WEEKBLAD f 0^% van 1862. Vrijdag, 15 Augustus. Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer. Hollandsche Maatschappij van Landbouw. AAN L A N D B 0 UW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Abonnementen Iterde Jf a argang. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. De Prijs is 6,iu het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over 1,50 beschikt. Advebtentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam, HAARLEMMUEER worden aangenomen bij de Boekhandelaara C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alie aoliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. lste SUPPLETOIEE BEGROOTING voor den Haarlemmermeer-Polder, Dienst 1SG2. Inkomsten. Hoofdst. I. Art. 1. Op het saldo van de rekening voor de dienst van 1861 wordt alkier aangewezen eene som vanf 18,000.- Uitgaven. Hoofdst. VII. Art. 1. De post van onvoorziene uit- gaven te verhoogen met een bedrag van 18,000.- Aldus vasigesteld door Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeer-Polder. Haarlem, 1 Augustus 1862. [get.) J. W. M. van de Poll, Voorz. E. W. van Brederode, Secret. Voor het hardmaken van 21,000 ellen lengteweg, zijnde de IJweg, Slotervveg en Aalsmeerdervvegtus- sehen de Spaarnwouder en Vijfhuizer dwarswegen en de IJweg en "Sloierweg, tussehen de Lisser- en Ben- nebroeker dwarswegen, waarvan op Maandag 11 Au gustus te Haarlem in de Kroon de besteding heeft plaats gehad, is de laagste inschrijver de heer L. Kalis Cz., te Sliedrecht, voor f 33,680. Er waren voorts nog 9 inschrijvers, alsJ. Kalis, voor 40,428; W. de Ruat, voor 39,995 J. Tool, voor 39,900; C. Versteeg, voor 38,000; D. Volker, voor 36,800; J. van Dijk, voor f 36,780; R. Swets, voor f 35,900; C. d e J o n g, voor 34,400 en C. Hoogendoorn, voor f 34,250. In de vergadering van hoofd-ingelanden Woens- dag den 13den Augustus gehoudenis het bijzonder reglement verder behandeld en vastgesteld. Het amendement op art. 10 van den heer Rutgers (zie vorig nommer) is met 13 tegen 3 stemmen aangeno men. Bij art. 12 is de toegankelijkheid van de vergadering van hoofd-ingelanden voor alle ingelanden vastgesteld. Zonder belangrijke wijzigingen zijn de volgende artikelen aangenomen, en ten slotte het ge- heele reglement met 12 tegen 3 stemmen. Er is mededeeling gedaan van den afloop der be steding van het hardmaken der lengtewegen. Wijl echter de prijs van de laagste inschrijving, de be- grooting nog overtreft, zoo is na eenige discussie beslotendijkgraaf en heemraden te magtigen met den heer L. Kalis Cz., in overleg te treden om- trent de aanbesteding van dit werk. Men verneemt dat in de eerste helft der maand van September, door bemiddeling der afdeeling Haar lemmermeer eene harddraverij van boerenpaarden aan het Kruisdorp, zal gehouden worden. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 5 tot 12 Augustus 1862. GEBOREN: Geertje, dochter van A. Schaap en M. Schaap. Gerrit van den Berg, zoon van L. H. Ellerman en M. P. van den Berg. Cornelia, dochter van P. Stoffijn en C. Vinke. Maria Catharina, dochter van C. Lok en A. de Rijk. OVERLEDENMaria van der Horst, oud 65 jaren, we- duwe van L. van Maris. Gerrit Ouwerkerk, ond 62 jaren, gehuwd met A. Roubos. Geertje, oud 3 maanden, dochter van J. de Winter en J. Manshanden, Levenloos kind van J. Kooij en H. van Wavereo. Cornelia, oud 6 maanden. dochter van C. Molenaar en N. Robijn. Klaas, oud 14* maanden, zoon van R. Blom en W. Visser. ONDERTROUWD C. de Vries met G. Louwen. GEHUWD Geene. Afdeeling Vianen en Omstreken. PROGRAMMA der TENTOONSTELLING van Paarden, Vee, Schapen, enz.te hou- den op Dingsdag den 23 September 1862, bij gelegenheid van de Paardenmarktte Vianen. Art. 1. De Tentoonstelling zal gehouden worden te Vianen, op het Hof. Zij wordt geopend des middags ten 12 ure en ge- gesloten des namiddags ten 3 ure. Art. 2. De Leden der Hollandsche Maatschappij van Land- bouw hebben, op verloon van hun persoonlijk bewijs, voor zich en eene vrouw den vrijen toegang. De inzenders, geene leden zijnde, hebben voor hun persoon alleen vrijen toegang, op vertoor, \n een daartoe, aan hen te verstrekken bewijs. Alle andere bezoekers moeten, bij den ingang, een toegang- kaart afgeven, die tegen 25 Cents in de voornaamste logemen- ten en bij den Secrelaris der Afdeeling te verkrijgen is. Art. 3. Een iedcr, wonende in de Gemeenten Vianen, Ha- gestein, Everdingen, SchoonrewoerdLeerdam, Heikop, Leks- mondAmeide, Meerkerk, Rietveld, Kedichom, Oosterwijk, Leerbroek, Nieuwland, Asperen en Heukcium, zonder onder- scheid of bij al dan niet Lid der Maatschappij is, wordt uit- genoodigd tot deze Tentoonstelling in te zenden. Ieder inzender wordt verzocbt daarvan, voor 18 September 1862, opgave te doen aan den Secretaris der Afdeeling, den Heer J. H. J. Alers, te Vianen. Art. 4. De inzender zal, orn tot de prijzen te kunnen mede- dingen, gedurendo meer dan 3 maanden eigenaar van het inge- zondene moeten zijn. Art. 5. De paarden en het vee moeten door de inzenders zelve of door iemand van hunnen 't wege aan het locaal der Tentoonstelling, des morgens tussehen 6 en 9 ure, worden aan- gebragt. Art. 6. De paarden en het vee blijven geheel voor rekening van den eigenaar, deze moet met de zorg daarvoor een bekwaam persoon belasten, die gednrende de Tentoonstelling daarbij moet blijven, zullende daarenboven de stieren voorzien moeten zijn van een behoorlijk capuchon. Tijdens de beoordeeling van de paarden en het vee wordt niemand dan de noodige geleiders daarbij toegelaten. Art. 7. De beoordeeling van de ingezondene paarden en vee gescliiedt door een of meer Commissien van deskundigen, daartoe door het Bestuur uitgenoodigd, zoo veel mogelijk bui- ten de inzenders van de paarden en hel vee, waarover zij moe ten oordeelen. De beoordeeling heeft plaats des morgens tussehen 9 en 12 ure. Art. 8. Wanneer ergeen genoegzaam onderscheid is tussehen twee of meer voorwerpen tot toekenning van den laagsten prijs, zal de commissie dien prijs kunnen toewijzen bij het lot en aan den niet bekroonde alsdan een getuigschrift worden uilgereikt, met vermelding daarvan. Art. 9. De paarden en het vee mogen de Tentoonstelling niet verlaten dan des namiddags ten 3 ure. Het Bestuur be- houdt zich vddr, dien tijd eenigzins, nogtans niet ianger dan een half uur, te bekorten. Art. 10. Het zal den inzenders vrijstaan hunne paarden of vee op de Tentoonstelling ten verkoop aan te biedenin welk geval het Bestuur der Afdeeling zoodanig vee van een teeken zal voorzien, waardoor zulks blijkt. Art. 11. Aan ieder bekroonde zal een getuigschrift daarvan, boven den uitgeioofden prijs, worden uitgereikt. De prijzen in geld zullen op den dag der Tentoonstelling worden uitbetaald, terwijl de medailles en de getuigschriften zullen worden uilgereikt in de eerstvolgende vergadering der Afdeeling. Art. 12. De uitslag der beoordeelingen wordt op de Ten toonstelling bckend gemaakt. Prijzen worden uitgeloofd voor het best ingezondene zooals hieronder bij ieder nommer staat uitgedruht. N°. 1Hengsten. lste Prijs. Zilveren medaille of 10, uitgeloofd door de Ge- meente Vianen. 2de Prijs. Bronzen medaille of 5, door Idem. 3de Prijs. Getuigschrift. N°. 2. 1J/2 jarige Paarden. lste Prijs. Zilveren medaille of 10 uitgeloofd door Mr. W. Nierstrasz VAN Tienhoven. 2de Prijs. Bronzen medaille of 5 Afdeeling. 3de Prijs. Getuigschrift. N°. 3. Mefrieveulens. Isle Prijs Zilveren medaille of/10, uitgeloofd door den heer F. Stuart. 2de Prijs. Bronzen medaille of/5, uitge loofd door den heer A. de Wall Janssen. 3de Prijs. Getuig schrift. N°. 4. Merriepaarden niet jonger dan 4 en niet ou- der dan 5 jaren. 1 ste Prijs Zilveren medaille of/ 10, uitgeloofd door den heer Mr. II. W. Waardenburg. 2de Prijs. Bronzen medaille of 5uitgeloofd door den heer Mr. W. Nierstrasz van Tienhoven. 3de Prijs. Getuigschrift. N°. 5. Stieren, geboren in 1860. lste Prijs. Zilveren medaille of 10, uitgeloofd door den heer J. E. van den Andel. 2de Prijs. Bronzen medaille of 5uitgeloofd door den heer Mr. W. Nierstrasz van Tien hoven. 3de Prijs. Getuigschrift. N°. 6. Hokkelingsstieren geboren in 1861. lste Prijs. Bronzen medaille of /5, uitgeloofd door den heer J. J. Cambier. 2de Prijs. 2,50, uitgeloofd door den heer S. Toom. 3de Prijs. Getuigschrift. N°. 7. Melkgevende koeijen, geb. voor 1859 doch niet ouder dan 6 jaren. lslo Prijs. Zilveren medaille of/ 10, uitgeloofd door den heer W. Rooseboom. 2de Prijs. Bronzen medaille of/5, Afdeeling. 3de Prijs. Getuigschrift. N°. 8. Melkgevende schottengeb. in 1859. lste Prijs. Zilveren medaille of/ 10 uitgeloofd door den heer Mr. J. P. Vaillant. 2de Prijs. Bronzen medaille of /5. Afdeeling. 3de Prijs. Getuigschrift. N°. 9. Melkgevende vaarzengeb. in 1860. lste Prijs. Zilveren medaille of/10, uitgeloofd door Mevr. de Wed. J. H. v. d. Meulen. 2de Prijs. Bronzen medaille of 5, Afdeeling. 3de Prijs. Getuigschrift. N°. 10. Kuispinkengeboren in 1861. lste Prijs. Bronzen medaille of 5uitgeloofd door den heer G. M. IIobus. 2de Prijs. 2,50, uitgeloofd door den heer D. van Rooijen. 3de Prijs. Getuigschrift. N°. 11. Ilokkelings-ossengeboren in 1861. Isle Prijs. Bronzen medaille of 5, uitgeloofd door de hee- ren D. de Von Pz. en D. de Vor Cz. 2de Prijs. 2,50 uitgeloofd door den heer J. H. J. Alers 3de Prijs. Getuig schrift. Afdeeling. N°. 12. Texelsche schapen (1 ram en 3 ooijen). lste Prijs. Bronzen medaille of5. Afdeeling. 2de Prijs. 2,50, door Idem. 3de Prijs. Getuigschrift. N°. 13. Springbokken. lste Prijs./2,50, uitgeloofd door den heer M. Heikoop. 2de Prijs. 1,50. N°. 14. Een toom kippen, (1 haan en 6 bennen). lste Prijs. 2,50, uitgeloofd door den heer WAAnDENBURG. 2de Prijs. 1,50. N°. 15. Een toom eenden (1 waard en 6 eenden). lste Prijs. 2,50. Afdeeling. 2de Prijs./ 1,50. Idem. N°. 16. De inzenders van de meeste paarden en rundvee. Een Bronzen medaille of 5. Afdeeling. Vianen, 23 Julij 1862. Het bestuur der Afdeeling Vianen en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landboaw W. Rooseboom, Voorzitter. J. H. J. Aleks Secretaris.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1