- 125 - Haarlemmermeer-Polder. Verschillende Polders. Hollandsche Maatscliappij van Landboinv. Verkiezing voor den Gemeenteraad. Mennisgeving. ie besluiten, De arr.-regtbank te Haarlem liad die vraag bevestigend beantwoorddock dit vonnis is gis- tcren door het hof vernietigdmet terugwijzing der zaak naar dezelfde regtbank, tea einde te onderzoe- ken, of op andere feitea het verzet van den grond- eigenaar kan worden gewettigd, oordeelende het hof. dat de grondeigendom niets afdoet om aan te nemen den eigendom van bijzondere voorwerpenzieh op den grond bevindende. Gepleit hebben voor den oppo- sant tegen den verkoop, jhr. mr. J. W. H. Eutgers van Eozenburg en voor de gemeente Haarlem- mermeer mr. A. S. van Nierop. Naar aanleiding van bovenstaand berigtdat in ver- schillende Couranten werd vermeld en dat wij ter verge- lijking overnemen, ontvingen wij de volgende mededeeling Omtrent de geruchtmakende procedures tusschen de gemeente Haarlemmermeer of haren Ontvanger en A. A. Zijlmans, G. Jungerins, P. Knaap en J. P. T o p s v o o r tdiene het volgende Nadat de regtbank te Haarlem in die vier zaken een getuigen-verhoor bevolen haddat niet gehouden werd, doordien de gemeente in hooger beroep kwam is het geding tegen A. A. Z ij 1 m a n s in de eerste plaats behandeld, en, bij arrest van 26 Junij 1.1., hoezeer nog niet ten principale uitgewezen. Het Pro- vinciaal Geregtshof heeft namelijkmet verwerping van alle voor de gemeente ingeroepen exceptien de oppositie met betrekking tot eene klok en twee tevens door andere geregtigden opgevorderde rijtuigen afge- wezen dock overigens de geldigheid van het verzet en de uitspraak ten principale afhankelijk stellende van de vraag: of de bouwerij, in welks schuur en wo wing het arrest gelegd was, voor re/cening van Zijlmans door zijne zonen gedreven werden mitsdien in zijn bezit was, de zaak tot het houden van een getuigen- verhoor dienaangaande naar de Haarlemsche regtbank ternggewezen. Na afloop van dat verhoor zal de zaak eerst ten principale beslist en door de verliezende partij op nieuw voor het Provinciaal Ilof gebragt kunnen worden. In de zaken tegen Jungerins en Knaap moet een vreemdsoortig tusschengeschil aanhangig zijn. De geintimeerde vordert overlegging van het besluit van den Gemeenteraad om te appelerendat zoo men wil nog niet genomen zou zijn, ofschoon feitelijk het appel reeds voor zes maanden is ingestelden eene magtiging van Gedeputeerde Staten op zoodanig besluit, hoe dan ook verkregen is. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven vau 24 Junij tot 1 Julij 18C2. GEBORENJohanna Cornelia dochter van H. A. Somers en C. Offers. Pieter, zoon van J. Bogerd en G. M. Cave. Jan, zoon vau J. Vastenhout en J. Inthout. Petronella, dochter van A. Kouwenberg en L. Pluim. Tapikje dochter van T. C. Eos en N. Kooij. Alida Adriana dochter van J. Groot en W. K. Goester. Adriana, dochter van A, Oost- hoek en M. Via.Johannes, zoon van I). Geerekink en A. van Scheppingen. Jacobus, zoon van A. de Rooij en J. A. Griek- spoor. Rosalia, dochter van J. Ferdolaege en V. L. v. Doom. OVERLEDENJohanna, oud ruim 4jaren, dochter van C. J. van der Elst en A. Schaatsenberg. Agatha, oud 1 maand, dochter van F. W. Hartman en E. Eickhoff. Gijsbertus Martinus Josephusoud 4 maanden zoon vau Johanna Bod- denbnrg. Petronella, o'ud 3 maanden, dochter van L. EI- fering en S. van den Berg. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD P. Saucr met J. de Groot. VERBETERING DER WEGEN. Onze lezers, die zeker met belangstelling in ons Nommer van 20 Junij van de missive, door het poklerbestuur aan gedeputeerde staten te dezer zake gerigt, kennis hebben genomen, zullen met eenige teleurstelling vernemendat door gedeputeerde sta ten in plaats van het aangevraagde subsidie slechts 10000.of nog niet J/12 der berekende kosten wordt voorgedragen. In de vergadering der staten van 1 Julij is deze voordragt, met anderen omtrent het begrinden van wegen in de Beemster en voor de verbetering van het zandpad tusschen Diemerbrug en Weesp en van daar op 's Gravelandin handen ges°teld eener commissiebestaande uit de heeren B r u i nH a r- tog, Messchert van "Vollenhoven, Momma, van der Burch, Pock en Heijdanus. Wij mogen ons vleijen, dat de commissie, na ern- stig onderzoek dezer aangelegenheid en zoo noodig door inspectie der lengtewegenhet ongenoegzame der voorgedragene subsidie zal erkennen. Immers de ingelanden, die in de laatste jaren, behalve de aan- zienlijke offers tot vergrooting der waterbergingdie op een millioen guldens kunnen worden gescbat, bovendien jaarlijks f 4.per bunder voor buitenge- wone werkeu ter verbetering van den toestand des polders hebben opgebragt, zouden veel te zwaar worden gedrukt, indien onder het genot van zooda nig subsidie, tot de uitvoering van het werk moest worden overgegaan. Welligt bleef de verbetering dien ten gevolge nog vele jaren achterwege en werd een toestand bestendigd, die onhondbaar is en reeds vele jaren te lang heeft geduurd. De wegen zijn in het natte jaargetijde en in den winter onbegaanbaar en onberijdbaaren de verbetering in den kortst moge- lijken tijd wordt dei'halve dringend gevorderd. Maar hierbij moet men niet uit het oog verliezen, dat de ingelanden reeds met het onderhoud, van een tal van aanzienlijke werken ten algemeene nutle be- last zijn. Het onderhoud van de ringvaart, zijne boorden, het jaagpad of liever den rijweg daarlangs, 12 uren gaans lang, heeft niet alleen reeds aanzien lijke uitgaven, uitsluitend ten laste der ingelanden, gevorderd, en zal die blijven vorderen zonder dat van die werken door hen eenige inkomst wordt genotenomdat zij tolvrij zijnmaar ook het onder houd van al de tolvrije wegen in den polder blijft uit sluitend voor hunne rekening. Indien het hardmaken der wegen een werk ware, uitsluitend in het belang der gemeente en der inge landen, zou er verschil in meening kunnen bestaan, omtrent het bedrag der subsidie. Wanneer de pol der, hoe uitgestrekt ook, in eenen uithoek der pro- vincie gelegen ware, zou het algemeen belang van de verbetering der wegen misschien kunnen worden ont- kend. Maar de 18000 bunders land zijn in het hart van Holland gelegen en het hard maken van 80,000 ellen lengtewegen, tlians meestal onbruikbaar, die een tolvrije gemeenscliap schenken tusschen drie groote steden en een aanzienlijk aantal der meest welvarende dorpenzal wel door een ieder als een werk van algemeen belang worden aangemerkt. Billijk schijnt het ons dus toe, dat het rijk en de provincie zieh ook thans nog bereid verklaren om het hardmaken der lengtewegen op dezelfde wijze mogelijk en uitvoerbaar te maken, als het in 18 57 door beide werd gewenscht. Toen ontbrak bij de ingelanden de moedom alle wegen in den polder onder het genot van y3 subsidie van het rijk en de provincie beidehard te makennu is slechts y4 gevraagd en toeh indien /3 verleend werdzou niet meer worden verstrekt, dan ons met het oog op het algemeen belang der verbetering billijk en regtmatig toeschijnt. Onder de wijzigingenwelke in de concessie tot doorgraving van Holland op zijn smalst gemaakt zijn, komt onder anderen voor Dat het kanaalpeil wordt vastgesteld op 0,50 el onder A. P. Het kanaal moet ten alien tijde op dat peil gehouden en mag nimmer daarbovem^opgezet worden. Tot belioud van dit kanaalpeil moet, onder goedkeuring van den Minister van Binnenl. Zaken voldoende stoomkracht worden aaugewend. Voor de seheepvaart van Spaarndam naar het Zee- kanaal moet een kanaal worden gehouden in de rigting van Spaarndam op Nauerna, ter breedte en diepte als voldoende is voor de sehepenwelke door de sluizen van Spaarndam en Nauerna Varen; en voor de uit- watering moet eene behoorlijke ringvaart blijven van Spaarndam, langs Oost- en Westbroek, uitkomende in het Zeekanaal. De aanslibbingen van het IJ voor de sluizen van Spaarndam moeleugedurende den tijd dat de werk- zaamheden duren, steeds, ten behoeve der seheepvaart, onmiddelijk worden weggeruimd. Verdere vaarten, voor zoover noodig voorzien van jaagpaden, moetenop de afmetingen met de belang- hebbenden overeen te komen en door den Minister te regelenworden aangelegdvan Halfweg naar het Zeekanaalvan Nauerna naar het Zeekanaallangs den dijk van den Zuider-veerpolder, en naar den West- zaanschen overtoomen voorts waar dit bij de te sluiten overeenkomsten zal worden bedongen. Bij ver schil van gevoelen hieromtrent beslist, ingevolge art. 13, de Minister van Binnenlandsche Zaken. Bij de regeling van de orde der uitvoering van de verschillende werken wordt het volgende in aclit ge nomen Voor de afslniting van bet IJ bij Pampus mogen er in het westelijk IJ en in het Wijkermeer geene werken worden uitgevoerdwaardoorter beslissing van den Minister van Binnenlandsche Zaken, strem- ming in de seheepvaart of belemmering der uitwate- ring wordt gebragt; de afdamming van het IJ bij Pampus mag niet ge- sloten worden dan nadat de sluizen ahlaar met de te plaatsen stoommachine gebeel zijn opgeleverd; voor en tot aan die oplevering moet van het ove- rige deel der afdamming aan Pampus een gedeelte, lang 1000 el, worden opengelaten; het gedeelte der werken aan de Noordzee en aan de zeehaven moet in de eerste plaats begonnenen voorts gelijktijdig met de werken tot afdamming van het IJ onafgebroken met de meeste kracht voortgezet worden. Dezer dagen is door het bestuur van de Uitwate- rende sluizen in Kennemerland en West-Priesland, op uitnoodiging van Ged. Staten van Noord-Holland, ver- slag uitgebragt op het ontwerp tot daarstelling van eene havem aan de Noordzee en een kanaal naar de Zuiderzee. In dit verslag wordt aangemerkt, dat het gebied van het waterschap in zieh bevat 67,000 bun ders, voor welker waterlossing aanwezig zijn drie slui zen, nitwaterende op de Zuiderzee, en twee sluizen (die van Zaandam en van Nauerna) uitwaterende op het IJ; en wordt betoogd dat deze beide laatstge- noemden verrewcg de belangrijkste zijn tot het be- reiken van het beoogde doel, en dat op dit belang bij het ontwerp niet genoegzaam is gelet, ook met betrekking tot het inlaten van water in drooge zomers ten behoeve van het vee. Het bestuur verlangt, bij het opgeven van deze bezwaren, dat de Regering.al- vorens bet ontwerp goed te keurenden concessionaris de verpligting zal opleggen om zieh met hetzelve te verstaan over de middelen, die zouden kunnen wor den aangewendom aan deze bezwaren te gemoet te komen, en deswegens eene overeenkomst tot stand te brengen, onder garantie van het Kijk, hetwelk tot waarborg eener volledige uitvoering zijne bedingen bij het verleenen der concessie zou kunnen maken. HaarlCourant.) Afdeeling Beijerland en Strijen. Den 26sten Junij is te Klaaswaal eene vergadering gehouden, die door een aanzienlijk getal leden werd bijgewoond. Na afloop der vergadering werden op een nabijgelegen perceel hooilandhiertoe welwillend af- gestaan door den beer P. Visser albier, onder den toevloed eener talrijke menigte, proeven genomen met het machinaal grasmaaijen onder directie van den heer Stout, te Tiel. Groote lof werd toegezwaaid aan de vernuftige, eenvoudige en doelmatige inrigting van het werktuig en den spoed, waarmede, in korten tijd eene hoeveelheid gras werd afgemaaid. Daarna vereenigden zieh de leden aan eenen vriendschappelijken maaltijd waar, onder gepaste vrolijkheid, menige toast aan vaderland en koning, den landbouw, de nijverheid enz.werd toegewijd. BUBGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar lemmermeer Gelet hebbende op Art. 265 der Wet van 29 Junij 1851 Staatsblad N°. 85); Brengen ter openbare kennisdat het door den Raad vastgestelde KOHIER van den HOOFDELIJ- KEN OMSLAG, voor het loopend Diensfjaar, gedu rende aclit dagen, en wel van Maandag den 30 Junij 1862 tot en met Maandag den 7 Julij aanstaande ter S e e r e t a r i e dezer Gemeente voor een ieder ter lezing zal nederliggen. En zal deze worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebruikelijk is. Haarlemmermeer, 26 Junij 1862. Burgemeester en Wethouders voorn., De Burgemeester, PABST. De Secretaris D. EGGINK. Eenige Kiezers in deze Gemeente noodigen hunne Mede-Kiezers uit tot het houden van eene VERGA DERING, op Dingsdag den 8sten Julij, 'sna- middags ten 5 ure, ten huize van LEGEL, aan het Kruisdorpten einde voor de aanstaande Verkiezing van 6 Leden voor den Gemeenteraad, te beraadslagen over geschikte Kandidaten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3