m. WEEKBLAD van 1862. Vrijdag, 4 April. A* l|JiJ Rijnland. Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BE LANGEN GEWIJD. IPerde Jaar gang. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. GEMIDDELDE Maandelijksche Waterstanden, Water-ontlastingen en werking der Stoomtuigen in het Hoogheemraadschap van Rijnland. GEMEENTE-RA AD. \\\\iU.p HAARLEMMERMEER f - v W "jSV iT n Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over 1,50 beschikt. Advebtentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco gescbieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Januarij 1862. WAARNEMINGEN. Vloed op het IJ den XJssel de Noordzee het IJ den IJssel de Noordzee Boezemstanden bjfBoezemstanden ti 1 Verral in de Sluizen tS o D'H van lozing {5 >-< Hoeveelheid geloosd De meest heerschende wind, i t Gewerkt gedurende. S g j Opbrengst id. id. Ehbe id. id. SoUitgemalen if '3 Ge?topt v. hoog water. 01 id. voor Sluisgang WAARGENOMEN TE AANTEEKENINGEN. Spaarndam. 0,028 -f A.P. 0,21 —A.P. 0,499. 0,503. 0,036. 53. 8,182931. Oost. 142—43. 0,466. 11,579437. 20. 22—30. Halfweg. 0,05576 A.P. 0,2598 A.P. 0,50547. 0,4856. 0,04933. 56—30. 6,377722. Oost. 139—26. 0,51803. 7,567005. 12—10. 11—25. Gouda. 1,041 A.P. 0,166 A.P. 0,44. Zuid-West. 49—19. 1. 1,483298. 13—18. Katwijk. 0,824 A.P. 0,82 A.P. 0,50 A.P. 0,762— A.P. 0,134. 178—30. 23,429369. Oost. Leidschendam. Rijnland Delfland 0,5312. 0,27193. Bodegraven. Rijnland 0,4622. Woerden 0,4601. Van Woerden op Rijnland V. afgevloeid 398 uur. De tijdruimte uitgedrukt in uren en minuten. Lengte-afmeting in Ned. Ellen. Inhonds-afmeting in Knbieke Ellen. Het verschil van den tijd der werking van het Stoomtuig te Gouda met de beide anderenis ter oorzake van het bre- ken der luchtpomp-balans van het eerstgenoemde. Dijkgraaf en Hoogbeemraden hebben ter kennisse van belanghebbenden gebragt 1°. dat de rekening van bet dienstjaar 1861, op heden door hen voorloopig is opgenomen en van den 31sten Maart tot den 14den April a. s.van des mor- gens 10 tot des namiddags 2 ure op de Secretarie van bet Hoogheemraadschap ter inzage van het algemeen zal worden nedergelegd en aldaar tegen 15 Cents voor elk exemplaar verkrijgbaar zal zijn; 2°. dat de Ingelanden volgens art. 165 van het re- glement van 6 Julij 1857 (Staatsblad N°. 90) hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus voor 22 April, aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3°. dat de Vereenigde Vergadering op Vrijdag 25 Aprildes morgens ten half elf urein eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van bovenbedoel- de rekening. Den 28sten Maart heeft te Amsterdam de verkie- zing plaats gehad van drie Hoofd-Ingelanden voor den Haarlemmermeer-Polder. Het bureau van stem- opneming was zamengesteld uit de heerenJ. W. M. van de Poll, voorz.; Mr. J. P. Amersfoordt en A. van Stralen. Ter benoeming van twee Hoofd-Ingelanden, in de plaats van de beeren G. A. van HouweningeGz. en J. C. van de Blocquerij, die dit jaar moeten aftreden, waren 167 stembriefjes ingeleverd, waarvan 1 van onwaarde is verklaard, omdat het in bianco was. Het getal der geldige uitgebragte stemmen was mitsdien 166, waarvan de volstrekte meerderheid is 84. Van dit getal zijn uitgebragt op de heeren: G. A. van Houweninge Gzn. 144, J. C. van de Blocquerij 126, P. Knaap 13, E. KnibbelO, P. G, Knaap Gz. 7, A. W. Muijsken 4, J. E. Heijnsius 4, K. C. Koker 4, G. G. Snellen 3, Jan Blokland 2 en A. Verkuijl 1 stem- men, en hebben alzoo de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen de heeren G. A. van Houwe ninge Gz. en J. C. van d e B 1 o c q u e r ij die alzoo tot Hoofd-ingelanden herkozen zijn. Ter benoeming van een Hoofd-ingeland in de plaats van den heer H. van Wickevoort Crommelin, thans lid van bet Dagelijksoh bestuur, waren insge- lijks 167 stembriefjes ingeleverd, waarvan 4 van on waarde zijn verklaardomdat 3 daarvan geen persoon duidelijk aanduidden en 1 in bianco was. Het getal der geldige uitgebragte stemmen was alzoo 163 waarvan de volstrekte meerderheid is 82. Van dit getal zijn uitgebragt op de heeren E. W. O e w e 1 99, J. Oewel 19, H. A. Hanedoes 18, J. G. Schone 14, J. J. Kortbals 9 en C. E. Duijts Czn. 4 stemmen, en heeft alzoo de volstrekte meer derheid van stemmen verkregen de heer E. W. Oe wel, die derhalve tot Hoofd-ingeland verkozen is. Er zijn tegen deze opening van stembriefjes door de in de zaal aanwezige kiezers geene bezwaren in- gebragt. In de vergadering van Hoofd-ingelanden van den Haarlemmermeer-Polder, van Woensdag 9 April a. s., zalonder anderen worden medegedeeld Dat het arcbief der Meercommissie is overgedra- gen aan het gouvernement van Noord-Holiand. Dat de concessie tot verveening van het Bijk is ontvangen, zonder verpligting van betaling van/100 per bunderen dat door Gedeputeerde Staten het besluit tot verkoop van veenslik is goedgekeurd. c. Dat de beer Vorstman is benoemd tot op- zigter aan den Lijnden, in de plaats van den beer Beijerinck. En is aan de orde gesteld: 1°. Benoeming van een dijkgraaf. 2°. Benoeming van een heemraad, door de aftre- ding van den heer van Stralen. 3°. Benoeming van een secretaris uit de navolgende voordragt door het dagelijksoh bestuur a. E. W. van Brederode, te Haarlem. b. Mr. H. N. Dijk, te Amsterdam. c. Mr. E. J. K. van Hoogstraten, te Haarlem. Op 10, 11 en 15 April zal, blijkens aankondi- gingeene verkooping van veenslik plaats hebben van gronden langs den Kingdijkaan den polder in eigendom toebehoorende; en wel Donderdag 10 April van 26 bunders, 74 roeden en 79 ellen, in 22 per- ceelen, gelegen aan den Westelijken Eingdijktus- schen de Venneper- en Bennebroeker wegen, tegeu- over HillegomVrijdag 11 April van 13 bunders, 15 roeden11 ellen in 11 perceelengelegen aan den Noord-Westelijken Eingdijk, tegenover en nabij de Liede; en Dingsdag 15 April van 81 roe den, 80 ellen, in een pereeel, gelegen langs den Eingdijk, tegenover de gemeente Sloten, tusscben de mijlpalen 30 en 32, en van 17 bunders, 27 roe den en 28 ellen, gelegen als voren, tusschen de mijlpalen 33 en 35; te zamen alzoo 57 bunders, 98 roeden en 96 ellen. De verkooping geschiedt alleen van den bovengrond of het veen, hetwelk tot de diepte van vier el en tien duim beneden A. P.en tot op den afstand van veertig ellen uit het ringvaartsboord mag worden af- gegraven, blijvende de ondergrond het eigendom van den Haarlemmermeer-Polder. De veldweglangs de perceelen loopendekan worden afgeveend. De afveening moet binnen den tijd van acht jaren zijn voltooid. Het veen moet regelmatig worden uitgestoken en de putten elk jaar voor 1 October worden aangevuld en gelijk gemaakt. De betaling moet geschieden in zeven termijnen en wel als volgtde eerste termijngroot een vierde der koopsom, voor of op 1 Mei 1862, en bet ove- rige in zes gelijke termijnenelk van een achtste der koopsom, op den 1 Maart van elk der jaren 18631868. Voor vervroegde betaling wordt kor- ting toegestaan. Jaarlijks zal niet meer dan een be- paald gedeelte van bet veenslik verveend mogen wordentenzij onder verpligting van vooruitbetaling van een evenredig gedeelte der nog verschuldigde termijnen. Vergadering van Donderdag 25 Maart 1862. Voorzitter Mr. M. S. P. P a b s t. Tegenwoordig de leden't Hooft, Knaap, Koot, Verploegh, Klapvvijk en van VUuren. De notulen van den 27 Eebruarij 1862 worden gelezen en goedgekeurd. 1°. De Voorzitter legt ter tafel eene voor dragt, betreffende den afstand door het Eijk aan de gemeente, om niet, van de dorpsgronden, welke de gemeente voor de publieke dienst noodig heeft, en zulks naar aanleiding der ministeriele resolutie van den 7 Maart 1861; bedragende de grootte der aldu3 aan te vragen gronden te zamen 7 bunders 55 roeden. Na eenige discussie wordt besloten, om de onder de voordragt begrepen wegen en aanlegplaatsen in de ontworpen dorpen niet aan te vragen, maar al-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1