WEEKBLAD van 1862. Vrijdag, 8 Augustus. Ilcrziemng van het bijzonder Reglement Haarlemmermeer-Polder. v A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Abonnementen Derde Jaargang. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. RAARLEMMERMEER, worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den IJcer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Bij dlt IVoiiniier bchooren 3 Bfgvoegscls. VOOK HET BESTUL'Il VAN DEN HAAELEMMERMEEE-POLDEE. Hot cullegie van dagelijkscli lies to u r hecft ziltinjr in <le vergadering van honfdnigelanden De leden van dat Cfdtegie tielihcn in die vergadcring sleclits ecne adviseiende stem, behalve omtrent die onderwerpenwaaiom- Irenl bun bij het bijzonder reglement voor elk water-chap gelijke stem is toegekend als aan hoofdingelnnden. Art. 53 nan het algemeen reglement van bestuur voor de waterschappen in Noord- Holland. In het bijvoegsel tot ons nummer van 20 Junij j. 1. hebben wij het ontwerp van een nieuw reglement op- genomendoor de commissie te dier zake ingediend. Na betgeen door ons vroeger Weekblad I860, N°. 17, biz. 74, o. a. en N°. 2 3 en 5, van 11 en 18 Jan. en 1 Eebr. 1861) is gescbreven, kvvam bet ons overbo- dig voor te verklaren, dat wij ons grootendeels met de voorgedragen wijzigingen gelieel en volkomen ver- eenigen. Wij wenscben ook thans niet in herhnlingen te treden van betgeen vroeger is gezegd en verwijzen onze lezers dus liefst naar de aangehaalde N"s. van bet Weekblad. Naar wij vernemen is bet ontwerp in de vergadering van Vrijdag 1 Augustus aan de orde gesteld en zijn de beraadslagingen en besluiten gevordeid tot art. 10. Omtrent de wijziging van dit arlikel beslond in den boezem der commune verschil van meeningen naar het schijut is dit ook bet ge- val in den boezem der vergadering van hoofdingelanden. Sommige leden van het dagelijksch bestuur schijuen hoogen prijs te stellen op bet behoud van stem in de vergaderingen van hooldingelandenwij behoeven niet te zeggen, dat wij de meening van de minder- heid der commissie zijn toegedaandie dit belioud niet wenschelijk acht, en die hierin eene afwijking ziet van het algemeen reglement, die door niet.s wordt aanbevolen. En toch zouden er hoogst gewigtige ar- gumenten moeten zijn aan te voeren om eene zoo ernstige afwijking te regtvaardigen. Vroeger tVeekblad N°. 2 van 1861) bebben wij de geschiedenis van artikel 53 alg. regl. uitvoerig beschreven; wij hebben loen aangetoond, ook uit de bepalingen van het reglement voor de Zijpedat de bedoeling, vvaarmede bij de bijzondere reglementen ook stem aan dijkgraaf en heemraden in de vergade ring van hoofdingelanden zou kunnen worden toege kend uitsluitend gescbiedde met bet oog op het vast- stellen van keuren of politie-verordeningen. Waarom zouden wij dit thans op nieuw trnchten in bet lieht te stellen? Inderdaad mag dit overbodig worden geacht. Wij hebben vroeger echter de zaak meer uit een algemeen oogpunt beschouwd. Geheel overbodig is het misschien niet, thans de vraag nog eens te overwesenIs het voor het bestuor wensche lijk stem te hebben in de vergadering van lioofdinge landen? en ons antwoord kan niet anders dan ont- kennend zijn. Immers volgens bet ontwerp-reglement zal het col- legie van hoofdingelanden met drie leden worden vermeerderd en derhalve van 12 op 15 worden gebragt. Indien dijkgraaf en heemraden stem behouden in de vergadering, dan zullen, is zij voltallig, 22 stemmen ^vorden uitgebragt, waarvan de meerderheid 12 is; indien dus alle leden des bestuurs voor hunne eigene voorstellen stemmen, is de ondersteuning van 5 hoofd ingelanden vold'oende om zelfs in gewigtige aangele- genheden wettig goed te keuren, hetgeen door 10 van de 15 hoofdingelanden wordt afgekenrd; wat meer is de ondersteuning wordt slechts van 4 hoofdinge landen vereischt, want dan staken de stemmen, die van den voorzitter beslist en bet besluil is genomen ondanks dat 11 van de 15 hoofdingelanden eene afkeurende stem bebben uitgebragt; wat zal er van de morele kracht van het bestuur worden indien eens eene begrooling met zulke minderheid wordt aangenomen Indien dijkgraaf en heemraden slechts eene advise- rende stem hebben in de vergadering, dan worden 15 stemmen uitgebragt, waarvan de meerderheid 8 is. Indien derhalve 8 hoofdingelanden de voorstellen van het bestuur goedkeuren, dan zijn zij aangenomen. Is zulke ondersteuning reeds niet gering genoeg? Is het voor het bestuur wenschelijk, dat het genood- zaakt worde zaken van eenigen omvang uit te voeren, zelfs dan warmeer die bij ei.co voltallige vergadering niet eens door 8 hoofdingelanden worden goedgekeurd Immers men. Integendeel meenen wij dat elk bestuur, zal bet met vruchtmet voldoening voor zich zelf en voor de ingelanden werkzaam zijn, zal het zich krach- tig gevoelenkrachtig zijnop de ondersteuning van de groote meerderheid der ingelanden moet kunnen rekenen en vertroinven. Geen bestuur kan op den duur krachtig zijn, indien het met eene kleine minder heid regeren wil. Maar dan moet het dagel'jksch bestuur geene stem willen hebben in de vergadering van hoofdingelanden. Het kan dan nooit in den treurigen en demoraliseren- den toestand gerakendat het met eene kleine min derheid regeren moet. VERGADERING van HOOFD-INGELANDEN gehouden Vrijdag 1 Augustus 1862. Tcgenwoordig 17 Leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De dijkgraaf deelt mede, dat bij hem is ingekomeu het voorstel van den heer Beijerinck omtrent de regeling van het opzigt in den polder. Volgens het besluit der vorige vergadering zal dit voorstel worden gedrukt en aan de leden toegezonden. Dat verder ontvangen is eene missive van Z. Exc. den minister van binnenlandsche zaken, bet.rekkelijk het te verleenen rijkssubsidie voor het begrinden der lengtewegenin deze missive verklaart de minister zich bereid die zaak te ondersteunenterwijl de toe- zegging gedaan wordt, bij het opmaken der begroo- ting voor 1864, de aanvraag van het polderbestuur in gunstitre overweging te zullen nemen. De dijkgraaf zegt, dat daar men zich had voorge- steld dat reeds bij de begrooting van 1863 een subsidie voor de lengtewegen aan de wetgevende magt zou zijn voorgesteld, hij zich gedrongen heeft gevoeld op nieuw de zienswijze der vergadering te raadplegen, alvorens tot het uitbesteden van het begrinden der aangewezen vakken lengteweg over te gaandat dijkgraaf en heemraden echter gemeend hebben ook thans tot de uitvoering van het werk volgens bun voorstel fe moeten besluiten, en daartoe de magti- ging der vergadering te vragen. Na eenige discussie wordt deze magtiging met al- gemeene stemmen verleend, en daarbij bepaald dat de wegen zullen worden aangelegd op eene breedte van 2.25 Nederl. el. De heer Oewel komt terug op het amendement op dit voorstel, door den heer van Houweninge in de vorige vergadering voorgedragenom bij deze begrinding nog op te nemen het vak van den Aals- meerderweg tusschen den Kruisweg en Vijfbuizer- dwarsweg; tot ondersteuning van dit amendement wijst hij op de hulpschool aan dien weg gelegen, welke des winters bijna niet te bereiken is. Het amen dement wordt ondersteund door de beeren van Hou weninge en 'tHooft, docli, in stemming gebragt, met 14 tegen 3 stemmen verworpen. Nog wordt besloten dat de gelden voor deze werken benoodigd, zullen worden betaald uit den post van onvoorziene uilgaven dienst 1862dat deze post daar toe zal behooren te worden verhoogden deze zaak zal geregeld worden bij eene suppletoire begrooting, welke aan de goedkeuring der vergadering zal worden onderworpennadat zij ter visie zal hebben gelegen. Aan de orde is de herziening van het bijzonder reglement voor den Haarlemmermeer-Polder met het daartoe betrekkelijk rapport der kommissie, hetwelk eenigen lijd geleden aan de leden der vergadering in druk werd toegezonden. De vergadering gaat terstond over tot de articu late behandeling. Art. 1 en 2 blijven zoo als zij in het oude regle ment waren opgenomen uitgenomen eene kleine wijzi ging der redactie in elk artikel. Art. 3. Wordt door de commissie voorgesteld te lezen 15 hoofd-ingelanden, in plaats van 12 bij het •oude reglement. De heer Amersfoordt bestrijdt deze vermeerderingop grond dat zij alleen strekken kan om de magt van dijkgraaf en heemraden bij hoofd-ingelanden over te brengen, hetgeen hij niet wenschelijk acht. De heer Rutgers van Rozen- burg verdedigt het voorstel in den geest der kom missie. Men stelt nu voor het getal te brengen op 16; een ander lid stelt voor een getal van 14; beide amendementen worden verworpen, en het getal van 15 hoofd-ingelanden aangenomen. De heer 'tHooft wil ook het getal heemraden met nog 2 vermeerderd zien, en zulks vooral met het oog op het schouwdrijvenhetwelk hij, om alle par- tijdigheid te vermijden, aan drie heemraden wil zien opgedragen, waartoe de polder in drie deelen zou kunnen worden verdeeld. Dit amendement wordt door andere leden bestreden en ten slotte verworpen. Op voorstel van den heer de Clercq wordt achter art. 3 een nieuw artikel geplaatstregelende de tijde- lijke vervanging van een heemraad, ingeval van ont- stentenis. De heer Oewel zegt dat het hem wenschelijk voorkomt, dat bij de lierziening van het reglement ten minste sprake zijwaar de zetel van het bestuur behoort gevestigd te zijn. Na vele deliberation wordt een nieuw artikel ge- maakt van den volgenden inhoud: „De zetel van het bestuur blijft te Haarlem gevestigd, tot dat door hoofd ingelanden dienaangaande anders zal beslist zijn." Art. 4 blijft. Art. 5, De commissie stelt voor ook de benoeming

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1