Andrew, zoon van A. Uren en M. Hancock. Johannes Francisens, zoon van J. F. Hardin" en A. Damman. Antje, dochter van A. Godvliet en M. Klop- Per* Gerritjedochter van H. van Marsbergen en P. Bui- ser Clazina, dochter van J. Liefhebber en G. Lankhout Dirk, zoon van P. Vreeken en J. Oosten. Gerdina dochter van M. Brenkelaar en C. W. Henrichs. Gijsbert, zoon van J. Roest en S. C. van Wieringen. Adriana, dochter van J. den Hollander en A. Tielemans. LEVENLOOS AANGEGEVEN een Kind van A. Bloos en E. Verheul. OVERLEDENJohanna, oud 1£ jaar, dochter van H. Ze- venhnizen en R. Verhoef. Magrita, oud 6 jaren, dochter van R. van der Steen en P. van der Linden. Gerardus oud 7 jaren, zoon van J. Kneppers en M. van Veen. Cor nells van Duivenbode, oud 39 jaren, geh. met E. van Dniven- bode. Martha, ond 2 dagen, dochter van G. de Klepper en J. C. Schoonhoven. Pleunis Pieter, ond 14 maanden, zoon van P. Vis en C. W. Wouter. Maria, oud 1 jaar, dochter van A. Kuiper en M. Dekker. Wilhelmina, oud circa 8 jaren, dochter van Z. Scharff en R. de Jong. An- tonins Wieroo, ond 8 maanden, zoon van N. Boere en A. van Rooyen. Jacob Schonten, oud 34 jaren, gehuwd met F. Heijne. Krijna van der Stelt, oud 72 jaren, geh. met J. Kool. Nieolaas Pos, oud 58 jaren, weduwnaar van J. Land. Cornelis, oud 1 jaar, zoon van D. van Tol en H. Brand. Catharina Wilhelmina Henrichs, oud 26 jaren, geh. met M. Breukelaar. ONDERTRODWD: geene. GEHUWD J. W. van Nieuwaal met J. de Groot. W. Schaap met J. Bouman. P. Eickhoff met F. de Jong. C. J. Kramers met A. van Opstall. DIJKGRAAB1 en HEEMRADEN van den Haar lemmermeer-Polder zullen op Dingsdag den 18den Maart 1862, des namiddags ten 1 ure, ten huize van W. Vermeeraan het Venneperdorpovergaan tot de OPENBARE AANBESTEDING bij enkele i n s c h r ij v i n g van Het DEMPEN der SLOOT tusschen de gronden, behoorende bij de tweede Kerk en Pastorij der Hervormde Gemeente van Haarlemmermeer, en den Venneperdwars- weg en den Oostelijken Hoofdweg. De Bestekken en Voorwaarden liggen ter lezing aan de Secretarie van dien Polder, in de Groote Houtstraat te Haarlembij de Herbergiers W. Ver meer, aan het VenneperdorpJ. Legel en Z. Best- man, aan het Kruisdorpen de Wed. de Zoet op den hoek van den Bennebroekerweg en den Hoofdweg, over de Gemeente-Seeretarie. Haarlem, 12 Maart 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE POLL Voorzilter. E. W. VAN BREDERODESecretaris. IN DEN HAARLEMMERMEER-POLDER. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haar lemmermeer-Polderbrengen bij deze ter kennis van de Ingelanden van dien Polderdat de STEMMING ter verkiezing van BRIE IIOOPB-INGELANBEN open te vallen door de gewone aftreding van de Heeren Gr. A. van HOUWENINGE Gzn. en J. C. VAN DE BLOCQUERIJ, die weder verkiesbaar zijn en ten gevolge der be- noeming van den Heer H. van W1CKEVOORT CROMMELIN tot Lid van het Dagelijksch Bestuur, zalplaats hebben in het Wapen van Amster dam, op het Rusland te Amsterdam, op Vrijdag den 28sten Maart 1862 van 's voormiddags ten 10 tot 's namiddags ten 3 ure, en dat onmiddellijlc daarna tot de Opening der Stembriefjes zal worden overgegaan. De voor de Verkiezing in acht te nemen wettelijke bepalingen worden bij Circulaire aan de Kiezers medegedeeld. Haarlem, 12 Maart 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAH DE POLLVoorz-ltler. E. W. VAN BREDERODE, Secretaris. Het Bestuur der Afdeeling Haarlemmermeer maakt bekend, dat zij die hunne PAARDEN nog wen- schen te doen inschrijven voor de KEURING welke zal plaats hebben op Donderdag 27 Maart zulks nog kunnen doen mits vodr den 20sten Maart schrifteJijk en franco in te zenden bij den Secretaris der Afdeeling Sectie E E N°. 8 Op den 12den waren bereids ruim 50 Paar- den ingeschreven. In deze Gemeenteen wel op da HOFSTEDE staande aan den Sloterioegop de Pol- derkaart Sectie NNPP. 3, zal men op Dingsdag den 18 Maart 1862, 's voormiddags ten 10 ure door den Notaris VAN DER MOER publiek doen verkoopen: Eenig LEVEND VEE, BOUW- EN MELKGEREEDSCHAPPEN, als: 7 Merrie-en Ruin- paardenaftands1 bruine Merrie5 jaar1 bruine Ruin4 jaar1 bruine Ruin2 jaar1 zioarle Hengst, 3 jaar, 1 bruin Merrie- en 1 dito Hengst- veulen1 rare Koe2 Kalf koeijen 7 Vaarzen 1 Slier2 Oskalvere'tt 2 pen, 1 Zeugvarken met Biggen, 14 OverlodperS 11 Oanzen, 4 Boerenioagens1 SpeelwagerSiAi Teh wagen, 2 Driewielskarren4 Ploegen3 Spafosggm^V'* 1 Vuilegge2 Sleden2 Rolblokken1 Molbord, diverse Zwingen, Ploeg- en Wageniuigen, 1 Zaadkleed met sleden enz.2 Wanmolens1 Slroosnijmachine 1 Borsch- en KarnmachineZee/ten, 1 Schapenruif eenige Helcken, 2 Bruggen, 1 Balans, 1 Korenmaat en vele andere Gereedschappenen eindelijk eene P a r t ij HOOI. Alles om Contant Geld. Op Zaturdag den 22sten Maart 1862, 's mid- dags ten 12 ure, zal, ten Huize van den Kastelein LEGEL, aan het Kruisdorp, Gemeente Haarlemmer meer openbaar worden verkocht: Eene Iloeveelheid van plus minus 68 Kan GEDESTIL- LEERD, 28 Kan WIJN en 25 Kan Diverse LIKEU- RENwelke ten behoeve van de gemelde Gemeente zijn verbeurd verklaard. Zulks om Contant Geld. van: 1 BOEREN-WAGEN, 1 SPEEL-WAGEN 1 Driewiels-KAR1 WINDMOLEN, 1 SPAN-EGGE, 1 PLOEG en verdere BOUW- eu MELK-GEREEB- SOHAPPEN; 1 Gladhouten KABINET1 Vriesohe HANGKLOK slaande heel- half- en kwartier-uur en andere MEUBILAIRE GOEBEREN; eene Party HAKHOUT en hetgeen meer zal worden geveild. Deze Verkooping zal worden gehouden door den Notaris VAN DER MOER, op Woensdag den 26sten Maart 1862 's voormiddags 10 ure, op de Hoeve staande te Haarlemmermeer, digt bij den Lijnden, Sectie A AN°. 3 tegen gereede betaling. gevestigd te Baarn onder bescherming van Z. K. H. Prins Hendrik der Noderlanden. SOLIEDE PERSONEN, geschikt en genegen de Agentuur van bovengenoemde Maatschappij op zich te nemenadresseren zich met franco Brievenaan de Direktie der Maatschappij, te Baarn. Op Endegeest bij Leydenzijn beschikbaar: TIPO, Engelsch Volbloed, eifen donker bruin, en VINCENT, zwaar Clevelandsch Trekraseffen ligt bruin. Het Dekgeld is 15,voor TIPO, en f 7,voor VINCENTmet 1,voor den Op- passer. Het wordt vooraf betaald en in geen ge- val teruggegeven. Ziekegebrekkige of te oude Merrienter beoor- deeling van den Oppasser, worden niet toegelaten. staat ter besehikking bij B. BIESHEUVELin den Haarlemmermeer-Polder, Sectie KK, N°. 5. Het Dekgeld is 3,contante betaling. beschikbaar bij A. RUICHAVERin de Haarlemmermeer, Sectie K, N°. 11. DEKGELD 3,contant. zijnde BLAAUWE MOORKOP. Be schikbaar aan den Sloterioeg, Sectie DD, Kavel 26, bij P. RUS. DEKGELD, vaste Prijs, Drie Gulden en 25 Cents bij den eersten sprongvoor den Oppasser. van groot, zeer fijn Engelsch soort en van Halfbloed Engelsch uit Deensch ras. Franco Aanvrage bij den Bedrijfboer, te Rusthof, nabij Station Fogeleneang. ivWvvw-T. k.\-v.tvrv w vw v

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 5