IMMlIMMlll. - 145 - Weekblad van Haarlemmermeer, BIJVOEGSEL UITTREKSEL T£B§LAd van den Toestand der Gemeente, TOT 1IET van Vrijdag 8 Augustus 1862. UIT HET UITVOEEIG EN BEEEDENEEED over het %faav 1861, (Art. 182 der Wet van 29 Junij 1851, StaatsblN°. 85J. HOOFDSTUK I. Bevolking. Mann. Vrouw. Totaal. Wettig gedomiciliecrde bevolking op 1 Januarij 1861 3908 3331 7242 Vermeerdering door geboorte en vestiging in de gemeente 532 500 1032 4440 3834 8274 Yermindering door sterfte, ko- lommen 41 en 42 van den Staat N°. 1 van den maandelijkschen loop der bevolking en vertrek uit de gemeente 339 282 621 Wettige bevolking op 31 Decem ber 18614101 3552 7653 In December is men aangevangen met het aanleg- gen van de nieuwe bevolkingsregistersnaar aanlei- ding van het Koninklijk besluit van 3 November 1861, Staaisbl. N°. 94. De registers zijn thans geheel in orde. Er is nogtans nog veel bij te werken, tengevolge der menigvuldige mutatiendie sedert den 31sten December 1859 hebben plaats gehad. HOOFDSTUK II. Verkiezingen en Gemeentebesimr. Het getal kiezers voor leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal bedroeg in 1861 92. Yoor de Provinciale Staten92. den Gemeenteraad224. Tegen de in 1861 plaats gehad hebbende verkie- zing voor drie leden van den gemeenteraad, zijn door enkele ingezetenen aan Gedeputeerde Staten adressen ingediend, bezwaren inhoudende tegen de bedoelde verkiezing en waarbij het verzoek is gedaan dat daar- omtrent een onderzoek zou worden ingesteld. Hierop werd door Gedeputeerde Staten, bij besluit van 11 September 1861, N°. 13, aan de adressanten te kennen gegevendat het verlangde onderzoek had plaats gehad, en dat daarbij geene redenen zijn be- kend gewordenwaarom de verkozenen niet als raads- leden hadden behooren te worden toegelaten. Gemeentebestuur. Gedurende het jaar 1861 hebben de volgende ver- anderingen in het personeel van den Eaad plaats gehad. Bij de gewone aftreding van het /3 gedeelte der leden, zijn afgetreden de heeren: M. Spaans, C. Lewis en J. van Vuuren. Bij de verkiezing tot aanvulling dezer vacaturen is herbenoemd de heer J. van Yuuren, en zijn benoemd de heeren: J. Klapwijk en P. van Eijn. Het personeel van den Eaad bestaat dus uit de leden: A. 't Hooft, W. Yerploegh, P. Koot, P. Knaap, J. van Yuuren, J. Klapwijk en P. van Eijn. In het personeel van burgemeester en wethouders zijn geene veranderingen voorgevallen. De wethouder van V uuren, die tengevolge zijner aftreding als lid van den Eaad, mede als wethouder moest aflreden, is als zoodanig herbenoemd. Het collegie van burgemeester en wethouders is zamengesteld als volgtburgemeesterMr. M. S. P. Pabst; wethouders :A. 'tHooftenJ. vanYuuren. In het personeel der gemeente-ambtenaren en be- dienden hebben de volgende veranderingen plaats gehad a. Ontslagenals hoofd-commies bij de plaatselijke belastingen J. B. P o s. b. Eervol ontslagenals ambtenaar aan het kantoor bij AenLeeghwaterH.W. Nagtglas Versteegh; als commies W. 01 tmans;als ambtenaar aan het kantoor bij den TAjnden J. A. St rick ling; als opper-brandmeester bij de brandspuit n°. 1, D. van H o u t e nals brandmeester bij gemelde brandspuit P. Brillemans; als hulp-onderwijzer op de school Sectie PP, n°. 1, J. Noordraven. c. Overledenals brandmeester bij de brandspuit n°. 1, P. de Boer Cz. d. Benoemd: tot hoofd-commies bij de plaatselijke belastingen J. A. S t r i c k 1 i n gtot ambtenaar aan het kantoor bij den Leegliwater Q. M. Bentvel- sen; tot ambtenaar aan het kantoor bij den Lin den J. H o g e n b i r ktot ambtenaar aan het kantoor bij het fort de Liede G. J. F. Bus singh; tot opper-brandmeester bij de brandspuit n°. 1 D. D. van D ij ken tot brandmeesters P. Z i 1 v e r en M. Donker; tot brandmeester bij de brand spuit n°. 2, J. van Egmond Wz.tot hoofd- onderwijzer op de school sectie E, n°. 15, C. Yis- s e rtot hulponderwijzer op de school in sectie J J, n°. 1, D. van den Berg; en op de school in sectie PP, n°. 1, J. Noordraven. Tot leden van het burgerlijk armbestuurJ. T e n- sen, E. Knibbe, B. Labrijn en P. Beers, en tot secretaris en boekhouderD. E g g i n k. Het personeel der ambtenaren en bedienden bestond dus op 1 Januarij 11. uit de navolgendensecretaris, D. Eggink; gemeente-ontvangerJhr. H. A. van Foreest; hoofd-onderwijzers, K. T. Eoosdorp, P. Balkenende, W. C. Spruitenberg, P. Boekel, D. Bijsenberg, C. Yisser; hulp onderwijzer, D. van den Berg; dorps genees-, heel- en verloskundige, J. Bolkestein; amb tenaar ter secretarie, J. Eggink; klerk ter se- cretarie, J. W. vanBuijten; veldwachtersG. van der Woude, J. de Yries, P. Flipsen en H. G. Danens; buitengewoon veldwaehter, D. van Wieringen; doodgraver op de algemeene begraafplaatsJ. K n o 1ambtenaren bij de plaat selijke belastingen hoofd-commiesJ. A. S t r i c k- ling; ambtenaren aan de kantorenbij Aalsmeer G. Heijns; bij den Cruquius, D. J. C. Frai- kinbij den LijndenJ. Hogenbirk; bij den LeegliwaterQ. M. Bentvelsen, bij het fort de LiedeG. J. F. Bussingh; commiesen G. v an der Woude, P. Flipsen, H. G. Danens en J. de Yries; ambtenaar belast met de beteeke- ning der vervolgingstukkenJ. Knol. Brandmeestersbrandspuit n°. 1opperbrandmees- ter, D. D. van Dijk; brandmeesters, P. Zilver, M. Donker, J. Knol; brandspuit n°. 2op- perbrandmeesterW. Verploegh; brandmeesters D. Eggink, K. Vaalburg, J. van Egmond Wz., K. K n i e pbrandspuit n°. 3 opperbrandmeester A. Kuiper; brandmeesters, P. Bier, W. Bijl, J. Eodenburg en W. Metz. Burgerlijk armbestuur: voorzitter, Mr. M. S. P. Pabst; leden: J. Tensen, E. Knibbe, B. Labrijn, P. Beers; secretaris en boekhouder, D. Eggink. Plaatselijke schoolcommissievoorzitter, Mr. M. S. P. Pabst; leden: A. 't Hooft, B. Buis, W. Yerploegh, J. Klapwijk, D. Eggink, P. Beers; secretaris, D. Eggink. Plaatselijke Verordeningen. In 1861 zijn vastgesteld de navolgende verordenin gen 1. Verordening ter uitvoering van art. 178 der wet van 29 Junij 1851 Staatsblad n°. 85), vastge steld 4 Julij 1861, afgekondigd 23 Julij 1861; 2. Verordening op de invordering van den hoofdelij- ken omslag voor 1862 vastgesteld den 19 Septem ber 1861; 3. Verordening op de invordering der begrafenisregtenvastgesteld 19 September 1861. Schorsing of vernietiging van verordeningen heeft geen plaats gehad. HOOFDSTUK III. VerscMllende onderwerpen betreffende het beheer der Gemeente. Gemeente-Archieven Het gemeente-archiefter secretarie berustende, is in goeden staat. Het is beschreven in een inventa- ris. Dat van den gemeente-ontvanger is van klei- nen omvangin goeden staat en beschreven in een inventaris. Begraafplaatsen De in de gemeente aanwezige begraafplaatsen zijn: 1. de algemeene begraafplaats op sectie JJ, n°. 3; 2. de algemeene begraafplaats op sectie B, n°. 14, aangelegd door het Hervormd kerkbestuur van Hout- rijk en Polanen3. de E. C. begraafplaats op sectie I, 30; 4. de E. C. begraafplaats op sec tie C, 12. Zij zijn alien in voldoenden toestand. De tarieven voor de te betalen kosten zijn onder Koninklijke goedkeuring vastgesteld. Het begraven op de algemeene begraafplaats sec tie JJn°. 3neemt toe. HOOFDSTUK VI. Medische Bolide. De algemeene gezondheidstoestand was in 1861 zeer gunstig. Zulks blijkt uit de navolgende verge- lijking van het aantal geborenen en overledenen over de 5 laatste jaren zijnde als volgt in 1861 zijn geboren 518, overleden 291. 1860 379, 278. 1859 365, 396. 1858 295, 291. 1857 398, 333. alsmede uit het door den plaatselijk genees-, heel- en verloskundige J. Bolkestein ons aangeboden ver- slag over 1861, luidende als volgt: EAPPOET aan het Pdel Achtbaar Besluur der Gemeente Haarlemmermeer, over den algemeenen gezondheidstoestand ge durende het jaar 1861aangeboden door den Beer J. Bolkestein Plaatselijk Genees-, Heel- en Verloskundige. De meest voorkomende ziektendie zich gedurende de drie eerste maanden van hot jaar voordedenwaren Pleuritides Pneumonien, BronchilidesAngina catharalis, Febres caiha- ralesFebres intermiltenlesLiarrhoeae catharales en onder de kinderen sporadische gevallen van convulsien met plotse- lingen dood. In April en Mei deden er zieh enkele gevallen van Febris typhoidea en Angina diphtheritica voor. In Junij en Julij Enteritides onder de vohvassenen, en onder de kinderen Catharrus intestinorum en Tussis convulsiva. Er kwamen twee gevallen van Cholera nostras onder mijne behandelingover het geheel was het getal zieken toen weinig. In Augustus en September waren het meer Febres gastricae en Febres inlermittenteshoewel het getal zieken meer toenam, bereikte het toch niet dat van vorige jaren. In de twee laatste maanden waren het meer borstuekten Febres inlermittentes Angina membranacea en Tussis convul siva, die nog steeds voorkomt. Over het geheel kwamen weinig zieken voor, en stond de geboorte in verhouding tot de sterfte gunstig, zoodat de alge meene gezondheidstoestand voor deze gemeente gunstig was. Reeds vroeger werd door mij bij UEd. Achtb. op de wen- schelijkheid van goed drinkwater aangedrongenen de nood- zakelijkheid daarvan dringt mij hierop terug te moeten komen. Bij eenige aanhoudende droogte openbaart zich die behoefte aan drinkwater al zeer spoedig, en vooral in den zomer, wan- neer de waterstand in de kanalen laag is, en ten eenemale ongeschikt tot drinkwater. Tevens vermeen ik uwe aandacht te moeten vestigen op do slechte afwatcring van de wegslooten in het Kruisdorpdie slilstaande waterberging wordt meer en meer de bewaarplaats van vuilnis en is in den zomer zeer nadeelig, en zou, ingeval van Epidemische ziekten, als zeer bevorderlijk, zoo niet als een van de opwckkende oorzakcn kunnen aangemcrkt worden redenen waarom de ondergeteekende vermeent dezen voorzorg- maatregel ten dringendste bij UEd. Achth. te moeten aanbcvelen. 2 Maart 1862. {gel.) J. BOLKESTEIN. Het getal der in 1861 gevaccineerden was uiterst gering en bedroeg sleehts 42 op een aantal van 513 geborenen. Onder het vee hebben zich enkele gevallen van longziekte voorgedaan, nogtans is de gezondheids toestand van het vee niet ongunstig. In de geneeskundige verpleging der zieken wordt voorzien door de alhier gevestigde geneeskunstoefe- naren en door velen in omliggende gemeenten wonen- de geneeskundigen. Buitengewone maatregelen waren niet noodig. In 1861 hebben zich alhier gevestigd: J. Sluiterman van Loo, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, P. Eaat, genees-, heel- en ver loskundige. Op 1 Januarij 1862 waren dus alhier gevestigd de heeren J. Bolkestein, A. O. van Dorsten, A. C. J. Frans, Dr. J. Sluiterman van Loo, en P. Eaat, alien genees-, heel- en verloskundigen. Erkende rijksveeartsen zijn alhier niet gevestigd. Door de afdeeling Haarlemmermeer der JIoil. Maal- schappij van landbouw werden in 1861 pogingen aan- gewend om fondsen bij een te brengen voor toelage aan een eventueel te benoemen rijksveearts in deze gemeente. Deze pogingen zijn mislukt. Er bestaat in deze gemeente geene plaatselijke ge neeskundige commissie, zoo mede geene gast- of zie- kenhuizen of krankzinnigen gestichten. HOOFDSTUK YII. Nationale Militie en Schutterij. In 1861 zijn voor de Nationale Militie ingeschre- ven 56 personen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 5