is - 144 - Ilollandsche Maatschappij van Lanilbouw. Marktberigten. tjj TE SIP: WATERHOOGTENATUURLIJKE WATERONTLASTING en WEBKING der STOOMTUIGEN in HET HOOGHEEMRAADSCHAP van RIJNLAND. BOKZEMHOOGTE op den middag A. P. in Ellon. HOOGTE VAN HET BUITEN WATER met betrekking tot A. P. in Ellen. SLUISGANG. a. Uren. b. Grootste Verval in Ellen. STOOMTUIGEN. AANMERKINGEN. Rijnland. Uelf LAND 1J Halfweg. 1J Spaarndam. IJssel Gouda. Noordzee Katwijk. Halfweg. Spaarn dam. Gouda. Katwijk. Uren Werking. bD O o.-b n n =3 0 TS -3 CJ 5 1 rs 0 hoogsle Vloed. laagste Ehhe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ehhe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. a. b. a. b. a. b. a. b. to O) CO 1 a re E re 0.-3 c/3 re p 0 0 25 20 27 28 29 30 31 0. 75 0. 72 1. 70 0. 70 0. 74 0. 72 0. 66 0. 81 1). 68 0. 69 0. 69 0. 7 2 0. 70 0. 65 0. 61 0. 82 0. 65 0. 69 0. 65 0. 10 0. 65 0. 70 0. 60 0. 70 0. 59 0. 69 0. 65-0. 75 0. 83 0. 73 0. 73 0. 73 0.07 1). 72 0. 79 0.37 0. 38 0.39 0. 35 0. 37 0. 39 1). 33 0.80 -j- 0.47 j- 0.19 f 0.30 4-0.32 4-0.25 4- 0.12 -j- 0.7G -H 0.06 -H 0.34 -5-0.19 -H 0.02 -5-0.08 -5- 0.35 - 0.83 -0.55 - 0.19 - 0.30 -0.36 - 0.20 -0.18 -5- 0.80 -5-0.07 -5- 0.30 -5- 0.21 -5- 0.03 -5- 0.13 -5- 0.40 - 0.9 i - 1.32 - 0.91 - 1.08 - 0.96 - 0.95 - 0.97 -5-0.12 -5- 0.25 -3r 0.38 -5- 0.34 -5- 0.43 -5- 0.40 -5- 0.51 - 1.08 - 0.92 -0.87 h 0.88 -0.90 -0.86 - 0.80 -5- 0.14 -5-0.53 -H 0.60 -5- 0.64 -=- 0.60 -5-0.70 -5-0.76 12 D 0 0.00 8 A n 124 0 s 0.09 A D A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A METEOBOLOGISCHB WAARNEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. |Jul.-Aug.| L E E G H W A T E R. CRUQUIUS. L IJ N D E N. K R U I 5DORP, AANMER KINGEN. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Bakoheteb. Thebmom. Fahbenh. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 a. vo. 8 a. av. 8 u. vo. 8 a. av. 8 u. vo. 8 a. av. 8 u. vo. 8 u. na. 2 u. av. 8 n. vo. 8u. na. 2 u. av. 8 u. 26 11 O. 11 4. 2 11 0.— 11 4.9 11 0.— a 3.5 u 0.— 11 3.8 11 - 11 763.8 11 11 66°. 6 27 0.— ll.— 0.1 5.0 0.— 0.— 0. 9 4.2 0.— 0.— 0.2 3.2 0.— 0.— 0.1 4.6 763.0 764.3 76 1.8 68°.4 66°.6 61°.2 28 0.— 0.— 0.4 4.2 0'.— 0.— 0.4 4.3 0.— 0.— 0.3 3. 5 0.— 0.— 0.2 4.0 766.3 766.1 766.0 67°.8 69°.6 60°.6 29 0.— 0.— 0.— 5.2 0.— 0.— 0.3 5.3 0.— 0.— 1.6 5.5 »0. 0.— 0.3 4. 5 761.4 761.6 765.0 62".3 66°.9 53°.i 30 0.— 0.— 0.— 2.2 0.— 0.— 0.— 2.2 0.— 0.— 0.5 1.9 0.— 0.— 0.— 1.7 761.5 761.6 765.8 57".9 61°.5 56°.1 31 0.— 0.— 0.— 4.1 0.— 0.— 0.3 4. 9 0.— 0.— 0.5 4.2 0.— 0.— 0.— 4.4 706.5 765.9 765.4 63°.3 67°.6 61°.7 J 0.— 0.— 0. 1 5.1 0.— 0.— 0. 5 5 9 0.— 0.— 0.6 3.9 0.— 0.— 0.3 5.6 761.5 765.4 763.9 67°.3 71°.6 63°.1 2 0.— II 0.4 11 0.— 11 0.5 11 0.— 11 0.7 11 0. 11 0.1 11 762.6 762.2 a 72°.1 73°.2 u 0.— 31. 0 0 34. 6 0. 30. 1 0. 29 6 WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. P a WATERHOOGTE -j- A. P. in Ellen. IN DE KINGVAART LEF.GU- WATER. CRU- QUIUS LIJN- DEN. 26 27 28 29 30 31 1 2 0.69 0.70 0.70 0.69 0.70 0.73 0.73 0.72 0.63 0.70 0.70 0.72 0.70 0.70 0.72 0.72 0.72 0.69 0.68 0.70 0.71 0.70 0.74 0.73 AALS- MEER. IN DEN POLDER LEF.GH- YVATER. CRU- QUIUS 0.66 0. 66 0.66 0.68 0.67 0 63 0.66 0.67 4.73 4.74 4.76 4.71 4.76 4.83 4.83 4.81 4.77 4.79 4.80 4.80 4. 80 4.80 4.80 4.83 LIJN- DEN. KRUIS DORP. VENN. DORP 4. SO 4.73 4.78 4.79 4.80 4.78 4.83 4.84 4.78 4.77 4.78 4.79 4.80 4.83 4.81 4.81 4.79 4. 80 4.80 4.80 4.80 4.83 4. 84 4.84 WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHIYATER. Slagen. CRUQTJIUS. Slagen. LIJNDEN. Slagen. Afdeeling Sloten. Aan Belanghebbenden wordt ter kennis gebragt, dat bij gelegenheid der PAARDENMARKT te Sloten, op Dingsdng den 19den dezer, KEURING zal gehouden word en van "VEULENS, geboren in 1862, waarbij worden uitgeloofd Een Zilveren Me- daille door Mr. J. P. AMERSFOORDTte llaarlem- mermeeren een Getuigschri/t door het Bestuur der Afdeeiing. SlotenNamens bet Bestuur der Afd. voorn., 2 Augustus 1862. L. CAMERLING. Secret. 9 stuks EIKEN PALEN, zeer geschikt voor Berg- roedenliggende nan den IJweg bij Halfweg. Te be- vragen bij T. GROOT Pzu.Mr. Timmerman, te Ilaarlemmermeer. Amsterdam, 4 Augustus. Boteb. Friesche /44 a 47, Kuinilcr 42 a 45, Kamper 44 a 46, Deventer 35 a 39, Zwolsche /41a 45. 6 Augustus. Craned en Zaden; Tarwe in een docn130® bonle Poulsche 365; 129 ft dilo 308, 360. llogge on veranderd met hepei kleri handel 125 ft Piuissische f 242; 123 ii' dito /23 b Koolzaad lager afgegeven op 9 v. Olio in Augustus Z 79; October en November Z 78£. Lijnzaad Vast; llo ft Archangel 382£. Oi.ie. Ranp-Olie dadelijk flaauvvop levering slap, op 6/w. 47£; Vlicgend/46j Lijn-Olic dadelijk en op levering flnauw; op 6/w. 45; Vlicg./431. Hennep-Olie op 6/w. 45 Vliegend 43J. K ieked. Hnap- per 1040 stuks 90 a 95 Lijn- per 104 sinks 12 a 15. Vee. Kalvoren lsto-kw.il. 40 a 60; 2de kwal. 30 a 50; 3de kwal. 20 a 40; Schapen 20 a 28Varkens 48 a 52 cents per Ned. ft. Alkmaar, 1 Augustus. Kaas. KleineKommissie en Miildelbaio 20,75. Laagste prijs/ 14,50. Aangevoerd 603 stapels of 124,063 Ned. ft. Broek in Waterland, 31 Julij. Kaas. Ter markt waren 51 stapels, 5367 stuks of 10,509 N. ft. Prijs 26. Delft, 31 Julij, Boter in een doen; Isle kwal. 53 a 54; 2dc kwal. 48 a 52 Goes, 29 Julij. Meekrap. Onleroofdo 1860 24 a 26, Racijn /21a 2I£. Gouda, 31 Julij. Kaas. 16 a 224 per 50 kilo naar kwal. en wigt; aanvoer 40 wagons, liaridel slap. Groningen5 Augustus. In de afgeloopcn week heeft mon zou good a Is een einde gemnakt met bet dorschen van Koolzaad, begunstigd door schoon weder Vrijdag II. bedroeg de nieuwe aanvoer 500 last, die, met het ovcrgehlevene van den vorigen marktdag, een totaal uitinaakte van 1100 last, en zoo good als geheel opruimde tot vorige en gedeellelijk iets lager prijzen. lleden worden circa 1600 last ter vcrkoop aangeliodenwaaronder veel van puiko kwaliteit, en veel min der afwijkcudo soorten dan vroeger. De vraag was leveridig vooral voor de beste kwaliteilen hetwelk eene rijzing der markt van 30 a 50 cents veroorzaakleen tot wclke verhoo- ging de geheele aanvoer zoo goed als opgeruimd is. Men no- toertde pnikste soorten /14 a 14,50, eukel 14,75, de daarop volgende soorten 13,75 a 14,25, wat meer afwijken- de 13 a 13,50; terwijl geringere, waarvan weiuig was aan gevoerd, 12,25 a 12,75 hehben opgehragt. Oi.ie. Raap-Olie hooger hetaald dadelijk/44; op levering in Oct. en Nov. a 44 te koop, maar daartoc geen koopers. Lijn-Olie zeer vast. Giianen. Tarwe bijna zonder handel. Rogge flanuw en tot vorige prijzen aangeboden gebleven Boekweit 10 cents lagermot zeer weinig vraag. Nieuwe Winter-Garst wat meer aan de markt en daardoor lager afgegeven. Dikke Haver 5 cents hooger. Witte en Zwarte Voer onveranderd in prijsmet weinig handel. Paardenhoonen onveranderd met weinig handel. Gort geheel zonder handel. Noteringen. Tarwe. 120/123 ft ['.node/8,95 a 10,05. Roggc. 120/123 ft Builenlandsehe/ 7,45 a 7,75. Boek weit. 110/113 ft grijze 6,10 a 6,50; 113/116 ft zwarie 6,20 a 6,60. Nieuwe Garst. 96/103 ft Winter/5,20 a 5,80. Haver. 78 -89 ft Dikke f 4,05 a 4,85; 65/68 ft Witte Voor/ 3,15 a 3,45; 68/72 ft Zwarie dito/3,20 a 3,45. Paardenhoonen 7,a/7,75. Gort Grove 9,50 a-9,80; puike 9,80 a 10,20; Parei-Gort 12,50 a 25. Raap-OHe 44. Lijn-Olie 42£. Haarlem, 4 Augustus. Nieuwe Rosge 7. Garst 5 a 6,15. 6 Augustus. Kaas. Zoetemelksche (81 stapels) 25,per 50 Ned. Hoorn, 31 Julij Kaas. Ter waag gewogen van af 25 Julij dagelijksche weging 16 stapels of 3091 ft"; Donderdagsrhe markt 280 stapels of 66,360 ft, te zamen 296 stapels of 69,451 ft Hoogste prijs: 27, middelste/26, laagsle/22. Onverkocht gebleven 1 stapel. 2 Augustus. Vee Aangevoerd: 9 Paarden /40a 135; 7 Kalveren 5 a 13; 37 Schapen 9 a 2727 Varkens 8 a 19; 3 Zeugen 15 a 33; 125 Biggen /4,50 a 7,50; 39 Kippen 15 a 60 cents. Eijeren 7500 Kippen- /2,20 a 2,40; 1600 Eenden-/3,50 a 4,—. Leiden, 2 Augustus. Vee. Aangevoerd: 180 Koeijen, 102 Kalveren, 1079 Schapen. Verkocht: 34 magere Varkens /18 a 27; 60 Biggen/8 a 13. Boter. Verkocht: 11010 Ned. ft lste kwal. /45 a 49; 2de kwal. 41 a 44 per Vat; 1,124 a L22£ en 1,024 a 1,10 per Ned. ft. Middelburg, 31 Julij. Van Koolzaad zal, met inbe- grip van de voorweek, ongeveer 300 last ter markt zijn ge- weest; begin beurs werd 14 hetaald, terwijl men later tot 13,75 naar genoegen het puikste kon koopen. Purmerende5 Augustus. Kaas Kleine 26,50 en Middelhare 25,Aan de Slads Waag zijn gewogen 220 stapels of 58,411 N. ft. Eijeren. Kippen- 2,30; Eenden- 3,30 per 100 stuks. Vf.f.. 1050 Schapen en Lammeren, met flaauwen handel; 128 vetie Kalveren 40 a 60 cenls per Ned. ft, vltig 50 nuch- tere dito 5,a 15,—, vlug45 velte Varkens 42 a 47 cts. per Nod. ft, vlug; 75 magere dito 9 a 14, en 265 Biggen /4 a 6, matig vlug; 165 Runderen, handel flaauw. Rotterdam, 4 Augustus. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuwsche met kleinen aanvoer, waardour de puikste als voren genornen werd, doeh ovcrigens alzoo moeijelijk te plaatsen was. Roode en Poulsehe op vorige prijzen met weinig kooplust. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsehe 1e kwal. 12 a 12,90; mindere 9,50 a 11,75; 128, 129 ft Bovenlandsche Ris345, per 2400 kilo. Prima Tarwemeel 20,25 a 20,75; Arncrik. Meel 17,50 a 17,85 f" 100 kilo. Rogge. Van Nieuwe Zeeuwsche waren verscheidene parlijijes aangevoerd, echter zeer uiieenloopend van kwaliteit en droogte Builenlandsehe soorten op vorige prijzen geveild met kleinen omzet. Overm., Zeeuw sche en Vlaamsehe 1862 le kwal. 8,50 a 8,75; mindere f 7,50 a 8,25; 154, 150/2 ft Amerik. 245 a 260; 150/2 ft D.mtziger/ 242 Garst. Zeeuwsche Winter met redelijken aanvoer onveranderd, terwijl van Zoiner eenige partijjes waren aangevoerd, meererideels goed van sluk en kleur. Builenland sehe soorten als voren gehouden. Overm Zeeuwsche en Vlaam sehe winter 1862 le kwal /5,25 a5,50; mindere/4,25 a 5,10dito zoiner 1e kwal 5,a 5,10; mindere 4,25 a 4,70. Haver 20 cents lager. Ovcnn., Zeeuwsche en Vlaamsehe korte le kwal. 4,—a 4,70; mindere 3 a 3,50 dito lange le kwal. 3,25 a 3,80; mindere 2,30 a 3,10. Boekweit als voren. Noord-Brab, 208 a 212. Erwlen. Van Nieuwe Blaauwe waren eenige parlijijes aangevoerdgoed van kleur doch enkele kleiner van stuk, welke tot 8,.50 a 9,50 genomen werden. Builenlandsehe wine 8,40 hij ge- rijf. Booneft nominaal als voren. Witte Walchersrhe 13 a 13,50; Zeeuwsche 8,75 a 11,75. Bruine Walchersche 15,50 a 16,50; Zeeuwsche 9,50 a 15,50. Paardenhoonen 6,50 a 7,60 Duivenhoonen 7,50 a 9. Koolzaad. De aanvoer bedroeg circa 400 Last, waaronder meer van voldoende droogte, dat als voren goeden afzet vondterwijl vOor het overige tot lagcre koersen slechts beperkte kooplust was. Briclsch Z 73 zakmaat. Overmaasdi Z 70 a 72 zakmaat. Zeeuwscb Z 72£a 734 gestort, Z 70 a 72 zakmaat. Vlaamseh Z 72 ge- stort, Z 70 a 72 zakmaat. Flakkeesch Z '0 a 714 zakmaat. Kanariezaad 25 cents hooger, 5 a 9,25. Drukkerij -— van Bonga St C°. Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4