Art. 11. Wanneer Eijnland volledige schadevergoe- ding ontvangt voor de werkenwelke het overneemt, dan moet het die ook blijven onderhouden, tenzij hoo- ger bestuur het van dien last ontslaan mogt. Deze verpligting dient intusschen het regt van overdragt der werken niet uit te sluiten, omdat zulk een over dragt juist het doel is waartoe men geraken wilen ook zeker wel geraken zalomdat de corporatien welke bij de verschillende werken het meest belang hebben nu met den onderhoudslast ook een voldoend kapitaal kunnen erlangen. VEEEENIGDE VEEGADEEING gehouden in het Gemeen-landshuis te Leiden, op Vrijdag 25 April 1362, des morgens ten 10 ure. Tegenwoordig 21 Leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Aan de orde is het onderzoek der geloofsbrieven der nieuw benoemde leden. De voorzitter zegt dat hijten einde de werkzaam- heden zoo weinig mogelijk te vertragengezegde geloofsbrieven reeds in handen heeft gesteld van eene commissiebestaande uit de heeren Harteveld, Blusse en de Clercq. Deze commissie brengt dienaangaande het navolgende rapport uit Dat ten fine van onderzoek in hare handen gesteld zijn de proces-verbalen der plaats gehad hebbende verkiezingen in het tweede, derde, elfde, vijftiende en zestiende district, waaruit blijkt dat in het tweede district zijn herbenoemd de heeren L. Jonker en jhr. L. Eutgers van Bozenburg, in het elfde G. SpruijtAz. en J. Ho oft man, in het zestiende C. A. Kempenaer en P. Boonekamp; dat in het derde en vijftiende district voor de daar bestaande vacatures verkozen zijn de heeren A. W. Muijsken en C. IT. baron van Pallandt. Dat ofschoon in het tweede district eene onregelmatigheid heeft plaats gehad ten opzigte van den tijd en de plaats van de opening der stembriefjestegen geen dezer verkie zingen eenig bezwaar is ingekomenen het haar bovendien gebleken isdat deze afwijking in den vorm van geen invloed kan geweest zijn op de geldigheid der uitgebragte stemmen, en alzoo, of schoon afkeuring verdienende, er naar haar oordeel geene termen bestaan om deze verkiezing te vernie- tigen; dat verder door al de benoemden de gevor- derde bewijzen van grondbezit en ouderdom zijn ingeleverd, en zij alzoo vermeent te kunnen adviseren tot de toelating van al de nieuw benoemde leden. Bij hoofdelijke stemming wordt daartoe door de vergadering besloten. De financiele commissie brengt thans bij monde van den heer de Clercq verslag uit over het onder zoek der rekening over 1861. De commissie zegt, dat het haar eene aangename en niet moeijelijke taak is geweest, deze rekening in al hare onderdeelen te onderzoekenen wel uithoofde de verantwoording met veel netheid en orde was ingerigt, waarvoor aan den heer rentmeester alle lof toekomt. Alleenlijk veroor- looft zij zich eenige opmerkingen omtrent den vorm van sommige comptabele stukken, en adviseert voorts tot de goedkeuring der rekening van het jaar 1861 en tot het vaststellen van het batig saldo ad/21,572.44j met bepaling dat dit zal worden overgebragt op de dienst van 1863, als eerste post van ontvang. Met algemeene stemmen wordt daarop de rekening, na een articulate behandeling der verschillende hoofd- stukkengoedgekeurd. De voorzitter vraagt te dezer zake magtiging tot het voeren van proces tegen de nalatige in het be- talen van Eijnlands bundergeldenwanneer de uit- vaardiging der daartoe strekkende dwangbevelen zonder vrucht zal zijn gebleven. De vergadering verleent daartoe hare magtiging. Nog wordt door den voor zitter verlof gevraagd om het jaarlijksch verslag, dat in deze vergadering had behooren te worden ingeleverdzoodra het gereed zal zijnte doen drukken en aan de leden rond te zenden. Komt ter tafel een adres van de gewezen beambten aan de Spaarndamsche sluizenmet eene begeleidende missive van dijkgraaf en hoogheemraden. Het verzoek dier beambten om schadeloos gesteld te worden voor het gemis van vroegere inkomstenop grond en in voege als aan de vroegere waterstaats-beambten van het hoogheemraadschap eene tegemoetkoming verleend is, wordt door dijkgraaf en hoogheemraden onder- steund. Het strekt zich uit tot acht ontslagen be ambten en drie weduwenwaarvan de meesten boven de 50 jaren oud zijn en vele jaren dienst hebben; het totaal bedrag dier schadeloosstellingen, voorloopig voor een jaar toe te kennen, bedraagt 1065. Op voorstel van een der leden wordt de behande ling van dit voorstel tot eene volgende vergadering uitgesteld. Thans wordt in behandeling gebragt het rapport omtrent de ambachtenhetwelk in handen was ge steld van dijkgraaf en hoogheemraden, met verzoek daaromtrent hunne zienswijze te doen kennen. Het nader onderzoek dier gewigtige aangelegenheid had dijkgraaf en hoogheemraden gebragt tot het ontwerpen van een gewijzigd plan, waarin evenzeer de algeheele opheffing der ambachten ligt opgeslotendoch waarbij de voorwaarden van opheffing naar een ander beginsel worden geregeld. {Zie het uittrefael van dit voorstel mede in dit Bijvoegsel opgenomen.) De voorzitter verlangt van de vergadering te ver- nemen of de zienswijze van dijkgraaf en hoogheem raden zoo als die in afwijking van de beschouwingen der commissie voor de ambachten, in hun gemoti- veerd voorstel is opgenomen, door meerdere leden gedeeld wordt, en men alzoo zou wenschen over te gaan tot de behandeling der onderdeelen van dit voorstel, of wel dat de vergadering meer sympathie gevoelt voor het primitieve voorstel der commissie, en de verdere behandeling daarvan, vroeger verdaagd, thans wil voortzetten. Met algemeene stemmen wordt besloten het voor stel van dijkgraaf en hoogheemraden in behandeling te nemen. Bij de behandeling der concept-verordening wordt art. 3 waarbij de wijze en de tijd voor de berekening van de kapitalisering der onderhoudskosten geregeld zijn, heftig bestreden door eenige leden. Men acht om tot die berekening te komeneen doorslag der onderhoudskosten over de laatste tien jaren onjuist en in vele gevallen onbillijk; de kapi talisering der administratiekosten wordt evenzeer af- gekeurdterwijl geacht wordt dat het kapitaliseren tegen den penning 25 een geldelijk voordeel voor Eijn lands kas ten gevolge zal hebben, ten nadeele van de contribuabelen. Door de heeren Bluss6, J. vanderBreggenJz. en Viruly worden achtereenvolgens amendementen voorgesteld, ten doel hebbende de gestelde voorwaar den bij de opheffing der ambachten op eene of an- dere wijze ten gunste der schuldpligtigen te wijzigen. Al deze amendementen wordennadat zij op krachtige wijze door den heer P i e k bestreden warenmet eene groote meerderheid verworpen. Aan dit art. wordt, op voorstel van den heer van Lennep, eene zinsnede toegevoegdwaarbij aan de gezamenlijke contribuabelen van ieder ambacht de bevoegdheid gegeven wordt, om binnen den tijd van een jaar na de opheffing, de verschuldigde on derhoudskosten in eens af te koopen. Na de vaststelling van art. 3 wordt de vergade ring, uithoofde van het vergevorderde uur, door den voorzitter gesloten. YEEEENIGDE YEEGADEEING gehouden in het Gemeen-landshuis te Leiden, op Zaturdag 26 April 1862, des morgens ten 10 J ure. Tegenwoordig 22 Leden. De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secretaris mededeeling te doen van eene missive van gedeputeerde staten. Deze missive strekt ter begeleiding van het konink- lijk besluit, waarbij tot dijkgraaf van Eijnland be- noemd wordt, de tegenwoordige titularis den heer H. C. J. Hoog. De voorzitter zegt dat hij zich gelukkig gevoelt, dat door Z. M. den koning de keuze van hoofd- ingelanden bekrachtigd is geworden. Hij meent in die benoeming te mogen zien eene goedkeuring van het door hem gevoerd beheer, en verklaart zich gaarne bereid de hem opgedragen taak met vernieuw- den moed en ijver te aanvaardenen zijne krachten zooveel mogelijk te blijven besteden aan de bevordering van de belangen van het hoogheemraadschaphij hoopt dat de vereenigde vergadering hem zal blijven steunen gelijk zij tot nog toe gedaan heeft en be- veelt zich daartoe op nieuw in het vertrouwen en de vriendschap van alle hare leden aan. Toejui- chingen De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Wordt gelezen een adres van het ambachtbestuur van Noordwijkerhout, waarbij het verlangen wordt te kennen gegeven, dat met het oog op de moge- lijke opheffing der ambachtenhet ambacht Noord- wijk en Noordwijkerhout in 2 deelen worde gesplitst, ten einde te verhoeden, dat bij eene kapitalisatie van het onderhoud der werken tot dit gecombineerde ambacht behoorende, de ingelanden onder Noordwij kerhout niet buiten evenredigheid belast worden. De voorzitter zegt, dat de hier bedoelde splitsing reeds meermalen ter sprake is gebragt, doch dat men telkens gestuit is op onoverkomelijke bezwaren van localen en administratieven aard. Hij meent dat ook thans in dit verzoek niet kan getreden worden. Dienovereenkomstig wordt besloten. Aan de orde is de hervatting der beraadslaging omtrent het voorstel betrekkelijk de opheffing der ambachten. De artt. 4 tot en met 10 worden met algemeene stemmen aangenomen. Art. 11. De heer Blusse zegt dat tot zijn leed- wezen de drie amendementen op art. 3 verworpen zijn welke alien strekken moesten om de naar zijne zienswijze bezwarende voorwaarden van opheffing in het belang der betrokken ingelanden te wijzigen. Dat ook art. 11 hem geen genoegzamen waarborg oplevertdat het hoogheemraadschap zich zoo spoe- dig mogelijk zal ontdoen van het onderhoud van al de werken welke daarvoor vatbaar zijnen dat de voorwaarden welke bij die overname zullen wor den bedongen billijk genoeg zullen zijnom die voor polder- en gemeentebesturen wenschelijk te maken. Hij vreest dat de hem gebleken neiging om Eijnlands kas door de overname te bevoordeelenook daar zal voorzitten, en de overdragt belemmeren. Hij ziet geen kans om de strekking van art. 11 door een amendement van aard te doen veranderenmaar stelt voor dijkgraaf en hoogheemraden uit te noodigen het art. in dien zin te wijzigen. Dit voorstel wordt verworpenen het artikel met 15 tegen 7 stemmen aangenomen. De artt. 12 en 13 worden met algemeene stem- men aangenomen. Daarna wordt de geheele conceplverordening met de begeleidende gemotiveerde missive aan gedepu teerde staten in stemming gebragten met 17 tegen 5 stemmen aangenomen. Thans wordt in behandeling gen omen het aange- houden voorstel betrekkelijk de te verleenen schade- loosstelling aan de gewezen beambten aan de Spaarn damsche sluizen. Een amendement van den heer Blusse, om deze schadeloosstelling niet verder uit te strekken dan tot personen van meer dan 50jarigen leeftijd, wordt verworpen en het geheele voorstel aangenomen met bepaling dat de daartoe benoodigde gelden ad /700, zullen worden gevonden door overschrijving uit de post van onvoorziene uitgaven. "Wordt gelezen eene missive van dijkgraaf en hoog heemraden betrekkelijk de verhuring van Zwanenburg. Bij deze missive wordt te kennen gegeven, dat bij het opmaken van het contract van verhuring dezer perceeleneen verschil gerezen is omtrent de huur- prijs, hetwelk, ofschoon van weinig belang, toch misschien aanleiding zou kunnen geven, dat de ver huring afsprongwaarom dijkgraaf en hoogheemraden het wenschelijk hebben geacht, dienaangaande het gevoelen der vergadering te vernemen. De beraadslagingen over dit onderwerp hebben plaats met gesloten deuren. Bij de heropening der deuren, verklaart de ver gadering zich ongenegen op eenige andere wijze met heeren huurders te contracterendan volgens die voorwaarden, welke aanvankelijk door dijkgraaf en hoogheemraden waren vastgesteld. De vergadering wordt daarna door den voorzitter gesloten. Drukkerij van Bonga. C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 8