15*4 - Marktberigten. S.-° TE HOOP; op den middag -r- A. P. in Ellen, nommer det Mededeelingen en Berig- WAi punten van beschrijving- voor de deving, den 27steu September B 0 E Z EM H 0 0 ti T ,.rogramma J feeste. Rijnland. 1 0.07 2 0. 70 3 0. 70 4 0.70 5 0. 70 6 0. 66 7 0. 66 c 15 S CZ a 0 O 73 -a -0 Ij fcd 0 -J 0. 66 0. 64 0.69 0. 78 0. 69 0.66 0. 69 0. 76 0. 69 0.66 0. 71 0. 72 0. 67 0. 67 0. 69 0. 76 0.65 0. 60 0. 71 0. 76 0. 65 0. 50 0. 76 0. 77 0. 65 0. 65 0. 70 0. 72 Delf LAND IJ Ilalfweg. volbragte werk aan der der week zoo helder WATER-INLATING in HET HOOGHEEMRAADSCHAP van EI,INLAND, zijn gewonnen. tweede rapport Spaaindam deskundigenA T E R tot goede>" .a Ellen. hoogste Vioed. laagste Ebbe. IJ hoogste Vloed. 0. M 0. 38 0. 32 0. 37 0. 39 0. 37 0. 37 0.19 0.07 0.08 0.11 -T- 0.12 -i- 0.58 -h 0.03 ■0.46 0.29 0.24 - 0.14 0.48 0.85 - 0.23 -r- 0.17 0.10 0.10 0.17 -- 0.02 -i- 0.59 0.02 laagste Ebbe. IJssel Noordzee Gouda. Katwijk. hoogste laagste hoogste laagste Vloed. Ebbe. Vloed. Ebbe. SLUISGANG. a. Uren. b. Grootste Verval in Ellen. Halfweg. a. b. Spaarn- dam. Gouda. b. Katwijk. b. - 0.56 - 0.35 0.27 0.18 0.50 0.59 0.22 0.98 0.98 0.97 0.83 0.86 1.03 0.75 0.55 - 0.53 •0.49 - 0.50 0.55 - 0.34 -0.41 0.78 0.67 0.74 0.64 0.70 0.86 0.76 0.68 ■0.76 ■0.53 0.73 0.65 - 0.54 - 0.68 0.07 0. 07 WATER-INLATING. a. door de rinketten b. met geop. sluis. Uren Working. Gouda. Leidschen dam. a. b. AANMERKINGEN, METEOKOLOGISCHE WAAENEMINGENgedaan in den HAABLEMMEEMEER-POLDER. LEEGHWATER. vo. 8 u. av. 0.- 0.- 14. 0. 0.— I 0.— 0. 8II 1. 9 12. 0 2*0 0 3 I 0 3 12 2 0, 0 46.6 .6 Verdamping. 6 0 "33.2 CRUQUIUS. Regen. vo. 81 37.9 Verdamping. vo. 8 u. ii 0.8 0.— 0.6 0.5 0.2 0.9 1.7 av. 8 u. 4.9 1.2 5.8 5.1 5.8 4.1 5 5 37. 1 L IJ N D E N. Regen. Verdamping. vo. 8 u. n 12.5 0.— 0.— 1.8 0.— 0.5 7.2 av. 8 u, 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 11.5 3.1 36.6 vo. 8u. u 0.6 0. 4 0.8 0.7 0.2 0.7 0.6 av. 8 u, 4. 6 2.9 4.9 4.1 4. 1 3.4 4.3 32.3 KKUISDOItP. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Fahrenh. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u. na. 2 u. av. 8 u. vo. 8 u. na. 2u. av. 8 u. V 0.— 11 4.6 11 11 762.1 II n 63°.0 14.8 0.— 1.2 4.4 763.1 765.6 765.9 61°.7 65°.3 59°.0 0.— 0.— 0.— 4. 5 765.7 763.9 761.9 64°.9 69°.8 63°. 1 0. 0.— 0.6 4.1 757.9 756.7 757.1 65°. 1 71°.8 6 i°,0 2.2 0.— 0.1 5.0 757.7 759.9 760.2 63°.3 64°.9 57°.9 0.6 14.9 0.1 3.6 755.7 751.2 751.0 61°.5 60°.6 58°.3 0. 2 1.3 1.6 4.6 751.7 751.5 751.5 61°.2 6-3°.7 57°.7 9. 0 11 0.5 11 751.7 753.4 u 55°.8 56°.3 u 43.— 34.9 WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. CO H CO P CO WATERHOOGTE -f- A. P. in Ellen. WERKING der STOOMTUIGEN IN DE RING VAAKT IN DEN POLDER LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. -oi LEEGH WATER. CRU QUIUS LIJN- DEN. AALS- MEER. LEEGH WATER. CRU QUIUS LIJN- DEN. KRUIS DORP. VENN. DORP Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. Pomp. I Ketels. Slagen. Uren. I Pomp. ketels. Slagen. 2 0.72 0.72 0.73 0.67 4.81 4.83 4.84 4.81 4.84 11 11 11 11 11 11 II n 11 II u 11 3 0.72 0.72 0.71 0.66 4.80 4.81 4.83 4.80 4.82 11 11 11 u u 11 II 11 11 II 11 11 4 0.73 0.70 0.73 0. 68 4.80 4.80 4.84 4.81 4.82 11 11 11 11 11 11 II u 11 II 11 11 5 0.71 0.69 0.73 0.67 4.82 4.79 4.83 4.81 4.82 a 11 0 11 u 11 II 11 a U 11 11 6 0.73 0.70 0.70 0.65 4.84 4.80 4.79 4.81 4.86 u 11 11 a u u II 11 11 u 11 11 7 0.72 0.68 0.70 0.66 4.91 4.77 4. 79 4.81 4.84 u 11 u u II U 11 11 II 11 U 8 0.73 0.68 0.66 0.64 4.94 4.77 4.77 4.79 4.84 u u n 11 11 II II u u II 11 11 9 0.71 0.70 0.68 0.63 4.83 4.80 4.78 4.78 4.82 II 11 11 11 II II 11 11 II 11 u Eene groote keus RAMMEN, van zuiver Lincoln- en Leicester Volbloed en zeer nabijkomende Gekruisde. Een MESTBOK, ook geschikt tot brug over Togten. Te zien en franco te bevragen bij den Werkbaas op onvermoeid vooruit hoek Spieringweg en Bennebroekerdwarsweg, nabij bet Station Yogelenzang. Ahvaar een KNAP WERKMAN, bijzonder geschikt, met Paardenfokkerij en verzorging bekend, vast werk en woning kan bekomen. Amsterdam, 11 Augustus. Roter. Friesche/45 a 48 Kuinder 43 a 46Hamper 45 a 47Deventer 36 a 40 Zwolsche 42 a 46. 13 Augustus. Granen en Zaden. Tarwe in een doen; 129 IE bonte Poolsche /.360; 131 ffi dito /374. Rogge stil: 118® Odessa 209. Op levering per 2100 kilo flaauw. Garst 2 lager117 Deensche 200. Haver prijshoudend per 100 kilo Inlandsche Voer 8£. Koolzaad traag Hol- steinsch X 71, 73; op 9 v. Olie in Augustus, September en October X 77L Lijnzaad 5 hooger; 110 ffi Archangel 390; 109 ffi dito f 385. Olie. Raap-Olie dadelijk en op levering traag, op 6/w./46j; Vliegend f 45£. Lijn-Olie dadelijk en op levering willig; op 6/w. 464; Vlieg. 45, 454. Hennep-Olie op 6/w. 454 Vliegend 44+. Koeken. Raap- per 1040 stuks f 90 a 95; Lijn- per 104 sinks /12 a 15. Vee. Kalveren lste kwal. 40 a 60; 2de kwal. 30 a 50; 3de kwal. 20 a 40; Schapen 20 a 28 Varkens 46 a 50 cents per Ned. ffi. Alkmaar, 8 Augustus. Kaas. Kleine f 25,50 Middel- bare f 26, Kommissie f 25,75. Laagste prijs f 14,25. Aan- gevoerd 630 stapels of 131,779 Ned ffi. Broek in Waterland, 7 Augustus. Kaas. Ter markt waren 42 stapels4309 sluks of 8337 N. ffi. Prijs f 26. Delft, 7 Augustus. Boter met tragen handel; lste kwal. 52 a 53; 2de kwal. 46 a 51. Dordrecht, 7 Augustus. Van Koolzaad bedrocg de aan- voer lieden uit Zeeland, Vlaanderen en het Overmaasche slechts 160 last, hctwelk in de puik drooge soorten tot vcrhoogde prijzen gretig genomen werd als puik gestort Zeeuwsch tot X 76, dilo zakgoed tot X 75 a 74 de afwijkende soorten von- den tot lagere prijzen, X;72a68, weinig gading. Op 9 v. Olie in het Najaar op X 19 gehouden. Koeken. Raap- met toenemenden voorraad, lager afgegeven harde /86 a 88. Lijn- tot vorige prijzen aangeboden; harde 110 a 120. Gouda, 7 Augustus. Kaas. 17 a 20 per 50 kilo naar kwal. en wigt; aanvocr 80 wagens, handel slap. Groningen, 12 Augustus. Vrijdag 1.1. was de aanvoer van Koolzaad in het gehcel 700 last, die tot vorige prijzen voor de helft opgeruimd werden. -Heden was de aanvoer weder grooter, bedragende, met inbegrip van 300 last van den vorigen marktdag overgebleven en cenige Iadingjes van Oost- Friesland aangevoerd, ongeveer 1200 last. De stemming was door de flaauwere berigten van Amsterdam ook minder leven- dig, waardoor het gemakkelijker viel tot vorige prijzen te koo- ponen eenige verkoopen eene prijsvermindering aanduiden. Veel verlaging kan cchter niet genoteerd worden. De puikste partijen bragten /14 a 14,50 op; zeer enkel iets meer; daar- opvolgende 13,75 a 14,25 wat meer afwijkende /13 a 13,50; terwijl geringere/12,25a 12,75 hedongen. Ongeveer de helft van den aanvoer is verkocht gewordenwaaronder alle puike Omlander partijen. Onverkocht bleef het Oost-Friesch en het grootste gedeelte van het Oldambter Koolzaad, dat men alge- ineen boven de marklwaarde hield. Olie. Raap-Olie 424 a 42fzoo conlant als op levering in Oct. en Nov. Lijn-Olie 42J-. In Granen ging zeer weinig om. Tarwe tot onverandorde prijzen met zeer beperkten handel. Rogge in flaauwe stem ming, maar niet lager te koop. Boekweit tot vorige prijzen, met zeer weinig handel. Nieuwe Winter-Garst was zeer ligt van wigt, werd 15 cents lager afgegeven en vond alzoo nog zeer weinig vraag. Dikke en Zwarto Voer-IIaver onveranderd in prijs. Witte 10 cents lager. Paardenboonen zonder han del. Gort verwaarloosd. Noteringen. Tarwe. 120/123 ffi Roode/8,95 a 10,05. Rogge. 120/123 ffi Buitenlandsche 7,45 a 7,75. Boek weit. 110/113 ffi grijze 6,10 a 6,50; 113/116 zwarte 6,20 a 6,60. Nieuwe Garst. 92/99 ffi Winter 4,55 a 5,35. Haver. 78/89 ffi Dikke/4,05 a 4,80; 65/68 ffi Witte Voer 3,05 a 3,35; 68/72 ffi Zwarte dito/3,20 a 3,45. Paardenboonen 7,a7,75. Gort. Grove 9,50 a 9,80; puike 9,80 a 10,20; Parel-Gort 12,50 a 25. Raap-Olie 42|. Lijn-Olie 424- Hoorn, 7 Augustus. Kaas. Ter waag gewogen van af 1 dezer: dageiijksche weging 13 stapels of 3126 ffi; Donderdag- sche markt 309 stapels of 75,290 ffi, te zamen 322 stapels of 78,416 ffi. Hoogste prijs;/26, middelste/25Iaagste/22. 9 Augustus. Vee. Aangevoerd: 14 Paarden /35 a 145; 9 Kalveren 5 a 12; 27 Schapen 9 a 24; 19 Varkens 7,50 a 19,50; 5 Zeugen 20 a 34,50; 115 Biggen 4 a 7; 30 Kippen 35 cents a 1,50. Eueren 9500 Kippen- 2,40 a 2,503400 Eenden-/3,75 a 4,—. Haarlem, 11 Augustus. Haver/3,85. Rocge/7,50 Koolzaad 13,50. 13 Augustus. Kaas. Zoetemelksclie (67 stapels) 25,per 50 Ned. ffi. Aangevoerd; 210 Koeijen, Leiden, 9 Augustus. Vee. 115 Kalveren, 929 Schapen. Verkocht: 46 Kalfkoeijen 88 a 196; 115 Vette dito 142 a/210; 87 vette Kalveren 26 a 5628 magere dito 9 a 15 310 vette Hamels 1 7 a 23486 magere Ooijen /7a f 13; 36 magere Varkens/15 a 28; 60 Biggen 10 a 14. Boter. Verkocht; 7760 Ned. ffi. Isle kwa!./44a48; 2de kwal. 40 a 43 per 4 Vat; 1,10 a 1,20 en 1,a 1,074 per Ned. ffi. Purmerende, 12 Augustus. Kaas Kleine 26,— Middelbaro 24,50. Aan de Slads Waag zijn gcwugen 179 stapels of 46,525 N. ffi. Eueren. Kippen- 2,30; Eenden- 3,30 per 100 stuks. Vf.f.. 1120 Schapen en Lammeren, handel flaauw90 vette Kalveren 40 a 60 cents per Ned. ffi, vlug; 38 nuchtere dito 5,all,vlugge handel; 65 vette Varkens 44 a 51 cts. per Ned. ffi, vlug; 45 magere dito 8 a 14, en 245 Biggen /4 a 6, vlug; 182 Runderen, met flaauwen handel. Rotterdam, 11 Augustus. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuwsche malig aangevoerd, met weinig prijsverandering. Roode en Poolsche op vorige prijzen met kieinen omzet. Overm. Zeeuwsche en Vlaamsehe le kwal. 12 a 12,90, mindere 9,50 a 11,75; 159/2 ffi witbonte Poolsche 390 128, 129 ffi dito 380; 127, 128 ffi Bovenlandsche 338, per 2400 kilo. Prima Tarwemeel 20 a 20,25; Amerik. Meel 17,50 a17,85 100 kilo.Rogge. Nieuwe Zeeuwsche met zeer ruimen aanvocr, waardoor bij de flaauwere stemming alleen 1 lager de beste kwaliteiten le plaatsen waren. Bui- tenl. soorten gedeelleiijk iets lager afgegeven. Overm., Zeeuw sche en Vlaamsehe 1862 le kwal. 7,25 a 7,75; mindere 6,50 a 7,25; 154, 156/2 ffi Amerik. 242 a 260.; 150, 151/2 ffi Dantziger 240 a 235; 145/2 ffi Odessa/ 220; 142/2 ffi Pernau 240. Garst. Zeeuwsche Winter met tamelijken aanvoer onveranderd, Zomer prijshoudend. Buiten landsche soorten met weinig omzet. Overm Zeeuwsche en Vlaamsehe winter 1862 1e kwal./5,25 a 5,50; mindere/4,25 a/5,10; dilo zomer le kwal./ 5 a 5,10; mindere f 4,25 a 4,70. Haver onveranderd. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsehe korte le kwal. 4,a 4,70; mindere /3a 3,50 ditolange 1e kwal. 3,25 a 3,80; mindere 2,30 a 3,10. Boekweit als voren. Noord-Brab. 208 a.212; Rhijn per 2100 kilo 200. Erwten. Nieuwe Blaauwe met meer aan voer 50 cents lager, le kwal./9 a 9,25mindere/7,75 a 8,50. Boonen met kleine vraag onveranderd. Witte Walchersche 13 a 13,50; Zeeuwsche 8,75 a 11,75. Bruine Walchersche 15,50 a 16,50; Zeeuwsche 9,50 a 15,50. Paardenboonen 6,50 a 7,60. Duivenfcoonen 7,50 a 9. Koolzaad. De aanvoer bedroeg circa 160 Last, waaronder in verhouding min der puike kwaliteit. Kraakdroog was bij eenige vraag ter ver- zending vrij wel te plaatsen, gevvone en mindere kwaliteiten Waren echler op de hoogere koersen weinig begeerd en bleven grootendeels onverkocht. Overmaasch X 73 a 74 zakmaat. Brielsch X 74 a 75 zakmaat. Zeeuwsch X 75 gestort, X 71 a X 74 zakmaat. Fiakkeesch X 734 zakmaat. Vlaamsch X 724 gestort, X 72 a 74 zakmaat. Afwijkende soorten X70endaar- onder vergeefsch aangeboden. Kanariezaad als voren/5a 9,25. Van Meekrap werd heden weinig aangeboden en de prijzen vast gehoudende omzet was niet belangrijk. Drukkerij van Bonga C°, Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4