WE EM. BL AD van 180^. VrijdagI I Julij. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Jferde <Faargang. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. DE GELDELIJKE UITKOMST 113,787 463,024 35,200 93,658 98,779 HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Ileer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKIdANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advebtentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteurte Amsterdam. DEE DROOGniKINO VOOR HET RIJK. 2,925,000 1,916,344 Aan het werk van Jhr. Mr. D. T. Gevers van Endegeest, over de droogmaking van het Haarlemmermeerontleenen wij de volgende opgaven om- trent de geldelijke uitkomsten, die de droogmaking voor de schatkist heeft gehad. Bij de wet van 22 Maart 1839 was bepaald, dat ter bestrijding der kosten van de droogmaking eene geldleening zou geschieden, ten bedrage van 8,000,000 Deze vverd in vijf verschillende serien in de jaren 18401849 geplaatst, en wel6 millioen tegen eenen interest van 5 pCt, 1 millioen tegen 4/2 pCt. en 1 millioen tegen 4 pCt. De interessen, welke tot en met 1845 nit het kapitaal der onderneming zelfwerden genomen en daarna tot 1°. Januarij 1854, wanneer het kapitaal werd afgelost, uit de gewone staatsbegroo- ting als staatsschuld werden gevonden, beliepen 4,314,865 Daarvan werd uit het kapitaal der onderneming betaald1,389,865 En alzoo door het Eijk Bij de wet van 21 December 1850 werd het kapitaal, dat niet voldoende was, aangevuld met eene som van Met het einde van 1853 was echter ook deze som besteed, en voor de herstelling van den Lijndende verdiepingen van de vaarten en togten, het langduriger onderhoud bij de latere over- neining van den polder, het stoomgemaal te Gouda, enz. werd bij verschillende wetten van 18541857 nog toegestaan/ 1,106,476 waarvan echter slechts werd uitgegeven Zoodat voor de onderneming in alles, werkelijk door den Staat eene uitgaaf is gedragen vanf 13,789,377 De som van 9,474,512, zijnde de uitgaven behalve de ren- ten van het kapitaal, verdeelt zich als volgt: Werken ter voorziening in de behoeften vanBijnlands uitwatering: Verbetering van het Katwijksche kanaal, zonder kosten van onteigening450,000 Verruiming van het Spaarne21,400 Stoomgemaal te Spaarndam 328,898 idem Halfweg184,261 idem Gouda284,306 Bijkomende werkenJf 104,608 948,033 Aanleg der ringvaart en ringdijkenpolderkaden en bermslooten Schadeloosstelling voor ingenomen grondengebouwen en an- dere eigendommen Stichting der stoomgemalen en droogmaling Kosten van stichting van den Leeghcater 408,050 idem Cruquius 554,376 idem Lijnden542,239 Belooning voor den Engelschen ingenieur 30,000 Eigenlijke stichting 1,534,665 66,320 1,373,473 1,988,257 684,513 Ongeluk aan den Personeel Steenkolen Smeermiddelen Werkplaats, gebouwen voor het personeel, kolen- magazijnen, vervoerbare stoomwerktuigjes. Materieel en gereedschappenherstellingen, onder houd en verbeteringen der ketels Werken voor de scheepvaart: Jaagpad langs het Spaarne/38,850 17 jaagbruggen daarinn',900 Jaagpad langs den ringdijk 57,200 Bruggen en ponten88,619 Bijkomende kleinigheden246 2,405,433 196,815 per Transport. 6,648,491 Herstel van vergraven verdedigingswerken en aanleg van nieuwe ter vervanging van die, welke door de droogmaking vervallen zijn 275,920 Verkaveling der drooggemaakte landen, het schieten van togten, slooten en waterleidingen, aanleg van vaarten en bruggen. 1,325,828 Onderhoud der reeds voltooide werken434,917 Kosten van het personeel, politie en justitiekosten, reis-, ver- blijf en bureaukosten, grond- en polderlastenadsistentie bij op- nemingenafbakeningenvervaardiging van modellen, nemen van proeven, kosten van procedures en andere dergelijke uitgaven. 644,975 Onvoorziene uitgaven144,381 9,474,512 Transporlere. f 6,648,491 De baten der onderneming voor de schatkist zijn de volgende geweest: Interessen verkregen door belegging van het aanvankelijk te veel genegotieerde kapitaalf 100,034 De opbrengst van het fonds van onderpand. In dit fonds was gestort de som van 600,000 in 10 jaren tijds door de provin- c=en Noord- en Zuid-Holland bijgedragen; de baten van gras- verpachtingenrecognition enz. De gelden van het fonds werden in schatkistbilletten en later in nationale schuldbrieven belegd, en de interessen bij het fonds gevoegd De opbrengst van grasgewas en verkoop van materiaal, na opheffing van genoemd fonds in 1853 waarin die baten plagten te worden gestort De opbrengst der in het openbaar verkochte grondenals volgt 932,236 55,609 Veiling Aantal te den bunders. Warmond16 Augustus 1853 784,20 Halfweg23 1,273,29 Sassenheijm.... 28 October 514,95 Lisse29 November 583,65 Haarlem20 Februarij 1854 3,265,83 Amsterdam.... 18, 19 Mei i 3,510,81 Lisse27 September 1,432,69 Amsterdam29 November 1,269,35 Haarlem3 Mei 1855 1,201,70 Amsterdam15 Junij j> 1,498,66 20 Julij 1,507,44 Grond voor 2 dorpen voor een deel verkocht. Later verkochte zandgronden aan don Cruquius 16,842.57 32,29 42,46 Koopprijs. 575,250 731,150 353,500 244,900 1358,200 1357,900 759,200 582,600 586,500 747,700 675,500 7,972,400 i> 48,435 9,246 Gemidd. prijs per bunder. 733 583 680 420 416 386 530 459 411 499 v 448 473 16,917,32 8,030,081 Waarde van stukken grond te Spaarndam en elders, aan het domein overgegeven, 2,9240 bunders Betaling door de koopers van gronden, voor bijdrage in de kosten van bemaling, zoolang de commissie het beheer voerde Teruggave door Eijnland van kosten voor personeel en onder houd der stoomgemalen na 1 Julij 1855 en van overgenomen kolen en smeermiddelen bij de overgave der drie stoomgemalen alsmede teruggave door het polderbestuur van kolen en smeermid delen, overgenomen bij de overgave der drie stoomwerktuigen 8,030,081 2,700 184,187 72,415 Het werkelijk geldelijk bezwaar dat de droogmaking van het Ilaarlemmermeer aan de schatkist heeft berokkend bedraagt derhalve 9,377,262 4,412,115 Totaal der uitgaven als te voren. 13,789,377 Het volgende moge ten betoog strekken, dat die uitgaaf aan het Eijk ruime vergoeding zal afwerpen. Eeeds in 1859 gaven de Eijksbelaslingen met de opcenten in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer aan de schatkist eene som van 36,602. De belas- ting op den turf uit de veenderijen in den polder bekleedt in die som eene groote plaatsde grondbelasting op de gebouwde eigendommen daarentegen eene kleine. Moet de eerstebij uitputting der veenderijenafnemende laatste integendeel zal vermeerderenwanneer de achtjarige vrijdom, welke voor de meeste nieuwe woningen is gevraagd, zal verstreken zijn. Ook vermeerdering van personele belasting is bij vermeerdering van bevolking te waehten, Voor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1