WEEK DL AD van m 1862. Vrijdag, 12 September. No/ 57. Hollandsche Maatschappij van Landbouw. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Abonnementen Jierde Jaargany. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. 1 Uit eene door den heer secretaris gedane mededee- ling bleekdat het getal leden der afdeeling sints de jongste vergadering aanzienlijk vermeerderd is. Het bedroeg toen 670 en is thans tot 780 geklommen. Afdeeling Haarlem en Omstreken. i "I RURLEMMERMR, worden aangenomen bij dc Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,. Haarlem bij den Ileer BRIEYENGAARDER te Jlaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,— in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over 1,50 beschikt. Advertentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Bij dit Sommer behoort ecu Bijvoegscl. Afdeeling's Gravenhage en Omstreken. De afdeeling hielcl den 3 September j. 1. wederom, in het lokaal Diligentia, en onder voorzitterschap van den heer Mr. W. K. van Gennep, eene vergadering. De Voorzitter nam daaruit aanleiding, om aan al ien, die tot dat resultant hadden medegewerktzijn dank te betuigen. lhans is deze afdeeling tot het- zelfde ledental geklommen als de afdeeling Rotterdam en het is te venvachtendat tegen de aanstaande zestiende Algemeene Vergadering nog meer ingezetenen als leden zullen toetreden. De Secretaris herinnerde daarbij, dat de leden voor zich en eene dame vrij entree voor de Tentoonstel ling hebben, tenvijl de niet-leden, zoo voor zich als voor de dames, tweemaal, voor de entree in de zaal aan den Boschkant en voor die in den Koekamp zul len moeten betalenzoodat men spoedig de matige contributie zal hebben ingewonnen. Ten gevolge van het toegenomen getal ledenzal de Afdeeling 10 stemmen op de algemeene vergade ring kunnen uitbrengen. Door deze Afdeeling zijn 95 inzendingen voor de Tentoonstelling aangegeven. Na mededeeling van eenige ingekomen stukken werd in de eerste plaats overgegaan tot de benoe- ming van twee afgevaardigden voor de aanstaande op Zaturdag 27 September te houden Algemeene Verga dering, en werden daartoe benoemd de heerenC. Schiffer van Bleiswijk en E. P. Baron van Ea- ders. Daarna werden de punten van beschrijving voor de Algemeene Vergadering in beliandeling genomen. O. a. werd besloten: 1, Op het voorstel van de Afdee ling de Eeijerlanden en Strijenom voor Noord- en Zuidholland een kundig veearts te benoemendie bij het ontstaan van onbekende of snel uitbrekende ziekten onder den veestapelop aanvrage van het bestuur der Afdeeling, waar de ziekte zich heeft voorgedaan verpligt is zich kosteloos derwaarts te begeven ten einde met den aldaar aanwezigen veearts te consulte- ren, afivijiend te stemmen; 2. Te stemmen voor het voorstel der Afdeeling Hoorn en omstreken tot het uitschrijven van prijsvragen, of op andere wijze po- gingen aan te wetiden tot het bekomen van een of meer leerboekjes over de landbouwkundegeschikt voor de valbaarheid der leerlingen op de scholen voor het lager onderwijs ten platten lande; 3. idem voor het voorstel van de afdeeling Slotenom bij de plaats- bepaling voor de volgende Algemeene Vergadering en Tentoonstelling de voorkeur te geven aan plaltelands- gemeenten, bijaldien van deze uitnoodigingen mogten zijn ontvangen; 4. idem voor het voorstel van het Hoofdbestuur om, met het oog op het wetsvoorstel regelende de afkoopbanrstelling der tiendende af- deelingen uit te noodigenhetzij door eigen bemoeije- nis regtstreeks, hetzij door het uitlokken van de vor- ming van commissien van belangstellenden in iedere gemeente, te weeg te brengen, dat tusschen de ver- scliillende landeigenaars de noodige overeenstemming tot stand kome, ten einde van de gelegenheid tot het afkoopen der tiendpligtigheidzoodra zij zich voordoet, algemeen gebruik worde gemaakt; 5. voor de bepa- ling van de plaats tot het houden der zeventiende Algemeene Vergadering in 1863, te stemmen voor de Afdeeling Sloten, zoo deze zich althans heeft aange- meld 6. is besloten voor de benoeming van leden voor het hoofdbestuur, te stemmena. voor een voor- zitter Jhr. Mr. C. van Poreest,op den huize Nij- enburg, te Heilo; b. voor ren lid uit Noordholland den heer Mr. J. P. Amersfoordt, hofstede de Bad- hoeve te Haarlemmermeer; c. voor een secretaris te herkiezen Jlir. Mr. D. E. G e v er s Deynoot, te Rotterdam en d. voor een penningmeester te herkiezen den heer H. A. Crommelin, te Haarlem. Op voorstel van den voorzitter werd het bestuur gemagtigd, voor de afdeeling 25 loten te nemen in de loterij der Maatschappij, waarvan de trekking op 1°. October op het Eaidhuis te 's Gravenhage zal plaats hebben. De loten zijn bij den penning meester der afdeeling, E. P. baron van Eaders, vei'krijgbaar. Staande de vergadering werden er on- derscheidene bij hem genomen. Thans was aan de orde de benoeming van een pen ningmeester, ter vervanging van gemelden heer, die volgens den rooster moest aftreden. De heer E. P. baron van Eaders werd bij acclamatie herkozen. Ten slotte bragt de Voorzitter nog onderscheidene onderwerpen, den landbouw of de veeteelt betreffende ter sprake. Zoo bleek o. a.dat de aardappelenteelt dit jaar uitmuntend geslaagd is en men zich in eene buitengewone opbrengst mag verheugen; dat de eerste hooibouw schraal is geweesty3 minder dan gewoon- lijkde nabouw was echter beterdat zich hier en daar de tongblaar bij bet hoornvee en het klanuw- zeer bij de schapen vertoond heeft; dat als zeer goed middel voor het eerste wordt aanbevolen bet poeder bij den droogist van denBergh verkrijgbaarenz. Als gewoonlijk is erna de werkzaamhedeneene verloting van voonverpeu onder de aanwezige leden gehouden. (TV. D. v. 's Grav.) Afdeeling Enkhuizen. PEOGEAMMA van den Ploeg- en Egge-Wedstkijd. Er zal een wedstrijd van ploegon en eggen plaats hebben te Andijli, op Dingsdag den "den October 1862, des morgens ten 10 ure, op bet land van den heer P. Schuurman Cz., bij den meestoof aldaar. Allerlei soort van ploegen en eggen worden toegelaten. Zij kunnen met een of twee paarden worden bespannen. De mededingers znllen met span ploeg en egge op dien dag des morgens ten 9 ure op het veld moeten zijn, zij zullen zelf bun werk aldaar moeten stellen in tegenwoordigheid der Keur- mcestcrs. De beoordeeling geschiedt door eene commissie van 5 leden der Hollandsche Maatschappij van Landbouw als Keurmeesters zij regelen tevens de werkzaamheden. De vercischlen voor het ploegen zijn: een vlakken akker te ploegen 15 Ned. duimen diep; de voren goed regt of met ge- lijk vlak, naar het beloop van den akker en dat het werk vlug en geregold wordt verrigt. De akkers zijn ongeveer 100 oude roeden groot, het werk op icder moet uiterlijk hinnen uur worden vorrigt; wannecr enkele akkers kleiner zijn, wordt de tijd in evenrcdigheid be- rekend. De Keurmeesters geven punten en naar deze punten worden de wedslrijden beoordeeld. De Keurmeesters zulien bij het ploegen acht geven: a. op de regelmatige diepte; b. op de regie voor; c. op bet gelijk vlak of dc geslolen voor; d. op het geregeld omploegen bij de wendakkers of trappeleindene. op de vermoedelijke trekkraeht welke de ploegen vereischen. Nadat de ploeging heeft plaats gehadzulien de ploegers met hunne eggen het afgeploegde land moeten af-eggen, daarbij zul len de Keurmeesters acht geven: a. Op het breken der kluitenA. op het vlak maken der akkersc. op het regt-eggen. Do Keurmeesters hebben het regt, zoowel bij het ploegen als bij bet eggen, nog andere punten, bun ter beoordeeling nutlig voorkomendein aanmerking te nemen. Aan hunne be- slissing moet ieder modedinger zich onderwerpen. Door het lot zal aan ieder mededinger zijne plaats en volg- order worden aangewezen. Er worden de volgende prijzen uilgeloofd Voor den besten Ploeg: een lste Prijs van 20.—voor den daarop volgende een 2de Prijs van 10.—voor don daarop volgende een 3de Prijs van 6. Voor den Bestuurder van den besten Ploeg: een lste Prijs van 6.voor den daarop volgende een 2de Prijs van 4.— voor den daarop volgende een 3de Prijs van 2. Voor den besten Egger: een lste Prijs van 6.voor den daarop volgende een 2de Prijs van 4.— voor den daar op volgende een 3de Prijs van f 2. De bekrooning en uitdeeling der prijzen heeft plaats na den afloop van den Wcdslrijd. Er zal gezorgd worden dat de Leden der Maatschappij van Landbouw met hunne Dames kosteloos op het Ploegveld en in den Meestoof worden toegelaten. Zij die geen leden zijnbetalen 25 cents per persoon voor do toelating. Er zal gelegenheid zijn tot stalling van paarden, alsmede tot het gebruiken van eenige ververschingen. De aangifte om mede te dingen moet geschieden vodr of op den 15don September 1862, bij een der navolgende Heeren: R. Kooijman Pz., te Andijk P. KonTiNGte Wervershoof; D. Baan, te HoogcarspelS. Laan, te WestwoudeK. Prins, te GrootehroekP. Schuurman, te BovencarspelL. Groot, te Venhuizen; of bij den Secretaris Pannebakker, te Enkhuizen. B E R I G T. Het Hoofdbesluur der Hollandsche Maatschappij van Land bouw heeft de verschillende Afdeelingen uitgenoodigd in dit jaar bij de algemeene tentoonstelling te 's Hage in te zenden Eene volledigc Verzameling der voornaamste Akkerbouw- gewassen, die in de Afdeeling worden verbouwd. De Af deeling Enkhuizen zal aan die uitnoodiging voldoenen in de vergadering van 13 Augustus j. I. is besloten, dat deze verza meling, met de door andere leden in te zenden voorwerpen, zullen worden ter bezigtiging gesteld op Woensdag 17 Septem ber 1862, in het Lokaal van de Verceniging Concordia te Enkhuizen, van 's morgens 10 tot 's namiddags 5 ure. De Leden van de Maatschappij hebben met hunne Dames vrijen toegang. Zij, die geen Leden zijn, betalen 10 cents per Persoon. Het Bestuur der Afdeeling Enkhuizen, Mr. II. A. VAN BLEISWIJK, Voorzitter. J. F. PANNEDAKKER, Secretaris. Dondcrdag den 18den September e. k.des avonds ten 7 ure, zal op den Stads-Doelen te Haarlem eene vergadering worden gehouden, waarin zal worden behandeld 1°. Bespreking der Punten van Beschrijving voor de Algemeene Vergadering van 1862 te's Gravenhage. 2°. Tentoonstelling van Akkerbouwgewassenbe- stemd voor de Algemeene Tentoonstelling te 's Gra venhage. (N°. 130 van het Programma 1862.) Afdeeling Haarlemmermeer. Vergadering aan het Kruisdorp, ten huize van deu heer J. van deb Poel, op Donderdag 28 Au gustus 1862, "des namiddags ten 2 ure. .Tegenwoordig 33 Leden. De Voorzitter deelt mede a. De afloop van den Ploegwedstrijdgehouden in d« mamd V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1