m 90 LASTER. Marktberigten. WATERHOOGTENATUURLIJKE WATERONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in IIET HOOGHEEMRAADSCHAP van 11IJNLAND. 4-0.05 4- 0.23 -4-0.13 -4- 0.03 -j- 0.02 -4- 0.65 H j sVx1 A BOEZEMIIOOGTE Bop den middag -j- A. P. in Ellen. RlJNLAND. CO o Delf I,AND II 0 0 GTE VAN HET BUITENWATER met betrekking tot A. P. in Ellen. S L U I S G A N G. a. Uren. b. Grootste Verval in Ellen. IJ Ilalfweg. hoogste Vloed. laagste Ebbe. IJ Spaaindam. hoogste Vloed. 0. 6J 0. 70 0. 70 0.70 0. 70 0. 60 0. 67 0. 66 0. 68 0. 69 0. 68 0. 69 0. 66 0. 69 0. 03 0. 74 0.56,0. 72 0.7110.67 0. 51 0. 72 0. 67jO. 66 0. 67 j 0. 62 0. 72 0. 80 0. 76 0. 71 0. 67 0. 72 0. 73 0. 72 0.84 0. 43 0.40 0.46 0.43 0.44 0. 44 0. 37 0.55 0.22 -1-0.14 -4-0.15 -f-0.0 4 -r- 0.1 4 -4- 0.65 - 0.71 0.25 0.35 - 0.49 0.34 -0.34 -0.70 -r- 0.55 laagste Ebbe. IJssel Gouda. hoogste Vloed. laagste Ebbe. Noordzce Katwijk. hoogste Vloed. laagste Ebbe. Halfvveg. Spaarn- dam. Gouda. Inlating door de rinketten. Uren. Katwijk. - 0.67 - 0.24 - 0.30 0.48 - 0.32 - 0.32 - 0.73 0.89 0.89 0.65 •0.75 0.78 0.68 ■0.79 -4 0.38 -f- 0.05 -4-0.71 4- 0.69 -4 0.69 -4-0.71 -4 0.50 0.87 0.81 0.76 0.67 0.73 0.66 0.76 - 0.72 - 0.82 - 0.97 - 0.83 -0.86 - 0.76 - 0.70 9 0.08 0. 06 0. 02 6 4 STOOMTUIGEN. Uren Werking. AANMERKINGEN. METEOROLOGISC1IE WAABNEMINGENgedaan in den HAABLEMMEIiME E R-P OL D ER. LEEGHWMER. llecren. ns vo. 8u. idk av. 8 u Verdamping. vo. 8u. ti 0.30 0.50 0.30 0.75 0.60 0.25 0.90 av. 8 u. 2.40 C. 45 5.75 7.90 8.15 2.95 2.90 40.10 CRUQUIUS. Regeu. vo. 8 n. ii 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 4.15 0.60 av. 8 a. 0.-- 0.— 0.— 0.— 1.20 0.— 0.25 6.20 Verdamping. vo. 8u. u 0. 55 0.73 0,60 0.30 2.10 0.— 0.90 av. 8 u. 2.30 5.95 5.20 6.40 9.10 3 90 3.35 41. 38 L IJ N D E N. Regen. vo. 8 u. a 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 3.40 0.75 av. 8 u. 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 1.50 5.65 Verdamping. vo. 8u. ii 0.50 0.60 0.70 1.10 0.90 0.40 0.55 av. 8 u, 1.50 5.20 5.50 5.60 5.90 3.00 3.60 35. 05 KRUISDORP. Regen. 0. 0.— 0.— 0.— 0. 10 2.90 3.20 av. 8 u 0.— 0.— 0.— 0.— 1.20 0.— 1.80 9.20 Verdamping. vo. 8 u. n 0.10 0.40 0.40 1.30 1.00 0. 20 0.60 av. 8 u 1.90 6.80 5.00 6.50 9.90 3.40 3.30 40.80 Barometer. vo. 8 u. 76o"o8 763.02 766.06 761.03 763.08 754.02 752.06 na. 2 u. 7 5 9" 0 3 764.03 765.09 757.09 764.02 753.02 753.08 av. 8 u. 767.05 759.08 765.06 764.05 759.07 762.06 752.07 Thermom. Fahrenh. vo. 8u. II 59°.0 68°.2 68°.9 67°.5 57°.6 53°.1 52°.3 na. 2u. 11 77°.9 73°.0 78°.6 76°.5 61°.3 54°.0 57°.0 av. 8 u 50°.4 64°. 8 62°.1 65°.8 58°.5 52°.0 52°.0 AANMER KINGEN. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAAELEMMERMEER-FOLDER. 4 5 6 7 8 9 10 WATERHOOGTE -4 A. P. in Ellen. IN DE 1UNGVAART LEEGH- WATER. 0.62 0.62 0. 65 0.66 0.67 0.74 0.71 0.78 CRU- quius 0. 68 0.68 0.68 0.68 0.66 0.74 0.76 0.79 LIJN- DEN. 0.73 0.71 0.73 0.76 0.7! 0.73 0.72 0.75 AALS- MEKR. 0.66 0.67 0.66 0.67 0.68 0.67 0.69 0.69 IN DEN DODDER LEEGII- WATER. CRU- QUIUS LIJN- DEN. 4.75 4.72 4. 76 4.75 4.73 4. S3 4.84 4.87 4.75 4.75 4.76 4.75 4.75 4.76 4.77 4.76 4.76 4.77 4.78 4.76 4.76 4.76 4.73 4.73 KRUIS DORP. 4.76 4.76 4.76 4.77 4.77 4.77 4.77 4.76 VENN, DORP. 4.78 4.77 4.78 4.78 4.79 4.80 4.79 4.80 WERKIHG der STOOMTUIGEN LEEGII WATER. Slagen CHUQUICS. Slagen LIJNDEN. Slagen. De Lijnclen is op den 28sten Apiil buiten staat van werking gcsteld, en men is begonnen met bet leggen der dammen Yobr de waterloopcn, ter uitvoering der metsel- en timmerwerken tot vcrgrooting van het ketelvermogen. Ije, en ingerigt tot Twee Woonhuizen; staande te llaa?'lemmermeeraan den Kanaaldijknabij den Huigsloterpolder, geteekend N°. 1753 en 1754, met bet regt van opstal tot den Sisten December 1S6S van den grondKadaster Sectie O, N°. 558, groot 8 Roeden. In twee gedeelten verhuurd aan Maurits Bleijker en Pieteu Wagemans tot 1 Mei 1863 ieder voor 0,80 in de week. Nader onderrigt is te bekomen ten kantore van den te Warmond residerenden Notaris J. DE CRANE, alwaar in tijds de Bewijzen van Eigendom en Ver- kobjj-Voonvaarden ter inznge zullen liggen. Welke treurige gevolgen bovenstaande ondeugd kan liebbenen hoe derzelver vergif de rust van een HUISGEZIN kan verstorenis hier gebleken op Za- turdagavond 1.1. Het toen gebeurde in al zijn kleu- ren hier te verhalen, is doelloosomdat het in de geheele Gemeente reeds van algemeene bekendheid ismaar wij achten ons verpligt om ieder te icaar- schuwen voor die menschenwelke er vennaak in vin- den om hunne medemenschen op eene zoo lage "vvijze te willen benadeelen. Amsterdam, 12 Mei. Boter. Friescbe 53 a 55 Kuinder 52 a 54; Kamper 53 a 55Devenlcr 41 a 47 Zwolsclic /48 a 53. 14 Mei. Granen en Zaden. Tarwe stil; 131 ffi niouwe Witbonte Poolseho 360. Rogge. onveranderd met redelijken handel124, 125, 127 ffi Pruissische/222, 225, 23i 1)9, 121 ffi Pelersburger 234, 240. Op levering per 2100 kilo lager verkbeht. Kooizaad boogor; Doen<ch 75; op 9 vat Olie in Oct. 76.Lijnzaad prijshoudend112,113© Odessa/ 330; 111, 112 ffi ditp 377£. Olie, Piaap- dadelijk en op levering wiiliger; op 6/w./47; Vliegend 45J. Lijn- dadelijk en op levering iels aangena- mer; op 6/w. 39£; Vliegend 3S£ Ilennep- op 6/w. 41£; Vliegend 40. Koeren. Raap- per 1010 stuks 90 a 95 Liju- per 101- stuks /12 a 15. Vke. Kalveren le kwal. 40 a 60 2c kwal. 30 a 50, 3e kwal /20 a 40; Sehapen /24 a 32; Varkens 52 a 56 cents per Ned. ffi. Brook in Waterland, 8 Mei. Kaas. Ter markt wa- ren 12 stapels, 1045 stuks of 2070 Ned. ffi. Prijs 22. Delft, 8 Mei. Boter willig; lste kwal. 53 a 54; 2de kwal. 48 a 52. Grcningon, 13 Mei. De land-aanvoeren waren 00k he- den van meest alle artikelen zocr kleinalleen Haver was al- weder ruim ter veil. Granen en Zadf.n Tarwe bij zecr goringen aanvoer en wei- nig vraag onveranderd in prijsmaar liijna zonder handel. Rogge van hot land weinig of niet aangevoerd en daardoor on veranderd in prijs. Buitenlandsche werd Vrijdag 10 cents lager genoteerd, namelijk 120 ffi 7,80, maar bij partij werd tot 25 cents daar beneden te vergeefs aangoboden. Hoden was bij weinig handel do stemming onveranderd. Boekweit onveran derd genoteerd, maar de handel bepaalde zich tot kleinigheden 3an consumtic, lorwijl de vraag voor verzending geheel uitblijft. Garst met zcer weinig handel onveranderd in prijs. Dikke Haver werd Vrijdag algemeon 5 cents hooger iietaaid, en bo- dong heden door aanhoudende vraag voor Engeland op nieuw 5 cents rneer, waartoe de aanvoer die vrij goed was opgcruimd word. Witte Voor werd tot onvcranderde prijzen ter verzen ding naar Engeland gekocht. Zwarte flaamv en alleen tot 10 cents verlaging te plaatsen, maar tot dien prijs voor uitvoer genomen. Paardenboonen zonder handel. Gort zeer flaauw geslemd daar er nog geene vraag voor verzending opkomt. Olie: Raap- lager afgegeven; Lijn- hooger betaaid. Noleringen. Tarwe. 120/123 ffi Niouwe Roode/8,55 a 9,G5; 120 ffi witte 9,30 a 9,80. Rogge. 116/120 ffi Niouwe Inlandsche 7,60 a 8,05. Nieuwe Boekweit. 110, 113 ffi grijze 5,95 a 6,35; 113/116 ffi dito zwarte/ 6,15 a 6,55. Nieuwe Garst. 96/103 ffi Winter/5,10 a 5,70; 96/99 ffi Zomer 4,80 a 5,10; 103 ffi Knobbe 5,45. Nieuwe Haver. 78/89 ffi Dikke 3,85 a 4,75; 65/68 ffi witte Voer 2,65 a 2,95; 68/72 ffi zwarte dito 2,85 a 3,15. Paardenboonen7,a 7,75. Gort. Grove 9,10 a 9,40; puike 9,40 a 9,80; Parel-Gort 12,a 25. Olie. Raap-/42£; Lijn-/35£. Haarlem, 12 Mei. Granen. Roode Tarwe 11,25; Wilte dito 8,25 a 10,50. Garst 5,20. Haver /3,25 a 3,80. 14 Mei. Kaas. Zoctemelksche 22,— per 50 Ned. ffi. Hoorn, 8 Mei. Kaas. Ter waag gewogen van af 2 Mei: tftgelijksche weging 10 stapels of 2388 ffi; Donderdagscbe markt 140 stapels of 33,088 ffi, te zamen 150 stapels of 35,476 ffi. Hoogste prijs: 24. Onverkocht gobleven 2 stapels. 10 Mei. Vef,. Aangevoerd: 19 Paarden 50 a 190; 700 Kocijen 100 a 265; 30 Kalveren 2,50 a 9; 2100 Sehapen /6a 25; 2800 Lammerea /5a 16; 300 Varkens /8 a 27 15 Zcugcn 17 a 36650 Biggen /4 a 7,50; CO Rokken 40 cents a 6,50 Geiten CO cts. a 9 200 Kippen 50 cents a 1.— Eijeren 21,000 Kippen- 2,30 a 2,50; 14,000 Eenden- 2,25 a 2,40. Leiden, 10 Mei. Vee. Aangevoerd: 591 Koeijen181 Kalveren, 442 Sehapen. Verkocht: 194 Kalfkncijen 108 a 195; 14 Vette dito 148a 210; 322 Vare dito 69 a 156; 144 vette Kalveren 22 a 52 26 magere dito /3 a 5,50; 317 magere Hamcls 11,75 a 25; 86 magere Ooijen II a 19 90 magere Var kens/ 16 a 34; 140 Biggen /6a 13. Boter. Verkocht: 19850 Ned. ffi. lste kwal. 42 a 46; 2de kwal. 38 a 41 per Vat; 1,05 a 1,15 en 0,95 a 1,02£ per Ned. ffi. Purmerende 13 Mei. Kaas. Middeibare 20; KIcino 24. Aan de Stads Waag zijn gewogen 200 stapels of 45,227 Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,25; Eenden- 2,50 per 100 stuks. Vee. 1690 Sehapen en Lammeren, vlug126 vette Kalve ren 50 a 70 cents per Ned. ffi, vlug; 110 nuchlere dito 3 a/ 8, vlug; 80 vette Varkens 44 a 51 cents per Ned. ffi, vlug 90 magere dito/14 a 23, en 496 Biggen /4,50 a 7, vlug; 1500 Runderen, vlug doch minder in prijs dan vorige week. "S Rotterdam, 12 Mei. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuw- sche met redelijken toevoer 25 cents lager, echter alzoo niet geheel te verkoopen. Buitenlandsche soorten alleen bij gerijven ais voren. Ovcrm. Zeeuwsche en Vlaamsche 1e kwal./It,50 a/12,25; mindere8 a 10,60127, 128 ffi Bovonlandsche 34-0, Ij!' 2400 kilo. Prima Tarwemeel f 19,75 a 20,25; Atne- rikaansch Meel 17,70 a 18,30 100 kilo. Rogge. Zeeuw sche zeer matig aangevoerd 10 cents lager, echter alzoo alleen de allerpuikste klussen te verkoopen. Buitenlandsche soorten nog voortdurend aangehoden tot veelal iets lager prijzen, doch vondl alzoo iets meer vraag. Ovcrm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1e kwal./8,25 a 8,60; mindere/6,50 a 7,75; 152, 153/2 ffi Amerikaansche 245 a 250 152, 153/2 ffi nieuwe Konings- bcrger/ 234, 240, 246; 152/2 ffi nieuwe Pruissische /240, 244 145/2 ffi Odessa 220 145/2 ffi Archangel 245 146, 147 150/2 ffi Pelersburger 245, 248, 250. Garst. Zeeuwsche met kleiiien aanvoer 20 cents lager met beperkten koopluit Buitenlandsche soorten als voren aangehoden. Ovcrm., Zeeuwsche en Vlaamsche winter le kwal. 5,30 a 5,70; min dere/4 a 4,80; dito zomer le kwal./4,80 a 5,10; mindere /4a 4,50. Ilaver onveranderd. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche korte le kwal. 3,75 a 4,40; mindere 2,75 a 3,25dito lange le kwal. 3 a 3,40; mindere/2 a 2,75. Boekweit in puike soorten hij kleinon aanvoer prijshoudend. Noord-Brabandsche 215 a 217; f 2100 kilo; Rijn/ 208; Elve 198 a 200 Holsteinsche /210, Fransche 165. Erwten. Blaauwe 25 cents lager. Schokkers /8a 12,50; Kieine Blaauwe 7,75 a 9,75; Witte 7,75 a 9; Geldersche Graauwe en Capucijnen 13,50 a 16,50; Zeeuwsche dito 7 ayg. —Boonen. Witte en Bruine 50 cents lager. Witte Wal- chersche 13 a 13,50; Zeeuwsche 8,75 a 11,75. Bruine Walchersche 15 a 15,75; Zeeuwsche /9a 14; Paarden boonen 20 cents lager/0 a 7,25; Duivenboonen/7,50 a 8,50. Hennepzaad. Nieuw Inlandsch 270. Kanariezaad prijshou dend, /5a 9, Meekrap geheel zonder handel; de vraagprijzen waren gelijk aan die der vorige week. Drukkerij van Bqnga C°, Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 6