57 ABVEMElTim MEEKRAP-KIEMEN VERKOOPING, HAARIEMMKRMEER-POLDER. Aanbestedingen. Belangrijke Vee verkooping Belangrijke Vee-Verkooping Openbare Verhuring HAARLEMMERMEER-POLDER JVerkooping van Veenslik. JAftT en YISSCHERIJ. Openbare Verkooping. Om af te breken en weg te halen Openbare Verkooping. TE II U U II 20u men stellig bemerken, dat op elke boerderij, waar geen mest en geen voeder voor bet vee wordt aangekocht, de opbrengst steeds afneemt; dit komt omdat jaarlijks de rijkdom van den grond aan deze minerale bestanddeelen vermindert. En toch wil men met voordeel landbouwen, dan moet men niet al- leen zorgendat de opbrengst van het land niet ver mindert, maar dat deze jaarlijks toeneemt en men steeds rijker oogsten verkrijgt, en dit kan alleen geschieden door dat men meer aan den grond terug- geeft, als daaraan door de planten wordt ontnomen en alzoo mest en voeder voor het vee aankoopt. In vele streken van dit land is dit dan ook de alge- meene regel en zonder dat zouden vele gronden reeds geheel uitgeput of sterk in vruchtbaarheid zijn achteruit gegaan. In onze weidestrekende uiter- waarden blijven daarbij natuurlijk buiten rekening, wijl deze met het vette slib van de zee of rivier worden bemestworden 's winters veel Iijnkoeken aan het vee gevoederd; men heeft hierbij alleen een rijker voeding op het oog, ten einde meer boter en kaas te verkrijgen, doch dit is tevens eene bemesting van het land, wijl door het voeren van koeken de mest rijker wordt aan stoffen voor de plantenvoeding geschikt. En hoewel men dit doet, koopt gewoonlijk hij die geen bij uitstek vruchtbaar weiland heeft nog mest aanwijl hij anders bij ondervinding geleerd heeft, dat de hoeveelheid kaas of boter, die hij ge- woon is te makenvermindert. De zandgronden blijven alleen dezelfde opbrengst gevendoor dat de zandboer gewoon is jaarlijks hooi aan te koopendat op de uiterwaarden gewonnen wordten hij buitendien van de heidegronden de bo- venkorst als plaggen naar huis haalt en deze onder de mest mengt. In Overflakkeewaar rijke graanoogsten worden verkregen en buitendien veel meekrap en vlas wordt geteeldmaar daarentegen niet veel vee wordt ge- houden koopt ieder goede boer jaarlijks voor eene aanzieulijke som Schiedammer mest of straatvuil, om het braakland te bemestenen hij die het niet doet is spoedig boer af. In Vlaanderen, waar men van oorspronkelijk onvrucht- baren zandgrond even hooge opbrengsten als in onze beste polders verkrijgt, weet men ook dat de grond even als een geldbeurs is, die spoedig ledig is als men er slechts uithaaltzonder die weder aan te vul- len. De Hollandsche haardaschhet Amsterdamsche straatvuil en de overal zorgvuldig verzamelde sekreet- mest uit de Belgische stedenzijn hunne hulpmid- delenom de uitgeputte vruchtbaarheid van den grond te herstellen. Zoo ziet men dat de praktijk van den goeden land- bouw reeds lang datgene geleerd heeft, waarvan thans zoowel de noodzakelijkheid als de oorzaak door de scheikundige wetenschap wordt aangetoond; dat na- melijk de grond, door hetgeen jaarlijks van de boer derij als landbouwprodukten wordt uitgevoerdarmer wordt aan plantenvoedselen dat dit daaraan moet worden teruggegevenwijl anders de vruchtbaarheid van den grond en alzoo ook de oogsten jaarlijks verminderen. Maar die wetenschap heeft verschillende hulpmid- middelen leeren kennenwaardoor men aan dien eisch kan voldoenwelke aan de landbouwers on- bekend waren en die hen in staat stellen veel hoogere opbrengsten van den grond te verkrijgendan vroeger het geval was. Wordt vervolgd.) Woensdag 9 April Veetentoonstelling te Schiedam op de plants van den Sint Juris Doelen (Zie het pro- gramma in het nommer van 14 Maart.) Vrijdag 25 April Voorjaars-Veemarkt in de Beemster. DIJKGRAAV en HEEMRADEN van den Hoar- lemmermeer-Polderzullen op Dings dag den 8sten April 1862, des namiddags ten 1 ure, in het Hotel de Kroon te Haarlemovercaan tot de OPENBARE AANBESTEDING bij enkele inschrijving van 1°. Het MAKEN van TWEE KETELGEBOUWEN boven de waterloopen van het stoomtuig de Lijnden', met de bemetseling der Ketels in die Gebouwen en het maken van een nieuwen schoorsteen. 2°. Het MAKEN van DBIE AANLEGPLAATSEN aan de Ringvaart. 3°. Het VERDIEPEN van EENIGE VAKKEN Lengtetogt. 4°. Het MAKEN van TWEE IIOUTEN STUW- DAMMEN met VALSCHUTTEN, een in de Hoofd- vaart bij den Leeghwateren een in de Kruisvaart bij den Cruquius. 5°. Het BEGRINDEN van den IJweg, van den Spaarnwouderdwarsweg tot het1 begrinde gedeelte bij Halfweg. De Bestekken en Voorwaarden voor' deze Aanbeste- dingen zijn op franco aanvrage aafFflg Secretarie van den Polder, te Haarlem, gratis verkrijgbaar, en de bij eerstgemeld Bestek behoorende teekening tegen betaling van 5. De Dischrijvings-Billetten moeten op den dag voor de Aanbesteding, des avonds voor 7 urefranco aan de Secretarie voornoemd zijn ingeleverd. De Aannemers worden op deze laatste bepaling bij deze in hun eigen belang herinnerdaangezien daar aan gestreng de hand wordt gehoudenen geen Billet, ook met de post toegezonden, na genoemd tijdstip wordt aangenomen. Haarlem26 Maart 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J. W. M. VAN DE POLL Voorutter. E. W. VAN BREDERODE, Secretaris. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Jlaar- lemmermeer-Polderzullen in VEILING brengen en, genoeg geldende, in het OPENBAAR VERKOOPEN Eenige Perceelen VEENSLIKen wel Op Bonderdag den lOden April 1862, in het Lo- gement het Wapen van Friesland", te Hillegom, de Perceelen N°. 1 tot en met 22, aangewezeu op Kaart I; Op Vrijdag den llden April 1862, in het Loge- ment van J. G. LEGELaan het Kruisdorp te Haar- lemmermeerde Perceelen N°. 1 tot en met 11 aangewezen op Kaart II; en Op Dingsdag den 15den April 1862, in het Lo- gement van VAN DIJK te Sloten, het Perceel N°. 1 aangewezen op Kaart III; en de Perceelen N°. 1 tot en met 8 aangewezen op Kaart IV. De Verkooping zal telkens aanvangen des morgens ten 11 ure. Van af Zaturdag den 29sten dezer' zijn de Voor- icaarden van Verkoop met de daarbij behoorende Kaarten aan de Secretarie van den Polderte Haar lem, verkrijgbaar, tegen betaling van 1.—- Haarlem, 26 Maart 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE POLL, Voorzitter. E. W. VAN BREDERODE, Secretaris. De BURGEMEESTER van Haarlemmermeerbrengt ter openbare kennis dat van af heden ter Se cretarie verkrijgbaar zijn de AANVRAGEN tot beko- ming van JAGT- en VISCH-AKTEN, en van koste- looze vergunningen tot uitoefening der VISSCHERIJ voor het Dienstjaar 1862/63. Wordende de belanghebbenden uitgenoodigd de aanvragen voor den lsten Mei 1862 te doen. HaarlemmermeerDe Burgemeester voorn. 1 April 1862. PABST. Op Vrijdag den llden April 1862, 's middags ten 12 ure, zal door den Notaris VAN DER MOER publlek worden verkocht: Eene voor weinige jaren Nieuw Gebouwde Groote BOERENWONING en STALLING; geteekend met N°. 1161; staande te Haarlemmermeeraan den Veldweg, op den Polderkavel Sectie A A, N°. 3, digt bij den Lijnden-, alwaar de Verkooping zal worden gehouden, in de Herberg van Mejufvrouw de Wed. DE BOER. te Koop aangeboden. Haarlemmermeer Sectie N, N°. 12, en aldaar te bevragen, of aan het adres van J. KITS NIEUWENKAMP, te Hillegom, op D o n d e r d a g den 1 Oden April 1862, des mor gens ten 9 ure, ten Huize van JACOB SCHOUTEN, te Aalsmeerdoor den Notaris LICHTENBELT, van: HUISRAAD en MEVBELENwaaronder: Kabinet- ten, SpiegelsTafels, Stoelen, Secretaire, enz.Ko- peren KetelsAardewerk en vele andere Goederen voortsTuin- en Land-GereedschapKarnen, Vaten, Tobben, Emmers, Kaas- en Zakpers, Bergheeft, enz.; en eindelijk: 1 Hangklok, 1 Dito Kleinere en 1 Staande Klok, spelende met half en heel slag, bij- zouder sierlijk en goed onderhouden. Op Woensdag den 16den April 1862, des voor- middags ten 10 ure, ten Huize van den Bouwman BASTIAAN VAN GASTELEN, aan de Kaag, Ge- meente Allcemadevan: 28 KALFKOEIJEN, 5 VA- REKOEIJEN, 1 STIER, 4 PAARDEN, van 6 jaren en ouder (gelijktands)20 SCHAPEN, 1 ZEUG en 5 BIGGEN, 3 GEITEN, MEST-en BASTERDWA- GENS, BARGHEEF en SPIL; 1 KARN, 2 KAAS- PERSEN, KAASBAKKEN1 KAASKUIP, KAAS- VATEN, 1 PORTELTOBBE, Koperen en Houten MELKMOUTEN en Koperen MELKKETELSen voorts: eene ZEILSCHUIT met toebehooren; eene GLAZENKAST, eenige STOELEN en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. Te bezigtigen op Dingsdag den 15den April 1862 van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 ure. Koopen van 10 en daarbeneden a contantterwijl de overige koopen betaald moeten worden voor of op den 25 Julij 1862, mits twee soliede en nan den Notaris bekende Borgen stellende. De kosten zijn 10 pCt.zullende evenwel de Koo- pers van het Vee, die hun gekochte a contant mogten willen voldoenkunnen volstaan met 7 /2 kosten te betalen. Nader onderrigt te bekomen ten Kantoren van de Notarissen J. BAKKER SCHUT, te Alkmaaren J. DE CRANE, te Warmond. op de Boerderij Rusthof bij het Station de Voge- lenzang en Bennebroekop Zaturdag 12 April 1862 's voormiddags 11 ure, (op dag tot 1 No vember 1862 of a contant met 5 pet. opgeld)van 67 KALF-PINKVAARZEN 4 GELDE-KOEIJEN 4 GELDE-VAARZEN, 7 Een- en Driejarige OSSEN, en 80 Gekruiste SCHAPEN met LAMMEREN. Het Rundvee is buitengewoon kloek en krachtig in het vleesch ingeent tegen longziekte en gedeeltelijk afkomstig van een Durham Stier. Te bezigtigen ten dage van den Verkoop's morgens 9 ure. Inlichtin- gen zijn te bekomen bij den Notaris DoLLEMAN, te Heemstede. te Haarlemmermeer, Sectie N, N°. 12, bij de Pont van Hillegom, op Dingsdag den 15den April 1862, 'smorgens ten 11 ure, {om contant Geld met 5 pCt. opgeld), van: ongeveer 47 stuks zoo KALF- als GELDE KOEIJEN KALF- en GELDE SCHOTTEN en VAARZEN, waarbij versch gekalfd14 stuks twee- jarige OSSEN, 1 tweejarige STIER, alles zeer krach tig in het vleesch, 6 stuks Vette KOEIJEN of SCHOTTEN en 6 Zware SCHRAMMEN (Koornvar- kens). Het Vee kan tot 17 April kosteloos opge- stald blijven. van ongeveer 50 Bunders best WEILAND, gelegen in Haarlemmermeer, bij het Kruisdorp; zijnde de Polderkavels Sectie J JN°. 45 en 6geheel of gedeeltelijk, zulks in 10 Perceelen van 5 Bunders ieder, en ter Beweiding voor een jaar. Deze Verhuring zal worden gehouden door den Notaris VAN DER MOER, op Dingsdag den 8sten April 1862 des middags ten 12 ure, ten Huize van den Kastelein LEGEL, aan het Kruisdorp. Een BURGER-WOONHCISJE met TUIN, nabij Leimuiden. Te bevragen met franco Brieveu onder Letter L, of wel in Persoon, aan het Hulpkantoor der Brievenpostte Haarlemmermeer.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3