122 Haarlemmermeer. rs. c. i Bij eeu volmaakt dier telt mea alzoo Aantal puntcn liij den Slier en de Vaars. Yoor Punt. de Koe, A. Den starn t— 4. 4 Het algemeene voorkomen 5— 8. 4 De groolle 9 1 D. De huid 2 E. Den kop 5 F. Den hals 4 G. Het lijf 5 11. Den rug 4 I. Het voorstel 5 K. Het achterslel 35—39. 5 L. De melkrijkkeid .40—45. 6 45 4 4 1 2 5 4 5 4 5 5 1 40 Koeijenwaaraan geen 30 punten, en stieren of vaarzen, waaraan geene 26 punten kunnen toegekend wordenmogen niet in aanmerking komen. Een bekivamen keurmeester zullen die spoedig in het oog vallenzoodat er slechts eenige weinige mededingers uitgezocht behoeven te wordenwaarvan men de lijst dieut op te rnakenen die men ter bespoediging van het werk nevens elkander moet opstellen. Bij het keuren van vet rundvee, is de zwaarte in verhouding tot den ouderdom en de fijnheid de hoofdzaak. Men zou die misschienals volgt, in rekening kunnen brengen. Voor het zwaarste dier zooveel punten nals het aantal mededingers be draagt, voor het ligtste 1 punt en zoo vervolgens. oor dieienboven achtjarigen ouderdom, zou men 1 punt kunnen aannemen, voor zevenjarige 2, voor zesjarige 3, enz.zoodat driejarige 6 punten zouden behalen. Van de zoo evenvoor koeijen en stieren opgegeven punten, zouden alleen punt 1 tot 79 tot 13 en 20 tot 27 in aanmerking kunnen komen, en alzoo te zamen 14 punten of, met die voor den ouderdom, 25. Daarbij dienden er dan tien gevoegd te worden, voor het aanwezen van voldoend vet: (26) achter het oor, (27) boven de keel, (28) voor aan de borst, (29) voor en (30) achter het schou- derblad, (31) op de ribben(32) in de liezen(33) tusschen de schenkels, (34) op de heupbeenderen (35) aan den staartwortel. Bij vet rundvee kan dus een volmaakt dier 34 -|_ M punten behalen, waarbij n het nommer van het ge- wigt aanduidt. Kunnen er geen 20 punten worden toegekenddan zeker is het dier onwaardig om naar een prijs te dingen. Het is te wenschen, dat men het voorbeelddoor de afdeeling Alphen voor de IJollandsche Maatschappij van Landbouwin 1858 gegeven, meer algemeen navolgt, en de keurmeesters bij tentoonstellingen door het invullen van lijsten in den geest van het- gene ik hier heb voorgesteldia het openbaar re- kenschap doet afleggen van hun oordeel. Het spreekt van zelf dat zulke lijsten gedrukt moeten zijn, zoo dat men niet karig behoeft te wezen bij het rond- deelen, en dat de te geven punten zoo duidelijk voorgesteld en omschreven zijndat elke keurmeester zeker is van hetgeen bij bepaaldelijk met het toe- kennen van een punt bedoelt. HET XVIIJe LANDHUIS1IOUDKUNDIG CONGEES te iWiddelburg Het eigenaardig kenmerk der Landhuishoudkundige Congressen, om namelijk eene afwisselende jaarlijk- sche bijeenkomst in de verschillende provincien van ■ons vaderland te houden, heeft het onmiskenbare voordeeldat men daardoor do gelegenheid verkrijgt om de versehillende landbouwpraktijken van ons vader land na te gaanen daaruit het goede te behouden. Het steltvolgens Mr. S1 o e t t o t 01 d h u i s een kameraadschap daar tusschen de verst verwijderde landbouwers van ons vaderland en het doet ons de versehillende vorderingen of af te keuren nieuwigheden op landbouwgebied toetsennagaan en beoord'eelen. In de prov-incie Zeelund was ditmaal de aangekon- digde plaats van bijeenkomsten wel in de hoofd- plaats van het zoo bekoorlijke en vruchtbare eiland Walcheren. In zijne openingsrede ontwikkelde de voorzitter baron Sloet tot Oldhuis, in eene sierlijke rede- voering de vele vorderingen in de laatste jaren op landbouwkundig gebied tot stand gebragt, doeh ver- zweeg ook de schaduwzijde niet, zoodat Nederland in den landbouw gerekend kan worden nog slechts op den eersten trap van ontwikkeling te staan, en vestigde op het einde zijner rede de aandacht z'ijner toehoorders op het vele dat er ook nog in ons land, in navolging van Engelandook lot ontwikkeling van den tuinbouw en de bloembollen-kultuur in ons mid- ,den kon gedaan worden. Vooral belangrijk was het beproeven van eenige landbouwwerktuigennabij de buitenplaats Torenvliet en daaronder eene 2paards maai-machine van Wood, die vrij wel voldeeden eene lpaards dito, die ook vrij voldoend werk leverde, doch ongelukkig spoedig brakook de bekende Amerikaansche arendploeg was hier ter vergelijking met den Zeeuwschen voet- ploeg vomhanden, zoo ook de Engelsche koppel- eggen, die echter minder voldeden in vergelijking met de Zeeuwscheook vond men hier de 'schoffeb ploegwier geschiktheid om stoppelland voor knollen of turnips te bewerken ons later in den Wilhelmina- polder gebleken is doch in de klei slechts bij gun- stig weder voldoende resultaten levert. In de afdeelingen waren het vooral de meekrap- kultuuide afschaffing der tienden, de beplanting van duingronden de kruising en veredeling van on- zen veestapel, benevens de landbouwstatistiek, welke de algemeene aandacht bezig hieldenen waarover later in het verslag uitvoerige mededeelingen zullen gedaan worden. Op de tentoonstelling van vee en landbouwwerk tuigen, waarbij de mededinging door eene bekrompene bepaling der Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw slechts bijna uitsluitend voor de leden der Maatschap- pij toegankelijk was, waren het vooral de gekruiste Durham-runderen de Leicester- en de Sonsbeeksche schapenbenevens een aantal fraai gevormde heng- sten die de algemeene belangstelling opwekten; oolc vond men er eene niet onaardige collectie boekwer- ken en eenige belangrijke landbouwwerktuigenwaar- onder vooral de dorschmachine van den heer Stout te Tielmet een tredmolenwelke op de landhuis houdkundige school te Groningen door 1 paard in beweging gebragt, en den ganschen dag daarin werk- zaam, per uur 133 schoven of 1 '/3 mud rogge af- dorschteen bij den heer Vis, te Grijpskerk, door 2 paarden en 4 arbeiders in werking gebragt, 300 schoven tarwe per uur afdorschte, of in 8 uren 30 mudden tarwe, hetgeen -nidus op 21 a 24 per last te staan kwamen bij laatstgenoemden ook tot uitslaan van klaverzaad. Met behulp van 1 man en 1 paard werd aldaar de tredmolen ook gebruikt om gedurende 7 maanden voor 50 koeijen het benoo- digde liooi en stroo te snijdenhet lpaards werktuig is a 350 verkrijgbaar. Bij den rijtoer, welke op Zaturdag 21 Junij in een trein van 27 rijtuigen door het eiland Zuid-Beveland plaats had, werden de leden in de gelegenheid ge- steld de drainage der tiendvrije landen van den heer van den Bosch naauwkeurig te bezigtigen, (het gezamenlijk uitloopen der verschillende rijen overlangs en in dwarsche l'igting in eene daarop corresponde- rende wijde rijdie aan het einde beraetseld was en alzoo tegen verzakking of verontreiniging ook door een rooster beveiligd, en de vorm der draineerbuizen trokken daarbij bijzonder de aandacht) en te verge- lijken met de kultuur der tiendpligtige landen van greppels voorzienen aan wier gewassen minder zorg besteed was; vooral belangrijk was het losmaken van den grond met den schoffelploeg, den arendsploeg en de schoffelegge, en het zaaijen der turnips met het zaaiwerktuig van Horns by, 7 J/2 voet breed, waar- mede men 10 rijen op den afstand van 2 j/2 Ned. dnimen bezaaijen kanen alzoo per dag 4 a 5 bun ders gereed kan maken; er zijn 2 lepeltoestellen aan, waarvan de kleinere voor fijnere zaden bij paarden- boonen is de afstand grooterdoch het aantal rijen dan ook minder. Yoorts zagen wij nog op eene der bouwhoeven die ons ter bezigtiging waren opengesteld eene ver- voerbare dorschmachine van Horns by, met eene locomobile van 8 paardenkrachtenwaarmede men 150 mud tarwe of garst in 10 uren kan afdorschen en die 4500 kost; en een Bentall's wortel- kneuzer, waarmede 1 man 8 mud per uur fijn maakt. (Zie Landb. Cour. 1861, n°. 6). De koeken, die hier voor de voeding van het vee gebruikt werden, waren uit 63 kop erwten- of boo- nenmeel en 21 kop gekneusd lijnzaad, met 156 kan water, zamengesteld, en verdienen voor melkvee alle aanbeveling. Mogten wij door deze korte mededeeling de weet- gierigheid van enkele landbouwers voor den Zeeuw schen landbouw opgewekt hebben, en het bezoek der Congressen als nuttig voor den landbouwer beschouwd zien, dan zou daardoor ons doel bereikt zijn. J. H. D. Koenen. Door de Algemeene Koninklijke Landbouw-Vereeni- ging is eene vereering uitgeloofd van drie honderd gulden of van een stuk zilver van gelijke waarde, ter keuze van den bekroonde, voor de best gekeurde ver- handeling, waarbij op eene voldoende wijze zal ziia behandeld De voordeeligste en tevens zekerste wijze tot het verkrijgen^ der grondstof voor eene Beetwortel-Suiker- Fabriek in Nederland op te rigtenwelke vijf millioen N. lb beetwortelen jaarlijks verwerkt en meer bijzonder eene handleiding tot het verbinden aan zoo- danig eene fabriek van een landbouw-bedrijf, dat de hierboven aangegeven hoeveelheid beetwortelen kan af- leseenwaarin de afval (pulpe) aan eigen vee vervoederden eene toereikende hoeveelheid mest gemaakt wordt, om het bedrijf in stand te houden. Bij de behandeling van het laatste gedeelte, wenscht de Yereeniging te weten 1°. De hoeveelheid bouwland, noodig om jaarlijks vijf millioen beetwortelen aan de fabriek te kunnen leveienin het oog houdende, dat het beste bouw land niet duurzaam mangelwortelen schijnt te kunnen dragen. 2°. De vereischte hoeveelheid vee, (men onderstelt vee voor de slaglbank, hoezeer het den schrijver on- verlet iseen ander stelsel aan te geven)tot het verbruiken van den afval (pulpe) en om de benoodigde hoeveelheid meststoffen voor de instandhouding van het landbouw-bedrijf te verkrijgen en te behouden. 3°. Het landbouw-stelsel, of de vrucht-omloopdie ter bereiking van het doel ingevoerd moet worden; want algemeen is opgemerkt, dat het vee niet uit sluitend met afval (pulpe) gevoed of gemest moet wor den, weshalve nog ander voeder moet worden verbouwd. 4°. De hoeveelheid afval (pulpe) welke van de te' verwerkene vijf millioen beetwortelen zijn te verkrij gen en het getal vee, dat op die hoeveelheid is te houden. 5°. Wijze van voeding van het vee en daarbij aantoonen a. de hoeveelheid afval (pulpe) welke in 24 uren aan een vohvassen rund kan gegeven worden. b. de hoeveelheid en soort van het andere voeder. 6°. De voor- of nadeelen aan een dergelijk Laud- bouwstelsel verbonden en in het bijzonder eene ver gelijking hiervan tegen het aankoopen van beetwor telen of het zelf verbouwen daarvan, op gehuurd land. De verbandeling moet geschreven zijn in het ne- derduitschvraclitvrijongeteekend en voorzien van een motto of spreuk, ingezonden worden aan den heer W olterbeek, secretaris der Algemeene Ko ninklijke Landbouw-Vereeniging te 's Gravenhagevoor of op den Isten April 1863, begeleidende een ver- zegeld briefje, inhoudende de naam en woonplaats van den schrijvermet op het adres het motto of de spreukwelke aan de verhandeling is gegeven. De ingekomene verhandelingen zullen aan de be- oordeelingen van de deskundigen worden ondenvor- pendie binnen 3 maanden hunne uitspraak aan den secretaris, hierboven genoemd, zullen inzenden en zal het bestuur voor het einde van dat jaar uitspraak doen en daarvan kennis doen dragen aan de mede dingers, door middel van de Landbouw-Courant. De verhandelingen blijven het eigendom van de vereeniging, om daarvan zoodanig gebruik te maken als zij zal verkiezen; maar zullen de verzegelde briefjes van de niet bekroonden ongeopend worden verbrand. Wij vestigen de aandacht op de advertentiein dit nommer voorkomende, waarbij de kiezers tot eene bijeenkomst worden opgeroepenten einde met on- derling overleg candidaten te kiezen voor zes leden van den Gemeenteraad. De uitbreidingwelke de Raad overeenkomstig de wet en de behoefte der uitgestrekte gemeentezal ondergaanstelt de kie zers thans in de gelegenheid door goede keuzen waarbij het algemeen belang der gemeente op den voorgrond staat, eenen Raad zamen te stellendie achting geniet en invloed bezit, zoowel in de gemeente als daarbuiten. Het prov. geregtshof in Noord-Holland heeft den 26sten Junij 1.1. een voor de gemeente-financien van Haarlemmermeer belangrijk arrest gewezen. Vermits de grondeigenaars veelal geene ingezetenen der ge meente zijn, en deze eigenaren meenden zich tegen den voor plaatselijke belasting gedirigeerden executo- rialen verkoop der roerende goederendoor de bewo- ners hunner eigendommen feitelijk bezetente kunnen verzetten, ontstond de vraag, of de eigendom van den grond voldoende was om tot den eigendom of het bezit der daarop aanwezige en in beslag genomen roerende goederen ten behoeve van den grondeigenaar

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 2