WEEKBLAD J van 1862. Vrijdag, 16 Mei. Verschillende Polders. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Abonnementen Derde Jaargang. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. St® 28is;_ IIAAKLKMMKItMEEft worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,. Haarlem bij den Heer BRIE\ ENGAARDER te Ihinrlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKIIANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in bet Rijk. De Prijs is 6, in het daar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., bekalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen mocten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Bij dit Aommer bchoorcn 3 Bijvoegsels. DE KONDE VEENEN. - Gedeputeerde staten van Utrecht hebben ter visie gelegd een ontwerp-reglement voor het waterschap de Bonde Veenen. Dit ontwerp-reglement is in zijne hoofdbepalingen eene herhaling van de vele reglementen in den jong- sten tijcl voor polders gemaakt, en welke meestal geschoeid zijn op de leest der provinciate en ge- meentewetten. De geringheid der verschillen doet het zelfs dik- wijls betreuren dat geen ministerie er aan schijnt gedacht te hebben, om de voornaamste punten van het polderregt te regelen in eene algemeene wet. Thans heeft hij die te doen heeft met vele polders zoovele reglementen te raadplegen, dat zijn gebeugen te kort moet schieten om de verschillende schake- ringen te onthouden. Een burgerlijk wetboek, eene kieswet was genoeg voor geheel Nederland eene wet met algemeene regelen voor bevoegdheid om in polderbesturen te zitten, verkiezingen van bestuur, vergadering van hoofdingelanden, huishoudelijke in- rigting, enz. enz. zoude zeker voor geheel Nederland evenzeer hebben kunnen dienen. Trouwens dit zoude de taak zijn van den souve- reinen wetgever, in het onderhavig geval hebben gedeputeerde staten van Utrecht niet anders kunnen doen dan een ontwerp maken in den geest van het tegenwoordige. Een Weekblad aan polderbelangen gewijd, is uit den aard der zaak meer geschikt, om deze regle menten met elkander te vergelijken; gaarne zoude steller dezes dan ook een artikel leveren om b. v. het onderscheid aan te wijzen tusschen dit reglement en dat van de polders in Noord- en Zuid-Holland, Bijnland en Haarlemmermeer, waarmede ondervin- ding hem nader bekend maakte; daarbij zonden dan onder anderen aan te bevelen zijn de artikels over plaatsvervangende hoofdingelanden, vervanging van afwezige leden van bestuur als anderzins, welke^in dit ontwerp goed schijnen uitgewerkt te zijn, en waarop dient te worden gelet bij de aanstaande herziening van het reglement voor den Haarlemmermeerpolder. Tijdgebrek echter belet hem op alle deze punten in bijzonderheden te treden. Sleekts een paar opmerkingen dus, om den lezer op de zaak opmerkzaam te maken. ADMINISTRATIE-KOSTEN. Yolgens de memorie van toelichting zullen de kosten bedragen voor: Bingkadey 310I Molens, polderwerken en wegen 7836. ADMINISTRATIEKOSTEN Algemeene2911.— Bijzondere532.— 13,755.- 3,443.- Te zamen 17,198. of circa 25%. Als men de algemeene lasten aMn neemt is de verhouding nog ongunsliger; dan beloopt de som voor administratie over 3101.een bedrag van 2911.dus bijna 100%. Dit is toch wat veel; en juist dit hoog bedrag is de reden, waarom men in Bijnland en Schieland de ambachten heeft afge- sehaft, zoodat het weder oprigten in Utrecht van dergelijke kostbare hoogheemraadschappen verdediging behoeft. VERKIEZINGEN. De memorie van toelichting bevat daaromtrent de volgende zinsnede. Tot in 1672 was het terrein, dat thans door de Bonde Veenen wordt ingenomen, verdeeld in de navolgende onderling afgescheidenafzonderlijk be- dijkte en bemalen polderste weten Onder Waverveen (destijds tot Holland behoo- rende) enz. In het stickt van Utrecht." Onder Mijdrecht, Wilnis,Oudhuizen Demmerik, YinkeVpr, Abconde, Proostdijenz. enz." „Als maatregel van defensie werden in 1672 die polders gei'nundeerdmet het doel om het door- dringen der Eranschen in Holland te beletten." Later werd er opgerigt een heemraadschap van de Bondeveensche polders." Bij dat heemraadschap schijnen echter langzamer- hand misbruiken te zijn ingeslopenvooral ten aanzien der henoemingwaarop het Hollandsche gedeelte een meer dan wettigen en lillijken invloed moet liebben „doen geldendie, door de keuze van ongeschikte personen zeer schadelijk bleek te werken op de behartiging der algemeene belangen. Die omstan- digheid schijnt zelfs al vroeg aanleiding tot oneenig- heid te hebben gegevenen is eindelijk zoo hoog „geloopen, dat men omstreeks 1795 het ongeluk- kige, doch destijds door bijzondere omstandigheden eenigermate gemotiveerde denkbeeld verwezenlijkte om het heemraadschap te ontbindenenz. enz. De klagte is dus keuze in Holland van ongeschikte personen voor polderbesturen. De klagte is niet nieuw. Zij is vinnig en geestig gehekeid, onder anderen door Loosjes, in zijnen Boman Jan Wouter Elommesteijn II, p. 251 volg. (waarvan welligt later een staaltje in dit Weekblad zal verschijnen). De Hollander der vorige eeuw schijnt niet vrij te zijn geweest van titelzucht; niet tevreden met geacht te worden in zijn stand als koopmanop het kan- toor en op de beurs, wilde de rijk geworden burger ook op bet kussen zitten, en daar de raad- en staats- vergaderingen meestal gevuld werden door leden van patricische familie, zoo wierp zich de mindere man op de heemraadsohappen en polderbesturen, zoo het schijntin de meening dat met het ambt ook het verstand kwam. Maar de klagten over deze dwazen bleven niet uit, en nog heden vinden wij in eene memorie der gedeputeerde staten van Utrecht de zaak als eene smet Holland aangewreven. Is dit heden ten dage verbeterd? Steller dezes hoopt het, maar gelooft het niet. Droevige onder- vinding leerde hem, dat ook nu dikwijls het lid- maatschap van polderbesturen wordt begeerddoor lieden geheel zonder oefening, alleen maar omdat zij toch ook gaarne wat willen zijnof iets willen heeten." Was het vroeger noodig, bemind te zijn bij de regering, toen deze de posten begaf, thans vleit men het volkde kiezers en koopt men de stemmen wel niet direct, maar indirect. B. v.: door ijdelheidmen zendt den kiezer een fraai rijtuig om hem naar de vergadering gratis te brengen en doet bij hem beleefdkeidsbezoeken. Boor winzucht, men koopt hem zijn graan af, een kwartje het mud boven den marktprijs. Boor vermaalcmen belooft hem eene vrije jagt. Boor bevordering, men geeft zijn zoon of neef eene betrekking. Boor wederdienstmen stemt voor hem in het naburige district, enz. enz. Dit stelsel wordt zeer in de hand gewerkt door procuration of volmagten. De meeste menschen teekenen deze als beleefd- heidsmaatregel voor hem, die zegel en port betaalt. Velen geven procuratie aan vier of vijf candidaten tegelijk voor dezelfde verkiezing. Allen die procuratie geven zijn afwezigen, en dus onverschilligen. Ook dit reglement bestendigt dit misbruik art. 39. De gemeentewet vordert ten minste aamoezigen. Hij die belang stelt in de keuzemoet persoonlijk komen. Beeds dit is een groote waarborg tegen misleiding. De geheele zaak echter iszooals vele inrigtingen thans in Nederland in zwang, eene flaauwe naboot- sing van den Engelschen poll. Scboon ik de misbruiken niet wil prijzenook daarbij in zwang, heeft de Engelsche verkiezingswijze althans dit voordat de candidaat zich aan bet pu- bliek moet vertoonendat hij moet sprekendat men hooren kan of hij stottert, of hij een stoffel is; dat men zijn gelaat, zijne handelingen kan gade- slaan, of hij een fielt is of nietdat men van zijnen mededinger kwaad van hem kan hoorendat men zijne vijanden hem kan hooren beschuldigen van kwade trouw, omkooping en wat niet al meer. In Engeland is beoordeeling mogelijk door tegenwoor dige kiezers (geene procnratiehouders)gehoord par- tijenin Nederland geschiedt alles in eene geheime kiesvergaderingeen club, in het geniep, door ge- knoei en coterie. Wenschelijk ware het hierin verandering te brengen. Ik gevoel dat dit welligt op dit oogenblik moeije- lijk is, doch daarkeen moeten zij streven die de kiezers werkelijk naar de stembus wensehen; de kiezers blijven thans eenvoudig weg; zij beschouwen de verkiezing en het kiesbureau als eene groote ver- veling; doe daar een strijd ontstaan over personen en zaken, onder behoorlijke leiding, en met zorg voor openbare ordeen gij zult belangstelling zien waar gij nu niets ziet dan slaperigheid of eenzijdige intrigue. Een strijd in eene wettige kiesvergadering, niet in een club of geheim genootschap. Nog dezer dagen zeide Professor Vissering: De wetgeving is niet anders dan de toepassing in het leven van de heerschende regtstheorie." Nu is de heerschende regtstheorie op dit oogen blik in Nederland valsch, dat procuratiehouders goede kiezers kunnen zijn; zelfs procuratie^eaers zijn het niet. Zij hebben voor de zaak niet eens de moeite over van tegenwoordigheidlnat staan het onderzoek naar de gesehikste persoon. Schoon steller dezes geene hoop heeft, dit stelsel

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1