50 - Landbouw. leen zekere gedeelten dorpsgrondwelke voor de pu- blieke dienst benoodigd zijn; wordende de voordragt. behoudens die wijziging, goedgekeurdook wat be- treft de in de voorwaarden van verkooping der dorps- gronden te brengen veranderingen. 2°. Wordt overgegaan tot bepaling der plaatsen waar de nog te maken brandspuiten zullen worden geplaatst. De Burgemeester aeht het het ▼erkieslijkstom al de biandspuiten te plaatsen aan de hoofdvaart, en wel bij elken dwarsweg een. De leden er evenwel de woorkeur aan gevende, om dezelve te plaatsen, daar waar de verschillende scholen zijn of worden gebouwd, wordt dienovereen- komstig besloten. 3°. Wordt in behandeling gebragt het maken van de vier nog ontbrekende brandspuitenhuizenwelke zaak eehter, op voorstel van het lid 'tHooft, no" wordt aangehouden. 4°. Wordt besloten om Burgemeester en Wethou ders te magtigen, om over te gaan tot de navolgende bestedingen a. het vcrplaatsen van de hulpschool, staande op sectie E, kavel 16, naar den Bennebroekerweg bij den Aalsmeerderweg b. het maken der afsluiting en het gelijk maken van het terrein bij de school op sectie DD, kavel 1, en het maken van een dam in de wegsloot aldaar,' een en ander overeenkomstig de overgelegde plans' en begrooting van kosten. 5°. Wordt gelezen het verzoek van den gemeente- ontvanger, dat, ter behoorlijke bewaring en verzeke- ring der in kas zijnde gemeentegeldenvoor rekenino- der gemeente worde aangeschaft eene brandkast; op •welk verzoek Burgem. en Weth. gunstig adviseren Met algemeene stemmen wordt besloten Bur°e- meester en Wethonders te magtigenom eene brand kast aan te schaffen, en de betaling aan te vragen uit de onvoorziene uitgaven, dienst 1862. 6°. Op het verzoek van B. Labrijn, om te wor den aangesteld als makelaar in roerende en onroe- rende goederen, wordt gunstig beschikt. 7°. Het verzoek van G. Bax, om vermindering van zijnen aanslag in den hoofdelijken omslag, dienst 1861, wordt afgewezen, als te laat ingediend. 8°. Door Burgemeester en Wethouders wordt, naar aanleiding van de in de vorige vergadering gedane toezegging, overgelegd een staat, aentoonende de gedane bekeuringen in zake de belasting op het ge- distilleerd enz. Uit dien staat blijkt in hoofdzaak Dat er sedert 1 Januarij 1860 zijn bekeurd 94 personen, uitmakende97 bekeuringen; daarvan zijn vervolgd 78 bekeuringen, terwijl Burgemeester en Wethouders aan 19 bekeuringen geen gevolg hebben gegeven. Er zijn tot heden veroordeeld 61 perso nen en 15 vrijgesproken. Van de veroordeelden heb ben tot heden 32 personen de subsidiaire gevange- nisstraf ondergaan. De opgelegde boeten bedra°-en gezamenlijk 2486.68, waarvan door de veroordeel den werd betaald 60. Er werd te zamen 90.48 door de bekeurden geconsigneerd, 94.36 we°-ens vervolgingskosten terugbetaald en 44 is ontvano-en wegens verkochte drankente zamen 278.84. De door de gemeente betaalde vervolgingskosten 'oedragen 392.89 en aan premien is uitbetaald 497.33 /2te zamen 890.22/2 zoodat de 61 bekeuringen aan de gemeente gezamenlijk hebben "C kost/ 611.38 y2. De opbrengst der belasting was over 1860 4418.37 18615066.26 1862 670.21 Het lid Knaap en andere leden verklaren, dat de kosten van vervolging enz. hen niet tegenvallen, en wordt het voorstel, om bedoelde opgaven aan te nemen voor notificatie, algemeen goedgekeurd. 9°. Worden voor kennisgeving aangenomen de na volgende ingekomen stukken a. de Staatsbladen van 1862, n°. 23 tot 81. b. de Provinciate Blcuden, van 1862 n°. 20 tot 25. c. het IFeekblad van Haartemmermeern°. 9 tot 12 van 1862. 10°. Wordt vastgesteld een ter tafel overgelegd concept-raadsbesluit, waarbij magtiging wordt verleend tot het doen van af- en overschrijvingen op de be grooting dienst 1861. 11°. Wordt op voorstel van den Voorzitter beslo ten een adres aan Z. M. den Koning in te dienen waarbij wordt ondersteund de aanvrage van het pol- derbestuur, om subsidie voor het hardmaken van de lengtewegen, De vergadering wordt daarop gesloten. Op de voorjaarsmarkt van Woensdag 2 April waren aangevoerd: 45 runderen28 schapen, 2 paarden en varkens; de handel was stug alhoewel goede prij- zen werden bedongen. I'oor kalf-koeijen werd 120 tot 130 gemaakt, voor vetweiders 100 tot 120 gevraagd; tengevolge van het koude weder was de opkomst van vee schraal. Bij don Burgerlijken Stand zijn aangegoven van 18 Maart tot 1 April 18G2. GEBOREN: Cornelia, dochter van L. van der Helm en A. Verby Josephus, zoon van R. de Lange, Johanna Ge- sma, dochter van J. D. van Dijk en J. Zonneveld. Marce- z°°,n. van D- Tan Wieringen en M. van Geemen. Cor nells Adrian us, zoon van P. A. Vermeulen en M. Rijneveen. Koenraad, zoon van J. Noorloos en E. van Wijk Hugo ZnlffV"t °/BarX eD J\ de Bo0m- - Jakob' van G.' Frankfort en G. Gravemaker. Jacob, zoon van B. Vis en ill. Liefaard. Pieter, zoon van P. Neecke en J. Breede- land. Janzoon van F. de Lange en T. Wiegman. Cor nells, zoon van C. van Duuren. Martinus, zoon van P. de Vries en J van Soest. Gerrit Johannes zoon van W. Schou- ten en J. Rogge. Cath. Maria, dochter van A. Stokman en Schoorl. Jakob, zoon van D. H. Heuvel en M. Zuider- vaart. Petronelladochter van L. Elfering en S. v. d. Berg. OVERLEDEN: Gloria, oud 7 jaren, dochter van P. Breet- veldh Lena, oud 1 jaar, dochter van H. Goudriaan en N. Griffeljoen. Willem van Loon, oud 56 jaren, gehuwd met O. van Willigenburg. Lambertus, oud 10 weken, zoon van A. van den Enden en S. M. Clement. Johanna de Groot, oud 23 jaren, gehuwd met J. W. van Nicuwaal. Anthonie Klootwyk oud 39 jaren gehuwd met J. van de Nieuwegiessen. Karel Philippus, oud circa 2 jaren, zoon van F. A. de Wit. Hendnka Cornelia, oud circa 6 jaren dochter van E. Bernaerds en 4, vermeulen. Dirk van Leeuwen, oud 43 jaren, gehuwd met M. Spring in 't Veld. - Jantje, oud 7 jaren, zoon van A. Peetoom gQ x. Steen. Jacobus, oud bijua l£ jaar, zoon van J. Wessels cn M. Terlie. Willem, oud 16 maanden zoon van H. Tacoms en M. van der Hoek. Anna v. Leeu wen, oud 25 jaren, geh. met H. Geerekink. Made oud 14 jaren, dochter van J. Meijer en M. Heere. Hugo oud 4 dagen, zoon van G. Bax en J. de Boom. Maartie Klop- per, oud 40 jaren, geh. met A. Godvliet. Willem, oud 15 maanden, zoon van Hillelje van der Wal. Anthonie To bias, oud 1J jaar, zoon van J. de Jong en M. van Atte LEVENLOOS AANGEGEVEN: 1 Kind van B. Visser en J. de Graaf. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. LANDBOUW-SCHEIKTTNDE. Vervolg.) De planten hebben behalve de gasvormige stoffen nog voor hunnen groei noodig de stoffen, die bij het verbranden als asch achterblijven en die men daarom aschbestanddeelen of vuurvaste stoffen, of ook wel naar hunnen aard minerale bestanddeelen noemt. Zij zijn: zwavel, chloor, phosphorus, kalk, magnesia, potaschsoda, kiezelaarde, ijzer en man- gamum. De gewigtshoeveelheid van deze stoffen is slechts geringzij bedraagt gewoonlijk slechts twee tot vijf ten honderd van het geheele gewigt der ge- droogde plant; die van elk der genoemde stoffen is natuurlijk nog zooveel geringer; van enkele kan zelfs de naauwkeurige scheikundige ontleding, die zoo uiterst geringe hoeveelheden ontdekken kan slechts de sporen aantoonenmaar niet de hoeveelheid be- palen. Het is dus niet te verwonderendat men in vioeger tijd weinig acht op deze bestanddeelen van de plant sloeg en meende dat de meeste slechts toe- vallig met het water werden opgenomenmaar voor haren groei niet noodzakelijk waren. Naauwkeurige proefnemingen hebben echter aangetoond dat men luerin dwaalde, en doen zien dat elk der stoffen, die men in de asch eener plant aantreft, voor hare gezonde en krachtige ontwikkeling noodzakelijk is en het ontbreken van slechts eene daarvan den groei kan beletten. Men heeft dit ontdekt door verschil lende planten te doen groeijen in kunstmatig bereiden grond, waarin al de minerale stoffen, die de plant in hare asch bevattevoorhanden waren, behalve eene. Zoo vond men b, v. voor haverdat zonder kiezelaarde de plantjes geheel slap en bleek waren en zich niet overeind konden houden zonder kalk stierven zij reeds bij de ontwikkeling van het tweede bladzonder potasch eii soda werden zij slechts drie duim lang; zonder magnesia bleven zij zwak en naar den grond gebogenzonder phosphorzuur zeer zwak maar regt omhoog en natuurlijk groeijend; zonder zwavelzuur nog zwakker, zij bloeiden daarbij, maar gaven geen zaadzonder ijzer bleven zij bleek en krachteloos, maar verder natuurlijk gevormd; zonder manganium groeiden zij wel goed en bloeiden ook maar waren niet krachtig. Waren echter al deze stoffen en in de vereischte hoeveelheid voorhanden, dan groeiden de planten goed en gaven ook volkomen zaad, hoewel die kunstraatige grond niets anders dan deze stoffen bevatte, van hetgeen lot voeding der plant kan strekkenen deze slechts met gedestilleerd water begoten werd, zoodat zij hierbij de gasvormiVe stoffen uitsluitend uit de lucht opnamen. Maar niet alleen voor de planten zijn de genoemde s o en noodzakelijk zij zijn het eveneens voor het dierlijk ligchaamdat met die planten gevoed wordt. In het menschelijk en dierlijk ligchaam zijn al de genoemde stoffen eveneens voorhandende beenderen bestaan uit phosphorzuur en kalk in het vmdt men ijzer en keukenzout (eene verbindin" van chloor met soda) enz.; alleen het kiezelzuur" dat een hoofdbestanddeel van de asch der meeste planten vormtis voor het dierlijk ligchaam niet noodig, maar wordt daar weder terstond uit verwij- derd Ook het dierlijk ligchaam kan geen enkele van die stoffen missen het gebrek daaraan veroor- zaakt zwakte en ziekte, en weldra den dood. Zoo is b. v. het keukenzout daarvoor hoogst noodio-; die- ren die men voedsel gaf en met water drer.kte waarin dit met voorhanden was, stierven binnen korten tijd. erschillende ziekten en vooral zwakte hebben tot oorzaak eene te geringe hoeveelheid ijzer in het bloed, waarom men daarvoor als geneesmiddel staal op verschillende wijzen bereid, geeft. Is er niet genoe- phosphorzure kalk in het voedsel, dan blijven de beenderen voos en worden zeer brosmen heeft daar om in den laatsten tijd aan varkens met goed gevoH beenderenmeel onder het voedsel gemengdgegeven° als dit daarvan niet genoeg bevatte. Uit een dubbel oogpuut zijn deze stoffen dus bij den landbouw van groot gewigt. Het zijn echter gelijk gezegdbijna alle vuurvaste stoffen; slechts enkele, zoo als het chloor, in onverbonden toestaiul a'tijd, de zwavel en phosphor, in sommige verbin- dingenzijn gasvormig, doch maken toch geen «e- woon bestanddeel van de lucht uit. Zij kunnen der- halve door de planten alleen uit den bouwgrond worden opgenomen. Zal deze alzoo voor den planten- groei geschikt zijn, dan moet hij al die stoffen in genoegzame hoeveelheid en in eenen vorm, waarin zij door de planten kunnen worden opgenomenbe- vatten. Sommige gronden, zoo als b.v. de pas uit zee ingedijkte gronden, zijn daaraan zeer rijk; andere daarentegenzoo als b.v. de zandgrond, de veen- grond, niet; enkele van die stoffen ontbreken daaraan nagenoeg geheelterwijl de voorraad van andere slechts gering is. Door de kultuur wordt echter j'aarlijks eene groote hoeveelheid van die stoffen aan den grond ontnomen, welke daaraan slechts ten deele door de mest, die men op het land brengt, worden teruggegeven. Men verkoopt toch jaarlijks van elke boerderij groote hoeveelheden graan, vee, kaas enz. en al de minerale stoffendie daarin voorhanden zijn, gaan voor den grond verloren wanneer men althans geen andere mest gebruikt| dan die op de boerderij verkregen wordt van het vee' dat met het voeder, op eigen grond geteeldgevoed wordt. Elke grond wordt op die wijze langzamerhand armer aan deze stoffen; is de hoeveelheid groot, dan gaat dit uiterst langzaam; zoo zijn er b.v. kleipolders waar men sedert eene reeks van jaren, soms tot eene eeuw toerijke oogsten heeft verkregenzonder dat het land in al dien tijd bemest werd, maar dit zijn ook groote uitzonderingen. De gewone gronden zouden reeds lang zijn uitgeputzoo men niet op' verschillende wijzen die stoffen daaraan terug gaf; over het algemeen kan men echter niet zeggen dat in Nederland van de verschillende bulpmidd^en daar- toe een ruim gebruik wordt gemaakt; zoo dit ge- schiedde zou men in den regel veel rijker oogsten kunnen verkrijgen dan thans het geval is, en het mislukken van vele gewassenwaarvan men te dik- werf het ongunstige weder de schuld geeft, is daar van veelal het gevolg. Wanneer toch enkele van die stoffen niet meer in genoegzame hoeveelheid aanwezig zijn wordt daardoor niet terstond de groei geheel belet" maar de planten zijn minder krachtig; de bladont- wikkeling is dikwijls nog goedmaar men verkrijgt vveinig of geen volkomen en zwaar zaad; de planten zijn slappervan daar het vroegtijdig gaan liggen van het graanzij worden gevoeliger voor het on- gunstig weder; en wat de weilanden betreft, voor het oog ziet men weinig verschil, maar het gras is minder voedzaam; men houdt hetzelfde aantal koeijen, maar de opbrengst aan zuivel wordt jaarlijks minder en men klaagt dat het jonge vee niet meer zoo goed groeijen wil of het vee niet zoo spoedig vet wordt. Door dat de opbrengst van het eene jaar tot het ander veel verschilt, naarmate het weder gunstig of ongunstig wasmerkt men dat zoo niet op maar als men de gemiddelde opbrengst van elk tiental jaren by voorbeeld naauwkeurig kon vergelijken, dan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 2