s» n n Marktberigten "1 s 1 s s TE HOOP; beste 106 a 108 Ponds ZAAI-HAVER WATERHOOGTENATUUKLIJKE WATEEONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in HET HOOGHEEMEAADSCHAP yan RIJNLAND. H cs G O a cs ca w Uh B 0 EZEM H 0 0 GTE op den middag -+~ A. P. in Ellen. HOOGTE van het BUITEN WATER met betrekking tot A. P. in Ellen. SLUISGANG. a. Uren. b. Grootste Verval in Ellen. STOOMTUIGEN. AANMERKINGEN. Rijnland. Dele LAND 1J Halfweg. JJ Spaarndam. IJssel Gouda. Noordzec Katwijk. Halfweg. Spaarn dam. Gouda. Katwijk. Uren Werking. bo p "e5 a S.-S M CB T3 0 O O E SB G <0 o E SB QJ 5 3 a. —J hoogste Vioed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagsle Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. a. b. a. b. a. b. a. b. bD o "cB 1 G CB ^3 SB T3 G O O 28 1 2 3 4 5 6 0. 53 0. 54 0. 51 0. 47 0.51 0. 48 0. 62 0.54 0. 53 0. 51 0. 46 0. 51 0.50 0. 65 0. 40 0.73 0. 40 0.85 0. 48 0. 84 0. 54 0. 60 0. 49 0. 70 0. 49 0. 60 0. 50|0. 60 0.45 0. 49 0. 54 0. 60 0. 66 0. 57 0. 69 0.43 0. 39 0. 44 0. 35 0. 36 0. 24 0. 26 -f- 0.05 0.15 A. P. 0.13 0.50 0.15 -=-0.68 -r- 0.24 -5- 0.14 -5- 0.34 -f- 0.34 -r- 0.04 -r-0.28 -5- 0.85 -- 0.02 -- 0.23 -- 0.03 -- 0.19 -- 0.47 -- 0.22 -- 0.44 -5- 0.23 -^-0.10 -s- 0.35 -I- 0.35 0.01 -f- 0.26 -5-0.82 -- 0.73 1.07 -- 1.02 --1.25 -- 1.26 -- 1.12 -- 1.35 -f- 0.43 -5- 0.40 -5-0.46 -5- 0.32 -5- 0.36 -=-0.30 -5- 0.50 1.04 0.93 -- 1.00 -- 1.07 0.86 0.83 -=- 0.07 -5-1.07 -5- 1.04 -5- 1.0-2 -5- 0.73 -5-0.82 -=-0.98 -5- 0.74 23 0.19 D 18 0. 12 0.01 B 10 10* 6 11 0. 18 0.17 0. 16 0. 07 0. 09 0. 57 0.04 N B B B B B B B B B B METEOEOLOGISCHE WAAENEMINGEN, gedaan in den HAAELEMMEEMEEE-POLDEE. H LEEGHWATER. CRUQUIUS. IIJNDEN. KRUISDORP. AANMER S Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. V erdamping. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Fahrenh. KINGEN. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8 u. na. 2 u. av. 8u. vo. 8u. na. 2 u. av. 8u. 1 u 0.— ii 1.70 ii 0.— ii 1.40 u 0.— ii 0.90 u 0.— n 0.82 ii ii 761.60 a ii 29°.3 Sneeuw. 2 0.— 0.— 0.50 0.70 0.— 0.— 0.60 0.45 0.— 0.— 0.80 0.90 0.— 0.— 0.33 0.45 753.85 750.20 747.50 2S°.9 32°.2 30°.7 3 0.— 1.80 0.40 0.60 0.— 1.35 0.30 1.35 0.— 0.80 0.60 0.— 0.— 0.85* 0.30 0.35 743.32 742.04 743.42 31°.6 37°.8 32°.7 4 0.— 0.— 0.30 0.70 0.— 0.— 0.45 0.80 0.— 0.— 0.50 0.60 0.37* 0.— 0.42 0.63 751.42 754.50 758.10 27°.3 36°.0 30°.4 ft 0.— 0.— 0. 55 1.10 0.— 0.— 0.40 1.10 0.— 0.— 0.70 0.90 0.— 0.— 0.35 1.22 762.64 763.02 760.10 30°.6 39°.4 32°.7 6 6.50 0.10 0.20 0.95 2.45 0.12 0.10 0.52 1.20 0.50 0.50 0.— 1.48* 0.18 0.51 0.23 749.17 751.78 753.13 37°.2 39°.6 49°.6 V 0.90 0.30 0.55 1.40 0.80 0.— 0;60 3.10 0.— 0.— 0.30 0.40 0.75 0.17 0.62 1.29 750.84 751.05 752.64 48°.6 55°.6 50°.5 8 0.— a 0.60 ii 0.— ii 0.50 II 0.— ii 0.20 ii 0.— ii 0.58 ii 757.24 756.65 a 48°.7 59°.0 H 9.60 10.25 4 72 11. 67 2. 50 7. 30 3. 80 8.10 WATEEHOOGTE en WEEKING der STOOMTUIGEN in den HAAELEMMEEMEEE-POLDEE. WATERHOOGTE -7- A. P. in Ellen. H P3 IN DE RINGYAART IN DEN POLDER LEEGH CRU LIJN AALS- LEEGH CRU LIJN KRUIS VENN. WATER. QUIUS DEN. MEER. WATER. QUIUS DEN. DORP. DORP. 1 0.47 0.52 0.58 0.48 4.72 4.79 4.87 4.78 4.76 2 0.50 0.52 0. 55 0.48 4.76 4.77 4.76 4.77 4.78 3 0.49 0.48 0.51 0.48 4.74 4.74 4.74 4.75 4.77 4 0.49 0.49 0.56 0.48 4.73 4.73 4.75 4.74 4.75 5 0.49 0. 51 0.55 0.48 5.05 4.74 4.76 4.76 4.85 6 0.52 0.68 0.64 0.46 5.50 4.77 4.68 4.78 4.96 7 0.54 0.58 0.55 0.51 5.15 4.75 4.65 4.76 4.89, 8 0. 55 0.56 0.60 0.52 5.08 4.74 4.72 4.76 4.90 Te zamen Alzoo per minuut WEEKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. a a) S Slagen. fl V Ph o CO U Slagen. G 4> Sh Ph O CO Slagen PU P P PU u ii a u II II II ii II II II ii ii ii a ii u II II ii II II II ii ii ii a u II II II ii II II II u 13 9 5 II II II ii II II II u 24 9 5 u II II ii II II II it r 4 9 5 14191 1 71 8 s 2498 u II ii II II II u 13^ 9 5 4002 u II II ii II II II ii 9 5 1791 II II II ii II II II ii 60 9 5 19987 II II II ii II II II ii S 5 2492 II II u ii U II II u ii 9 5 5. 551 II II II ii II II II ii ii 8 5 5.728 II II II ii II II II ii Door sterke afvvaaijing van het water heeft de Leeghwater van tijd tot tijd moeten stilstaan; om diezelfde reden heeft de werking op 6 Maart met slechts 8 pompen plaats gehad. Verbetering. In N°. 7 van het Weekblad van 1862, wordt omtrent de werking van den Lijnden opgegeven dat gemaakt zijn 30526 slagen, dat moet zijn: 40526 slagen. Alzoo zijn per minuut gemaakt 5.748 slagen, in plaats van 4.329 slagen, zoo als in genoemd N°. is opgegeven. voor 5,per Mudde aan de Bouwhoeye bij 't Dorp in den Haarlem- mermeer-Polder. Amsterdam, 10 Maart. Boter. Friescbe /61a 63; Kuinder 60 a 61; Kamper 60 a 64; Deventer 49 a 55; Zwolscbe 56 a 61. 12 Maart. Granen en Zaden. Tarwe onveranderd 127 ffi honte Poolsche /363 bij partij. Rogge prijshoudend124 ffi Pruissische 252; 118 ft' Odessa 233; 1*20 ffi Petersburger 254; 118 ffi Archangel 246. Garst in een doen 112, 114 ffi nieuwe Deensche /190, 196. Koolzaad op het Voorjaar X hooger, op het Najaar prijshoudend; op 9 vat Olie in April X 83 Sept. en Oct. X 72£; Nov. X 13- Lijnzaad in een doen; 112, 113 ft* Odessa 385; 111, 112 ft Calcutta 395. Olie. Raap- dadelijk en np levering iets aangenamer; op 6/w. /45£; Vliegend' 44£. Lijn- dadelijk en op levering williger; op 6/w. 36£; Vliegend 35^. Hennep- op 6/w. 40J Vliegend f 39£. Koeken. Raap- per 1040 stuks 85 a 90. Liju- per 104 sinks /12 a 15. Vee. Kalveren le kwal./50 a 70, 2e kwal. 40 a 60, 3e kwal. 30 a 50. Schapen 22 a 30. Varkens 50 a 54 cents per Ned. ffi. Alkmaar, 7 Maart. Hooi-Kaas. Aangevoerd 119 stapels of 22,006 Ned. ft; kleine f 24, kommissie en raiddelbare 22,50; laagste prijs 14,25. Delft, 6 Maart. Boter blijft in eene willige stemming; Iste kwal. 67 a 68, 2de kwal. 62 a 66. Gouda, 12 Maart. Op de groote IvAAs-markt was de aan- voer tamelijkcirca 50 wagens; prijs 20 a 24 per 50 Ned. ft, mot zeer flaauwe stemming. Groningen, 11 Maart. Het koude weder van voorgaan- de week heeft plaats gemaakt voor zeer schoon voorjaarsweder, dat al spoedig voor den veldarbeid zal ten nutte gemaakt wor- den. De aanvoer was heden vrij groot, maar daar de vraag daaraan geevenredigd wasbloven de prijzen meest hooger dan vorige notorii,gen. Granen en Zaden. Tarwe levendig gevraagd, vooral ter ver- zending naar Vrieslandwaardoor de prijzen eene verhooging van 20 a 25 cents per mud ondergingen de gebeele aanvoer, die echler niet zeer groot waswerd tot die verhooging grif opgeruimd. Roggewaarvan de aanvoer al bijzonder klein klein blijft, vond vrij goede vraag voor consumptie en bedong daardoor eene verhooging van 10 cents per mud. Boekweit wat nieer aangeboden en tot vorige prijzen afgegeven. Win ter- en Zomer-Garst waren flaauw gestemd daar echter de aanvoer niet te groot is voor de behoefle der pellerijbleven de prijzen onveranderd genoteerdhoewel eenige partijtjes daarbeneden zijn verkocht geworden. Dikke Haver werd Vrijdag 11. bij zeer kleinen aanvoer 5 cents hooger verkocht; heden was de aanvoer ruim en de stemming aanvankelijk wil- lig, zoodat alsloen nog 5 cents daarboven werd bestecd; later liep het flaauwer, waardoor men niet boven de prijs van Vrij dag bedingen kondeen daar de meeste houders daartoe niet wilden afgeven is er veel onverkocht gebleven. Witte Voer- Haver 5 cents hooger, met goeden handel. Zwarte was Vrij dag 5 cents en heden weder 5 cents hooger, maar daartoe op het laatst der markt gemakkelijk te koopen. Paardenboonen onveranderd in prijs. Gort ruim ter veil, maar met iets nieer handel voor verzendingtot vorige prijzen. Koolzaad door gebrftk aan voorraad zonder handel. Olie. Raap- 25 cents hooger; Lijn- stil tot onveranderde prijzen. Noteringen. Tarwe. 120 ffi Jarige mode 8,60 a 9, 120/123 ffi Nieuwe dito 8,85 a 9,95; 120 ffi witte 9,35 a 9,85. Rogge. 116/120 ffi Nieuwe Inlandsche 7,60 a 8,05. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze/ 6,65 a 7,10; 113/116® dito zwarte/6,85 a 7,30. Nieuwe Garst. 96/103 ffi Winter/5,45 a 6,30. 96/99 ffi Zomer 5,—a 5,30103 ffi Knobbe 5,65. Nieuwe Haver. 78/89 ffi Dikke 3,70 a 4,40; 65/68 ffi witte Voer 2,70 a 3,68/72 ffi zwarte dito /2,90 a 3,15. Paardenboonen 7,25 a 8,Kool zaad 12 a 14. Zomerzaad 10,50 a 12,25. Gort. Grove 10,—a 10,25; puike/10,25 a 10,75; Parel-Gort 13,25 a 25. Olie. Raap- 43 Lijn- 34. Haarlem, 10 Maart. Granen. Witte Tarwe 9,25 a /10. Rogge 8,25. Garst 5,50. Haver /3a 4,50. Paardenboonen 8,20 a 8,25. Groene Erwten 13,25. 5 Maart. Kaas. Zoetcmelksche 16,50 per 50 N. Hoorn, 6 Maart. Kaas. Ter waag gewogen van af 28 Februarij: dagelijksche weging 5 stapels of 910 ffi, Donder- dagschc markt 27 stapels of 5362 ffi, te zamen 32 stapels of 6272 ffi. Hoogste prijs.- hooi 25. Onverk. gebleven 8 stapels. 8 Maart. Vee, Aangevoerd: 7 Paarden/50 a 125; 65 Kal veren 3 a 7,50; 125 Schapen 7,50 a 21 125 Varkens 8 a 26; 9 Zeugen /16 a 35; 200 Biggen 4 a 7,50; 130 Kippen 40 a 90 cents; 115 Eenden 45 cents a 1,15 Eijeren: 9000Kippen-/2 a 2,25; 1700 Eenden- 2,80 a 3. Leiden, 8 Maart. Vee. Aangevoerd: 58 Koeijen59 Kalveren, 113 Schapen. Verkocht: 13 Kalfkoeijen110 a 166; 9 vette Koeijen 162 a 210; 15 Vare Koeijen 80 a 170; 39 vette Kalveren/26 a 76; 20 magere dito 2,50 a 4; 26 magere Ilamels 11 a f 18; 48 vette Ooijen 20 a 24,50; 6 Biggen /!0a 13. Boter. Verkocht: 4700 Ned. ffi. Iste kwal./ 60 a 64; 2de kwal. 57 a 59 per Vat; 1,50 a 1,60 en 1,42J a 1,47£ per Ned. ffi. Purmerende11 Maart. Kaas. Kleine 24Middel- hare 18,50, met stuggen handel. Aan de Slads Waag zijn gewogen 49 stapels of 10,330 Ned. ffi. Eijeren. Kippcn- 2,20 Eenden- 2,60. Vee. 630 Schapen en Lammercn, met sluggen handel; 62 vette Kalveren, 60 a 80 cents per Ned. ffi, slug; 260 nuch- tere dito 2,50 a 7, viuggen handel; 22 vette Varkens 50 a 54 cents per Ned. ft', vlug; 42 magere dito /11a 17 en 86 Biggen 5 a 7, met matig viuggen handel; 48 P.underen met viuggen handel; 8 Paarden. Rotterdam, den 10 Maart. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuwsche en Vlaamsche le kwal./l 1,75 a 12,50; mindere 9 a/11,40; 125, 129 ffi KoningsbergerDantziger 375 a 400 2400 kilo; 128, 131 ffi Bovenl. Rhijn 350 a 385: Prima Tarwemeel/20,75 a 21,25; Amerikaansch Meel/ 20,50 a 21, ^p1 100 kilo. Rogge. Zeeuwsche en Vlaamsche le kwaliteit /8,75 a 9; mindere/8,20 a 8,50; 122, 126 ffi Koningsberger en Dantziger 244 a 250 2100; 119, 122 Galatz, Tagan rog en Odessa /235 a 245 119, 124 ffi Archangel en Petersb. 245 a 250; 150/2 ffi Nieuwe en Jarige Dantziger 258 Boekweit. 140/2 ffi Noord-Brahandsche 230 a 240. Garst. Overm., Zeeuwsche eu Vlaamsche winter le kwal./5,80 a 6,10; mindere 4,50 a 5,40; dito zomer le kwal. /5,50 a 5,60; mindere /4,50 a 5,Haver. Overm., Zeeuwsche en Vlaam sche korte 1e kwal. /3,60 a 4,50; mindere /2,75 a 3,25; dito lange le kwal. /3a 3,40; mindere /2 a 2,75. Erwten. Schokkers 9 a 14,50; Kleine Blaauwe 8,50 a 11,50; Witte /8a 10,50; Geldersche Graauwe cn Capucijnen/14 a 17,50; Zeeuwsche Graauwe en Capucijnen /8a 12,50. Boonen. Krombekken 15 a 17,50; Walchersche witte/13,50 a 14,75; Zeeuwsche witte 10,50 a 13; Walchersche bruine 17 a /18,Zeeuwsche bruine/12 a 17,Paardenboonen/7,25 a/8,60; Duivenboonen7,50 a 9. Koolzaad. Overmaasch X 78. Kanariezaad. Noord-Brabandsch 3 a 9. Meekrap minder aangeboden dan de vorige week, waarbij nog veel ordinair goed was; voor puike kwal. werden vorige prijzen gevraagd, terwijl minder goed lusteloos was. Vlas tot onveranderde prijzen met goede vraag. Drukkerij yan Bonga 8s C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 6