.BviMTEiram T 145 - IIAARLEMMERMEER-POLDEIt. syfH Halfweg Haarlem en Amsterdam. van Lander ij en, Landverkooping te Asscnilclft. OPENBARE VERIvOOPING Op Donderdag 28 Augustus 1862, TE KOOF: foriek voor het maken van het noodig beenzwart bij te bouwen. Gedurende de campagne, die dikvverf tot aan het einde van April duurtzijn 500 arbeiders in de fa- briek werkzaamterwijl des winters bijna al het trek- vee der boerderijen voor het aanhalen der beetwortels noodig is. De branderij is voor zeven jaren gebouwd en geldt in elk opzigt als eene ware model-inrigting; men kan er zoowel ait aardappelen als uit nielasse spiritus stooken; zij werkt het geheele jaar door, wanneer de aardappelen op zijn wordt er melasse gestookt die van de naburige suikerfabrieken wordt aangekocht. In de laatste campagne werden verslookt 4,250,000 ned. ponden aardappelen, 370,000 ned ponden mout van garst, 500,000 ned. ponden melasse, en daaruit 7500 vaten spiritus verkregen. Ten slotte verdienen nog eenige philantropische en wetenschappelijke inrigtingen alhier de aandacht. Yooreerst is er eene spaarkas, waarin de arbeiders hunne spaargelden knnnen stortendie aan het kan- toor der inrigting bij sommen van /1.75 minstens in ontvangst worden genomen en waarvan 4 pCt. interest wordt vergoed. De terugbetaling geschiedt op verlangen terstondzonder aanzegging van te voren Op 1 Julij 1861 was er nagenoeg 40,000 in de spaarkas voorhanden, Onder de fabriekarbeiders is een ziekenfonds opge- rigt, waaraan echter ook de tijdelijke arbeiders deel kunnen nemen; de deelhebbers brengen jaarlijks ruim 2800 bijeen, waarbij de fabriekant de helft of 1400 voegt. Hieruit wordt een geneesheer bezol- digd en de kosten van het ziekenhuis en de genees- middelen betaald. De arbeiders ontvangen tevens gedurende hunne ziekte geldelijke ondersteuning in verhouding tot hun loon. Hetgeen er overschiet wordt tot een fonds aangelegd waaruit oude en gebrekkige arbeiders pensioen ontvangen. In 1860 was de bij- drage voor dit fonds 1400. Tot het vormen van knappe werklieden bestaat er sints 1852 eene inrigting tot opleiding van arbeiders, waarin jongens van minstens veertien jaar worden op- genomenvoeding en kleeding ontvangen en bij de verschillende werkzaamheden op geschikte wijze worden bezig gehouden. Boltze heeft aan de oprigting ruim/ 20,000 besteed, en bovendien geeft hij aan een commissie van leeraren en geestelijkendie het toezigt liouden, eene jaarlijksche uitkeering van1750. Met Paschen 1862 telde de inrigting honderd en tien Iperlingenzij blijven er gewoonlijk zes jaren en in dien tijd klimt hun jaarlijks loon van/ 10 tot40. Bij het verlaten der inrigting wordt hun dit op eens uitbetaaldzoodat zij dan een 175 bijeen kunnen hebben. Zij die zich gunstig onderscheiden laat men een handwerk leeren, waartoe te Salzmunde ruimschoots gelegenheid is. Een school, kerk en armenhuis heeft Boltze op kostbaren voet uit eigen middelen laten bouwenen een belangrijk fonds aangelegd, waarvan de renten genoegzaam zijn om in het blijvend onderhoud te voorzien. De inrigting voor scheikundige proefnemingen, door de landbouwkundige centraal-vereeniging der provincie Saksen gesticht, werd naar Salzmunde verlegd, wijl er moeijelijk een geschikter oord voor hare werkzaam- heid zou te vinden zijn geweest, en wijl Boltze zijne beste medewerking had beloofd. De oprigting geschiedde in November 1859 tot mid den 1860, zoo dat zij thans sints twee jaren in vol- len gang is; voor het inrigten der scheikundige werk- plaats en van de proefstal werd ruim5700 besteed. Alle hulpmiddelen voor het landbouw-scheikundig onderzoek zijn hier op de bevredigste wijze vereenigd. De voor de proefnemingen vereischte landerijen arbeidskrachtenvoederstoffen en proefdieren worden door Boltze kosteloos geleverd. Tot het onderhoud der inrigting werken mede het ministerie van land- bouwde landbouwkundige centraal-vereeniging der provincie Saksen, en de beetwortelsuiker industrie- vereeniging van het tolverbond. Het budget voor 1862 bedraagt ongeveer 8800aldaar zijn werk zaam 1 landbouw-scheikundige, 4 assisteuten, 1 be- diende voor de werkplaats en 1 stalknecht. Als eindcijfers ter beoordeeling van Salzmunde mo- ge eindelijk nog het volgende dienen. De gezamenlijke gebouwen zijn voor ruim een milboen gulden verzekerd het gezamenlijke jaarlijksch bedrag der staats belastingen bedroeg in de laat«te jaren/ 220,000 a/230,000; de jaarlijksche ontvang- sten van het geheele bedrijf bedragen 1,600,000." Eene zoo uitgebreide landbouwzaak op uitsteken- de soort van grondenmet een op voorbeeldige wijze ingerigt beheereene zeldza'me tot in de kieinste bij- zonderheden krachtig gedreven kultuur, eene reeks bloeijende fabrieken een aantal lofwaardige inrigtin gen voor weldadigheid en wetenschap eene vereeni- ging van tevredene beambten en duizenden arbeiders wien een goed bestaan verzekerd is, maken Salzmun de voorzeker tot een der meest belangrijke landbouw- ondernemingen niet alleen van Saksen, maar van ge- heel Duitschland. Het is tevens een bewijs, dat de landbouw in het groot ook mogelijk is in streken, waar de grond- en pachtprijzen reeds zeer hoog gestegen zijn en het land- bezit zeer verdeeld is, en dat een dergelijke land bouw met kennis en kapitaal gedreven en vooral wanneer die met landbouw-fabriek-inrigtingen ver- bonden is, den grond tot hooger opbrengst weet te brengen en winstgevender kan zijndan de gewone wijze van kultuur in die streken. Naarmate de fabriekmatige wijze van landbouwen meer veld wint en personen van omvangrijke kennis en geest van onderneming minder zeldzaam zijn, zul- len ook zelf3 in Nederland dergelijke landbouw-inrig- tingenmet veel kapitaal gedreven, groote winsten vveten te makenen het gebruik van den grond al- zoo duurder kunnen betalen, dan nu in de^best be- bouwde streken van ons land bij de tegenwoordige wijze van kultuur het geval is. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Ilaar- lemmermeer-Polder brengen ter kennis van de Inge- landen, dat eene door hen ontworpene EERSTE SUPPLETOIRE BEGROOTING, voor de Dienst van 1862, met de daarbij behoorende stukken van den Ssten dezer, gedurende 14 dagen, ter hunner inzage zal worden nedergelegd aan de Secretarie van den Polder, te Haarlem, op alle werkdagen, van des morgens ten 10 tot des namiddags ten 2 ure. Haarlem, 5 Augustus 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE POLL, Voor&itler. E. W. VAN BREDERODE, Secretaris. ten Huize van de Wed. DE VRIESin het hdis ter hart", op Vrijdag den 22 Augustus 1862, des middags ten 12/2 ure. C. J. G. DE BOOIJ, Notaris te Haarlem, zal, ten dage en plaatse voormeld, in Openbare Vei ling verkoopen: de volgende LANDERIJEN, alien gelegen in de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoudeals N°. 1. Een stuk 1IOOILAND, in den Inlaag genaamdBE ZESTHALF MAD VAN CORNELIS JANS, over de Watering, Sectie A, N°. 51; groot 2 bunders 89 roeden 10 ellen. Opbrengst der Grasveiling van 1862 287. N°. 2. Een stuk DITO, naast het voorgaande, genaamd: J Ah FREE KEN BRIE MAB, Sectie A, N°. 50; groot 1 bunder 70 roeden 70 ellen. Opbrengst der Grasveiling van 1862 194. Deze Perceelen zu lien eerst ieder afzonderlijk en daarna geeombineerd worden aangeboden. N°. 3. Een stuk DITO, genaamd: HET SIJMEN RUTTEN LANGE LANBSectie A, N°. 34, groot 1 bunder 48 roeden 10 ellen. Opbrengst der Grasveiling van 1862 173. N°. 4. Een stuk WEI- of HOOILANDin den Waarderp olderaan den Waarderweg, Sectie O, N°. 153, groot 1 bunder 43 roeden 70 elleD. Verhuurd tot Kersmis 1862. N°. 5. Een stuk WEI- of HOOILAND, in den Binnenpolder van Spaarnwoude, aan den weg, langs den Spoorweg, bij de YinkenbrugSectie J, N°. 292, groot 1 bunder 22 roeden 12 ellen. N°. 6. Een stuk DITO, achter het voorgaande, strekkende tot aan de Groote Hoefsloot, Sectie J, N°. 180, groot 1 bunder 75 ellen. Deze Perceelen znllen eerst ieder afzonderlijk en daarna geeombineerd worden aangeboden. N°. 7. Een stuk DITO, aan den weg langs den Spoorweg, bij de Vinkenbrug, Sectie J, N°. 290; groot 41 roeden 95 ellen. N°. 8. Een stuk DITO, achter het voorgaande strekkende tot aan de Groote Hoefsloot, Sectie J, N°. 176, groot 1 bunder 38 roeden 60 ellen. Deze Perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna geeombineerd worden aangeboden. Be 4 laatste Perceelen zijn tot Kersmis 1862 verhuurd. N°. 9. Een stuk DITO aan den Lagendijk of Liedeweg, bij de Watermolen, Sectie B, N°. 71, groot 1 bunder 62 roeden 50 ellen. En N°. 10. Een stuk DITO, achter het voorgaande, strekkende tot aan de Zijhvatering, Sectie B, N°. 70, groot 1 bunder 82 roeden 20 ellen. Beze Perceelen zijn tot Kersmis 1862 verhuurd, en zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna geeombineerd worden aangeboden. De Titels, Kaartenenz. en de Veilconditien liggen bij tijds ter inzage ten Kantore van den Notaris DE BOOIJin de Groote Houtstraatover de Nieuw- steeg, te Haarlem. des voormiddags ten 11 ure ten Huize van JAN Cz. KLEIJN, in de Herberg i HET HDIS ASSEMBURG." De Notarissen D. VAN DER WART, te Kront- menieen C. J. G. DE BOOIJ, te Haarlem, zullen, ten dage en ter plaatse voormeldin tegenwoordig- heid van den Heer Kantonregter, van Beverwijkin Openbare Veiling Verkoopen: N°. 1. Eene HUISMANS-of BOERENWONING, met STALLING voor Koeijen en Paarden, ERE, WERE en verder aanbehoorenstaande en gelegen te Assendelft, op .de Laan, belend Antje Kroon en T. IJff Bz.de grond groot 18 roeden, Kad. Sectie C, N°. 289. N°. 2. Een stuk WEI- of HOOILAND genaamd ARENB YZAKS OP HET ACHTERLANB liggende naast het vorige Pereeel, en belendende als voren, groot 2 bunders 28 roeden 20 ellen; Kad. Sectie C, N°. 287. Beze Perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna geeombineerd worden aangeboden. N°. 3. Een stuk WEI- of HOOILAND, genaamd: MIJNSENVENTJEliggende te Assendelft, en be lend het 5e, 6e en 7e Pereeel en Jacob Gerritse Jongejans; groot 1 bunder 47 roeden 80 ellen; Kad. Sectie B, N°. 296. N°. 4. Twee stukken WEI- of HOOILANDhet eene genaamd: BE NOORBKANTen het andere: BE ZUIBKANT VAN BEN POLBER, liggende te Assendelft, aan en beoosten de Naauwe Vliet, met het daarnevens staand MOLENTJE, tot ieder der stukken voor de helft behoorendebelendMr. H. J. Smit, K. Jongejans Gz., Jan Crok, J. Smit Bz. en Wed. Schoon; te zamen groot 6 bunders 34 roed. 82 ellen; Kad. Sectie B, N°. 266, 267, 268. N°. 5. Een stuk WEI- of HOOILAND, in den Zuiderpolder te Assendelft, genaamd: BE PEN of VERTE PEN, belend het 3e, 6e en 7e Pereeel, Klaas Jongejans Gz. en Trijntje van der Park; groot 2 bunders 60 roeden 10 ellen; Kad. Sectie B, N°. 294. N°. 6. Een stuk DITO, genaamd: BE KLOPJES, liggende als vorenbelend het vorige PereeelE. IJff, J. G. Jongejans, K. Jongejans Gz. en het 3e Pereeel; groot 1 bunder 34 roeden 50 ellen; Kad. Sectie B, N°. 295. En N°. 7. Een stuk DITO, genaamd: BE GROOTE BUIJTGAAIJKliggende als voren, belend het 3e en 5e Pereeel en Trijntje van der Park, met het daarbij behoorende POLDERWATER en WATER- MOLENTJE; een en ander groot 2 bunders 52 roe den 42 ellen; Kad. Sectie B, N°. 297, 298 en 299. Be Perceelen 5 6 en 7 zullen eerst ieder afzonder lijk en dan geeombineerd worden aangeboden. De Veilconditien liggen bij tijds ter lezing, ten Kantore van de Notarissen voornoemd. Eene groote keus RAMMEN, van zuiver Lincoln- en Leicester Volbloed en zeer nabijkomende Gekruisde. Een MESTBOK, ook geschikt tot brug over Togten. Te zien en franco te bevragen bij den Werkbaas op onvermoeid vooruit hoek Spieringweg en Bennebroekerdwarswegnabij het Station Vogelenzang. Ahvaar een KNAP WERKMAN, bijzonder geschikt, met Paardenfokkerij en verzorging bekendvast werk en woning kan bekomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3