m WEEKBLAD van 1862. Vrijdag, 11 April. Jferde Jfaargang. Verschillende Polders. A\iVRtf A A N LANDDOUW, GEMEENTE- EN PO L D E U-D E L A N G E N GEWIJD. Abonnementen HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. IIVUiUMME'iMIIEIl, worden aangenomen bij dc Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidsehestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Ilaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Bij (lit IVominer belioort een Bijvoegsel. VERBETERING DER WATERLOZING VAN JDelflanil's Boexetn. De toestand van Delfland's boezem heeft reeds sinds geruiraen tijd aanleiding tot klagten gegevenen de wensch tot verbetering neerat toe, naarraate de lan- derijen in vvaarde stijgen, de bebouwing del* grouden meer voordeelen afwerpt, in naburige waterschappen een beter loestand bestaat, en alzoo de nadeelen in steeds toenemende mate gevoeld en ondervonden worden. Er is tlians daaromtrent ook weder een nieuw plan in behandeling; bet is belangrijk daarvan de oorsprong en de strekking eens na te gaan. Ook in vroeger tijd waren er verschillende ontwer- pen tot verbetering gemaakt; doch die tot geen uit- voering leidder.. Reeds in 1834 weudden onderscheiden ingelanden zich tot Z. M. den Koning, met het voorstel tot het maken van een hoogen boezem met 12 molens aan het einde der Boonervliet, waarvan de kosten op 452,300, en het jaarlijks onderhoud, zonder aflossing, op40,415 werdgeraamd. In Eebruarij 1842 leverde de tegenwoordige seeretaris-rentmeester, de heer G. 11. L a n d m e t e r eene memorie inwaarin hij de mindere doelmatigheid van dit ontwerp aantoonde en daarentegen voorstelde het oprigten van eenen dubbelen stoom-vijzelmolendie het water uit het verlengd gedeelte van de poldervaart zou uitmalen over den Maasdijk. Deze memorie werd in handen gesteld van den heer van den Berg, fabriek-landmeter van Delfland, en deze diende dd. 19 Eebruarij 1846 een uitgewerkt plan inwaarbij hij de voorkeur gaf aan het maken van eenen hoogen boezem met negen wind- molens, ieder met twee schepraderen, bij de Vijf-Sluizen; de kosten daarvan werden geraamd op f 410,000. Het verschil van meening, omtrent hetgeen in het belang van Delfland's boezem te verrigten was, gaf aanleiding dat nog in 1846 door het hoogheemraad- schap werd uitgeschreven de volgende prijsvraag: Welke kunnen de oorzaken zijn van de belemme- ringen in de uitlozing van Delflands boezemwater? Welke middelen kunnen worden in het werk gesteld om daartegen op de minst kostbare wijze te voorzien en hoofdzakelijk te bezorgendat de boezem van Delfland, voornamelijk bij westen en noordwesten winden, tot zoodanigen stand zal kunnen worden ge- bragt, dat de watermolens der polders derzelver over- tollig water daarop zonder verhindering zullen kunnen uitmalen met opgave tevens van de plaatswaar de daartoe noodige werken zouden moeten worden aan- gelegd, en eene specifieke begrooting van kosten, zoo tot daarstelling van dezelve, als tot jaarlijksch onderhoud. Op deze prijsvraag kwamen zes antwoorden in; vijf daarvan stelden voor, het stichten van een boven- gemaal, hetzij met stoom, hetzij met wind; terwijl een in overweging gaf het maken van eene verbeterde uitwatering bij de Oranjesluis. Deze antwoorden werden gesteld in handen eener commissie, bestaande uit de heeren D. J. Storm Buijsing, L. J. van der Kun en J. A. Scholten, welke dd. 1 September 1848 eene memorie indiende, waarvan de slotsom was, dat geen der gedane voor- stellen ter uitvoering kon worden aanbevolendezelfde commissie werd daarop door de gecombineerde ver- gadering der beide collegien van Delfland uitgenoo- digd, om in algemeene trekken aan te geven hetgeen naar haar oordeel di?nstig kon zijn tot verbetering van den boezemtoestandwaaraan zij bij eene memorie dd. Augustus 1850 voldeed. De ongunstige toestand van Delflands waterstaat werd daarbij toegesehreven aan onderscheidene oor zaken als 1°. Te geringe uitgebreidheid van den boezem, daar Delfland met het gedeelte van Schielandhet- welk op Delflands boezem loost, sleehts 386 bunders boezem bezit, of een bunder boezem voor 77 bunders land; weshalve Delfland in verhouding tot andere waterschappenals Rijnlandde Vijfheerenlanden Amstelland en Kennemerland, verre ten achteren staat; 2°. Slechte afvoer van het boezemwater door veel- vuldige belemmeringen, als: naauwe bruggen enz. in de toeleidingskanalen naar de sluizen 3°. Te geringe diepte dier kanalen en gebrekkige gemeenschap tusschen de Oost- en Westambachten. 4°. De waterkoornmolen te Schiedam en te groote toevoer van water uit de duinenen 5°. De ongunstige toestand van de polders zelven, zoowel door ongeschiktheid hunner slooten en water- leidingen, als van hunne waterwerktuigen. Zij stelde dien ten gevolge voorde waterberging op den boezem te vergrootendoor het verlagen der verhoogde vlietlanden en door het inrigten der Sluis- en Eoppenpolders tot reserve-boezems den toevoer op den boezem te beperken door de tijdelijke afsluiting van het water uit de duinvalleijen en door het maken van bepalingen aangaande den Schiedamschen water- molen; de gemeenschap tusschen de Oost- en West ambachten te verbeteren, door het graven van een kanaal door den Zoutenveenschen poldertot ver- eeniging van de Schie met de Vlaardinger vaart. Zij voegde er echter bijdat geen der door haar voor- gestelde verbeteringenhet nemen van nog krachtiger maatregelen, zoo als het stichten van een boven- gemaal, in den weg stond, of nutteloos zou maken, maar dat het beste en krachtigste bovengemaal niet dan gebrekkig zou werken, wanneer niet tevens de opgegeven verbeteringen werden uitgevoerd. Deze memorie werd door de gecombineerde verga- dering in handen gesteld van eene commissie, be staande uit de heeren van der Goes van Naters, W. Quarles van Ufford, van Berkel en Viruly van Keenenburg, die daarover dd. 27 December 1851 haar verslag uitbragt, daartoe strek- kende: dat, hoewel zij door een naauwlettend en langdurig onderzoek de bevestiging had verkregen van het doelmatige der voorgestelde middelenzij even- wel, bij den onzekeren toestand der magt van het bestuur van dit hoogheemraadschaphet ongeraden oordeelde, vooralsnog eenig besluit tot uitvoering der voorgestelde werken te nemen, of eenigen maatregel te bepalenen zich verpligt vond voor te stellen ieder besluit deswegens uit te stellentot dat de attributen van het bestuur van het hoogheemraadschap zouden geregeld en vastgesteld zijn. De gecombineerde vergadering vereenigde zich met de algemeene strekking van dat rapportdoch besloot tevens den 22 Januarij 1852jaarlijks op de begroo ting te brengen eene som van/ 6000, tot het ver- wijden van bruggen enz.in het belang der water- uitlozing van Delflands boezem. Van dit besluit werd do dijkgraaf en hoogheemraden op doelmatige wijze gcuruik gemaakt en werden achtervolgens vele bruggen verwijdhoofdeneinden weggenomen en eenige waterin- gen verbreed en verruimdhet doeltreffende der uit- gevoerde werken werd vooral in den winter van 1859/60 ruimschoots ondervonden. De overige plannen tot verbetering bleven echter rusten, ook nadat het hoofdbezwaar der laatstgenoemde commissie, het gebrek eener behoorlijke regeling van de attributen van het bestuur van Delfland en zijne verhouding tot de daarin liggende waterschappen was weggenomen. Eerst de zeer ongunstige toestand van Delflands boezem in den winter van 1859/60 vestigde daarop weder op nieuw de aandacht, en in de vereenigde vergadering 1/31 Maart 1860 werd het besluit genomen om de vroegere plannen aan een nieuw onderzoek te onderwerpen, waartoe eene com missie werd benoemd, bestaande uit de heeren D. R. Gevers Deynoot, J. E. van Vredenburcli en G. B. Emants, met magtiging, om door onder zoek, zoowel van het vroeger verhandeldeals van hetgeen in naburige waterschappen was of werd ver- rigt, zich in staat te stellen tot het uitbrengen van haar rapport, zich daartoe te doen bijstaan door den fabriek-landmeter van Delfland en zich te doen ver- strekken de gevorderde meerdere bescheidenmet aanwending van adsistentie of eigen onderzoekwaar zij dit noodig oordeelde. In de vereenigde vergadering van 2S Julij 1860 bragt deze commissie haar rapport uit. Na kortelijk de geschiedenis der plannen tot ver betering te hebben medegedeeldgelijk die hier is ver- meld, vestigde zij in de eerste plaats de aandacht op de ongunstige gesteldheid van den boezemdie zich alleen ontlast aan de zuidwestzijde van Delfland door de sluizen op de rivier de Maaswaar de sluis- gang, juist in den tijd wanneer de polders de meeste behoefte hebbenom het water op den boezem uit te malenveelal door hooge ebstanden bij westelij- ken en vooral noord-westen wind wordt belet. Delf land heeft daarbij op eene oppervlakte van 35,675 bunders 77 roeden 34 ellen binnen den Maasdijk, waarbij nog moeten gevoegd worden 2000 bunders onder Schieland, sleehts eene oppervlakte van onge- veer 386 bunders boezem, waarvan 31% bunders onder Schieland, en verkeert, bij zoodanige omstan- heden, in eene ongunstige verhouding tegenover an dere waterschappen, die meer waterberging bezitten. De boezemstand is daarbij tusschen enge grenzen beperkt; in het belang der scheepvaart mag het wa ter niet lager afloopen dan 1 palm onder peil de toestand der kaden verbiedt het hooger opvoeren dan 1 tot 2 palm boven dat peil. Het verschil kan dus hoogstens 3% palm bedragen, terwijl dit in Rijnland zelfs een halve el kan zijn. Het verhoogen van het peil, waartoe meermalen in de vereenigde vergadering het voorstel werd gedaan, acht de com missie niet raadzaamwijl dit voor vele polders het gevaar van doorbraak zou vermeerderenen het sleehts een tijdelijk hulpmiddel voor de poldersmaar geens- zins eene verbetering van den boezem zou daarstellen. Ook het voorstel tot het vergrooten van de water berging op den boezem, door de heeren Storm Buy sing c. s. in hun rapport van 1850 gedaan, kwam hun niet doelmatig voor, maar gaven zij de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1