IVeekblad van Haarlemmermeer, Haarlemmermeer-Polder. A. Hervormde Gemeente van Haarlemmermeer. OOGST-BIDDAG EERSTE BIJVOEGSEL 198 92 212% 232 100 107 14824 Ingczoubcu. Mo Openbare Besteding, PUBLIEKE YeRIIURIIVG TWEE BOEREN-HOFSTEDEN, 131 Bunders, 67 Roeden, 70 Ellen BOUW- en WEILAND staande en gelegen in den Prins llendrik Polder, te Texel. A. B. ^tict'cu. C. ill am men. D. Bccren. Openbabe Verkoopiivg TOT IIET van Vrijdag 16 Mei 1862. Ofschoon men nn bij deze ziekte in den regel zichzelf helpen lean, zoo is het toch raadzaam om in ernstige gevallenzooals mij dezer dagen nog een voorkwamde liulp van eenen veearts in te roepen. Nieuuiveen, Mei 1862. VAN HULST. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wets- ontvverp tot afkoopbaarstelling der tienden. De minister van Binnenlandsehe zaken heeft ter ken- nis van de belanghebbenden gebragt, dat het toela- tings-examenom als kvveekeling van *s Kijks vee- artsenijschool te worden opgenomen zal plants heb- ben op Dingsdag 1 Julij e. k.des namiddags ten 1 ure; dat zij, die tot dit examen wenschen te worden toegelaten, zich in persoon of sckriftelijk mits portvrij voor of op den 20sten Junij eerstk. bij den directeur der veeartsenijschool moeten aan- melden met overlegging van de noodige stukken. Met genoegen verneemt men, dat den 14den Junij aanstaande te Sloten eene icolmarkt zal worden ge- houden ten gevolge van de aangewende pogingen door de Afdeeling der lioll. Maatsch. van Landbomo bij den Gemeenteraad die in zijne j. 1. gekouden zit- ting gunstig daaromtrent heeft besehikt. Men twijfelt niet of Gedeput. Staten dezer provincie zullen geene bezwaren daartegen liebbennoeli bij andere gemeen- ten ontwaren tegen deze marktdie men zich voor1 stelt jaarlijks te houden op den Iweeden Donderdag in de maand Junij. De voorjaars-paardenmarkt te Almkerkwelke dit jaar op Pinkstermaandag 8 Junij zou vallenzal nu den 6den dezer maand gehonden worden. Aan het rapport des hoofdopzigters over de maand Maart ontleenen wij .- A. Omtrent de werking der Stoomtdigen a. Dat de Leeglaoater 216% uur in werking is geweest, te weten209 uur met 9 pompen en 5 ketels, makende in dien tijd 72577 slagen of 5.773 per minuut, en 7 uur met 8 pompen en 5 ketels, makende in dien tijd 2492 slagen of 5.728 per minuut. Het uitgeoefend vermogen bedroeg dus met 9 pom pen 311, met 8 pompen 275, gemiddeld 310 paar- denkrachten. Verbruikt zijn 1757 mudd. Engelsche, 931 mudd. Belgiscke kolen, 113 IB talk, 6 kann. gallipoli- en 38 kann. patentolie. b. Dat de Cruquius in deze maand niet heeft gewerkt. c. Dat de Lijnden in 7 0 uur met 7 pompen en 6 ketels 24605 slagen heeft gemaakt of 5.816 per minuut, en derhalve een vermogen van 325 paarden- kracht heeft uitgeoefend. Verbruikt zijn 439 mudd. Engelsche, 387 mudd. Belgische kolen, 56 lb talk, 8 kann. gallipoli- en 20 kann. patentolie. B. Omtrent hetgeen aan de Stoomtcigen VERRIGT IS: a. Gedurende den stilstand van den Leegliwaier zijn door het personeel in voorraad gemaakt 4 nieuwe stroppen voor de pompbalansen en 4 nieuwe pennen in kettingbeugels, ter verbinding der zuigers aan de pompkeltingennog zijn twee gescheurde schalmen in zuigerkettingen door nieuwe vervangen. Nieuwe pakkingen zijn aangebragt om de stoomzuigerstangen om een der hydraulique polen, om de beide lucht- pompzuigers, en vijf nieuwe metalen aan de buiten- zijde der pompbalansen met twee nieuwe gesmeed ijzeren spieen. b. Door het personeel aan den Cruquius is de ketel van het vervoerbaar stoompompwerktuig schoonge- maakt. Van den injectietoestel zijn twee kleppen ge- schuurd en de losgeraakte zittingen daarvau weder vast op hare plaatsen bevestigd. In de smederij zijn alle smidsgereedschappen hersteld en 20 schroef- bouten met 40 moeren voor de zuigers gemaakt. Verder is het te verkoopen hout en oud ijzer bijeen- gezocht, afgewogen en in koopen verdeeld. In de tweede helft der maand zijn twee stokers tijdelijk verplaatst naar den Lijnden, ter vervanging van zieken aldaar. e. Tijdens den stilstand van den Lijnden is door het personeel de klep ingeschuurd tot afloop van het overtollige voedingswater, twee reservestroppen voor een' pompzuiger zijn hersteld en 48 sinks schroef- bouten met moeren voor zuigers gemaakt. De bal- kleppenkasten van de hydrauliquen zijn schoongemaakt en een stalen 1% Engel. duims tap gemaakt tot het insnijden van nieuwe draad in het middenrif van een dier balkleppenkasten. Gedurende de maand Maart is aan den Lijnden geleverd 100 kann. patentolie. Met het einde der maand bedroeg de voorraad: Leeghwater. Cruquius. Lijnden. te zamen. mud. Eng. kolen 2871 13153 4450 20474 6354 6535 Belg. 1935 Cokes 801 pond. Talk 143 kann. Gallip.-olie 104 Patent- 148 301 573 296% 467% PASPOORT VOOR EEN BEER. Mijnheer de Redacteur Sedert eenigen tijd had ik vernomen, dat eene nicht van mij logeerde bij den heer Amersfoordt op Badlioeve, in Haarlemmermeer. Ik had lust om haar eens te bezoeken, en zelfs (in geval van wederzijdseh bevallenbij nadere ken- nismaking) een wettig huwelijk met haar te sluiten. Ik ben geborcn te Windsor, (in het Park), naar welke koninklijke lustplaats ik dan ook mijn naam draag. Wij beiden zijn afkomstig uit eene met roem be- kende familie in Berkshire, en ons geslacht heeft daar steeds bekend gestaan onder de vetstenlekkersten en bestgevoeden van den lande, zoodat ik zonder pogchen mag beweren tot de Aristocratie te behooren. Nu had ik in Engeland vernomendat fatsoenlijke lieden in Nederland konden reizen zonder paspoort, mits zij andere papieren bij zich haddenwaaruit hunne identiteit konde blijken Als zoodanig had ik mij voorzien van een behoor- lijk Cognoscement en advies-briefwelke ik meende dat voldoende zouden zijn. Niet weinig stond ik dus verwonderd toen ik ge- waar werd bij mijne komst te Amsterdam, dat ik toch een paspoort noodig had en zelfs een visiteur mij moest nazien. Ik heb mij noode aan die formaliteit onderworpen; doch vond dat zij mij vrij wat oponthoud veroorzaakte in de heete zon, die bijna al mijn vet deed smelten en mij op de boot van dorst deed versmachten. Schoon ik nu deze moeijelijkheden gelukkig ben doorgeworsteld neem ik toch de vrijheid U te verzoe- kenbij de aanstaande herziening van het tarief Uw Parlement daarop oplettend te makendat het wen- schelijk ware dat vrije goederen mogten binnenkomen vrij van formaliteiten en zonder oponthoudalthans zonder paspoort. Intusschen, verklaar ik mij, waarde Heer, gaarne tot wederdienst bereid en zoo gij welligt zeugen hebt, verlang ik de kennis der Hollandsche wijfjes te ma ken en twijfel niet of gij zult over den uitslag te- vreden zijn. Badlioeve, 8 Mei 1862. Windsor. op Dingsdag, den 20sten Mei 1862, des Voormiddags ten 11 ure, ten Raadiiuize. BUBGEMEESTER en WETHOUDERS van Llaar- lemmermeerzullen op gemelden dag en plaats AAN- BESTEDEN Het doen van eenige Herstellingen aan de ScBolen en Onderwijzerswonin- gen Brandspuitenhuis Begraaf- plaats, enz. Het Bestek ligt ter lezing ten Baadhuize en in de voornaamste Herbergenen is tegen betaling van 25 Cents verkrijgbaar ter Secretarie. De Aanwijzing zal plaats hebben op Zaturdag den 17den Mei 1862, des voormiddags ten 9 ure, te beginnen met het Werk aan de vroegere school, staande aan den IJweg bij den Spaarnwouderweg. Zeyt het roort. op Zondag 25 Mei 1862. {Aanvang der Godsdienst-Oefening ten 10 ure.) BUBGEMEESTER en WETHOUDERS lemmermeerherinneren bij deze den belanghebbenden dat, krachtens art. 228 der Gemeentewet, in verband met de bepalingen der Wet van den 8sten November 1815, N°. 36 Staaisblad N°. 51), alle vorderingen ten laste der Gemeente, over het jaar 1861, voor den laatsten Junij aanstaande moeten worden ingediend. Zullende na dien Termijn alle Pretentien, overeen- komstig die bepalingen, gehouden worden voor ver- jaard en vernietigd. Haarlemmermeer, 8 Mei 1862. De Burgemeester, PABST. De Secretaris, D. EGGINK. VAN ARBEIDERSWONINGEN en Op Vrijdag den 6den Junij 1862, des avonds ten 6 ure, in het Logement: De Lin- denboom, aan den Burg te Texel, zal ten overstaan van den te Texel residerenden Notaris JOHANNES LUDOVICUS KIKKEBT, als Gemagtigde van den LIoog-TFelgeboren Lleer Jhr. P. A. REUC1ILIN, Bur gemeester van Tiel, Publiek worden Verhuurd: N°. 1. De HOFSTEDE CAPNIOS-BURGbe- nevens 51 Bunders, 12 Boeden50 Ellen BOUW- en WEILANDstaande en gelegen in den Prins Hendrik Polder voornoemd, volgens de Polderkaart bekend als Kavel N°. 20, 21 en 22 en bij het Kadaster als Sectie E, N°. 813, 814 en 815. N°. 2. Twee ARBEIDERSWONINGEN, bene- vens 49 Bunders, 20 Roeden, 70 Ellen BOUW- en WEILAND, staande en gelegen als voren, vol gens de Polderkaart bekend Kavel 9, 10 eu 11 en bij het Kadaster in Sectie F, N°. 832, 845 846 en 848. N°. 3. Eene Nieuw te bouwen HOFSTEDE, benevens 31 Bunders, 34 Roeden, 50 Ellen BOUW- en WEILAND, gelegen als voren, volgens de Pol derkaart bekend onder Kavel N°. 1 en 14, en bij het Kadaster in Sectie F, N°. 849 en 873. De Perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk ge- veild en daarna worden gecombineerd. De voorwaarden dezer verpachting zullen van den lsten Mei e. k. ter lezing liggen ten kantore van den Notaris JOHANNES LUDOVICUS KIKKERT, aan den Burg te Texel en zijn verdere inlichtingen te bekomen bij den Heer D. C. LOMANin Eijer- land te Texel. Brieven franco. IB op de JBadhoeve In Mel 1863 PR1MO, Bruin Hannov. Trekpaard. Dekgeld 5. GARRIBALDI, dito dito 5. LAKE, Engelsch Renpaard 25. FERRIBY, (Durham Korthoorn) 2. HOLLAND, (Hollandsch Ras) 0,30 T e K o o p RAM-IAMMERJEN 1862 Lin colnshire Kas, prijs per stuk18. MILORD, zicaar wit Lincolnshire Ras. Dekgeld 1.40 WINDSORBerkshire Ras, zwart. 1.40 Haarlemmermeer, 12 Mei 1862. Mr. J. P. AMERSFOORDT. op Woensdag, den 4den Junij 1862, des voor middags ten 10 ure, ten huize van den Kastelein F. A. VAN 1IOEKELEN, in het Logement „iiet bruine paard te Sassenheinvan Een HUIS, bevattende vier Yertrekken en Kelder-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 5