- 142 Ilollandsche Maatscliappij van Landbouw. Landbouw. van de£ Hoofdopzigter door de vergadering van hoofd ingelanden te doen plants hebben, op voordragt van twee persorfen, op te maken door bet dagelijksch besthur. Eenige leden zijn van een tegenovergesteld gevoelen ten slotte wordt bepaald conform bet voorstel der eommissie, met verandering van de vvoorden op voor dragt in uit eene voordragt. Nog wordt op de eerste alinea van dit artikel door den heer Amersfoordt voorgesteld, dat de benoeming der heemraden niet door hoofd-ingelanden, maar door de vergadering van hoofd-ingelanden zal plaats beb'oen. Dit amendement wordt ondersteund doch verworpen. Art. 6 wordt gewijzigd overeenkomstig het grooter getal hoofd-ingelanden. De eommissie stelt verder voor de benoeming van den secretaris en den penningmeester niet om de zes jaren, maar tot wederopzegging toe te benoemen; eenige leden verklaren zich hiertegen en achten het wenschelijkdat deze arabtenaren zich elke zes jaar aan een nieuwe benoeming onderwerpen. In dien zin wordt beslist, en aan het eind van art. 6 geplaatst deze zinsnede: „De secretaris en de penning meester worden benoemd voor den tijd van zes jaren." Art. 7. De eerste en tweede alinea's blijven behou- den. Bij de bepaling der buishoudelijke kosten stelt de eommissie voor deze met 200 gulden te verhoogen en de bureau- en schrijfbehoeften van secretaris en penningmeester met 150 gulden te verminderen. Deze verhooging der huishoudelijke kosten geschiedt voorts met de bedoelingom de kosten van huishuur, lichtbrand enz.waarvoor afzonderlijke artikelen op de begrooting staan uitgetrokkenniet meer uit dezen post te kwijtenen daardoor eenige ruimte te ver- krijgen voor de vergoeding van reiskosten aan dijkgraaf en heemraden, en wel in de eerste plaats aan den dijkgraaf. Na vele beraadslagingen om het defroyement van reiskosten aan den dijkgraaf op eene andere wijze te voldoenwordt, volgens het voorstel der eommissie, besloten art. 7 in dien zin te wijzigen, nadat de dijk graaf verklaard had met deze regeling genoegen te kunnen nemen. Art. 8. Naar het voorstel der eommissie zou dit artikel behouden blijven. De heer Amersfoordt stelt als amendement voor, dat voor de stemgeregtigheid elk bunder eene stem erlange; hij wijst op den Zuidplas-polder, ahvaar dit evenzoo is geregeld en waar de bezwaren bij stem- mingen op gereede wijze zijn opgelost. De heer Kutgers van Bozenburg zegt, dat de zienswijze in deze van den vorigen spreker, zoo niet middeneeuwsch, althans zeer ouderwetsch mag ge- noemd wordenen ten gevolge zou hebben dat de regering uitsluitend gesteld zou worden in handen der geld-aristocratie. Meerdere leden spreken tegen dit amendement, hetwelk verworpen wordt met eene groote meerderheid. De heer Nieuwenkamp stelt nu een tweede amendement voor, om aan elke 20 bunders eene stem toe te kennen; alzoo 5 bunders eene stem, 20 bunders twee stemmen40 bunders drie stemmen 60 bunders vier stemmen en zoo vervolgens. Dit amendement vindt bijval, en wordt met algemeene stemmen besloten art. 8 in dien zin te wijzigen. Art. 9 blijft. Art. 10 blijft volgens voorstel der eommissie. De heer Butgers wenscht een amendement voor te dragen in den geest der minderheid der eommis sie, waartoe hij behoort heeft; en wel om art. 10 aldus te lezen Dijkgraaf en heemraden hebben in de vergadering van hoofdingelanden gelijke stem als deze omtrent alle onderwerpen uitgezonderd die welke genoemd zijn in art. 57 van het algemeen reglement, sub „N°. 15, 16, 18 en 20 en de benoeming van leden van het dagelijksch bestuur." De hiergemelde punten zien op de begrooting, het kohier van omslag, de rekening en de besluiten tot aaokoop, verkoop, ruilen, beleenen of bezwaren van onroerende goederenen tot het aangaan van overeen- komsten van blijvenden aard. Daar reeds eenige leden vertrokken zijn en de tijd ver gevorderd is, zoo wordt besloten de beraadsla gingen over dit amendement tot eene volgende verga dering uit te stellen. Yoor de vergadering van hoofdingelanden van Woensdag den 13den Augustus 1862, zijn de vol gende punten van behandeling aan de orde gesteld a. Mededeelingen. Aanbesteding der grindwegen. Idem der slooten. I. Verzoek van Lammerts, aangaande het maken van eenen uitweg. c. Verzoek van F ei k em a, omtrent de waterberging. d. Verzoek van Fideler, wegens aankoop van veengrond. e. Af- en overschrijvingen der rekening van 1861. Behandeling van het bijzonder reglement. Afdeeling Vianen en Omstreken. Berigt omtrent den te veld staanden oogst Julij 1862. Wintertarwe. Over het algemeen goed te veld, doch heeft van de vele regens nog al iets geleden. Eogge. Uitmuntend gewas. Haver. Staat goed te veld. Vlas. Weinig verbouwd, maar goed ge was. Koolzaad (winter.) Niet best en slecht be- schot. Hennip. Goed gewas, ofschoon hier en daar vvat kort.Paardenboonen. Bedelijk, men verwacht geen groot beschot. Aardappelen. Uitmuntend gewas, van de vroegere, hier en daar 250 a 200 mud per oude morgen gerooid. De ziekte vertoont zich wel, doch meest in het loof; de knol is nagenoeg nog niet aangetast. Wei en hooilanden. Over het algemeen niet gunstig; vroeg en ook op de na- weide weinig gras. Vianen De Secretaris der Afdeeling 30 Julij 1862. J. II. J. Alers. In den Beemster heeft men het voornemen eerlang het twee-honderd-en-vijftig jarig bestaan van dezen polder feestelijk te gederiken. In 1712 werd het eeuwfeest gevierd, en toen als gedenkteeken eeneme- daille geslagen. In 1812, toen het land onder de Fransche over- heersching gebukt ging, was men zeker minder tot feestvieren gestemdmaar thans na vijf maal vijftig jaren sedert de bedijking die in 1608 aangevangen na een noodlottige doorbraak tijdens het droogmalen in 1612 gelukkig vollooid werd, biedt zich daartoe eene schoone gelegenheid aan. Men spreekt van eene groote harddraverijvolks- spelen toepasselijk vuurwerk en van een feestmaal, terwijl de aldaar gevestigdp afdeeling der Ilollandsche Maatschappij van landbouw eene tentooustelling van vec zou houden. EEN GROOT LANDGOED IN PRUISSEN. Fervolg en Slot.) De melkkoeijen op de boerderijenwaar de melk zuiver verkocht wordt, zijn van edit Hollandsch ras; waar men voornamelijk boter maakt, Harzerras. Men fokt zelf niet, maar koopt jaarlijks 30 tot 40 stuks vaarskalverenvan 6 tot 9 maanden oudin Holland op; op anderhalf jarigen leeftijd laat men ze bij den stier toe. In Salzmiinde, waar een stal met tachtig melkkoeijen is, worden zij eenmaal daags, uit- genomen des winters, in de rivier de Saale gedreven, waarin zij met veel genoegen eenigen tijd rondzwem- men. F.en liefhebber van schoon vee kan niets fraai- jers vinden dan deze veekudde in elk opzigt is. Als voorbehoedmiddel tegen de longziekte, welke in deze provincie, voornamelijk in beetwortelfabriek- boerderijen zeer te huis iswordt al het vee met zeer gunstig gevolg ingeent. De koeijen krijgen dagelijks per hoofd: 80 kan spoeling, 1 Ned. pond raapkoekenl'/2 Ned. pond hooistroo en haksel naar genoegen. De melk-opbrengstvolgens het geraiddelde van tien jaren, bedraagt per stuk en per dag (het geheele jaar door een genomen) 8.58 Ned. kannen, of alzoo 3130 kan in het jaar. Al het rundvee wordt op stal gevoederd, en gaat nimmer in de weide. Bij de stalvoedering geeft men het vee het voed- sel zoo droog mogelijk, maar daarentegen de voile gelegenheid om naar genoegen zuiver welwater te drinken. De melk der koeijen die met spoeling ge voederd worden is zeer dun; men heeft dan ook 34 kan noodig voor een Ned. pond boter. Varkens worden slechts voor eigen behoefte ge- fokt en dan met den afval van den graanmolen en de melkerij snel gemest. Men houdt hier zuiver En- gelsch ras, daar deze het voeder het best betalen wanneer de varkens een jaar oud zijnzijn zij onge- veer 200 Ned. pond zwaar, en worden dan geslagt. Ook de schapen worden op stal gehoudende klei- ne uitgestrektheid weiland laat slechts in den zomer een korte weidegang toe; stoppelweide is er nagenoeg niet, vvijl door de teelt der wortelgewassen het land zoo zuiver isdat de herfststoppels geheel kaal zijn. Daarentegen worden zij na den oogst der beetwor- tels op dit land gedreven, waar zij in het blad en de afgesneden koppen een rijk voedsel vinden; men heeft ook dikwijls het blad in kuilen bewaart, waar het zich zeer goed hield (met toevoeging van een weinig haksel, maar zonder zout) en na een half jaar zeer gaarne door de schapen werd gevreten. 's Winters ontvangen de jonge schapen per hoofd: 2 Ned. ponden pulpe of beetwortelkoppenX Ned. pond hooi en /2Ned. pond stroo. De mestschapen daarentegen: 3 Ned. ponden pulpe, Zz Ned. pond hooi, 1 Ned. ons raapkoeken en X Ned. pond stroo. Jaarlijks worden acht tot negen honderd schapen op die wijze vetgemest. Zij zijn gemiddeld 60 Ned. ponden zwaar en werden voorleden jaar met/17,50 per stuk betaald. Het fokken geschiedt op drie hoeven, waar 1800 prachtige moederschapen staan, het is een wolrijke Negrettistam (Merinosras) welke met het beroemde Hochtitzer bloed wordt voortgefokt. Eene kudde van zeventig rammen telt vele edele dierenwaar- van velen voor een prijs van/200 tot/300 werden aaugekocht. In de laatste jaren is men met goed gevolg met Engelsche Zuiderduinschapen gaan kruisen voorleden zomer werden daartoe op de veiling van Jonas Webb, te Brabaham2 volbloed Zuiderduin- rammen en tien moederschapen aangekocht. De wolopbrengst is gemiddeld 1% Ned. pond per stuk, welke men voorleden jaar voor 2,50 het Ned. pond verkocht. Bij het sterke verbouw van wortelgewassen, welke des zomers een buitengewoon aantal menschenhanden vereischt en bij de talrijke hier met den landbouw naauw verbonden fabrieken, laat zich het juiste getal arbeiders moeijelijk naauwkeurig aangevenmen kan slechts bij benadering stellen, dat hier des winters duizend en des zomers twee duizend menschen in het werk zijn. In den druksten werktijd komen vele ar beiders van ver af, die in kazernen worden geherbergd en tegen vaste prijzen eten kunnen bekomen. Ten behoeve van de vaste arbeidersvoor wier voeding zorg wordt gedragen, wordt jaarlijks onge- veer verbruikt: 26 last gepelde garst, 70 last tarwe en rogge voor de broodbereiding, de zuivel van min- stens 140 koeijen en geslagt 50 ossen van 450 Ned. ponden, 70 varkens van 175 Ned. ponden, 200 schapen van 42 Ned. ponden en 30 kalveren van 35 Ned. ponden. De duizend arbeiders voor de beetwortelteeltdie des zomers en in den herfst in dagloon worden ge nomen, zijn uit de omliggende dorpen afkomstig; zij zijn op eigen kost en verdieuen na ouderdom en arbeid van zeven tot twaalf stuivers. Opmerking verdient nog het korps ambachtslieden, wijl hier voor alle behoeften der fabrieken en van den landbouw werkplaatsen zijn, die alle het eigendom van Boltze zijn. Aan het hoofd van ieder staat een bekwame meesterknecht. Men vindt hier eene timmermanswerkplaats, kuiperij, kopersmederij, werk- plaats voor herstel van machinessmederijzadelma- kerijwagenmakerijscheepstimmerwerf, molen en bakkerij. Het vaste aantal handwerkslieden bedraagt ongeveer tachtig; buitendien zijn er des zomers nog geregeld vijftig tot zeventig metselaars en steenhou- wers aan het werk. De landbouw-inventaris zoowel het vee als de werk- tuigen en gereedschappenheeft eene waarde van ruim/400,000. Onder de laatsten telt men o. a. 240 zware Maagdenburger beetwortelploegenwaarmede men 35 Ned. duimen diep ploegt en die met 4 ossen worden bespannen190 zware beetwortelwagens, die elk 3500 Ned. ponden kunnen laden, 9 dorschwerk- tuigen met paardenmolen10 groote Engelsche rijen- zaaiwerktuigen2 hooischudders7 guanozaaijers, enz. De suikerfabriek is in 1847 gebouwd en alzoo een der oudste fabrieken, zij heeft om op de hoogte der verbeteringen te blijven heel vvat wijzigingen moe- ten ondergaan ten koste der geregelde inrigting. Zij kan dagelijks honderd duizend nederlandsche ponden beetwortels verwerken; hoewel er veel fabrieken zijn die dagelijks meer kunnen doenzoo verwerkte Salz miinde in het vorig jaar toch meer dan eenige andere fabriek in Pruissen. Er werden toen ruira 20 millioen ned. ponden beetwortels verwerkt, waarvoor 175.000 aan belasting werd betaald. Men verkrijgt 8 tot 9 ten honderd suiker, zoodat b. v. in dat jaar 1.800.000 ned. ponden ruwe suiker werden gemaakt, welke voor /39 tot 42 de 100 ned ponden werd verkocht. Geraffineerd wordt alleen voor eigen gebruik. Het is het plan om dit jaar nog eeij bijzondere fa-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 2