- 98 - Ifollandsche Maatschappij van Landbouw. flaarlemmermeer. Landbouw. PROGRAMMA drukking van haar gevoeleu aan uw collegie te doen toekomen. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland H. C. J. Hoog, Dijkgraaf. J. T. BuijsSeeretarn. Afdeeling Haarlem en Omstreken. De volgende missive is door de Afdeeling aan het Hoofdbestuur gerigtHaarlem, 20 Mei 1862. Bij ons is ontvangen een exemplaar van het ver- siag van gecommitteerdenuit eenige afdeelingen der Iiollandsche Maatschappij van Landbouwtot overwe- ging van de zaak der tentoonstellingen. Wij hebben van dit stuk, dat van veel beiang- stelling in het doel onzer vereeniging getuigt, met veel genoegen kennis genomen en het in onze ver- gaderiug van heden tot een gezet punt van overwe ging gemaakt. Hoezger ons gevoelen niet gevraagd is, achten wij ons echter verpligt als uitslag van deze deliberation mede te deelendat wij ons geheel vereenigen met de considerationzoowel als met het advies in gezegd verslag vervat. Ook wij achten het wenschelijk, dat de maat schappij geene andere, maar dan ook aanzienlijke prijzen uitschrijve, dan voor fokdierenen dat die prijzen reeds drie jaren vroeger toegezegd moeten zijn, want dan eerst wordt het mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk om hier te lande zoodanig ontwikkeld vee te voorschijn te brengen als in Engeland, ten gevolge van eene buitengewone krachtige voeding van af den dag der geboorte wordt aanschouwd. De tegenwerping die tegen eene dusdanige vroeg- tijdige prijs-uitloving kan worden gemaakt, en die gegrond is op de orastandigheid, dat men niet kan weten of de maatschappij over drie jaren in staat zal zijn eene tentoonstelling te houden, schijnt ons te kunnen worden opgeheven, indien bij het programma gevoegd wordt: „Dat de maatschappij tot geene uitbetaling ge houden is, indien zij onverhoopt buiten magte was ,,in dat jaar eene tentoonstelling te houden." Ook het punt der beoordeeling achten wij over- vvaardig om te worden behartigd; niets is voor de zaak der tentoonstellingen meer nadeelig, dan over- haaste, oukundige of partijdige beoordeelingen. Men neme voor het vee landbouvvers, bekend als veel vee omzettende en groote, gunstig bekende vee- handelarenhij die steeds veel vee in zijn eigen belang omzetzal het meest waarborg geven het vee bij den eersten opslag goed te kunnen waardee- ren. Voor de paarden zal een groot stalhouder be kend als voor eigen bedrijf steeds best te zijn inge- spannen, ook de beste beoordeelaar zijn. Dat het programma onlworpen worde door eene commissie van vijf ledenaangewezen uit vijf afdeelin genachten wij doelmatig, doch de vaststelling daarvan zouden wij liever aan het hoofdbestuur zien verblijven. Wij vertrouwen dat de mededeeling van dit ons gevoelen zal worden aangezien als het gevolg van onze zucht om den bloei onzer maatschappij te bevorderen. De Afdeeling Haarlem en Omstreken der Holl. Maatschappij van Landbouw van Wickevoobt Cbommelin VoorzUter. M. J. van O lst Secretaris. Afdoeling Dordrecht en Omstreken. Bij de keuring van stieren en koeijen, den 20sten Mei te Giessendam gehouden, zijn de navolgende prijzen toegewezen lste prijs van 20 voor 2jarige stieren, aan W. den Toom, te Giessen-Nieuwkerk.2de prijs van/10 voor idem, aan J. Rietveld, te Giessen- Oudkerk. lste prijs van 10 voor Ijarige stieren, aan A. Streefland, te Molenaarsgraaf. 2de prijs van 5 voor idem, aan C. Boer, te Sliedreeht. lste prijs van 30 voor melkkoeijen. Niet toe- gekend. 2de prijs van 15 voor idem, aan C. B a a nte Giessendam. Extra prijs van 10 voor idem, aan A. van Houwelingen, te Giessendam. Idem van 5 voor eene vaars, aan A. Hansen, te Giessendam. afdeeling, ter vergadering tegenwoordig, verloot en viel ten deel aan B. Langeveld, te Hardinxveld van wien men verdere berigten te gemoet ziet. De Secretaris der Afdeeling Mr. S. II. Lotsij. Afdeeling Delft en Omstreken. Bij gelegenheid der paardenmarktop Woensdag den 4den Junij e. k. te Delft te houden, worden de volgende premien uitgeloofd a. Yoor het beste en schoonste span trekpaarden, niet boven de 5 jaren, 30.b. voor deti besten dekhengst f 25.c. voor het beste en schoonste vijfjarig merriepaard 25.d. voor de beste veu- len-merrie f 20.e. voor het beste en schoonste driejarig merriepaard 20.— voor het beste en schoonste tweejarig merriepaard /15.g. voor het beste en schoonste veulen f 10. A1 de ter mededinging aangeboden paarden moeten zijn van inlandsch ras. Bij don Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 20 tot 27 Mei 1802. GEBOREN: Maria, dochter van J. Toelman en D. Peere- boom. Trijntje, dochter van J. Beets en T. Visser. Wil- helmina Bastina, dochter van G. de Brain en T. van der Vel- den. Jacob, zoon van M. van Tot en D. de Krnijf. Jo hannes, zoon van II. van den Heuvel en J. van Dijk. OVERLEDENCornelis oud 1 jaar, zoon van D. van der Vlugt en C. Lammens. Jacobus, oud 8 maanden, zoon van A. Wijsman en C. v. d. Helm. G. Schoondermarkoud 54 jaren, gehuwd met A. v. Mersbergen. Cornelia Wilhel- mina, oud 1 maand, dochter van M. van Damme en A. de Jong. Gerrit Adriaan Marinus, zoon van P. Knaap en M. B. van Dongen. Jacob, oud 1 jaar, zoon van J. J. v. d. Leden en D. Doeve. Neeltjeoud 4 maanden, dochter van G. Kalf en J. Man. LEVENLOOS AANGEGEVEN: 1 Kind van J. Splinter en A. van Rooijen. ONDERTROUWD J. Weeda met C. Kieviet. G. van Lint met G. van der Ham. GEHUWDL. Schrama met A. Mooij. VAN HET XVIIde NEDERLANDSCH LANDHUISHOUDKUNDIGCONGRES, te houden te Middelburg in 1802. 17 Junij, <les avonds ten 6 ure, ontvangst der leden van het Congres door het Bestuur in de Con- certzaal'ten 6 /2 ure, zamenstelling en vergade ring der afdeelingen van het Congres in de nader daartoe aan te wijzen lokalen. 18 Junij, des voormiddags ten 9 ure, vergadering der afdeelingen van het Congresten 11 ureope ning der algemeene vergadering van het Congres in de Koorkerk; na afloop daarvan, bezigtiging der landbouw-werktuigeu, welke alsdan in werking zullen zijn en door de inzenders toegelicht wordendes namiddags ten 6 ure, vergadering der afdeelingen. 19 Junij, des voormiddags ten 9 ure, vergadering der afdeelingenten 11 urealgemeene vergade ring van het Congres; na afloop daarvan, bezig tiging der tentoonstellingen van land- en tuinbouw des namiddags ten 6 ure, vergadering der afdeelingen. 20 Junij, des voormiddags ten 9 ure, vergadering der afdeelingenten 11 urealgemeene vergade ring van het Congres en sluiting van hetzelvein dien de werkzaamheden afgeloopen zijndes na middags ten 5 ure gemeenschappelijke maaltijd der leden van het Congres. 21 Junij, des voormiddags ten 8% ure, per stoom- boot, bezoek aan den Wilhelminapolderde heer I. G. J. van den Bosch heeft zich bereid verklaard de leden van het Congres aldaar te ontvangen en gezegden polder voor hen ter bezigtiging open te stellen. Het bestuur had eene handhooihark op wielen ont- bodenwaarmede eene proef op pas gemaaid weiland genomen is. De hark voldeed vrij wel, ofschoon men niet met juistheid een oordeel kon vellen, daar er eenige oefening vereischt wordt, om er mede te kunnen omgaan. Het nieuwe werktuig werd onder de leden der De van wege het Congres aan te leggen Tentoon stellingen zijn Eene van de verschillende meest belangrijke scha- penrassen in Nederlandvertegenwoordigd door een ram en eene ooi van elk; Van eenige meest uiteenloopende, in Nederland vervaardigd wordende kaassoorten Van monsters boter, in Nederland bereid volgens de Sleeswijk-Holsteinsche wijze Van de in den laatsten tijd verschenen boekwerken over den landbouw en de aanverwante vakken, waar- van een catalogus gratis aan alle Congresleden op bun verzoek zal uitgereikt worden. Voorts van wege de Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, eene tentoon stelling van vee en werktuigen Van wege de Vereeniging ter bevordering van den tuinbouw in Zeeland, eene tentoonstelling van bloe- men en gewassen. oor het lidmaatschap van het Congres wordt be- taald 2.-waaronder begrepen is een exemplaar van het uit te geven verslag. De bewijzen van lidmaatschap zijn verkrijgbaar bij den secretaris, Mr. G. N. de StoppelaarTte Mid delburg; voorts op den 17 den Junij en volgende da- gen aan de vergaderzaal van het Congres en de af deelingen alsmede bij de boekhandelaren J. C. W. A11 o r f f e r. Voor het gemeenschappelijk diner, waaraan ook de leden der Zeeuwsche maatschappij van landbouw zul len kunnen deelnemen, zal f 3,per persoon be- taald worden. De lijst ter deelneming daaraan zal voor de ledente Middelburg wonendeop 9 Junij en voor de overige leden op Woensdag den 18den Junij definitief gesloten worden. Eene vroegere op- gaaf aan den secretaris waarop het bestuur bijzon- der aandringtzal echter zeer wenschelijk zijn. Daar, wegens het gering getal logementen te Mid delburg (het Nederlandsch Logementde Stad Hulst Hotel de Mandrehet Nederlandsch Koffijhuishet Gorinchemsche Veerhuis, enz.), vele elders wonende leden van het Congres zich bij particulieren eene ge legenheid tot verblijf zullen dienen te verschalfenis het Bestuur bereiddezen tot het bekomen van eene kamer voor een persoon, met logies en ontbijt, tegen eene schadeloosstelling (voor zoover die verlangd wordt) ten bedrage van hoogstens 2.— per dag° behulp- zaam te zijn, mits men daartoe voor 1°. Junij port- vrije aanvraag doe bij den secretaris Mr. G. N. de Stoppelaar. WELKE LANDBOUW-WERKTUIGEN MEN DIT JAAR MOET TENTOONSTELLEN. Onder de werktuigendie men waarschijnlijk zeer gaarne op de tentoonstellingen zal zien verschijnen, beliooren vooral werktuigen, die nog niet genoeg bekend zijn, zooalsmolens om beenderen temalen, toestellen om veevoeder te kooken; ploegenwaarmede men behoorlijk aardappelen kan rooijen; een werktuig om stroomatten te makeneen eenvoudige extirpator volgens Engelsch modelzoodat hij op vruchtbare kleigronden geen gevaar loopt gedurig te verstoppen (zie Landb.-Cour. van 1857 n°. 36); een kaasmaker van Keevil; goede draineerbuizendie men zelden op tentoonstellingen te zien krijgt; en eindelijk een krachtmetermaar niet voor stoomkracht, den eenige dien ik tentoongesteld heb gezien. Utrecht. J. C. Ballot. TEELT VAN MANGELWORTELS. ge- Wij twijfelen niet of de uitkomstendie wij in staat gesteld waren mede te deelen (zie de nommers van 3 Januarij en 25 April), omtrent het vetmesten van rundvee met voedering van wortelgewassenzul len meliigeendie gewoon is 's winters alleen wat jong vee op het stroo te houden, hebben doen wen- schenom ook eene dergelijke, meer voordeel vende wijze van veehouding in te voeren. Maar die het doel wil bereikenmoet ook de middelen ter hand nemenen het verbouwen van mangelwortels en andere wortelgewassen moet alzoo voorop gaan. De heer J. van der Breggen Az. is zoo wel- willend geweest, ons nog eenige belangrijke opgaven omtrent zijne ondervinding van die teelt te geven die ooknaar wij vertrouwenvelen onzer lezers zeer welkom zullen zijn. Men heeft gezien, dat door hem de prijs der mangelwortels aan het vee is be- rekend tegen 5 de 1000 ned. ponden; hetgeen alzoo 25 cents het mud bedraagt, daar een mud mangelwortels ongeveer 50 Ned. ponden weegt. Deze prijs is niet hoog en het kwam ons zeer be- langrijk voor om te wetenhoe daarbij de akker- rekening stond, en of men tegen dien prijs, zonder verlies, mangelwortels kon teelen. De heer van der Breggen deelde ons het volgende mede. Het ver- wonderde hem niet, dat er aanmerking werd gemaakt op den prijs waartegen de mangelwortels waren be- rekend, vooral bij oppervlakkige beschouwing en in evenredigheid van hetgeen suikerfabriekanten daarvoor besteden. Een voorname beweegreden om dien niet hooger te stellen was, dat jaarlijks bij hem in den omtrek eenige honderd duizenden ponden tegen 5 de 1000 Ned. ponden werden verkocht. Het hooi werd door hem gewoonlijk op eene waarde van $.0 de 1000 Ned. ponden berekend, en daar de voedeit-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 2