132 - n Marktberigten. WATERHOOGTE, NATUUKLIJKE WATERONTLASTING en WERKING der STOOMTUIGEN in HET HOOGHEEMRAADSCHAP van RT,TNT,AND. 9T H 54 »-» 2-1 Drukkerij van Bonga 8t C°. Amsterdam., BOEZEMHOOGTE op den middag -f- A. P. in Ellen. HOOGTE van het BUITENWATER met betrekking tot A. P. in Ellen. Rijnland. Delf LAND IJ Halfweg. IJ Spaaindam. IJssel Gouda. Noordzee Katwijk. Halfweg. Spaarn- dam. Gouda, Katwijk. Leidschen dam. Leidschen dam. hoogste Vioed. Iaagste Ebbe. hoogste Vloed. laagsle Ebbe. hoogste Vloed. Iaagste Ebbe. hoogste Vloed. iaagste Ebbe. SLUISGANG. a. Uren. b. Grootste Verval in Ellen. Halfweg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. STOOMTUIGEN. Uren. Werking. Halfweg. Spaarn- dam. Gouda. u. m u. m. s 0 B a 2. 30 N 8.48 -24 B 20. 31 24 23.45 21. 35 21.35 AAN.MERKINGEN. 4 5 6 7 8 9 10 0.46 0.48 0. 43 0.47 0. 52 0. 78 0. 48 0.46 0.45 0.41 0.45 0. 51 0. 43 0. 53 0.39 0. 51 O. 40 0. 43 0.44 0.47 0. 29] 0. 53 0. 52 0. 56 0.64 0. 59 0. 54 0.57 0. 53 0.47 0.52 0.50 0. 49 0.55 0. 60 0. 21 0. 34 0. 32 0. 28 0. 27 0. 27 0. 27 -(- 0.07 -i- 0.28 4- 0.22 -4- 0.27 -1.19 -4- 0.32 - 0.95 -4- 0.56 a a a a -f-0.07 -=-0.12 4-0.20 -4-0.15 - 1.09 -4-0.38 -0.66 -4- 0.58 a a a -S- 0.12 -4- 0.21 -4-0.10 -4-0.35 - 1.21 -4- 0.25 -0.73 -4- 0.56 B a a a a a -H0.50 -4- 0.74 -4-0.50 -4-0.33 r 1.53 -4- 0.03 -0.93 -4-0.53 0.18 10 0.17 a a 4-0.18 -4- 0.31 4-0.17 -4-0.38 -1.33 4- 0.04 1.08 -4- 0.48 a 8 a a a -r- 0.12 0.23 -=-0.15 -4-0.21 -1.07 -4- 0.10 4 0.92 -4- 0.68 a 2 0.08 a a H- 0.18 -4- 0.52 -4- 0.15 -4- 0.55 |- 1.41 4-0.06 - 1.03 -i- 0.54 2 0.03 4 0.05 a a 8 0.02 0.07 0.06 0.03 0.06 METEOROLOGISCHE WAARNEMINGENgedaan in den TIAARLEMMERMEER-POLDER. I-a IEEGHWATW. CRUQUIUS. IIJNDEN. KRUISDORP. AANMER- KINGEN. Regen. V erdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Fahrenh. vo. 8u. av. 8u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. Vo. 8 u. na. 2u. CO vo. 8u. na. 2u. av. 8 u. b a 0.1 ii 3.7 a 0.— ii 3.8 ii 0.— u 3.1 u 0.1 ii 3.0 752.1 61° 2 6 4.0 0.7 0.5 3.2 0.4 0.1 0.6 3.9 1.4 0.8 0.5 2.0 1.8 0.3 0.6 3.0 751.9 751.7 65°.1 66°.6 61°.2 7 8. 4 1.7 0.6 0.— 5.5 1.6 0.8 4.2 1 2.8 0.4 0.3 1.8 6.3 1.5 0.1 3.7 752.3 755.7 755.3 56°.1 61°.9 58°.3 8 1. 5 0.— 0.3 3.4 2.5, 0.— 0.7 4. 2 1.7 0.— 0.— 3.3 1.— 0.— 0.4 3.6 760.1 761.8 766.8 58°.l 60°.1 57°.2 9 0.— 0.— 0.3 1.8 0.— 0.7 0.2 3.4 0.— 0.5 1.3 2.1 ii 0.8 0.2 3.2 765.1 764.0 761.8 60°.4 6 2°. 8 58°.5 10 4. 8 1.-0 1.4 2.4 2.5 1.5 0.6 2 9 1.3 1.2 0.— 2.7 2.3 1.9 0.3 2.5 756.5 755.2 755.2 57°.7 62°.6 58°.1 11 6.7 0.8 0.8 3.0 4.1 0.— 0.5 3.2 4.7 1.3 0.7 2.6 7.8 0.4 0.1 2.9 756.8 759.0 759.2 53°. 2 61°.0 53°.8 12 1.6 a 0.4 a 3.2 u 0.1 a 2.— n 0.3 ii 1. 9 ii 0.1 ii 754.4 760.6 u 51°.6 56°.3 u 31 3 21.8 22.1 29. 1 18. 1 20. 7 26. 1 23 7 WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE A. P. in Ellen. IN DE RINGVAART LEEGH- "WATER. CRU QUIUS LIJN- DEN. 0.46 0.52 0.45 0.50 9 0. 54 10 11 12 0.55 0.54 0.54 0.46 0.43 0.47 0.50 0.49 0.52 0.56 0.50 0.50 0.44 0.42 0.53 0.50 0.53 0. 55 0.54 A4LS- HEflfe. IN DEN POLDER LEEQH- WATEK. CRU- quius LIJN- DEN. KRUIS DORP. VENN. DORP. 0.43 0.42 0.38 0.43 0.45 0.46 0.46 0.48 4.84 4.92 5.25 4.78 4.80 4.71 4.69 4.68 4.66 4.70 4.74 4.75 4.71 4.74 4.72 4.66 4.68 4.70 4. 64 4.73 4.63 4.68 4.68 4.65 4.68 4.70 4.75 4.73 4.72 4.70 4.69 4.67 4.80 4.87 4.92 4.81 4.76 4.75 4.72 4.72 Te zamen a a Alzoo per miuuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGIITVATER. Slagen. 24 11 16112 2633 957 48 17069 2033 5.926 5.485 CRUQUIUS. Slagen. LIJNDEN. Slagen. Op <Ien 5dcn Julij heeft king oin een der hydraulique dientengevolge heeft men op do Zecghwater des namiddags gedurende 1| uur stilgestaan, tot het lierstellen van de pak- polen; op den 7dcn Jnlij is eene pomp afgespannen om de sterke afwaaijing van het water, dien dag slechta langzaam kunnen werken. Amsterdam, 14 Julij. Boter. Friesche 46 a 49, Kuinder 44 a 47 Kampcr 46 a 48, Devenlcr 37 a 41 Zwolsche 43 a 47. 16 Julij. Granen en Zaden. Tarwe onveranderd128, 132 witbonte Poolsebe 355, 372. Ilogge prijshoudond; 120 ffi Taganrog/220 bij groote partij; 117 ffi Odessa212 Op le vering vast. Koolzaad bij voorgaanden marktdag 1 hooger; op 9 v. Olie in September, October en November/ 83. Lijn- zaad ruim prijshoudend; 103, 104 ffi Koningsberger 307A, /310; 110 9." Calcutta 415. Olie. Raap- dadelijk en op levering williger; op 6/w./£0; Vliegend 48|. Lijn- dadelijk on op levering merkelijk hoo ger; op 6/w. 43fVliegend 42£. liennep- op 6/w. 43^; Vliegend 42. Koeken. Raap- per 1040 sluks 90 a 95 Lijn- per 104 sinks 12 a 15. Vee. Kalveren lste kwal. 40 a 60; 2de kwal 30 a 50; 3de kwal. 20 a 40; Scliapen 26 a 34; Varkens 52 a 56 cents per Ned. ffi. Alkmaar, 11 Julij. Kaas. Kleine 28, Kommissie 27, Middelbare 27,50. Laagsle prijs 16 Aangevoerd 644 slapels of 141,248 Ned 9'. Blokzijl, 12 Julij. Aabdappelen met zeer ruimen aan- voer, 1,80 a 2,30. Vee. Het vette spaarzaam aangebodenprijs in een doen. Delft, 10 Julij. Boter met vluggen handel; 1 ste kwal. 53 a 54; 2de kwal. 48 a 52 Groningen, 15 Julij. Het weder is nog bij voorlduring zeer veranderlijk. In de vorige week heeft bet bijna iederen dag geregend. Zondag namiddag en gisteren zeer weinig, maar den afgeloopen nacht is door de geheele provincic en op de meesle plaatsen zeer veel regen gevallen. Met bet snijden van Koolzaad gaat men steeds voortzoo- dat hetgeen nu nog op wortel staat zeker niet meer dan een derde van den oogst bedraagt. Met de Garst wacht men zoo lang mogelijk en is daarmede sedert de iaatste acht dagon weinig gevordcrd. Van Koolzaad werden hoden eenige par- tijljes tor markt gebragtte zamen omslreeks 5 last, meeslal gisteren gedorscht, en alles zonder onderscheid zeer nat en voor verzending gelieel ongeschikt. Men betaalde daarvoor/li tot 1-2,25. Van Aveelzaad werd niets meer aangeboden. Granen. Tarwe zeer weinig aangeboden, maar ook bijna gcbeol zonder vraag onveranderd in prijs. Rogge tot de prijzen van vorige week aangebodenmet beperkte vraag voor consumptie. Boekweit bijna zonder vraag onveranderd geno- teerd. Wintcr-Garst genoegzaam zonder bandel. Zonier-dito vond eenige vraag en was Vrijdag 10 cents hooger, tot wclke verhooging de enkele partijljos, die heden tor markt waren, koopors vonden. Door de verhooging der Haverprijzen in Engeland, was (lit artikei ook liier meer govraagd. Dikko fla vor moest men heden 15 cepts, Witte Voer 20 cents on Zwarte 15 cents hooger betalen dan heden voor acht dagen. Tot doze verhooging lileef Wille Voer gevraagd, maar Dikke en Zwarte bleven alzoo aangeboden. Paardenboonen met weinig han del onveranderd in prijs, Gort bijna zonder vraag nominaal onveranderd. Olie. Raap-Olie conlant tot 50 bij kloinigheden aangebo den en f 49 geboden. Op bet Najaar 44£ geboden en tot 45 gelaten. Lijn-Olief contant, met weinig handel. Noleringen. Tarwe. 120/123 ffi Roodo /8,95 a 10,05. Rogge. 120/123 ffi Buitenlandsclie 7,45 a 7,75. Bock- weit. 110/113 ffi grijze 6,20 a 6,60; 113/116 ffi zwarte 6,30 a 6,70. Garst. 96/103 ffi Winter/5,35 a 5,95; 96/99 ffi Zomer/5,10 a 5,40103 ffi Knobbe/5,60. Haver. 78/89 ffi nieuwe Dikke/4,10 a 4,90; 65/68 ffi nieuwe Witte Voer 3,15 a 3,45; 68/72 ffi nieuwe Zwarte dito/3,20 a 3,45. Paardenboonen 7,a 7,75. Gort, Grove 9,50 a 9,80; puike/9,80 a 10,20; I'arel-Gort /12,50 a 25. i-Olie 49£. Lijn-Olie 41^. Garst 6. Haarlem, 14 Julij. Haver/4,50. Voor Koolzaad werd 13 geboden. 16 Julij. Kaas. Zoelemelksche (78 slapels) 27, 50 Ned. per Hoorn, 10 Julij. Kaas. Ter waag gewogen van af 4 Julij: dagelijksche weging 18 slapels of 3999 ffi; Donderdagsche markt 292 slapels of 75,079 ffi, te zamen 310 slapels of 79,078 ffi. Hoogste prijs: 28, middelste /26, Iaagste 25. Onverkocht gebleven 1 slapel. 12 Julij. Vee. Aangevoerd: 13 Paarden 30 a 120; 17 Kal veren 4 a 7 59 Scliapen 8 a 2157 Varkens 7,50 a 20 3 Zeugcn /16 a 31 115 Biggen /4 a 6,50; 35 Kippen 25 a 75 cents. Eijeren 12,325 Kippen- /2 a 2,40; 3550 Eenden-/3 a 3,25. Leiden, 12 Julij. Vee. Aangevoerd: 146 Koeijen, 165 Kalveren, 401 Scliapen. Verkocht: 36 Kalfkoeijen 96 a 184; 78 Vette dito145 a/1220; 19 Varo dito 74 a 142; 110 vette Kalveren 22 a f 58 23 magere dilo 5 a U 84 magere Hamels 12 a 22 219 vette dito /19 a 2426 magere Ooijen 9 a 17 45 vette dito /14 a 23; 18 magere Varkens 15 a 24; 72 Biggen /7a 13. Boter. Verkocht: 11160 Ned. ffi. lste kwal./45 a 49 2de kwal. 41 a 44 per J Vat; 1,12£ a 1,22£ en 1,02£ a 1,10 per Ned. ffi. Purmerende15 Julij. Kaas Kleine 28 en Middel bare 27. Aan de Slads Waag zijn gewogen 164 stapels of 45,618 N. ffi. Eijeren. Kippen- 2,50; Eenden- 3,30 per 100 stuks. Vee. 630 Schapen en Lammeren, met flaauwen handel; 96 vette Kalveren 45 a 65 cents per Ned. ffi, niet vlng35 nuch- tere dito /5a 12, handel stug; 86 vette Varkens 43 a 49 cts. per Ned. ffi, vlug; 16 magere dito 11 a 15, en 150 Biggen f 4 a 7, rcdeliik vlug; 110 Runderen, met flaauwer lmndel; 22 Paarden. Rotterdam, 14 Julij. Giianen en Zaden. Tarwe. Van Zeeuwsche was de aanvoer kleinecliter met minder kooplust waardoor slocbts gedeeltelijk ais voreri to verkoopen was. Pool sebe nagenoeg ais voren. Roode soorten prijshoudend. Overm., Zecuvvsche en Vlaamsche 1e kwal. /12 a/ 13; mindere 9,50 a 11,60; 159/2 ffi with. Poolsche 390; 129, 130 IS dito 385; 127, 128 ffi Bovenlandsche/340, 342per 2400 kiJo. Prima Tarwemeel 20,50 a 21; Ainerikaansch Mecl/17,50 a 18,20 100 kilo. Rogge. Zeeuwsche prijshoudend. Buitenlandsclie soorten vcelal iets hooger verkocht met matigen handel. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche le kwal. 8,50 a 8,90; mindere/6,75 a 8,30; 125, 126 ffi nieuwe Konings berger /250; 148, 150, 152/2 ffi nieuwe Daritziger 240 245 250, 252; 148/2 ffi Pruissische 245; 152, 154, 156/2 ffi Amerikaansclie/255, 260; I45/2 Odessa/220. Garst. Zeeuwsche schaarsch aangevoerd ais voren te plaatsen. Buitenlandsclie soorten ais voren. Overm Zeeuwsche en Vlaam sche winter le kwal /4,90 a 5,30; mindere/4 a 4,75; dito zomer 1e kwal. 4,90 a 5,30; mindere 4 a 4,60. Haver 20 cenls hooger. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche korte le kwal. 4,25 a 4,90; mindere 3,10 a 3,75; dito lange 1e kwal. f 3,40 a 4mindere 2,50 a 3,25. Boekweit onveranderd. Noord-Brab. 212 a 217; f- 2100 kilo Rijn 208 a 210; Fransche 185. Erwtcn nominaal ais voren. Scliokkers 8 a 12,50; Kleine Blaauwe 7,25 a 9,25; Witte/7,50 a 8,50; Goldersche Graauwe en Capucijnon 13,50 a 16^ Zeeuwsche dito /7a 8,50. Boonon in alle soorten onver- veranderd Witte Walchersche 13 a 13,50; Zeeuwsche/8,75 a/ 11,75. Bruine Walchersche 15,50 a 16,50; Zeeuwsche 9,50 a 15,50. Paardenboonen 10 cents hooger, .6,50 a 7,60; Duivenboonen 7,50 a 9. Koolzaad. De aanvoer bedroeg circa 45 Lastmeerendeels afwijkende doch enkele vrij wel van droogte en werd de aanvoer gedeellelijk tot proe- ven nagenoeg opgeruimd, ais Vlaamsch 75,76 gestort, 72,76 in zakken. Zeeuwsch 68,76 gestort, 65,74 in zakken. Kanariezaad 25 cents lager,/ 5 a 9. Meekrap. De hande! was beperkt, kleine partijtjes werden tot onveranderde prijzen verhandeld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4