AB¥l«¥raTO!0 - 151 - Landbou w. Verkooping te Aalsmeer, BEKNOPT OVERZIGT 3mgczcmbctn Openbare Verkooping DE ONDERGETEEKENDE van de Algemeene Rekening der Ontvangsten en Uitgaven van Let Hoogheemraadschap van Delflandover het dienstjaar loopende van 1 Mei 1861 tot ult°. April 1862. O IS T V A li ft. a. Batig saldo derrekeningover 1860/61 20198,501 b. Opbrengst van Delflands eigendommen 1°. Land- en anderehuren 5860,08 2°. Becognitien1372,13 7232,21 c. Opbrengst van verkrijgbaar gestelde stukken3,20 d. Bijdrage van andere Waterschap- pen voor den Wierikkerdijk 8,54 e. Gelden van derden ontvangentot bestrijding van uitgaven volgens overeenkomsten of oude herkom- sten voor hen gedaan5648,58j Omslag over de gehoefslaagden 966,481 g. Omslag van Delflands sluisgeld ,,128708,77 h. Toevallige baten10103,60 Totale ontvang ./172864,89! UITGAAF. a. Bezoldigingen en schadeloosstellin- gen, die bij of uit krachte van het Beglement aan het bestuur, zijne beambten en bedienden zijn toegekend 1°. Bezoldigingen 15718,00 2°. Schadeloosstellingen 1243,361 16961,361 i. Kosten van licht, brand en bureau- behoeften der Secretarie c. Druk- en schrijfloonen d. Kosten van onderhoudschoonhou- den en meubelen van het Gemeen- landshuis e. Kosten van verkiezingen van Hoofd- ingelanden en Plaatsvervangers Kosten van onderhoud van Delf lands eigendommen1271,31 g. Kosten van alle gewone werken 437,21 1429,88 630,92 220,00 1°. Zeeweringen en stranden 23562,59* 2°, Sluizen en spuijen it 6037,88 3°. VVateren it 8090,24 4°. Bruggen it 661,45 5°. Mnasdijk en land- scheidiug it 1929,76 J 6°. Wierikkerdijk. tt 25,55 7°. Wegen en voet- paden ft 411,23 8°. Werken in het ge- meen met anderen onderhouden wor- dende 511,061 40229,821 h. Kosten van nieuwe en buitengewone werken85738,641 i. Onvoorziene uitgavenMemorie. k. Renten en aflossingen van geldlee- ningen14782,50 I. Alle andere uitgavendie in het belang van het Hoogheemraadschap noodig zijn8115,07 Totale uitgaaf 169816.701 De totale ontvang bedraagt/172864.891 De totale uitgaaf bedraagt,,169816,701 Zoodat meer is ontvangen dan uit- gegeven de som van3048,19 Opgemaakt te Delft, den 3 Julij 1862, de Secretaris-Rentmeester van Del/land, Landmeter. NB. Wordt ten opzigte van het saldo der rekening tot toelichting opgemerkt, dat nog onbetaald zijn verbleven 1 Aandeel, uitgeloot in 1861, n°. 158,/ 1000,00 2 Aandeelen van 1862, n°. 169, 170, 4 Coupons, 1 November 1860, 7 1 Mei 1861, 10 1 November 1861, 32 1 Mei 1862, 2000,00 90,00 157,50 225,00 720,00 Omtrent de belangen van Delfland in verband met de verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zeewordt in de memorie van toelichting bij het wets- ontwerp tot uitvoering van dit werk het volgende ge- zegd: De vraag is gedaan, in hoeverre de belangen der uitwatering in Delfland bij het verleggen der dijken en dammen langs het Scheur en bij de aan te leggen kribben in de Maas benadeeld kunnen worden. De verruiming van het Scheur en de meer korte weg langs den ontworpen riviermond naar zee zullen de ebben ook gemakkelijker naar zee doen stroomen, zoodat het te voorzien is dat deze buiten de 6luizen van Delfland lager zullen loopen dan tegenwoordig. De verbetering der rivier zal dus, wel verre van na- deelig, eer voordeelig zijn voor de uitwatering van Delf land. In zoover de te verleggen dijken of dammen hier en daar in aanraking mogten komen met de be langen van Delfland, zal echter het Gouvernement be- reid worden bevonden, in die belangen te helpen voor zien. 4192,50 Yoor de uitbreiding der straatwegen in den Beem- ster is door de Provinciale Staten van Noord-Holland eene subsidie verleend van /9000 en wel4000 in 1862 en5000 in 1863. Onder de onderseheidingen die aan Nederlandsche inzenders op de internationale tentoonstelling te Lon- den zijn toegekend, treffen wij de volgende aan, voor zaken die tot het gebied van den landbouw behooren. Eerepenningen. J. H. C. Kakebeeke Gz. te Goes voor zijne nitmuntende verzameling van bereide en onbereide zeeuwsche tarwe, Jh. Mr. D. R. Gevers Deijnootte Loosduinenvoor uitmuntende hoe danigheid van kaas; Riphagen C°.te Haltem voor zijn kultivator en de algemeene hoedanigheid van de tentoongetelde voorwerpen; H. S. Gorter te Doekum, voor buitengewoon goed bereidfriesch vlas, Dr. W. C. H. Staring voor zijne geologi- scheagronomische en statistische schoolkaart van Nederland. Eervolle vermeldingen. H. S. Gorter te Dockum voor goede hoedanigheid van. friesch klaverzaad; A. Geluk J. Azn. voor zijne verzameling van land- bouw-werktuigenW. Jenken te Utrecht, voor ploe- gen en andere werktuigen; G. van der Starre te Sloten voor zijn model van een hooiberg; Dr. W. C. H. Staring te Haarlem, voor zijne wipkar en zwengelhouten; G. Stout te Tiel, voor zijn paddi- dorschwerktuigJ. B. C a t z en zoon te Gouda voor goed vervaardigde en bruikbare paarden leid sels; J. J. Bruinsma te Leeuwarden, voor zijne verzameling tot opheldering van de ontwikkeling der zijderups. In de Vergadering der Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, den 9den en lOden Julij te Devenler gehoudenis o. a. besloten om directeuren te magti- gen tot het doen instellen van een scheikundig onder- zoek der grondenwaar zoo buiten- als binnenlandsch de beste meekrap geteeld wordt, benevens andere aangelegenheden de meekrapteelt betreft'ende, en tot het rigten van een verzoek aan de regering om on- derzoek aangaande het ontwerp van den ingenieur Iluet: de Noordzee voor Amsterdam;" en aan de vertegenwoordiging, om het ontwerp, thans in behandeling, niet aan te nemendan na afloop van gedacht onderzoek. Den heer Mr. A. H. van Wi ck e v o o r t Crom- melin van Berkenrode, is op de landbouw tentoonstelling te Londen, door de Eoninklijke En- gehche Landbouw-Maatschappijeene zilveren medaille toegewezen voor het tentoongestelde Hollandsche rundvee. Mijnheer de Redacteur In uw vorig Weeknommer komt een artikel voor van onzen hooggeschatten burgemeester welks inhoud moet doen vermoeden dat ook van zijn kant of den kant zijner raadslieden het onjuistein alle couranten verspreid berigt omtrent het regtsgeding tegen A. A Zijlmans is uitgegaan. Daar ZEg. mij de eer bewijst op mij een beroep te doen, wil ik gaarne ZEg, met eenige inlichting behulpzaam wezen. Voor eerst kan ik ZEg. de verzekering geven, dat de uit spraak van het hof, aangaande de belastbaarheid van zelboeren niets beslist heeftwelke belastbaarheid trouwens niet betwist wasmaar dat menals het ergund is, op het voorbeeld des burgemeestersbij redenering gevolgtrekkingen to maken veeleer uit het arrest zou moeten afleidendat voortaan de zet- boeren althans met vrucht niet meer kunnen aange- slagen wordennaardien het geregtshof overwoog dat A. A. Z ij 1 m a n s als eigenaar der op de hoeve aanwezige goederen te beschouwen was, indien bleek dat aldaar voor zijne rekening door zijne zonen de landbouw uitgeoefend werdzoodat de bedrijfheeren hoezeer niet bij voortduring zelve aanwezig, toch blijven hoofden en bezitters hunner boerderijen en inventarissenen dat op deze dus de schulden hun ner zetboeren niet kunnen worden verhaald. Wanneer zich overigens de burgemeester zoo uiter- mate verheugt over de verwijzing van Zijlmans in ,/i der tot liiertoe gemaakte kosten, sehijnt ZEg. of spoedig tevreden en verblijd te zijnof uit het oog te verliezen, dat de veroordeeling der gemeente in de drie overige gedeelten dier kosten en in van alle de belangrijke nog te maken kosten van getui- genverhoorenpleidooijen en vonnissen slechts afhangt van de vraagdie voor alle ingezetenen der gemeente en voor ZEg. zelve geene vraag zijn kan, of werke- lijk de hofstede aan den Aalsmeerderweg voor reke ning van A. A. Zijlmans bebouwd wordt, en dat als die vraag bevestigend beantwoord worden moet nu reeds vaststaat, dat de gemeente die ontzaggelijke kostenlast van een te kwader ure uitgelokt geschil, zal hebben te dragen. Het verwondert mij dat de burgemeester zijn ge- drag in de bij het hof nog aanhangige zaken tegen Jungerius en mij zoekende te verschoonen, die zaken mede in een courantartikel behandeld heeft; mij dacht dat de kieschheid en de eerbied jegens dien regter verboden diens oordeel vooruit te loopen. Ik zal dan ook op dat oordeel niet trachten invloed uit te oefenenen afwachten of het zonderling uit- vlugtaan de letters c. s. ontleend in regten eenigen invloed blijke te hebbenalleeu wil ik onzen voort- varenden heer burgemeester te binnen brengenwat hem bekend, maar voor een oogenblik misschien ontgaan was, te weten dat ik, toen er over het regtsgeding tegen Zijlmans gehandeld werd, mij buiten stemming hield, niet omdat ik daarin zelf betrokken was, maar omdat Zijlmans miju zwager is; zoodat dan ook in het door den schrijver inge- roepen verslag van dit Weekblad N°. 6, de door hem opgegeven reden en woorden niet te vinden zijn terwijl uit de notulen blijkt dat ik den raad, eene vroegere verklaring van den burgemeester, dat het geding aan de gemeente niets kosten zou, tot aanprij- zing van het appel in herinnering gebragt heb. Haarlemmermeer 14 Julij 1862. P. Knaap Gz. DBUKPOUT. In het ingezonden stuk van den Heer Pabst, in het vorig nommer, moet regel 4 v. o. achter alle anderen het woordje ook ingevoegd worden. bij P. KAPTEIN aldaar, door den Notaris LICH- TENBELTop Woensdag 23 Julij 1862, 's morgens ten 10 ure, van 18y^ Bunders NAGRAS en KLAVER, om te hooijen en beweiden tot 25 De cember a. s. en lo{/2 Bunders WITTE en ROODE TARWE, van Kavels 25 26 en 27, M M, aan den Sloterweg, te Haarlemmermeer. Het NAGRAS en de TARWE van 1 A 5 G G, aan de Hoofdvaart, zullen niet worden geveild, als zijnde bereids ver- kocht. van 6 Bunders, 66 Roeden zeldzaam schoon te veld staande HAVER, wassende in den Polder Haarlem mermeer op Kavel Sectie Q, N°. 19. Deze Verkooping geschiedt tegen gereede betaling en zal worden gehouden op Vrijdag 25 Julij 1862, 's voorraiddags ten 11 ure, in de Herberg van Z. BESTMAN te Haarlemmermeer aan het Kruis. zich voor zijn persoon als RIETDEKKER geplaatst hebbende, verzoekt bij dezen elks gunstniet twijfe- lende of zijne vijfjarige arbeid onder zijn voormaligen Baas J. van KESSEL zal hem tot recommandatie zijn. JOH, VAN BAVEL, Kridsweg bij den Slotenceg,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3