124 - Marktberigten. *-> s a Openbare Veukoopiivg, WATEEHOOGTENATUUELIJKE WATEEONTLASTING en WATEE-INLATING in HET HOOGHEEMEAADSCHAP van EIJNLAND. z *-s BOEZEMHOOGTE op den middag -5- A. P. in Ellen. IIOOGTE van het BUITENWATER met betrekking tot A. P. in Ellen. a. Uren. SLUISGANG. b. Grootste Verval in Ellen. WATER-INLATING. a. door de rinketten- b. met geop. sluis. AANMERKINGEN. Rijnland. Dele LAND IJ Halfweg. IJ Spaarndam. IJssel Gouda. Noordzee Katwijk. Halfweg. Spaarn dam. Gouda. Katwijk. Uren Werkin cr b/s o 53 C/3 ca 13 £3 O O Leidschen dam. Leidschen dam. hoogste Vioed. laagste Ebbe. hoogste VIoed. laagste Ebbe. hoogste VIoed. laagste Ebbe. hoogste VIoed. laagste Ebbe. a. b. a. b. a. b. a. b. Gouda. a. b. Leidschen dam. a. b. 20 0. 68 0. 68 0. 51 0. 70 0. 72 0. 39 -f- 0.07 -f- 0.26 j- 0.01 -=- 0.45 b 1.17 -s- 0.56 b 1.03 -=-0.56 24 21 21 0. 68 0. 68 0. 4910. 7! 0. 70 0. 35 H-0.20 -r- 0.28 r 0.14 -4- 0.32 -1.18 -5- 0.36 -0.96 -=- 0.43 V D 22 0. 66 0. 66 0. 53 0. 69 0. 70 0. 34 -1- 0.35 -t- 0.10 -0.25 -=-0.18 - 1.19 -=- 0.25 -0.87 -=-0.56 0| 23 0. 67 0. 68 0.52 0.64 0. 65 0. 34 -j-0.50 4-0.05 -0.44 -f- 0.10 -1.16 -5- 0.30 -0.73 -=- 0.61 18 21 0. 61 0. 61 0. 58 0. 65 0. 69 0. 36 4-0.30 0.03 - 0.32 -f- 0.09 b 0.98 -=- 0.47 b 0.66 -=-0.68 22 25 0.66 0. 65 0.48 0. 63 0. 64 0. 35 4-0.30 -=- 0.28 -0.26 -=-0.23 - 0.97 -=- 0.45 -0.73 -E- 0.62 I 0 11 26 0.58 0. 60 0. 60 0. 06 0. 67 0. 33 -r- 0.07 -i- 0.28 -0.01 -f- 0.27 b 0.92 -=- 0.34 -0.81 -=- 0.72 1) 1 D a a a METEOEOLOGISCHE WAAENEMINGENgedaan in den HAAELEMMEEMEEE-POLDEE. LEEGHWATER. CRDQUIUS. L IJ N D E N. KRUISDORP. AANMER KINGEN. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Fahrenh. 21 vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u. na. 2u. av. 8 n. vo. 8u. na. 2u. av. 8 u. n 3.2 2.2 u 2.1 n 2.6 n 1.4 u 1.5 u 2.3 ii 2.2 753.4 51°.6 Onder deze 22 6.8 4.1 0.5 1.4 1.8 0.8 0.6 2.6 4.2 0.9 0.2 0.8 2.6 0.8 0.2 2.7 752.8 754.0 754.5 55° 0 57°.9 52°.3 regen waren 23 6.3 0.— 0.3 3.5 6.8 0.4 3.7 5.5 0.— 1.7 3.0 6.8 0.3 0.1 3.3 752.7 757.5 760.3 56°.1 56°.3 51°.3 hoewel fijne 24 0.— 0.7 0.— 1.0 0.1 3.1 0.5 1.2 0.— 3.0 0.4 0.5 0. 2.5 0.1 0.9 760.0 761.1 760.5 55°.2 58°.3 56°.1 toch duidelijk 25 0.8 0.— 0.3 3.6 2.8 0.— 0.4 3.8 5.3 0.— 1.5 3.5 4. 5 0.— 0.1 3.4 762.3 764.4 766.0 55°.2 60°.3 52°.9 herkenbare 26 0.— 0.— 0.1 2.6 0.— 0.— 0.2 3 3 3.4 0.— 0.3 2.3 0.— 0.— 0.2 2.8 764.5 762.6 760.8 55°.9 62°.3 58°.5 sneeuwvlokken 2/ 1.8 1.5 0.3 2.4 0.8 1.6 0.5 3.4 0.6 0.— 0.2 1.3 1.0 0.6 0.3 3.0 756.8 756.0 754.3 55°.6 56°.5 50°.2 zigtbaar. 23 5. 5 a 0.6 ii 4.3 a 1.0 a 4.7 H 0.6 a 6. 3 a 0.3 a 755.1 757.0 a 51°.4 55°.4 u 30.7 18.8 24.6 23. 8 29. 0 17. S 27.7 19 6 WATEEHOOGTE en WEEKING der STOOMTUIGEN in den HAAELEMMEEMEEE-POLDEE. WATEEHOOGTE -=- A. P. in Ellen. WERKING der STOOMTUIGEN z s >-5 IN DE RINGVAAUT IN DEN POLDER LEEGIIWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. LEEGH WATER. CRU- QUIUS LIJN- DEN. AALS- MEER. LEEGH WATER. CRU- QUIUS LIJN- DEN. KRUIS DORP. VENN. DORP. Uren. B o Ph Ketels. Slagen. Uren. I Pomp. I Ketels. Slagen. Uren. 1 Pomp. I ketel9. Slagen. 21 0.67 0.70 0.69 0.62 4.76 4.82 4.78 4.79 4.78 II II ii a u u II ii u u u a 22 0. 65 0.68 0.68 0.61 4.77 4.79 4.76 4.78 4.78 u II ii u u II II ii II u ii ii 23 0.64 0.67 0.70 0.61 4.73 4. 78 4.79 4.77 4.76 II II u H II II a u II ii ii ii 24 0.62 0.62 0.65 0.59 4.77 4.75 4.75 4.76 4.77 II u ii u II u ii u a u a 25 0.58 0.62 0.69 0.59 4.71 4.76 4.78 4.75 4.76 II II ii ii 0 u ii ii u u ii u 26 0.62 0.61 0.60 0.57 4.79 4.76 4. 74 4.75 4.78 u li ii ii u II u u u II u a 27 0.62 0.62 0.62 0.57 4.76 4.75 4.75 4.75 4.78 u II ii ii u u u a ii II u u 28 0.61 0.63 0.63 0.55 4.77 4.76 4.73 4.74 4.76 u II ii n II u ii u ii II II u van 10 BUNDERS uitmuntend te Veld staande WINTEE-TAEWEwassende in den Polder Haar- lemmermeerop Sectie I, Kavel 3, tusschen den IJtveg en Nieuwerkerkertogtbij den Vijflmizerdwarsweg in 4 Perceelen van gelijJce grootte. Deze Verkooping geschiedt om Contant Geld en zal worden gehouden op Woensdag den 9den Julij 1862 's voormiddags ten 11 urein de Herberg „Het Wapen van HaaRlemmermeeb", staande in die Gemeenteaan het Kruis. Amsterdam, 30 Juni Kuinder 44 a 47, Kamper Zwolsche f 43 a 47. Boter. Friesche 41 a 49, Amsterdam, 30 Junij. Boter. Friesche/44 a 49, 46 a 48, Deventcr 37 a 41 2 Julij. Granen en Zadf.n. Tarwe ruim prijshoudend127 ffi oude bonte Poolsche /340; 128 1? dito 352: 132 ffi witb. dito 368. Rogge ruim prijshoudend, met goeden handel 124 ffi Pruissische f 236237; 123, 126 ffi dito 233246; 119, 121 ffiGalatz/ 216, 222; 117 ffi Odessa/205; 121 ffi Petersburger 237. Garst iets booger, 111 114 ffi Dcen- sehe f 192, 198. Koolzaad op het Najaar 2£ hooger; op 9 v'at Olie in Sept., Oct. en Nov. 83. Lijnzaad 5 hooger; 100, 101 ffi Koningsb. 300 102 ffi Pernau/270. Olie. Raap- dadelijk flaauw, op levering merkelijk hooger; op 6/\v. 49£; Vlicgcnd 48 j. Lijn- dadelijk en op levering traag in een docn op 6/\v./42^-j Vliegend/41. Ilenriep- op 6/w. 43|; Vliegend 42. Koeken. Raap- per 1040 stuks f 90 a 95 Lijn- per 104 sinks 12 a 15. Vee. Kalvcren lste kwal. 40 a 60; 2de kwal. 30 a 50; 3de kwal. 20 a 40; Schapen 26 a 34; Varkens 52 a 56 cents per Ned. ffi. Broek in Waterland, 26 Junij. Kaas. Ter markt wa- ren 46 stapels, 4670 stuks of 9458 Ned. 11'. Prijs/ 27,25. Delft, 26 Junij. Boter ldijft in een doen; lste kwal. /53 a 54; 2de kwal. 46 a 52. Gouda, 26 Junij. Kaas 16 a 21 per 50 kilo naar kwal. en wigt. Groningen, 2 Julij. Nieltegcnstaande het voortdurcnd ongunstige wedor, waren Vrijdag de eerste partijtjes Aveelzaad aan de markt, goed van kleur en stuk maar, zooals wel te voorzien was, vrij nat. Men betaalde daarvoor van 12 tot 12,50 per mud naar kwaliteit. Heden bedroeg do aanvoer circa 7 last, in kwaliteit gelijk aan die der vorige week; er bestond iets meer vraag dan Vrijdag, vooral voor de droogste partijtjes en daardoor worden deze duurder betaald. Naar kwa liteit betaalde men 12,25 a 13. Het beschot werd alge- meen geroemd, namelijk van 14 tot 22 mud per bunder. Met hot snijden van Koolzaad heeft men in het laatst der vo rige week in het Oldambt een begin gemaakt, en gaat daar- mede langzaam voort, zoodat men zeer verlangt naar droogte. Granen en Zaden. Tarwe werd door schaarschte weder iets hooger betaald. Rogge werd Vrijdag 5 cent lager afgegeven en hoewel de houders algemeen hoogere prijzen vorderden, gelukte het hun niet heden cenige verhooging te bedingen. Boekweit daarentegen vond meer vraag en daar er niet veel geveild werd, bedong men daarvoor eene verhooging van 30 cent per mud. Garst bedong Vrijdag vorige prijzen, heden werd door eenige meerdere vraag 5 cents hooger betaald. Dikke Haver vond heden bij vrij ruimen aanvoer goeden aftrek voor verzending naar Engeland tot vorige prijzen. De verhoo ging die Vrijdag voor Zwarte Haver besteed werdging heden weder verloren, terwijl Wltte Voer 5 cent hooger werd be taald. Paardenboonen zeer stil. Gort tot de verhoogde prijzen van Dingsdag meer aangeboden, maar door gebrek aau vraag bijna zonder handel. Raap-Olie, die in de vorige week tot 50 aan consumtie verkocht werd, konde men heden h f 49 koopen. Op October en November levering werd/ 44J besteed. Lijn-Olie stil en bijna zonder handel. Noleringen. Tarwe. 120/123 ffi Nieuwe Roode/8,95 a 10,05. Rogge. 116/120 ffi Nieuwe Inlandsche f 7,35 a 7,75. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze/6,10 a 6,50; 113/116 ffi dito zwarte 6,20 a 6,60. Nieuwe Garst. 96/103 ffi Winter 5,35 a 5,95 96/99 ffi Zomer 4,95 a 5,25; 103 ffi Knobbe 5,60. Nieuwe Haver. 78/89 ffi Dikke 3,85 a 4,65; 65/68 ffi witte Voer 2,80 a 3,10; 68/72 ffi zwarte dito 3,a 3,25. Paardenboonen 7, a7,75. Gort. Grove 9,50 a 9,80; puike/9,80 a 10,20; Parel-Gort 12,50 a 25. Raap-Olie 49. Lijn-Olie 41 J. Haarlem, 2 Julij. Kaas. Zoelemclkschc (81 stapels) i 26,25 per 50 Ned. Hoorn, 26 Junij. Kaas. Ter waaggewogen van af 20 Junij; dagelijksche weging 20 stapels of 5361 ffi; Donderdagsche markt 412 stapels of 106,931 ffi, te zamen 432 stapels of 112,292 ffi. Hoogste prijs; 27,50, middelste 25,50, laagste/23. Qn- verkocht geblevcn 1 stapel. 28 Junij. Vee. Aangevoerd: 9 Paarden 35 a 125; 17 Kalveren 3,50 a 7; 129 Schapen 7,50 a 23; 67 Var kens 8 a 21 5 Zeugen 14 a 33 203 Biggen /4a 7,50; 79 Kippen 30 a 80 cents. Eijeren 12,390 Kippen-, 2625 Eer.den- 2,80 a 3, Leiden, 28 Junij. Vee. Aangevoerd: 119 Koeijen, 141 Kalveren, 417 Schapen, 33 Lammeren. Verkocht: 26 Kalfkocijen 100 a 176; 39 Vette dito 142 a 210; 34 Vare dito 72 a 146; 118 vette Kalveren 24 a 56 26 magere dilo /3a 10; 122 magere Hamels 12 a 24; 235 vette dito/19 a 25; 33 magere Lammeren /2 a 6,50 20 dito Varkens 15 a 22; 40 Biggen 8 a 14. Boter. Verkocht: 12800 Ned. ffi. lste kwal./44 a 48 2de kwal. 40 a 43 per Vat; 1,10 a 1,20 en 1,a 1,07J per Ned. ffi. Purmerende1 Julij. Kaas. Kleiite 27,25Mid- delbare 25,25, stug. Aan de Slads Waag ziju gewogen 202 stapels of 56,946 N. ffi. Eijeren. Kippen- 2,50; Eenden- 3,30 per 100 stuks. Vee. 670 Schapen en Lammeren, met flaauwen handel; 164 vette Kalveren 45 a 65 cents per Ned. ffi, vlug34 nuchtere dito /4a 10, stug; 98 vette Varkens 34 a 45 cents per Ned. ffi, niet vlug; 8 magere dito 8 a 16, en 96 Biggen 4 a 7 per stukmet vluggen handel. Rotterdam, 30 Junij. Granen en Zaden. Tarwe. De aanvoer van Witte was ruimer dan vorige week, waarvan in den beginne sommige partijtjes tot vorige prijzen verkocht wer- den, doch het meerendeel, dat slechts gedeeltelijk kon geplaatst wordenmoest tot eene kleine prijsvermindering worden afge geven; puike blanke Vlaamsche 11,60 a 12,50; puike Zeeuw- sche, Flakk. en Ov.erm /11,20 a 12; mindere en geringe 9,50 a 11. Poolsche en Roode als voren met beperkten han del; (127 128 ffi) nieuwe witbonte Poolsche 365, 370; (128, 129 ffi) dito 380; (130, 131 ffi) puike dito 385; (131, 132 ffi) Roode Amerik. bij partij 335128, 129 ffi puike Bovenl. Ris 350; (127, 128 ffi) Bovenl. 336, alles per 2400 kilo. Rogge. Van Inl. was zeer weinig ter markt waarvoor gaarne 25 cents meer werd besteed; Vlaamsche, Zeeuw- sclie en Overm. 8,50 a 9 mindere 7,75 a 8,25. Buitenl. met weinig prijsverandering en minder omgang156/2 ffi Ame- rikaanschc 255; 152, 154/2 ffi dito 250 152/2 ffi nieuwe Koningsberger /245; per 2250 kilo: (125, 126 ffi) dito/240; (124, 125 ffi) dito Dantziger 245; 150/2 ffi dito/ 240; 146/2 ffi Wittinne 218, Boekweit als voren slepende van de band gegaan; Noord-Brab. op 140/2 ffi/210 a 217; voorts per 2100 kilo: Rijn 208; Fransche 170, 180. Garst komt weinig meer voor en als voren te plaatsen; Vlaamsche, Zeeuwscbe, Flakk. en Overm. Winter en Zomer 4,50 a 5,70 naar kwal. Haver ruim prijshoudend, korte 4 a 4,80, lange 3,30 a 4,30, Inl. Voer 8£ cents per Ned. ffi. Boo- nen. Bruine en Witte met aanvoer en vraag bijna zonder be- teekenis, kunnen als nominaal genoteerd wordenWalcherscho Bruine 14,50 a 15,50, Zeeuwscbe/10 a 12,50; Walcbersche Witte 13 a 13,50, Zeeuwsche /10 a 12,50. Paardenboonen tot /6,75 a 7,50 wel te verkoopen, doch komen slechts met klussen voor. Duivenbooncn 8 a 8,75, bijna niet gevraagd. Er.wten ondervinden mede geringe behoefte; Schokkers 9,50 a 11; Walchersche 10 a 10,50; Zeeuwsche Blaauwe/8,50 a 9,75; Geldersche Graauwe en Capueijners 11 a 14; Oost- zeescho Witte 7,75 a 8,25. Koolzaad zonder omgang. Lijnzaad in het laatst der vorige week 107, 108 ffi Riga Dru- janer 330. Inl. Hennepzaad tot 265 aangeboden. Kanariezaad zonder prijsverandering; best /9a 9,75 minder 6,50 a 8,50. Meekp.ap werd zeer weinig geveild, de handel was bij flaauwe stemming zeer onbeduidend. Drukkerij van Bong a C°. Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4