99 - ABYEffiTEimm Men n i gge r ing. Openbare Verkooping, SCHOUW Maarlemmermeer-JP older. Wo! mark! MSaarlemmermeer. Openbare Verkoopingen HI waarde van hooi en mangelwortels als een tot vier kan worden gesteld, zoo bragt dit tot dezelfde uit- komst van 5 de 1000 Ned. ponden. De opbrengst gedurende de laatste vier jaren was geweest als volgt Opbrengst in Ned. Opbr. a/5 de 1000 ponden. Ned. ponden. in'tgeheel p.bund. in'tgeheel. p. bund. 1858 2.17 bund. 160.675 74.000 803.374/370.— 1859 2.55 196.950 77.240 984.75386.20 1860 4.25 141.771 33.360 708.854 166.80 1861 10.— 577.012 57.700 2885.06 288.50 1861 3.55 105.800 29.800 529.— 142.— Gemidd.van 22.52 1182.208 52.500 5911.04 262.50 De bijzondere kosten van bet verbouw waren de volgende Wieden Vervoer Zaad. dunnon Rooijen. naar huis en patten. 1858 2.17 bund./ 21.50 /104.45 78.47 33.65 1859 2.55 1860 4.25 1861 13.55 22.52 16— 118.58J 98.29 32.50 215.141 122.50 97.874 359.74^ 290.85 67.674 45.12 126.344 167.874 797.924 590.11 272,79 dusTe zamen. per Bunder. in 1858 238.07 1859 300.55 1860 415.264 1861 874.814 109.70 117.86 97.70 64.56 1828.70 81.20. of alzoo gemiddeld per Bunder: Zaad 7.45; wieden en uit- dunnen 35.43 rooijen 26.20 vervoer naar huis en put- ten 12.12; te zamen 81.20. De kosten waren alzoo, vooral in de eerste jaren, nog al belangrijkmaar dit zal bij een nieuwe teelt waarmede de arbeiders niet bekend zijn en bet werk alzoo in den aanvang niet zoo vlng gaatwel steeds bet geval zijn bet cijfer van het laatste jaardat zoo hoog niet meer is zal daarom wel de meestjuiste maatstaf zijn en het schoonhouden zal voorzeker naarmate het land zuiverder wordt00k nog minder kostbaar worden. De beer van der Breggen voegt bij deze op- gaaf nog de volgende opmerkingen Uitgenomen bet jaar 1860, dat bijna overal een misgewas der mangelwortels opleverde, is de opbrengst matig te noemen. De 3.55 bunders in 1861, waar- van de opbrengst afzonderlijk is opgegevenwaren gelijk met de anderen bezaaid op den 21 April, doch het gewas werd geheel door den aardvloo vernield. Den 28 Mei werd het stuk op nieuw ingezaaid, doch weder deerlijk door dit insekt geplaagd, zoodat bet land niet half vol stond; op de dunne plaatsen wer- den bij het laatste scboonmaken nog knollen inge zaaid, welke nog 620 mud opleverden, die derhalve nog in het voordeel komen. Eiscbten nu de mangelwortels geen meerderen ar- beid dan andere gewassen, zoo zoude menze.mijns inziens, 00k met gelijk voordeel kunnen verbouwen, de prijs op 5 de 1000 Ned. ponden gesteld. Dit is echter het geval niet; zij kosten nog al aanmer- kelijk meer, vooral wat het scboonmaken betreft. Wanneer men alzoo alle onkosten op hunne rekening stelt, zoo zal de gemiddelde zuivere opbrengst minder zijn, dan die van graan of andere gewassen, die men in hunne plaats zou kunnen verbouwen. De mangelwortelbouw geeft echter 00k voordeelen die men van die andere gewassen niet heeft. Deze zijn naar mijn oordeel: 1°. Sedert ik mangelwortelen verbouw, zie ik jaar- lijks het onkruid op mijne boerderij verminderen daar dit gewas toelaat den grond gedurende een ge- heelen zomer volkomen zuiver te houden. 2°. Door de mangelwortels is het mogelijk eene goede opvolging der gewassen te verkrijgendaar het land, waarop ze geteeld werdenzeer geschikt is voor het zaaijen van graangewassen. 3°. Door den mangelwortelbouw, in verband met de rijenteelt van graangewassenacht ik het zeer gemakkelijk de braak af te schaffen, hetgeen bij mij nu geheel is geschied. 4°. Men verkrijgt eene groote hoeveelheid uitmun- tend veevoeder, dat eene kleine winst levert op de veebouding, in tegenstelling van doorgaand verlies bij andere voedingswijzen. 5°. Men verkrijgt daardoor veel meer en vooral veel betere mest tegen zeer matigen prijs. 6°. De algemeene opbrengst der boerderij zal zonder twijfel toenemen. Men zou dan 00k, om eene juiste rekening te verkrijgende meerdere kosten van deze teelt, vooral die van het schoonhouden 00k ten deele door de daaropvolgende gewassen moeten doen dragen, wijl de mangelwortels in plaats van het braken komen, dat zeker evenveel kost en niets oplevert. Wij gelooven dat deze zienswijze zeer juist is en men alzoq de uitkomsten van deze teelt niet op zieli zelf, maar in verband met de geheele boerderij moet beschouwenen dan mag men uit de hier medege- deelde uitkomsten voorzeker gerust afleidendat het verbouw van mangelwortels geen nadeel oplevert, 00k wanneer men de waarde niet hooger dan vijf en twintig cents per mud stelt. Maar bij goede opbrengst zal die teelt zelfs op zich zelf genomen winst afwerpen. Geen enkel jaar, zegt de heer van der Breggen, had ik nog het gelukdat het gewas bij de opkomst goed stond. Ieder jaar zijn zij min of meer door de aardvloo geplaagd, meestal zoo erg, dat het de spotlust mijner buren opwekte en er naar hunne meening niets goeds van was te verwachtenik schrijf dit toe voor een groot deel aan het te vroeg zaaijen en het ploegen van het land in het voorjaar, zooals tot nu toe geschiedde. En niettemin werden toch reeds opbrengsten ver- kregen van ruim 77000 ned. ponden of meer dan vijftien honderd mudden per bunder, hetgeen alzoo eene geldswaarde van bijna/ 400 vertegenwoordigt. Stelt men nu dat de kultuurkosten een vijftig gulden meer bedragendan van een graangewasdan blijft er niettemin f 350 over, dat voorzeker eene zeer bevredigende opbrengst mag heeten. En dit is het hoogste nog niet, dat men kan be- reiken. Naarmate men door uitbreiding van het verbouw van wortelgewassen, gelijk 00k hier ge- schiedtde veestapel kan vergrootenen alzoo door de zwaardere bemesting de grond in vruchtbaarheid toeneemt, kan 00k de opbrengst der mangelwortels nog stijgen daar dezehetgeen bij graangewassen geen zins altijd het geval is, in nagenoeg gelijke verhouding met de meerdere bemesting toeneemt. Twee dui- zend mud of 100,000 kilo is zoo iets buitengewoons niet; bij zeer zorgvuldige teelt op kleine schaal werd dikwerf nog eene veel aanzienlijker opbrengst verkregen Bij een dergelijken oogst leveren de meerdere kul tuurkosten dan 00k weinig bezwaar meer, daar deze natuurlijk lang niet in verhouding tot de meerdere opbrengst stijgen. Dat velen slechts ongelukkige uitkomsten en ver lies bij het verbouw vau wortelgewassen hebben ge- had en deze teelt hebben opgegevenkomt daaruit voort, dat zij daarvoor niet het beste land namen, niet zwaar mestten en de meest mogelijke zorg aan het gewas besteedden. Bij opbrengsten van zes of acht honderd mud kunnen de kosten niet gedekt worden en moet het verbouw noodzakelijk verlies geveneerst bij oogsten boven de duizend mud zal er voordeel bij kunnen, zijn. Heeft men dus over het algemeen geen zeer vruchtbaar landdan doet men het best in het klein aan te vangen en daarvoor zoo zwaar mogelijk te mesten en men zal dan die teelt van zelf jaarlijks kunnen uitbreiden, daar 00k de mest- voorraad ieder jaar zal toenemen. Op die wijze zal men 00k het best, als men nog gewoon is te brakendeze langzamerhand kunnen afschaffenzon der dat daardoor de geregelde inrigting der boerderij wordt verstoord. Texel 24 Mei, binnengekomen: Zaanstroom, Kapt. T. Y i s s e rbestemd naar den Leeghwater. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar- lemmermeer Gelet hebbende op Art. 264 der Wet van 29 Junij 1851 (Slaatsblad N°. 85); Brengen ter openbare kennisdat het door hen voorloopig vastgestelde KOHIER van den HOOFDE- LIJKEN OMSLAG voor het loopende Dienstjaar gedurende veertien dagen, en wel van Maandag den 2den tot en met Maandag den 16den Junij aanst. ter Secretarie dezer Gemeente voor een ieder ter lezing sal nederliggen. En zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is. Haarlemmermeer27 Mei 1862. Burgemeester en Wethouders voorn. De Burgemeester, P A B S T. De Secretaris D. EG GINK. op Woensdag, den 4den Junij 1862, des voor- middags ten 10 ure, ten huize van den Kastelein F. A. VAN HOEKELEN, in het Logement het bruine paahd te Sassenheimvan: Een HUIS, bevattende vier Vertrekken en Kelder- tje, en iiigerigt tot Twee Woonhuizen; staande te Haarlemmermeeraan den Kanaaldijknabij den Huigsloterpolder, geteekend N°. 1753 en 1754, met het regt van opstal tot den 31sten December 1868 van den grond, Kadaster Sectie O, N°. 558 groot 8 Roeden. In twee gedeelten verhuurdaan Maurits Bleijker en Pieter Wagemans tot 1 Mei 1863 ieder voor 0,80 in de week. Nader onderrigt is te bekomen ten kantore van den te WarmonA residerenden Notaris J. DE CRANE alwaar in tijds de Bewijzen van Eigendom en Ver- koop-Yoorwaarden ter inzage zullen liggen. IN DEN DIJKGRAAF en IIEEMRADEN van den Haar- lemmermeer-Polder Gelet op art. 67 van het Algemeen Reglement van Bestuur voor de Waterschappen in Noord-Hol- land(Provinciaattlad N°. 80 van 1854), en op art. 1 der Verordening op het kroozen en zuiveren van alle Yuilnis en Waterplanten der Lengtetogten en Sloo- tenin den Haarlemmermeer-Polder. Brengen bij deze ter algemeene kennisdat door hen over de Wegslooten Schouw zal worden gedre- vente beginnen na den 15 Junij aanstaande, en wel voor de Afdeeling Rijlcop 19 Junij, Vijfhuizen20 Beinsdorp,24 Burgerveen,26 De Ingelanden worden, voor zooveel noodig, her- innerd aan de verpligting, hun bij art. 9 der ge- noemde Verordening opgelegd. Haarlem, 30 Mei 1862. Dijkgraaf en Ileemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE POLL, Voonitter. E. W. VAN BREDERODE, Secretaris. SLOTEN, 28 Mei. In afwachting eener gunstige decisie van Gedepu- teerde Staten dezer Provincie, zal op Donderdag den 12den Junij, alhier: worden gehouden en voortaan Jaarlijks op den Twee- den Donderdag in de maand Junij. op Woensdag den 4den Junij 1862, des morgens precies ten 9 ure, aan de Woning op Kavel 26 MM, aan den Sloterwegte Haarlemmermeervan: 20 beste MELKKOEIJEN13 PINKEN, 7 beste WERK- PAARDEN, waaronder van 4 en 5 jaren. Yoorts 1 zoo goed als nieuwe DORSCHMACHINE, BOE- RENWAGENS, KARREN, KRUIWAGENS, PLOE GEN, EGGEN, BERGHEEFT, ZEEFTEN, BA- LANS en SCHALEN, GEWIGTEN, PLOEG- en WAGENTUIGENSTROO en vele andere GOEDE- REN en GEREEDSC HAPPEN. Op Donderdag den 5den Junij 1862, des morgens precies ten 9 ure, aan de Woning op Kavel 3 GG, aan de Hoofdvaart en den Vijfhidzerweg, van: 30 beste MELKKOEIJEN, 1 PINKSTIER, 15 KAL- VEREN, 8 WERKPAARDEN, 1 fraai 2jarig en 2 ljarige PAARDEN7 SCHAPEN, 3 LAMMEREN, 5 vette VARKENS2 ZEUGEN1 gesneden BEER 21 HOKKELINGEN, KALKOENEN, KIPPEN en EENDEN. Yoorts 1 uitmuntend goed werkende DORSCHMACHINEdito HAVERBREKER, dito HAKSELSNIJDER en dito WORTELENSNIJDER alsmede BOERENWAGENSKARREN, PLOEGEN, EGGEN, BERGHEEFT, DORSCHKLEEDEN en verdere GEREEDSCHAPPENals 00k alle KAAS- en MELKGEREEDSCHAPPEN, HOOI, STROO, RIET, eene aanzienlijke partij nieuwe en oude HOUTWA- REN, STEENEN, PANNEN, enz. en HUISRAAD en vele andere GOEDEREN. Alles a Contant met 10 pCt. opgeld. En op Zaturdag den 7den Junij 1862, des voor- middags ten 10 ure, bij P. KAPTEYN, in het Wapen van en te Aalsmeervan: Ongeveer 25 Bun ders uitmuntend te veld staande KLAVER, om een- maal te Hooijen, van Kavels 25 26 en 27 MM en I en 5 GG, aan den Sloterweg en de Hoofdvaart te Haarlemmermeer. Alles breeder bij Billetten vermeld en voor een ieder te bezigtigen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3