BMUHDQSVIK I 58 Marktberigten. WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATERONTLASTJNG en WERKING deb STOOMTUIGEN in HET HOOGHEEMRAADSCHAP van RIJNLAND. s s a l3cfcfmigstcu tj'l 21 22 23 24 25 26 27 BOEZEMHOOGTE op den middag -4- A. P. in Ellen. Rijnland. 0. 62 0. 67 0. 50 0. 46 0. 48 0. 48 0. 50 0. 62 0. 63 0. 48 0. 45 0.47 0.49 0.49 0. 49 0.37 0. 52 0. 47 0. 49 0.49 0. 50 0. 51 0. 54 0. 50 0. 49:0.52 0. 51 0. 51 0. 53 0.49 0. 52 0. 58 0. 56 0.54 0. 55 Delf LAND X E H00GTE VAN HET BUITENWATER met betrekking tot A. P. in Ellen. 1J Halfweg. hoogsle Vioed. laagste Ebbe. IJ Spaarndam. Iioogste Vloed. 0. 35 0. 31 0. 40 0.34 0. 43 0.47 0. 46 0.70 0.56 4- 0.04 t- 0.39 -~- 0.06 4-0.03 4- 0.08 0.05 0.06 -4-0.23 -5-0.38 0.34 -4- 0.35 -4-0.26 0.70 0.56 0.05 -4-0.42 -4-0.04 0.05 0.09 laagste Ebbe. 0.09 0.06 -4-0.18 -5- 0.49 0.33 -5-0.34 0.24 IJssel Gouda. hoogste laagste Vloed. I Ebbe. Noordzee Katwijk. hoogste Vloed. laagste Ebbe. SLUISGANG. a. Uren. b. Grootste Verval in Ellen. STOOMTUIGEN. Halfweg. 1.15 1.24 0.87 1.08 1.04 1.12 1.16 0.40 -0.04 0.55 ■0.48 -0.49 ■0.49 0.51 1.10 1.16 0.69 ■0.73 0.84 ■0.96 1.04 0.70 0.94 1.13 ■0.89 0.79 -0.85 -0.95 0. 05 Spaarn dam. Gouda. Katwijk. Uren Werking. AANMERKINGEN. 2 0. 07 8 5 0. 16 8 3. 37 0. 02 10{ 0. 23 8 8 8 6* 0. 10 8 8 N 6* 0. 10 8 8 0. 13 8 8 0. 16 D 8 8 hooge Gouwe. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN, gedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. H L E E G H W A T E B, CRUQUIUS. L IJ N D E N. KRGISDORP. AANMER Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. V erdamping. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Fahrenh. KINGEN. 22 23 24 25 26 27 28 29 vo. 8u. ii O.lOf 2.85 0.— 0.— 0.— 0.45 0.55 av. 8 u. 0.— 0.20 0.— 1.45 0.— 0.— 21.00 a vo. 8u. ii 0.— 0.25 0.20 0.40 0.— 0.30 0.45 av. 8 u. 0.95 1.00 2.00 1.95 2.30 1.60 3.00 ii vo. 8u. u 0.— 3.70 0.— 1.10 0. 05f 0.15 0.30 av. 8 u. 0.— 2.00 0.— 0.40 0.— 0.— 7.75 a vo. 8u. ii 0.30 0.30 0.— 0.50 0.— 0.— 0.40 av. 8 u. 0.90 0.10 2.80 2.30 2.50 2.10 2.70 II vo. 8 u. O.lOf 6.80 0.— 1.25 0.— 0.40 0.60 av. 8u. 0.— 0.75 0.— 0.50 0.— 0.— 19.40 n vo. 8u. a 0.— 0.30 0.30 0.35 0.20 0.10 0.40 av. 8 u. 1.00 1.35 1.60 1.60 1.70 1.40 5.20 ii vo. 8 u. u 0.— 3.40 0.— 0.27 0.— 0.50 0.72 av. 8u. 0.— 1.82 0.— 1.40 0.— 0.— 15.50 u vo. 8 n. ii 0.27 0.08 0.12 0.22 0.— 0.03 0.37 av. 8 u. 0.90 0.82 2.18 2.10 2.15 1.80 2.80 a vo. 8 u. 76s"30 752.87 750.85 752.02 748.02 743.94 741.83 na. 2 u. 76L62 752.21 750.79 751.33 747.20 742.30 743.04 av. 8u. 765.52 758. 753.27 749.71 750.28 746.62 741.60 a vo. 8u. ii 31°.6 47°.8 51°. 6 52°.5 5 2°. 2 54°.3 46°.2 na. 2 u. ii 36°.9 56°.7 62°.2 60°. 1 63°.7 62°.2 50°.7 av. 8u. 32°.4 33°.4 48°.4 52°.0 49°.3 51°.8 54°.0 f Daauw. Den 2S Maart 's nam. 4 urc onweder. 28.50 14. 40 15.45 14. 90 29.80 15.50 23.61 13.84 WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. 23 24 25 26 27 28 29 WATERHOOGTE -4- A. P. in Ellen. IN DE KINGVAAKT LEEGH- WATER. 0.49 0.48 0.50 0.48 0.48 0.49 0.52 0.50 CRU (JUIUS 0.58 0.51 0.49 0.50 0.50 0.52 0.50 0.50 LIJN- DEN. 0.68 0.66 0.54 0.50 0.50 0.52 0.52 0.53 AALS- MEKE. IN DEN POLDEB LEEGH- WATER. CKU- QUIUS 0.52 0.52 0.46 0.47 0.47 0.47 0.49 0.46 4.73 4.82 4.97 5.12 4.85 4.84 4.87 4.76 4.71 4.69 4.70 4.77 4. 85! 4.89 4.88 4.74 LIJN- DEN. 4.76 4.74 4.66 4.80 4.95 5.03 4.85 4.72 KRUIS DORP. VENN DORP. 4.70 4.72 4.72 4.80 4.86 4.91 4.85 4.74 4.72 4.78 4.84 4. 4. 4.87 4.85 4.77 Te zamen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Slagen. 27113 77 27113 n 5. 868 CRUQUIUS. LIJN DUN. Uren. d, S o "oj Slagen. Uren. d o Ph Ketels. Slagen u u u n u ii ii ii V II III ii II ii ii ii II u a ii 8 7 6 II II ii ii 24 7 6 II u ii 24 7 6 II II u ii 14* 7 6 24605 u II ii a u u a ii II II n ii ii a ii ii II II ii u 70£ 7 6 24605 II II ii u u ii ii a II II ii ii ii 7 6 5.816 II u n ii ii ii n ii Op Endegeest bij Leydenzijn beschikbaar: TIPOEngelsch Yolbloed effen donker bruinen VINCENT, zvvaar Clevelandsch Trekraseffen ligt bruin. Het Dekgeld is 15,voor TIPO, en 7,voor VINCENT, met 1,voor den Op- passer. Het wordt vooraf betaald en in geen ge- val teruggegeven. Zieke gebrekkigeof te oude Merrienter beoor- deeling van den Oppasser, worden niet toegelaten. Kaaskoppendraaijer en Pompenmakor maakt en verkoopt alle soorten van Ier- en Stalpom- pen, Kaaszetters en Makers, KaaspersenNeder- landsche MatenZeeftenalle soorten van Houtwaren en Gedraaide Goederenin alle Vormen en Modellen, in de Achterstraat hoek WijdeSteeg te Haarlem. Amsterdam, 31 Maart. Boter. Friescbe 61 a 63 Kuinder 60 a 61Kamper 60 a 64Devcnter 49 a 55 Zwolsche f 56 a 61. 2 April. Granen en Zadf.n. Tarwe stil: 130 ffi bonte Poolsehe 373 a 378. Rogge bij gerijven onveranderd; 124, 125 ffi Pruissische 250; 117 ffi oude Petersburger 239. Garst in een doen; 112 tD Decnsche 196. Boekweit lus- teloos, bij gerijven onveranderd; 124 'ffi Holsteinsche 245. Koolzaad lagerop 9 vat Olie in April 82+ October en November 72£. Lijnzaad in een doen; 112, 113 ffi Odessa 380. Olie. Raap- en Lijn- dadelijk onveranderd, op levering traag; Raap- op 6/w. 46+ Vliegend 45. Lijn- op 6/w. 38 Vliegend /36J. Ilennep- op 6/w./41 Vliegend/40. Koeken. Raap-per 1040 stuks/97 a 100. Lijn- per 104 stuks /13 a 15+ Vee. Kalveren 1e kwal./40 a 60, 3e kwal. 20 a 40. Schapon 24 a cents per Ned. ffi. 2e kwal. 30 a 50 12. Varkens 52 a 56 Alkmaar, 28 Maart. Kaas. Aangevoerd 4 stapels of 7513 Ned. ffi; kleinc/20.50, middelbare/20; laagste prijs/13. Delft, 27 Maart. Boter met achteruitgaande prijzen1 ste kwal./59 a 60, 2de kwal./54 a 58. Groningen, 1 April. De aanvoer was beden weder zeer klein, en de vraag ook niet levendig; de handel was daardoor beperkt. Granf.n en Zaden. Tarwe weinig aangeboden zijnde, en de vraag voor vcrzending naar Friesland weder toenemende, waren vorige prijzen gemakkelijk te bedingen. Witte vond levendige vraag voor Friesland en bedong goed vorige prijzen. Ook Rogge vond iets meer vraag dan in de vorige week en bleef daardoor bij wat ruimer omzet goed prijshoudend. Boekweit werd heden 5 cents lager afgegeven. Garst hoewel niet zoo ruim aangevoerd,, was tot vorige prijzen niet te plaatsen, en werd 10 cents lager afgegeven. Dikke Haver waarvan de aanvoer vrij goed was, konde heden gemakkelijk vorige prijzen opbrengen, en vond daartoe weder eenige vraag voor verzending naar Engeland. Witte bragt vorige prijzen op. Zwarte was iets hooger, voor verzending naar Frankrijk. Paardenboonen zeer flaauw en dringend aangeboden. Gort ruim aangeboden en tot eene kleine verlaging afgegeven, maar de omzet bleef zeer beperkt. Olie. Raap- bij eenige partij lager afgegeven. Lijn- meer gevraagd en goed prijshoudend. Noleringen. Tarwe. 120 ffi Jarige roode/8,60 a 9, 120/123 ffi Nieuwe dito 8,85 a 9,95; 120 ffi witte/9,35 a f 9,85. Rogge. 116/120 ffi Nieuwe Inlandsche 7,60 a 8,05. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze/ 6,45 a 6,85; 113/116 ffi dito zwarte/6,65 a 7,05. Nieuwe Garst. 96/103 ffi Winter/5,20 a 5,90. 96/99 ffi Zomer 4,80 a 5,10103 ffi Knobbe 5,55. Nieuwe Haver. 78/89 ffi Dikke 3,45 a f 4,20; 65/68 ffi witte Voer f 2,65 a 3,68/72 ffi zwarte dito /2,85 a 3,10. Paardenboonen 7,a 7,75. Gort. Grove 10,— a 10,25; puike/10,25 a 10,75; Parel-Gort 13 a 25.Olie. Raap- 42+i 48; Lijn- 35 a 35|. Haarlem, 31 Maart. Granen. Witte Tarwe/9.90 a 10. Haver 3,20 a 3.90. Hoorn, 27 Maart. Kaas. Ter waag gewagen van af 21 Maart: dagelijksche weging 3 stapels of 438 ffi, Donderdagsche markt 12 stapels of 1828 ffi, te zamen 15 stapels of 2266 ffi. Hoogste prijs:/23. Onverkocht gebleven 1 stapel. 29 Maart. Vef.. Aangevoerd; 13 Paarden 45 a 220; 17 Koeijen /115 a 180; 60 Kalveren 2 a 7; 275 Schapen 8 a 24 120 Varkens7 a 206 Zeugen 13 a 26275 Big- gen 4 a 6.50; 160 Kippen 55 cents a 1.30. Eijeren: 17,000 Kippen-1.90 a 2.10; 9000 Eenden-/2.45 a 2.60. Iieiden, 29 Maart. Vee. Aangevoerd: 106 Koeijen, 65 Kalveren222 Schapen. Verkocht: 60 Kalfkoeijen/90 a 1803 velle Koeijen/140 a 180; 25 Vare Koeijen 80 a 140; 45 vette Kalveren25 a 70 15 magere dilo f 2 a 5; 80 magere Hamels/12 a 25; 18 vette dito f 18 a 26; 90 magere Ooijen 12 a f 25; 20 vette dito 18 a 26 40 magere Varkens 15 a 27 52 Biggen 7 a 14. Boter. Verkocht: 7100 Ned. ffi. lste kwal. 53 a 57; 2de kwal. f 50 a 52 per Vat; 1.32J a 1.42£ en 1.25 a 1.30 per Ned. ffi. Durmerende1 April. Kaas. Kleine 23. Aan de Stads Waag zijn gewogen 23 stapels of 5272 Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2.20; Eenden- f 2.50 per 100 stuks; Kiviet- 6 cents per stuk. Vf.e. 580 Schapen en Lammeren, met vlugger markt; 73 vette Kalveren, 55 a 75 cents per Ned. ffi, niet vlug; 198 nuchtere dito 2 a 7, vlug; 44 vette Varkens 46 a 56 cents per Ned. ffi, vlug; 38 magere dito /12 a 18, en 184 Biggen f 5 a 7, met vluggen handel; 94 Runderen, slug; 6 Paarden. Rotterdam, 31 Maart. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuw- sche met kleinen aanvoer eehter 20 cents lager niet gemakkelijk te verkoopen. Buitenlandsche soorten met weinig prijsverande- ring. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche le kwal. /It.50 a 12; mindere 8 a 11127, 128 ffi Witbonte Poolsehe /3S5; 126, 127 ffi Bovenlandsche 340 ^2400 kilo. Prima Tarwe- meel /20.50 a 21.25; Amerikaansch Meel f 19.00 a 20.15 100 kilo. Rogge. Zeeuwsche hoewel schaarsch aangevoerd 20 cents lager. Buitenlandsche soorten gedeeltelijk iets lager afgegeven. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche le kwal. f 8 50 a/8.75; mindere 8 a 8 25; 153/2 ffi Nieuwe Koningsberger 262+ 146/2 ffi Petersburger 257. Garst. Zeeuwsche vooral in de gewone kwaliteiten 10 cents lager. Buitenlandsche soorten als voren geveildOverm.Zeeuwsche en Vlaamsche winter le kwal. 5.80 a 6.10; mindere 4.50 a 5.40; dito zomer 1e kwal. 5.40 a 5.60; mindere/4.50 a 5. Haver onveranderd. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche korte 1e kwal. /3.75 a 4.50; mindere 2.75 a 3.25; dito lange 1e kwal. /3a 3.40; mindere /2a 2.75. Boekweit gedeeltelijk 5 lager; 140/2 ffi Noord-Brabaudsche 228 a 235; en •y 2100 kilo Holsteinsche 230; Nieuwe Franscke/198. Erwten 50 cents lager; Schokkers 8.75 a 13; Kleine Blaauwe 8.25 a 10.90; Witte /8a9.80; Geldersche Graauwe en Capucijnen 14 a 17.25; Zeeuweohe dito/8 ad 1. Boonen. Witte en Bruine 50 cents lager; Krombekken 18 a 18.50; Walchersche 13.50 a 14; Zeeuwsche 10 a 12.50 Walcher- sche bruine/16 25 a 17.25Zeeuwsche dito 1,1.50 a 16Paar denboonen 20 cents lager afgaande ;/6.75 a 7.75 Duivenboonen 7.50 a 9.10. Koolzaad. Eider 77. Kanariezaad als voren5 a 9.50. Meekrap De aanvoercn waren niet groot en daarbij was zeer weinig puike kwaliteit, waarvoor dan ook goede prijzen geboden en waarvan enkele partijtjes gekocht werden. Van ordinair en middelbaar goed waren de prijzen gelijk de vorige week, met weinig kooplust. Vlas tot onveranderde prijzen met goede vraag, zoowel op het land als ter markt. Zierikzee27 Maart. Meekrap 25 a 27+ 1/1 a 27+ Mullen 4 a 7. Meekrappen. Teelt 1861 2/1 dito 25 a 27£Otiberoofde 25 Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4