AD ABvmTiiram Augustus. HAARLEMMERMEER-POLDER. Halfweg Haarlem en Amsterdam. OPENBARE VERKOOPING van L a 11 d e r ij e 11 NB. In vroegere Advertent!enop de Billetten en eenige Notitienstaat het Perceel N°. 6 als groot 1 bun der 75 ellen, moet zijn 1 bunder 75 roeden. LandverkoopiDg te Assendelft. Op Donderdag 28 Augustus 1862, R u e tvoer tot aan de buitendeuren der sluismet plan om zelfs in zee te varen. ai 9. Eer nu echter de sluis was volgezet, was liet tij- met den noordwesten wind zoodanig gerezendat sbd onder de valdeuren voor ons boolje geen plaats meer was, en wij de poging moesten opgeven om tot in zee te varenschoon wij uit ons schuitje de zee konden zien. Het hoofddoel was echter bereikt; er was geblekendat men in zeer korten tijd kan varen met eene stoomboot van Amsterdam over Haarlem naar de Noordzee. Als de sluis van eene duikersluisals zij thans is kan worden veranderd in eene schutsluis, laten de tegenwoordige breedte der kanalen voor de vaart met koffen en andere kleinere zeeschepenniets te wen- schen over; schoon de diepte van kanalen en slag- balken moet worden vermeerderd. Wij wandelden hierop tot den mond van het kanaal, en als geboren Amsterdammer, wien het als kind ge- leerd isde zee te beschouwenals de verloofde zij' ner vaderstad, bestrooide ik die zee met bloemen gewassen op mijne gronden in Haarlemmermeer, in de hoop dat Amsterdam en de Noordzeedie beide verloofdenniet lang meer ver van elkander zullen moeten leven. Ten 2 ure 40 min. namen wij den terugtogt aan en stoomden door den Rijn, langs Katvvijkbiunen Valkenburg het Haagsche Schouw, en de Vink naar Leijden; aldaar ondervonden wij in de Oude Vest, hoe lastig het is dat de stads architecten hier, even als te Amsterdam en eldershunne bruggen niet overal evenhoog boven den waterspiegel makendaar wij onder sommigen konden doorvarenonder anderen Diet. Dit was onder anderen zeer lastig aan de Paauw- brug, waar geen bruggenman bij woont, daar deze tegelijk de brug aan de haven bedient, eene moeije- lijkheid waarop men dikwijls in verschillende steden stuiten die ons liier 15 minuten ophield. Eenmaal verlost van dit oponthoudstoomden wij zonder eenige moeite door den Rijn, de Zijlde Ringvaart van Haailemmermeer, de Nieuwe Meer, de Schickelde Overtoomschesluis naar den Amster- damschen boom aan de Buitensingelbij de molen de Katwaar de boot ten 10 ure aankwam. Deze proeftogt heeft dus thans niet alleen bewezen dat ■de vaart van Amsterdam naar de Noordzee over Kat- wijk mogelijk ismaar dat 00k de steden Leijden en Haarlem in die vaart kunnen deelen; terwijl het zeedorp Katwijk het in zijn bereik heeft, om door het laten varen van eene stoomboot op die plaatsen zijn visch te verkoopenen badgasten te lokken die dan zich op de plaats zullen kunnen overtuigenhoe weinig er aan ontbreekt, om hier eene zeehaven te maken, waarnaar 's Gravenhage sedert lang zoo vu- rig verlangt, Ook deze stad zoude met Katwijk (langs Wasse- liaar) gemakkelijk te verbinden zijn, en aldus gemak- kelijker dan tot hiertoe voorgesteld ishaar doel nabijheid eener zeehaven kunnen bereiken. Hoewel de verkieslijkheid van een open zeegat boven een gesloten kanaal, aan boord op heden nog dikwijls besproken en door niemand wedersproken werdheb ik toch gemeend de aandacht van het publiek nog eens te moeten vestigen op de belang- rijkheid van het Katwijksehe kanaalen de gemak- kelijkheid om dit te verbeteren zoodat ik dien ten gevolge uitgevers van nieuwspapieren verzoekhet tegenwoordig opstel te willen opnemen en daarop in hunne bladen wisseling van gedachten te willen uit- lokken. Haarlemmermeer11 Aug. 1862. Mr. J. P. Amersfoordt. 8TEMGEREGTIGDHEID van het Dagelijksch Restaur In het weekblad lees ik sedert lang de wensche- lijkheid, dat het Dagelijksch bestuur van den Polder in de vergadering van hoofdingelanden niet mede sterame. Vooral niet bij de keuze van leden tot aanvulling van vacaturen in zijn midden. Meermalen heb ik mij uitgelaten in tegenovergestelden zin; men gaat thans zoover mijne denkwijze hieromtrent zoo niet midden- teuwtchdan althans zeer ouderwetsch te noemen. Na mijnen beleefden dank te hebben gebragt voor deze qualificatie van mijn gevoelenvraag ik toch bescheidenlijk een plaatsje ook voor mijne meening, daar ik mijn argument, zoo al niet hoogst gewigtig {zooals verlangd wordt,) dan toch der overweging waardig acht. Volgens de tegenwoordige praktijk benoemen hoofd ingelanden elkander onderling tot heemraden. Daarop is sleehts tSdne uitzondering mi, ming van den heer Gevers v Men wordt heemraad gewoonlijk derheid van 6ene stemop vier of viji Ik acht dit niet goed. Dijkgraaf en Heemfa^ de eenigen die niet als nieuwe leden kunnen gekozen worden daar zij reeds zitting hebben. Zij zijn onzij- dig. Zij zullen kiezen iemand die hun aangenaam is, wien zij kennen als nuttig werkzaam voor den polder. Hij die herkozen moet wordendient de zaal te verlaten; voor zich zelven geef ik toe dat niemand behoort te stemmen. Nu heb ik wel hooren beweren, dat men juist in het collegie van Dijkgraaf en Heem raden moest kiezenleden die aan de anderen onaan- genaam warenmaar ik heb geene redenen hooren aanvoeren die dit wenschelijk maken. Ik laat het benoemen van dwarskijkers liefst over aan den keizer van Japan; en werk liever in een Dagelijksch bestuur, met leden die mij aangenaam zijn. Maar nu eene andere vraag: als men Heemraden stem ontneemt in de vergadering van Hoofdingelanden waartoe zullen zij dan aldaar verschijnen Ik voor mij althans zal dan aldaar niet meer komen; want ik houd het in dat geval alleen noodig dat de dijk graaf de vergadering leideen blijf zelve liever te huis aan mijne zaken. Haarlemmermeer 8 Aug. 1862. Mr. J. P. Ameesfoordt. .veg langs den etie J, N°. 290; DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haar- lemmermeer-Folder brengen bij deze ter kennis van de Ingelanden, dat de door het Collegie van Dage lijksch Bestuur voorloopig goedgekeurde REKENING en VERANTWOORDING van den Penningmeester over 1861, van den 16den dezer, gedurende 14 dagenter hunner inzage zal worden gelegdaan de Secretarie van den Polder, in de Groote Hout- straat te Haarlem, op alle werkdagen van des mor- gens ten 10 tot des namiddags ten 2 ure. Haarlem, 13 Augustus 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J. W. M. VAN DE POLL, Vooruller. E. W. VAN BREDERODE, Secrelaris. ten Huize van de Wed. DE YRIESin het hdis ter hart", op Vrijdag den 22 Augustus 1862, des middags ten 121/ ure. C. J. G. DE BOOIJ, Notaris te Haarlem, zal, ten dage en plaatse voormeldin Openbare Vei ling verkoopen: de volgende LANDERIJEN, alien gelegen in de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoudeals N°. 1. Een stuk HOOILANDin den Inlaag, genaamdBE ZESTIIALE MAD VAN CORNELIS JANS, over de Watering, Sectie A, N°. 51; groot 2 bunders 89 roeden 10 ellen. Opbrengst der Grasveiling van 1862 287. N°. 2. Een stuk DITO, naast het voorgaande, genaamd: JAN VREEKEN DR1E MAD, Sectie A, N°. 50; groot 1 bunder 70 roeden 70 ellen. Opbrengst der Grasveiling van 1862 f 194.— Deze Perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd worden aangeboden. N°. 3. Een stuk DITO, genaamd: HETSIJMEN RUTTEN LANGE LAND, Sectie A, N°. 34, groot 1 bunder 48 roeden 10 ellen. Opbrengst der Grasveiling van 1862 173. N°. 4. Een stuk WEI- of HOOILANDin den JVaarderpolderaan den Waarderweg, Sectie C, N°. 153, groot 1 bunder 43 roeden 70 ellen. Ferhuurd tot Kersmis 1862. N°. 5. Een stuk WEI- of HOOILAND, in den Binnenpolder van Spaarnwoude, aan den weglangs den Spoorweg, bij de Vinkenbrug, Sectie J, N°. 292 groot 1 bunder 22 roeden 12 ellen. N°. 6. Een stuk DITOachter het voorgaande strekkende tot aan de Groote Hoefsloot, Sectie J, N°. 180, groot 1 bunder 75 roeden. Deze Perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd worden aangeboden. DITO, achter het voorgaande, at aan de Groote HoefslootSectie J N°. 176, groot 1 bunder 38 roeden 60 ellen. Deze Perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd worden aangeboden. De 4 laatste Perceelen zijn tot Kersmis 1862 verhuurd. N°. 9. Een stuk DITOaan den Lagendijk of Liedeweg, bij de Watermolen, Sectie B, N°. 71, groot 1 bunder 62 roeden 50 ellen. En N°. 10. Een stuk DITO, achter het voorgaande, strekkende tot aan de Zijlwatering, Sectie B, N°. 70, groot 1 bunder 82 roeden 20 ellen. Deze Perceelen zijn tot Kersmis 1862 verliuurd, en zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd worden aangeboden. De Titels, Kaartenenz. en de Veilconditien liggen bij tijds ter inzage ten Kantore van den Notarii DE BOOIJin de Groote Houtstraatover de Nieuw- steeg, te Haarlem. des voormiddags ten 11 ure ten Huize van JAN Cz. KLEIJN, in de Herberg: HET HUIS ASSEMBURG." De Notarissen D. VAN DER WART, te Krom- menieen C. J. G. DE BOOIJ, te Haarlem, zullen, ten dage en ter plaatse voormeldin tegenwoordig- heid van den Heer Kantonregter, van Beverwijkin Openbare Veiling Verkoopen: N°. 1. Eene HUISMANS-of BOERENWONING, met STALLING voor Koeijen en Paarden, ERF, WERF en verder aanbehoorenstaande en gelegen te Assendelft, op de Laanbelend Antje Kroon en T. Uff Bz.de grond groot 18 roeden, Kad, Sectie C, N°. 289. N°. 2. Een stuk WEI- of HOOILAND, genaamd: AREND YZAKS OF HET ACHTERLANDliggende naast het vorige Perceel, en belendende als voren, groot 2 bunders 28 roeden 20 ellen; Kad. Sectie C, N°. 287. Deze Perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd worden aangeboden. N°. 3. Een stuk WEI- of HOOILAND, genaamd: MIJNSENVENTJEliggende te Assendelft, en be lend het 5e, 6e en 7e Perceel en Jacob Gerritse Jongejans; groot 1 bunder 47 roeden 80 ellen; Kad. Sectie B, N°. 296. N°. 4. Twee stukken WEI- of HOOILAND, het eene genaamd: DE NOORDKANTen het andere: DE ZUIDKANT VAN DEN POLDERliggende te Assendelft, aan en beoosten de Naauwe Vliet, met het daarnevens staand MOLENTJE, tot ieder der stukken voor de helft behoorendebelendMr. H. J. Smit, K. Jongejans Gz., Jan Crok, J. Smit Bz. en Wed. Schoon; te zamen groot 6 bunders 34 roed. 82 ellen; Kad. Sectie B, N°. 266, 267, 268. N°. 5. Een stuk WEI- of HOOILAND, in den Zuiderpolder te AssendelftgenaamdDE VEN of VERTE VEN, belend het 3e, 6e en 7e Perceel, Klaas Jongejans Gz. en Trijntje van der Park; groot 2 bunders 60 roeden 10 ellen; Kad. Sectie B, N°. 294. N°. 6. Een stuk DITO, genaamd: DE KLOPJES, liggende als vorenbelend het vorige PerceelF. IJff, J. G. Jongejans, K. Jongejans Gz. en het 3e Perceel; groot 1 bunder 34 roeden 50 ellen; Kad. Sectie B, N°. 295. En N°. 7. Een stuk DITO genaamdDE GROOTE BUIJTCAAIJKliggende als voren, belend het 3e en 5e Perceel en Trijntje van der Park, met het daarbij behoorende POLDERWATER en WATER- MOLENTJE; een en ander groot 2 bunders 52 roe den 42 ellen; Kad. Sectie B, N°. 297, 298 en 299. De Perceelen 5 6 era 7 zullen eerst ieder afzonder lijk en dan gecombineerd worden aangeboden. De Veilconditien liggen bij tijds ter lezing, ten Kantore van de Notarissen voornoemd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3