WEEKBLAD van 1862. Vrijdag, 18 Juiij. Haarlemmermeer. XXMW A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Abonnementen IPerde Jaargang. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. GEMEENTE-RA AD. - 186.22 285.93 338.75 337.09 346.03 388.44 IIAARLEMMERUEii, e. V worden aangenomen bij de Boekhandelaars C, M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BRED ERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in bet Rijk. De Puns is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advektentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. belialve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Vergadering van Donderdag 26 Junij 1862. Voorzitter Mr. M. S. P. P a b s t. Tegemvoordig de leden'tHooft, Knaap, Ver- ploegh, van Bijn, Klapwijk en vanYuuren. De notulen van den 20sten Mei 1862 worden ge- lezen en goedgekeurd. 1°. Wordt ter tafel overgelegd het door Burgemees- ter en Wetlrouders op den 27slen Mei 1862 voorloo- pig vastgestelde kohier van den hoofdelijken omslag dienst 1862 welk kohier ter secretarie heeft ter lezing gelegen. Wordt beslotenom vooraf over te gaan tot de behandeling der tegen dat kohier ingekomen bezwaar- schriften alsvan C. van den En den, K. K. Scliuur in g, E. Knib b e, D. Kni bbe, G. St rijk, J. Bodenburg, J. D. van W:itzenburg, A. Zuidgeest J. de Graaf, F. Cos, J. Knol, C. Kroon en D. Kroon. Nadat van die bezwaarschriften aan de vergadering voorlezing was gedaanen daaromtrent eenige discus- sien liadden plaats geliadwordt achtereenvolgens besloten De aanslagen van C. van den En den, K. K. Sehuuring, E. Kni bbe, D. Knibbe, G. St rijk, J. Bodenburg, J, D. van W'itzen- burg, E. C o s en J. K n o 1te iehoudenen die van A. Zuidgeest, C. Kroon en D. Kroon, te verminderen elk met 5. Bij de verdere behandeling van het kohier, wordt nog besloten om J. Yerbij te verhoogen met 4, en te bren- gen op 8 om J. Zuidgeest aan te slaan tot een bedrag van 6, voor 12 maanden; om J. Boon te verhoogen met 5 en te brengen op /13; om L. W. van Driel te verhoogen met 2, en te brengen op 6- om C. Conijn te verhoogen met 6, en te "brengen op/29; om L. van Dalen te verhoogen met 6en te bren gen op 29; om E. Tan is te verhoogen met 2en te brengen op 4. Het lid Knaap stelt voor, om den aanslag van S. Zijlmans te vernieligen, en daarvoor aan te slaan G. J u n g e r i u s. Dit voorstel wordt met 5 tegen 1 stem verworpen. Om A. L. Breure te verhoogen met 5 en te brengen op 23om P. Yermeulen te verhoo gen met 5, en te brengen op /18. Niemand eenig ander voorstel omtrent dit onder- ■werp te doen hebbende, wordt het kohier, na de gemaakte wijzigingen, bedragende /6178, met alge- meene stemmen vastgesteld, en de termijnen van invordering bepaald op den 27 September en den 29 November 1862. 2°. Wordt overgegaan tot de benoeming van het bureau van stemopneming voor de verkiezing van leden van den gemeenteraad, in de maand Julij a. s. te houden. Bij de gehouden stemmingen zijn benoemd tot stemopnemers de heeren 't Ho oft en Knaap. Tot plaatsvervangers worden benoemd al de ove- ifige leden, 3°. Wordt vastgesteld, met algemeene stemmen, eene ontworpen verordening inhoudende de rooster van aftreding der leden dezer vergadering en zulks tengevolge der vermeerdering, welke het aantal rnads- leden moet ondergaan. Bij die verordening is vastgesteld dat het eerste aftredende derde gedeelte zal bestaan uit 4het tweede uit 4 en het derde uit 5 leden. 4°. Wordt met algemeene stemmen vastgesteld eene verordening op het nummeren der huizen, en het doen van aangifte van verhuizingen binnen deze ge- meente. 5°. Gelezen een bij apostille van den 20sten Mei 1862, n°. 175/3558 in handen dezer vergadering gesteld adres van A. Sell out en Azn., waarbij door hem aan gedeputeerde staten van Noord-Holland be- zwaren worden ingebragt tegen het besluit dezer ver gaderingden 24sten April 1.1. genomen, op het vcrzoek van genoemde A. Sellout en, om afschrij- ving vail een gedeelte van zijnen aanslag in den hoofdelijken omslag, dienst 1861, en verzoekende dat Ged. Staten zullen gelasten dat de gemeente Haar lemmermeer hem alsnog 2/l2 gedeelten afschrijving zal geven in gemelden aanslag. De voorzitter stelt voor, om aan A. Schouten afschrijving te verleenen, als hebbende bij aan bem Burgemeester kennis gegeven, dat hij den lsten No vember 1861 de gemeente verliet. De voorzitter aeht het overbodig, dat Schou ten bij zijn vertrek, daarvan ter secretarie kennis gaf, en zulks ook niet is voorgeschreven bij de ver ordening op de invordering. Nadat omtrent deze zaak door de leden eenige dis- cussien waren gevoerdbrengt de voorzitter zijn voorstel in stemming, en wordt hetzelve met 4 tegen 2 stemmen verworpen. De voorzitter stelt als nu voor, om het omtrent cleze zaak thans verhandelde aan gedeputeerde staten mede te deelen, waaruit alsdan kan blijken welke de redenen zijn, waarom de afschrijving wordt geweigerd. Hiertoe wordt met algemeene stemmen besloten. 6°. Gelezen een verzoek van de Ilollandsche maat- schappij van landbouw, afdeeling Haarlemmermeer, lot het vestigen van eenen jaarlijksclien wolraarkt aan het Kruisdorp, op den eersten Donderdag in Julij. Wordt besloten dit verzoek te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders, om daarop te ad- viseren. 7°. Wordt met algemeene stemmen besloten, vast te stellen een. Concept-besluit, waarbij magtiging wordt verleend tot het doen van af- en overschrij- ving in de begrooting over 1861, tot een bedrag van 4. 8°. Wordt mededeeliDg gedaan van eenige inge komen stukken. 9°. Yraagt het lid Knaap inzage van de notu len van den 30sten Januarij 1862, welke hem worden ter hand gesteld. Waarop de vergadering wordt gesloten. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 8 tot 15 Julij 1862. GEBORENJansjedochter van J. Nibbering en A. Knep- pel. iJohannes, zoon van P. Loos en C. v. Vliet. Antje, dochter van J. Braakman en G. Schoenmakcr. Cornelia zoon van P. Hogervorat en A. Yalentiju. OVERLEDENBaatiaan Hendrik, oud 5 javenzoon van B. Labrijn en J. Visser. Corneliaoud 3 maanden zoon van G. Roest en A. Lex. Leendert Holleman gehuwd ge- weest met G. Salentijn. Elizabeth, oud ruim 13 jaren, doch ter van M. Blom en G. Lauw. Anna Elizabeth, oud 19 ja ren dochter van J. W. Henrichs en C. E. Hekkera. ONDERTROOWD: Arie Gijsbert Voordendag met Grietje Spaans. GEHUWD geene. ST A AT, aanwijzende de Opbrengst der onderstaande Rijksbelastingen te Haarlemmermeer. (Bijlage van het Adres, in het vorig nommer opgenomen.) Belasting. Jaar. Hoofdsom en Rijks- Opcenten. Opcenten voor de Provincie. Gemeente. Grondbelas- ting. 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 2,210.90 2,218.51 3,026.06 3,453.97 3,440.47 3,512.47 a 3,855.08 118.28 118.68 161.89 184.77 184.05 187.91 206.24 21,717.46 /l,161.82 1,882.46 Personeel. 1856/57 1857/58 1858/59 1859/60 1860/61 1861/62 6,638.43 8,995.17 9,699.56 9,689.63 11,608.50 12,172.04| 442.574 449.754 a 484.98 484.48 575.394 608.60 1,245.51 1,755.364 1,898.08 1,891.704 2,249.09 2,371.22 58,803.334 A045.784 /11,410.97 Patenten 1856/57 1857/58 1858/59 1859/60 1860/61 1861/62 1,806.15 2,623.90 2,308.084 2,174.4l| 2,384.634 2,555.51 f 13,852.694 Turf 1857 1858 1859 1860 1861 14,979.09 12,040.87 19,139.21 20,478.91 20,889.614 f 87,527.094 Briefport. 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1,438.05 2,127.25 2,028.15 2,147.20 2,202.55 2,268.95 12,212.15 V E R Z A M E L 1 N G. Grondbelas- ling. Personeel Patenten. Turf. Briefport. 1856—62 <1856/71 $1861/2j id. id. 1857—61 1856-61 y 21,717.46 58,803.334 13,852.694 87,527.69| 12,212.15 f\, 161.82 #3,045.784 1,882.46 .11,410.97 /194,113.334 /4,207.604 /I3,293.43

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1