100 Twecde Kamer der Staten-Gcneraal. Marktberigten WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATERONTLASTING en WATER-INLATING in HET IIOOGHEEMRAADSCHAP van RIJNLAND. s a a Jonklieer M. Salvador. mam BOEZEMHOOGTE op den middag -f- A. P. in Ellen. Rijnland. 16 17 18 19 20 21 22 Halfweg. Spaarn dam. Gouda. Katwijk. o "3 E :i-S o _J" 0. 74 0. 72 0. 51 0. 72 0. 80 0. 74 0. 73 0. 61 0. 73 0. 77 0. 76 0. 77 0.56 0. 72 0.75 0. 75 0. 75 0. 62 0. 76 0. 76 0. 74 0. 73 0. 61 0. 74 0. 79 0. 72 0. 70 0.63 0. 75 0. 80 0. 66 0. 64 0. 57 0. 78 0. 87 Delf LAND -J E HOOGTE VAN HET BUITEN WATER mel belrekking tot A. P. in Ellen. 1J Halfweg. hoogste Vioed. laagste Ebbe. IJ Spaarndam. hoogste Vloed. laagste Ebbe. IJssel Gouda. hoogste Vloed. laagste Ebbe. Noordzee Katwijk. SLUISGANG. a. Uren. b. Grootste Verval in Ellen. Halfweg. hoogste Vloed. laagste Ebbe. Spaarn dam. Gouda. Katwijk. WATER-INLATING. a. door de rinketten. b. met geop. sluis. Uren Werking. Gouda. a. I b AANMERKINGEN. 0. 38 0.36( 0. 36 0. 36 0. 37 0. 33 0. 27 -0 08 -r- 0.25 j- 0.15 -l- 0.21 -1.03 -i-0.53 -0.96 -1-0.91 n a a - 0.07 -1-0.24 -0.13 -i- 0.28 - 0.94 -i- 0.52 -0.90 -r- 0.95 a 1 a a -0.26 -f- 0.15 - 0.21 -1-0.14 -0.92 -i- 0.55 -0.83 -1-0.56 a a - 0.10 0.16 -0.28 -H 0.20 - 0.88 -l- 0.70 r 0.78 -l- 0.84 a a a -0.03 -=- 0.25 -0.11 0.22 I- 0.93 -i- 0.72 1-0.70 -h- 0.68 a a u a -0.15 0.30 -0.15 -1-0.38 - 0.89 -s- 0.66 j- 0.82 -r-0.46 n a - 0.56 -1-0.98 - 0.65 -H 0.82 |- 1.30 -1-0.28 - 1.15 -r- 0.30 a 7 0. 08 a a a Leidschcn|| dam. a. b. 19 24 24 24 24 24 24 METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN, gedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. LEEGHWATER. CRUQUIUS. I IJ N D E N. KRUISD ORP. AANMER Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. V erdamping. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Fahrenh. KINGEN. 17 18 19 20 21 22 23 24 vo. 8u. ii 0.— 0.— 0.— 0.6 10.0 0.5 0.— av. 8u. 0.— 0.— 0.— 0.— 4.1 0.— vo. 8 u. ii 0.8 0.1 0.2 0.6 1.8 0.1 0.4 av. 8 u. 3.7 4.4 4.4 5.0 1.7 4.1 1. 5 ii vo. 8 u. ii 0.4 0.— 0.— 0.2 6.2 0.— 0.— av. 8 u. 0.— 0.— 0.— 0.2 3.5 0.— 1.0 u vo. 8 u. ii 0.1 0.2 0.1 0.6 0.5 0.2 0.5 av. 8 u. 3.1 4.1 4.7 6.0 1.8 4 7 2.0 II vo. 8 u. n 0.7 0.— 0.— 1.0 3.2 0.5 0.— av. 8 u. 0.— 0.— 0.— 0.— 4.1 0.— 0.3 ii vo. 8 u. u 0.4 0.4 0.7 0.7 0.9 0.6 0.3 av. 8 u. 3.1 4.9 4.7 4.4 0.7 3.4 1.4 u vo. 8 u. u 0.— 0.— 0.— 1.2 5.6 0.7 0.— av. 8 u. 0.— 0.— 0.— 0.— 2.9 0.— 0.4 ii vo. 8 u. ii 0.2 0.1 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5 av. 8 u. 3.5 4.5 4.5 5.1 1.6 4. 4 1.8 vo. 8 u. 760 765.1 759.4 753.2 754.3 759.7 761.4 na. 2 n. 7 6 s" 7 764.6 756.7 752.3 757.6 758.5 762.S av. 8 u. 766.8 765.8 762.9 755.8 750.5 759.0 759.0 11 vo. 8u. 11 58".5 57°.9 70°.0 58°.6 50°.5 51°.4 58°.3 na. 2u. 11 65°.8 70°. 5 73°.4 57°.6 56°.5 57°.9 62°.1 av. 8 u. 50°.7 57°.0 62°.1 63°.0* 48°.7 50°.9 55°.4 u onweder in het zuiden. 15.4 28.3 11.5 28. 6 9. 8 26.6 10.8 27.7 WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE -f- A. P. in Ellen. 1-1 W IN DE RINGYAART IN DEN POLDER LEEGH CRU LIJN- AALS- LEEGH CRU LIJN- KRUIS VENN. WATER. QUIUS DEN. MEER. WATER. QUIUS DEN. DORP. DORP. 17 0.73 0.75 0.74 0.70 4.79 4.80 4.81 4.79 4.78 18 0.71 0.76 0.78 0.70 4. 75 4.80 4. 8i 4.80 4.79 19 0.71 0.77 0.79 0.71 4.76 4.80 4.82 4.80 4.80 20 0.7) 0.73 0.75 0.70 4.77 4.79 4.81 4.80 4.81 21 0.73 0.73 0.74 0 69 4.80 4.81 4.80 4.80 4.81 22 0.77 0.72 0.70 0.67 4.94 4.78 4.70 4.80 4.83 23 0.74 0.71 0.71 0.67 4. 88 4.78 4.75 4.80 4.83 24 0.75 0.74 0.71 0.68 4.87 4.78 4.78 4.79 4.84 WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER* Slagen. CRUQTJIUS. LIJNDEN. O Sh 04 0 CO "3 Slagen. a CD 0. Id Slagen. p P-4 P p P II a u 11 II n u u U 11 11 11 II a 11 11 II u 11 11 It a 11 11 II 11 11 11 a u n 11 II 11 11 u u II 11 u U 11 u u 11 II 11 a U u a a 11 II 11 a II 11 11 11 u II 11 u Onder verwijzing naar mijne verklaring in de llaar- lemscJie Courant van 17 October 1853, in de Tijd Noord-Hollandsche Courant van 18 en van 20 Octo ber 1853 en in het Algemeen Handelsilad N°. 6819, waarin ik mijne afkeuring over bet binnenhalen van vreemde Kandidaten in eene aanzienlijke plaats als HAARLEM heb te kennen gegevenen gewoon naar Engelsch en echt parlementair gebruik zelf mijnen Mede-Kiezers aan te spreken en niet tot de comedie der ongeteekende aanbevelingen mijne toevlugt te nemenzoo verklaar ik mij voor de verkiezing van Ding dag 10 Junij e. k. KANDIDAAT te stellen. Op 20 October 1853 werden tegenover twee vreemde Kandidaten Jionderd vier en dertig stemmen op mij uitgebragt; indien de Kiezers van dien tijd en van latere jaren mij willen getrouw blijvendan zal het hun gemakkelijk vallen, eene beslissende CONSTI- TUTIONELE OVERWTNNING op 10 Junij te be- halen. Het lidmaatscbap van den Gemeenteraad van Haarlem zal ik in elk geval behouden. Vee. Runderen le kwal. /160 a 200, 2e kwal. 140 a 180, 3e kwal. f 120 a 160; Melk- en Kalf-Koeijen /130 a 180; Scha- pen f 24 a 32; Varkens 52 a 56 cents per Ned. IP. Broek in Waterland, 22 Mei. Kaas. Tor markt wa- ren 9 stapels, 745 stuks of 1465 Ned. ffi. Prijs f 22,50. Amsterdam 26 Mei. Boter. Friesche 49 a 51 Kuinder 47 a 50; Kamper 49 a 51 Doventer/ 38 a 43 Zwolscbe /46 a 50. Granen en Zadf.n. Tarwe stil; per 2400 kilo Pommer/365; 429 ffi bonte Poolsche f 348, 338. Rogge. Ongedroogde iels lager afgegeven met goeden handel; Gedroogde onveranderd 125 ffi Pruissisclie f 222; 123 ffi dilo 216; 121 ffi Peters- burger 230; 118 ffi Odessa 200; 120 ffi Galatz 204. Op levering per 2100 kilo flaauw. Boekweit onveranderd; 124 fit Amersfoortsche 233; 118, 123, 124 ffi Holsteinsche 200, 222, 225. Koolzaad 1 lager; op 9 vat Olie in October 74£. Lijnzaad in een doen; 112, 113 ffi Odessa 375. Olie. Raap- dadelijk onveranderd, op levering stilop 6/w. f 45^; Vliegend 44£. Lijn- dadelijk en op levering ruim prijshoudend; op 6/w. 40J; Vliegend /39£, 39 J. Hen- nep- op 6/w. 42J; Vliegend 41. Koeken. Raap- per 1040 stuks/90 a 95; Lijn- per 104 stuks 12 a 15. Delft, 22 Mei. Boter 1 ste kwal. 55 a 56 2dc kwal. 48 a 54. Gouda, 22 Mei. Kaas. Hooi- 16 a 17, gras-/17 a 19£ per 50 kilo naar kwal. en wigt. Aanvoer 25 wagens. Groningen, 27 Mei. De algemeene flaauwte die aan alle hoofdmarkten tegenwoordig heerschende is, maakt ook alliier de stemming zeer gedrukt, te meer daar de aanvoer vooral van Rogge uit de Oostzee nog al groot is, en de houders gaarnc verkoopen willen en dus vrij dringend aan de markt komen. Granen en Zaden. Tarwe wordt onveranderd genoteerd, maar hoewel de aanvoer zeer klein is, is de vraag zoo beperkt, dat het moeijelijk is koopers te vinden. Rogge zeer dringend aangeboden wordendewerd Vrijdag 10 cents en lieden op nieuw 15 cents lager genoteerd, zonder daardoor aanleiding tot meer vraag te geven. Alleen de consumtie koopt voor dagelijksehe behoefle, tot en zelfs beneden de notering, bij partij zou men echter vrij wat lager teregt komen. Boekweit Vrijdag 10 en heden op nieuw 10 cents lager, met dringende verkoopers maar weinig vraag. Garst wordt bij kleinen aanvoer onver anderd genoteerd, maar is daartoe zeer moeijelijk te plaatsen. Dikke Haver vond Vrijdag tot onveranderde prijzen iets meer vraag dan lieden vodr 8 dagen, maar werd daartoe heden le vergcefs aangeboden. Toen de houders later besloten tot 10 cents Iagerc prijzen af tc geven werd de aanvoer, die vrij groot was, geheel opgeruimd. Witte Voer onveranderd. Zwarte tot 5 cents lager opgeruimd. Paardenboonen zonder handel. Gort tot vorige prijzen te koop maar zonder handel, daar alle vraag voor verzeuding ontbreekt. Olie. Raap- dadelijk wat lager afgegevenop levering be- stond heden geene vraag, maar was tot vorige koers 41£ per October en November le koop. Lijn- bij uitgeputten voorraad op nieuw hooger betaald. Noteringen. Tarwe. 120/123 ffi Nieuwe Roode/8,40 a 9,65; 120 ffi witte 9,30 a 9,80. Rogge. 116/120 ffi Nieuwe Inlandscbe 7,10 a 7,55. Nieuwe Boekweit. 110, 113 ffi grijze 5,65 a 6,05; 113/116 ffi dito zwarte/5,75 a 6,15; Nieuwe Garst. 96/103 ffi Winter 5,a 5,60; 96/99 ffi Zomer 4,70 a 5,103 57 Knobbe 5,35. Nieuwe Haver. 78/89 ffi Dikke 3,65 a 4,60; 65/68 ffi witte Voer 2,75 a 3,05; 68/72 ffi zwarte dito 2,95 a 3,20. Paardenboonen 7,a 7,75.Gort. Grove f 9,10 a 9,40; puike 9,40 a 9,80; Parel-Gort 42,a 25. Olie. Raap-/42£; Lijn-/38J, 39. Hoorn, 22 Mei. Kaas. Ter waag gewogen van af 16 Mei dagelijksehe weging 15 stapels of 3022 ffi; Donderdagsche markt 115 stapels of 24,427 ffi, te zamen 131 stapels of 27,449 ffi. Hoogste prijs:/24, middelste 22 laagste/16. 24 Mei. Vee. Aangevoerd: 7 Paarden 50 a 170; 430 Koeijen 100 a 250; 30 Kalveren 4 a 9; 400 Schapen 9 a/23; 550 Lammeren /5a 16; 300 Varkens 8 a 20 9 Zeugen 16 a 39; 450 Biggen /4a 7,50; 40 Bokken 30 cents a 8,30 Geiten 35 cts. a 9; 170 Kippcn 30 cents a 1 Eijeren 19,000 Kippen- /2a 2,20; 10,000 Eenden- 2,40 a 2,60. Leiden, 24 Mei. Vee. Aangevoerd: 200 Koeijen, 169 Kalveren, 493 Schapen, 12,943 Lammeren. Verkocbt: 92 Kalfkocijen 105 a 180; 17 Vette dito 154 a 196; 66 Vare dito 66 a 145; 129 vette Kalveren 22 a 5427 magere dilo 2,50 a 6; 186 magere Hamels 11,50 a 23; 77 vette dito/19,50 a 27; 114 magere Ooijen /11a 19,50; 11,800 Lammeren 2,50 a 12,50 26 magere Varkens 15 a 24; 140 Biggen 6 a 12. Boter. Verkocht: 17920 Ned. ffi. 4ste kwal./44 a 48 2de kwal. 40 a 43 per Vat; 1,10 a 1,20 en1,a 1,07£ por Ned. ffi. Purmerende 27 Mei. Kaas. Kleine Ilooi-/ 23,75 dito Gras- 24,75. Aan de Stads Waag zijn gewogen 103 stapels of 21,898 N. ffi. Eijeren. Kippen- 2,20; Eenden- 2,80 per 100 stuks. Vee. 1250 Schapen en Lammeren, met llaauwen handel; 170 vette Kalveren 45 a 65 cents per Ned. ffi, stug; 75 nuch- tere dito /3a 40, handel vlug; 85 vette Varkens 44 a 50 cents per Ned. ffi, vlug; 20 magere dito 12 a 19, en 312 Biggen 4a 6,50, handel stug; 320 Runderen, met flaauwen handel. Rotterdam, 26 Mei. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuw- sclie met kleinen aanvoer en als voren verkocht. Roode en Poolsche met weinig omgang. Overm., Zeeuwsche en Vlaam- sche le kwal. 11,75 a 12; mindere 8 a 10,60; 430 ffi Witbonte Poolsche 375, per 2400 kilo. Prima Tarwemeel 19,50 a 20; Amerikaansch Meel 17,40 a 18,30 7^ 100 kilo. Rogge. Zeeuwsche hoewel schaarseh aangevoerd 10 cents lager. Voor Buitenl. soorten werd op de laalste koersen eenige prijs- verhooging icgewilligd bij redelijkon omgang. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche le kwal./8,a 8,40; mindere/6,50 a 7,60; 154, 155/2 ffi Amerikaansche 240 a 248; 450, 153/2 ffi Koningsbcrger/222 a 235 150/2 ffi Dantziger/222 a 223. Garst. Zeeuwsche matig aangevoerd, doch minder begeerd Winter 20 ?enls en Zomer 30 cents lager afgegeven. Buiten- landsche soorten als voren. Overm.Zeeuwsche en Vlaamsche winter le kwal./4,80 a 5,10mindere/4a 4,50; dilo zomer le kwaL/4,60 a 4,90; mindere /4 a 4,40. Haver als voren. Overm., Zeeuwsche enVlaamsche korte le kwal./3,75 a 4,40; mindere 2,75 a 3,25; dito lange le kwal. 3 a 3,40; min dere 2 a 2,75. Boekweit als voren niet vlug afgaande. Noord-Brabandsche 212 a 217; Vlaamsche 210; 2100 kilo: Rijn 204 a 208Elve 206. Erwten 50 cents lager. Schokkers/8 a 12,50; Kleine Blaauwe 7,25 a 9,25; Witte 7,50 a 8,50; Geldersche Graauwc en Capucijnen43,50 a 46; Zeeuwsche dito/7 a 8,50. Boonen in alle soorten als voren. Witte Walchersche /43 a 13,50; Zeeuwsche 8,75 a 11,75. Bruine Walchersche 15a 15,75; Zeeuwsche 9a 14; Paar denboonen /6a 7,25Duivenboonen /7,50 a 8,75. Kanarie- zaad als voren, 5 a 9,— Meekrap zeer weinig aangeboden en de prijzen zijn onver anderd. Weesp, 21 Mei. Op de PAARDEN-markt werden heden aangebragl 140 stuks, meestal Werkpaarden. Onderscheidene kooplieden van Purmerende en andere streken van Noord-Hollaiid waren aanwezig; de handel was zeer levendig en de prijzen middelmatig. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4