150 - Haarlemmermeer. GEMEKNTE-RAAD. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: verbodsbepalingen omtrent het herstellen van bestaande werkenzonder goedkeuring van dijkgraaf en hoog heemraden. En van verscheidene polderbesturentegen het verbod van malen bij een pell van 0.275 N. el A. P. Ten eiude zoo veel mogelijk aan de geopperde be- zwaren te gemoet te komen, liebben dijkgraaf en hoog- heemraden enkele artikels der verordening eenigzins gewijzigd en wel als volgt: Art. 7. Bij de verbodsbepalingen omtrent het maken van nieuive schoeijingen en muren, nog te voegen oeverwerken. Art. 8. Op de verbodsbepaling omtrent het herstellen van bestaande werkente laten volgen in geval van nood kan echter tot dadelijk herstel worden overgegaan, behoudens verpligting daarvan onmiddelijk kenuis te geven aan dijkgraaf en hoog- heemraden. Art. 11 aldus te lezen: ,,Zoodra het water in den Bijn tot maalpeil klimt, ,,te weten 0.275 N. el. A. P.en dit peil door den seinmolenwelken dijkgraaf en hoogheemraden „bepalen, is aangegeven zorgen de besturen enz. Art. 13. te doen vo!g< n door een nieuw artikel van den volgenden inhoud Het bepaalde in art. 1., 1°, in art. 2 en art. 12 ziet niet op het herstellen en verzwaren van dijken enkaden, op het terugbrengen der bermsloo- „ten tot de bestaande afmetingennoeh op het „baggeren in wateren door de onderhoudspligtigen of hunne gemagtigden." Art. 15 te lezen beambten in plaats van bedienden. Bij de opening der algemeene beraadslagingen zegt de heer Blusse, dat hij in deze verordening een beginsel heeft ontdekt, dat hij meent te moeten al- keuren, en wel, dat naar z. i. Rijnland zich te veel mengt in hetgeen tot het huishoudelijk beheer der polders behoort, terwijl het zich behoorde te beperken tot het toezigt over die werken, welke onmiddelijk met den algeraeenen boezem in verband staan. Bijnland behoort de polderbesturen tot waakzaamheid en werk- zaamheid op te wekken, hen met raad en daad bij te staan, doeh moet niet trachten hen te overheer- schen. Spreker zal uit dien hoofde bij de artikulate behandeling der verordening enkele amendementen voot'dragen. De voorzitter zegt dat dijkgraaf en hoogheem raden geenzins begeerte hebben zich te mengen in het huishoudelijk beheer der polderbesturen, maar van meening zijn, dat het goed onderhoud der kaden en oeverwerken wel degelijk behoort tot hetgeen aan hun toezigt is opgedragen. Nalatigheid in deze zou toeh niet alleen voor de betrokken polders maar ook voor de achtergelegen polders hoogst noodlottig kun- nen zijn. Bij de behandeling van art. 1 wil de heer Blusse als een gevolg zijner opmerkingen het woord boezem geschrapt zien, zoodat het verbod om dijken of kaden te roeren, zich alleen zou uitstrekken tot die, welke als zee- of rivierwater keerende dijken kunnen wor den aangemerkt. Dit amendement wordt bestreden door de heeren Piek Kempenaaren bij hoofdelijke stemming met 15 tegen 5 stemmen verworpen. Daar uithoofde van het reeds vergevorderde uur een derde der leden vertrokken is, zoo ziet de voor zitter zich genoodzaakt de beraadslagingen te sluiten Om die den aanstaanden Zaturdag weder te hervatten. TEREENIGDE "VERGADERING, gehouden Zaturdag 2 Augustus 1862, des morgens ten 9 ure. Tegenwoordig 21 Leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en vastgesteld. Wordt gelezen eene missive van den heer J. van Ben ten, waarbij deze zijnen dank brengt aan de vergadering voor de heusche en eervolle wijze, waarop hem eene personele jaarlijksche toelage verstrekt is ge- worden. Aan de orde is de voortzetting der beraadslagingen over de concept-verordeuing op de dijken, kaden en wateringen in Rijnland. Art. 2 wordt aangenomen, met bijvoeging van het woordje zee-waardoor dit artikel ook van toepassing wordt op de zeedijken. Art. 3 wordt, na eenige discussie omtrent het wen- schelijke om ook het weiden langs de oevers van dijken en kaden te Verbieden, zonder wijziging aan genomen. Art. 4 tot 10 worden onveranderd goedgekeurd. Art. 11. Bij de behandeling van dit artikel, het- welk het maalpeil bezuiden den Rijn, even als vroe- ger, op 0,275 Ned. el onder A.P. vaststelt, wordt door den heer J. van der Breggen Az. een amendement ingediend, strekkende om dit maalpeil op 0,20 Ned. el A.P. te stellen. De voorsteller beweert, dat, volgens zijne overtui- ging, de peilsbepaling gevoegelijk zou kunnen worden afgeschaft, in ieder geval voor die polders, welke onmiddellijk op den Rijn uitslaandat hij echter niet zoo ver wil gaanmaar daarom slechts het maalpeil met 0.075 Ned. el wil verhoogenten einde men de zekerheid erlange, dat, bij het vaststellen eener defi- nitieve verordening op het peilmalen, een nog hooger peil zonder bezwaar kan worden aangenomen. Hij wijst verder op de ingekomen adressen van zoo vele belanghebbeude polders, en acht het wensehelijk dat, waar dit mogelijk is, aan de billijke eischen van de adressanten gehoor worde gegeven. De dijkgraaf zegt, dat dijkgraaf en hoogheemraden niets liever zouden wenschen, dan deze beperkende bepalingeu geheel te kunnen opheffendoch dat zij, met het oog op het gemeen belang van al de inge- landengeene vrijheid hebben gevouden hiertoe voor- alsnog over te gaan; dat het evenwel hun voornemen is, zich den tijd, welke nog verloopen zal voor het vaststellen der definitieve keurenten nutte te maken ten einde te onderzoeken wat dienaangaande in het belang dier polders zou kunnen worden toegestaan. De heeren Piek en Kempenaar bestrijden het amendement met ernst, en wijzen op de onhoudbaar- heid van het voorgestelde peil, onder anderen voor den V.ietboezem en den Wassenaarschen polder; in het algemeen zouden de polderkaden tegen zulk een hoogen waterstand niet bestand zijn. In rondvraag gebragt, wordt het amendement met 15 tegen 6 stemmen verworpen. De artt. 12, 13, nieuw 14, 14 en 15 worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Bij het vaststellen van den considerans vraagt de heer Amersfoordt, of het niet wensehelijk zijn zou, wanneer deze voorloopige verordening slechts voor een bepaalden tijd van kracht werd verklaard, daar hij vreest dat anders de vaststelling der afzon- derlijke verordeningen daardoor zeer vertraagd zal worden. De voorzitter kan de vrees van den vorigen spre ker niet deelen; met het ontwerpen der keuren wordt ijverig voortgegaan, en welligt zullen zij reeds spoe- dig aan de goedkeuring der vergadering worden on- dcrworpen. De geheele verordening Wordt daarop met alge meene stemmen aangenomen. De voorzitter deelt mededat nog bij dijkgraaf en hoogheemraden is ingekomen eene reclame van den ontvanger der domeinen tegen den aanslag van eenige militaire grondeogelegen bij de forten aan den Ringdijk van den Ilaarlemmermeerpolder. Daar het meereudeel dezer gronden verpacht zijnzoo hebben dijkgraaf en hoogheemraden gemeend, dat deze eigendommen, allerminst in tijd van vrede, te beschouwen zijn als geheel tot de publieke dienst bestemdals wanneer zij, krachtens art. 154 van het algemeen reglemeut, vrijdom van omslag zouden genietenen besloten op de betaling van den omslag te blijven aandringen. De vergadering vereenigt zich met het gevoelen van dijkgraaf en hoogheemraden, waarna zij door den voorzitter wordt gesloten. Zitting van Donderdag 24 Julij 1862. Voorzitter Mr. M. S. P. Pabst. De Vergadering wordt des voormiddags ten half elf ure ge- opend. Tegenwoordig de leden 't Hooft, Knaap, van Rijn, Klap- wijk en van Vuuren. De notulen van den 2Gsten Junij 1862 worden gelezen en, na het verwerpen van een voorstel tot wijziging van het Iaat- ste punt derzelven goedgekeurd. 1°4°. Gelezen de bij heeren Gedep. Staten ingekomen en in handen dezer Vergadering gestelde bezwaarschriften van Jan Knol, L. W. van Driel, A Nelemans en Jb. RoDENBune, tegen liunnen aanslag in den Hoofdelijken omslag, dienst 1862. Wordt besloten, aan heeren Gedcput. Staten te adviseren, om den aanslag van L. W. van Driel te verminderen met/2, en le brengen op 4en die van Jan Knol A. Nelemans en Jr. Rodenburg te behouden. 5". Wordt besloten om bet onderhoud der thans aanwezige zevbrandspuiten voor eenige jaren te besteden aan den lcve- raneiar derzelven, de heeren H. Belder C°.te Amsterdam. Eni wJrdt aan Burgemeesler en Wetliouders opgedragen om met de heeren Belder C°. namens den Raad te contracteeren onder zoodanige voorwaarden en voor zoodanige som, als zij in het meeste belang zullen kunnen bedingen. 6°. Met algemeene stemmen wordt besloten, vast te stellen het hij missive van Burg, en VVeth. dezer gemeente voorge- dragen besluitluidende: »De Raad der Gemeente Haarlemmermeer; •Gelet op het verzoek van het Bestuur der Afd. Haarlem mermeer van de llall. Maatschappij van Landbouuitot op- rigling van eeno jaarlijksche wolmarkt; d Heeft besloten Er zal eenmaal 's jaarsop den tweeden Woensdag in da maand Junijeene wolmarkt worden gehouden in het ontwor- pen dorp aan de Kruisvaart. Gedaan te Haarlemmermeer, enz. 7°. Gelezen een bezwaarschrift van E. Tanis, tegen zijnen aanslag in den hoofdelijken omslag, dienst 1862. Wordt besloten aangezien die reclame niet hinnen den bij de wet bepaalden tijd is ingediend, het verzoek van den adres- sant te wijzen van de hand. 8°. Wordt tcr tafel overgelegd en met algemeene stemmen goedgekeurd de door den Gemeente-ontvanger ter goedkeu ring irigezonden Staten van oninbare posten en restantcn we- geris hoofdelijken omslag en hondenbelasting, dienst 1860 en 61. 9°. Wordt aan de Vergadering mededeeling gedaan van de; navolgcnde ingekomen stukken a. Missieve van Geileput. Statenwaarbij wordt teruggezon- den een exemplaar van bet goedgekeurde Raadsbesluit tot het doen van betaiingen uit de onvoorziene uitgaven, dienst 1862. b. Missieve van idemwaarbij de ontvang wordt berigt van de vastgestelde verordening op het nummeren der huizen enz. c. Missieve van idemwaarbij ter uitreiking wordt toege- zonden de beschikking op bet adres van J. Schouten Az. bctreffende do door hem gevraagde afschrijving van een gedeelte van zijnen aanslag in den hoofdelijken omslag, dienst 1861. d. Het Procesverbaal der op den 16den Julij 1862 gehouden verkiezing van zes Raadsleden ten gevolge waarvan is be- noemd de heer Mr. J. P. Amersfoordt terwijl omtrent da overige leden eene herstemming moet plaats hebben. e. De Slaalsbladen van 1862, N°. 59137. f. De Provinciate Bladen van 1862, n°. 41^45. g. Het Weekblad van Haarlemmermeer 1862, n°. 2629. 10°. Worden ter tafel overgelegd de door den heer Mr J. P. Amersfoordt, benoetnd tot lid van den Gemeenteraadinge- zoriden geioofsbrieven. Deze worden gestold in handen van Burg, en Weth.ten fine van onderzoek. 11°. De Burgemeester brengt ter sprakedat er van de zijda van een lid van den Raad, zijnde de heer Knaap, zelfs in de dagbladen bfidenking wordt geinaakt, of onder de woorden Zijlmans cum suis in do nolulen van 30 Januarij 1862 wel begrepen zijn de zaken tegen hem, Knaap, Jungerius en Topg- voort geiijklijdig en terzelfder oorzake voor de Arrondisse- ments-Regtbarik aanhangig geweest. De Burgemeester stelt daarom voor, te nemen een besluit als volgt De Raad der Gemeente Haarlemmermeer; In aanmerking nemende dat er van de zijde van het raads- tid Knaap bedenking ontstaan is, of onder de woorden Zijl mans cum suis, in de notulen van 30 Januarij 1862 wel be grepen zijn de zaken tegen hein, Knaap, Jungerius en Tops- voort gelijktijdig en terzelfder oorzake voor de Arrondisse- menls-Rcgtbank aanhangig geweest; nVerkiaart ten overvloede In de Vergadering van 30 Januarij 1862 bepaaldetijk te hebben willen goedkeuren en besluitenen te hebben goed gekeurd en besloten, dat in al de zaken tegen den Gemeente- ontvanger, betrefferide den execulorialen verkoop van in beslag genomen goederen door de Arrondissements-Regtbank te Haar lem op 26 November 1861 beslistappel worde ingesleld, en dat in dien zin verstaan is, en verstaari moet worden, acliter den naam van den eerslen opposant de bijvoeging cum suis, ter aanduiding van de overige opposantenwiens oppositiefl op denzelfden dag waren beslist, en steeds gelijktijdig waren behandeld. Gedaan te Haarlemmermeer, enz." Na eenige discussien wordt bovengenoemd concept-besluit in stemming gebragthctwclk met 4 stemmen tegen 1 (die van het lid Knaap) wordt vastgesteld. 12°. Het lid Knaap vraagt hoe het is met de school aan den Aalsmeerderweg. De Voorzitter antwoordtdat bet be- stek en de teekeningmet de aanvraag om subs'idiereeds voor lang zijn ingezonden. De Vergadering wordt daarop gesloten. van 29 Julij tot 5 Augustus 1862. GEBOREN: Jannetje Elizabeth, dochter van J. Cafe en S. E. Hartman. Marritje Elizabeth, dochter van A. Ookeo- hout en S. Henrichs. Albertus, zoon Van R. Blott! en W. Visser. Abraham zoon van W. de Boo en B. Bestman. OVERLEDENJacominus Johannes Anthonius, oud 8 maan- den zoon van J. Bolkestein en J. J. A. Quanjer. Klaasja Visser, oud 40 jaren, gehuwd met A. Rebel. Johanna, oud 8 maanden, dochter van M. Steenbeek en A. de Jong. Dirk, oud 6 jaren Zoon van C.Wins en T. Bangedijk. Hen- drika, oud 9 jaren, dochter van W. Koene en G. Eliugs. ONDERTROUWD J. Janszen met J. Malefijt. C. Lod- der met M. H. de Booij. GEHUWDP. ICnibbe met C. Bakker. B. de Ruijte met P. van Meel. Drukkerij van Bonga G°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 10