- 108 - Landbouw. HET LINCOLNSHIRE SCHAPENRAS. Junij jl.waarbij tot teleurstellirig Jes Lestuurs slecbts zeer weinig leden tegenwoordig zijn geweest. b. Dat, op uitnoodiging van verschillende leden der afdee- ling, bet bestuur zicli heeft onledig gehouden met het bijeen- brengen van gelden voor eene harddraverij van boerenpaarden te bouden aan liel Kruisdorpin het begin der maand Septem ber, en dat het gemcentebestuur daarvoor, even als in vorige jaren, eene som van 25 heeft beschikbaar gesteld. c. Dat het bestuur het voornemen heeft, eene verzameiing landhouw-gewasscn naar de tenioonstelling te 's Hage te zenden en gaarne bijdragen voor die verzameiing zal ontvangen met welker onlvangst de beer sccretaris Schone zich tot 15 Septem- temher aanstaande belasten zal. Aan de orde zijn de werkzaamheden op de agenda vermcld. 1. Aanneming van nieuwe leden; als zoodanig vvordt voor- gcsteld de beer A. 'tHooft, en by acclamatie aangenomen. 2°. Wijziging van den vaslen dag der vergaderingen. De voorzilter zegt, dat het wensehelijk is in plaats van Donderdag, daartoe een anderen dag te bestemmen, daar de vergaderingen van den Raad veelal op dien dag gehouden worden. Na eenige wisseling van gcdachten wordt de Vrijdag, als meest geschikt daartoe aangewezen. Wat het uur aangaat, zoo is men van gcdachten dat de namiddag-vergaderingen in den regel minder wensehelijk zijn. Op voorstel van den beer Amersfoordt wordt besloten, gedurende den aanstaanden winter eene proeve te nemen met het houden van eenige avond-vergaderingenten einde men in de gelegenhcid zijbelangrijke zaken onderling te bespreken, mededeelingen te doen en te ontvangen, waartoe zich veellieht leden dezer vergadering zullen bcreid verklaren, of ook wel buiten de afdeeling personen zouden kunnen uitgenoodigd worden. De voorzitler zegt, dat hij zich zeer good met het voorstel van den heer Amersfoordt vereenigen kanen dat onder an deren Dr. J. C Ballot uit Utrecht, reeds vroeger een derge- lijk aanhod gedaan heeft. De wijze en den tijd voor het houden dezer bijeenkomsten worden aan het bestuur overgclaten. 3°. De vergadering gaat lhans over tot benoemcn van een bestuurslid, in plaats van den beer M. Tanis, die volgens den rooster nioet aftreden. De heer 'tHooft merkt op, dat vorige jaren telkens twee bcstuursleden aftraden en vraagt, of het reglement gewijzigd is. De voorzitter zegt, dat het mogelijk is dat de herbenoeming van den penningmeester eveneens nioet plaats hebben, en dat men zulks niet heeft geobserveerdaangezien genoemde heer in bet vorige jaar als zoodanig benoemd is geworden. Na eenige beraadslaging omtrent het al of niet aftreden van den heer J. C. de Blocquery Jn., worden beide heeren, de oersle bij eene eerste stemmingde tweede bij herstemming als leden van het bestuur lierkozen. 4°. Tot keurmeesters bij de harddraverij worden aangewe zen de heeren Schone en KNAAr als leden van het bestuur. terwijl door den Gemeenteraad insgelijks twee leden zouden worden afgevaardigd; de vergadering besluit uit liaar midden nog twee leden te benoemen, waartoe bij meerdcrheid van stemmen worden gekozen de heeren Eggink en Timmerman. 5°. In beraadslaging worden genomende punten van be- schrijving voor de algemeene vergadering te 's Hage Daar niemand hierover het woord verlangt, zoo deelt do voorzitler omtrent eenige punten zijn gevoelen mede, en besluit de Vergadering welke punten door de afgevaardigden zullen worden ondersteund en welke punten zullen worden bestreden. 6°. Tot afgevaardigden voor de algemeene vergadering wor den benoemd de heeren de Clercq en Schone. 7°. De hepaling van de plaats waar de volgende vergadering zal gehouden worden, wordt aan het bestuur overgelalen. Op de vraag van den voorzitter of een der leden ook nog iets in het ntidden te brengen heeftwordt door den heer Nieuwenkamp gewezen op den brand of het twarl in de tarwe, welke dit jaar op nieuw vcelvuldig is voorgekomen. Hij zegt dat nog nimmer dit kwaad bij hem voorkwant, en dat hij zulks durft toe te schrijven aan het gobruik maken van een ons fijn gemaakte blaauwe vitriool, opgelost in tien kannen water, waarmede elk mud zaai-tarwe bevochtigd, of beter gezegd, doorweekt wordt. De voorzilter kan, hetgeen door den heer Nieuwenkamp gezegd is, volmondig bevestigen; ook hij heeft sedert verschei- deric jaren geen ander middel gebruikt en zich daarbij steeds goed hevonden. Het doet hem genoegen dat deze zaak ter sprake is gebragt, daar het to bejammeren is dat zoo menig kostbare sehouf tarwe te loor gaat, wanneer dit kwaad op zoo eenvoudige en onkost- bare wijze bijna onfeilbaar kan worden tegengegaan. Hij hoopt dat vclen, aan wien dit middel onbekend was, daarvan in bun eigen belang zullen gebruik maken. De voorzitter herinnert de ledendat voor hen die nog voorwerpen wenschen in te zenden naar de algemeene tenioon stelling, de gelegenheid nog openstaat om de noodige aangifte te doen. De vergadering wordt daarna gosloten. Zie hierover ook het opstel de brand der tarwe pag. 117 van dezen jaargang. TENTOONSTELLING van de KONINKLIJK ENGELSCIIE LANDBOUW-MAATSCHAPPIJ te Londen. Daar ik het uitstekend genoegen heb mogen genie- ten om de landbouw-tentoonstelling te zien die van 23 Junij tot 2 Julij 1.1. te Londen is gehouden, zal het den lezers van dit Weekllad welligt niet on- gevallig zijn, daarvan eene korte beschrijving te ont vangen. De gronden, voor deze tentoonstelling bestemd en door een planken beschutsel van 10 voet hoogte afge- perkt, hadden eene uitgestrektheid van 10 bunders, waarvan de kleinste helft bezet was met werktuigen gefeedschappen en al wat verder eenigzins tot den landbouw in betrekking staatterwijl het overige gedeelte bestemd was voor paarden, hoornvee, scha- pen en varkens. Alles was geborgen onder regelma- tig op rijen geplaatste afschutselsvan onderen ge- heel open doch van boven gedekt met sterk linnen of zeildoek. Eene inrigting bijzonder aan het doel beantwoordendeniets te veelmaar ook niets te weinig. De tentoonstelling was geopend van 8 uren 's mor gans tot 8 uren 's avondsde eerste dag tegen beta- ling van/ 12,— de tweede dag 6,— de derde dag 3>e" de overige dagen 60 centen. Er werd gezegd dat zij op den laatsten dag door 40,000 men- schen bezoeht werd. De werktuigen, ten getale van 5064 nummers waren bijzonder bezienswaardig, krachlig en met groote netheid afgewerkt, en over het algemeen tot eenig zins lager prijzen verkrijgbaar dan vroeger. Doch daarvan eene goede beschrijving te geven, ligt buiten mijn bereik en buiten den omvang van een Weekblad- artikel Onder die nuttige werktuigen echter, die mij al- thans nieuw voorkwamenwas een ketting zonder einde voorzien van tanden die aangebragt aan het gedeelte der dorschmackiene waar het stroo zich ont- lasten met het andere einde op den zolder of den strooberg vasl.gemaakthet stroo zonder tusschen- komst van handen-arbeid naar de vereischte hoogte om het te bergen opvoert. Nog kan als zeer bruikbaar worden vermeld een soort van bul-ringen die niet door maar in de neus worden vastgehechten zeer dienstig zijn om bij bet van stal halen van eenigzins onhandelbaar veeof b. v. tbans bij het toedienen van middelen tegen de tongblaarte worden toegepast. Zij zijn verkrijgbaar bij de heeren Keijser Swertz te Amsterdam. Ook was er een werktuig, bestemd om op eene gemakkelijke wijze alle vochtdeelen uit de boter te persen en de boter dus meer zeker tot bewaring geschikt te maken. Het is een metalen cilinder beneden voorzien met kleine gaten door welke de boter wordt geperst. Hetzelve aangekocht hebbende, zal (na ontvangst) voor belangstellenden te zien zijn bij mij op sectie H, n°. 30, te gelijk met een uit- muntende wanmolen zeer goeden hooischudder en de bovenbedoelde bul-ringen. De verzameiing vee was allerprachtigst. In de eerste plaats prijkten daar de Durham's of zoogenanmde korthoornigen. Daarvan waren aange bragt 26 stieren, tusschen 3 en 6 jaren oud; 25 dilo tusschen 2 en 8 jaren; 42 dito tusschen 1 en 2 ja ren; 42 dito tusschen 6 en 12 mannden oud 27 koeijen boven de 3 jaren; 15 dito onder de 3 jaren; 42 jaarlingen of pinken; 22 vaarskalveren be neden het jaar; in het geheel 241 stuks Dur- ham-vee. De Eerefords waren vertegenwoordigd door8 stie ren tusschen 3 en 6 jaren, 10 dito tusschen 2 en 3 jaren, 16 dito tusschen 1 en 2 jaren, 11 dito tusschen 6 en 12 maanden14 koeijen boven de 3 jaren, 11 dito onder de 3 jaren, 14 jaarlingen of pinken, 12 vaarskalveren beneden het jaar; in het geheel 96 stuks. De Devon's bestonden uit4 stieren tusschen 3 en 6 jaren, 4 dito tusschen 2 en 3 jaren, 3 dito tus schen 1 en 2 jaren, 11 dito tusschen 6 en 12 maan den 11 koeijen boven de 3 jaren, 10 dito on der de 3 jaren, 11 jaarlingen of pinken, 11 tus schen de 6 en 12 inaanden oud. Yoorts waren: van Sussex vee 29 stuks; long- hoornig vee 14 stuks; Norfolk en Suffolk Polled 27 stuks; Noord- en Zuid-Wales 11 stuks; Ierlandsch vee 9 stuks tentoongesteld. Van de eilanden in het kanaal waren aanwezig die van Jerseybekend onder den naam van Alderney 20 stuks; Guernsey's 11 stuks. Voorts uit Schotland: Angus 27 stuks; Gallo way's 20 stuks; Ayrshire 96 stuks. In het geheel volgens den catalogus 682 stuks benevens een honderdtal FranschVlaamseh, Hol- landsch en Zwitsersch vee. Jammer dat Ons vee zoo schaarsch was vertegen woordigd; slechts 4 stuks, zijnde 1 schot-vaars, van deu heer Giot Parfait, te Cossigny in Frankrijlc, en 3 koeijen, door mij aangevoerd, doch die reeds op den derden dag der tentoonstelling vandaar wegens tongblaar zijn moeten weggevoerd worden. Dat ongeval was voor mij eene groote teleurstelling, omdat ik in mijne overtuiging dat de melkrijkheid onzer koeijen door geen ander ras wordt overtroifen gaarne aan zoo vele bevoegden, toen te Londen ver- eenigdeenige leste exemplaren in hunne voile melk rijkheid had willen vertoonen. Het is bekenddat ons vee veel tot voortteeling gezocht wordt in DuitschlandBelgie en Frankrijk en dat daarvan het beste steeds voor laatst gemeld rijk tot zeer belangrijke prijzen wordt opgekocht, terwijl al wat naar Engeland wordt gevoerdtot dus- verre alleen slagtvee is, en dus slechts tegen de vleesch- waarde wordt verhandeld. Indien intussehen aan die menigte Engelsche vee- houders, die daar van 23 Junij tot 2 Julij zijn tegen woordig geweestde gelegenheid ware gegeven om een beste voorraad Hollandsche versch gekalfde melk- koeijen te zienen zich met eigen oogen van derzel- ver melkrijkheid te overtuigen, houde ik mij overtuigd, dat er niet alleen goede gelegenheid zou zijn geweest om dezelve duur te verkoopen, maar is het meer dan waarschijnlijk dat aftrek van best melkvee naar Engelanden even daardoor een belangrijk stijgen der waarde van dit voor ons vaderland zoo aanzieulijk uitvoer-artikeldaarvan het gevolg zoude zijn geweest. Zijn Excell. de minister van binnenlandsche zaken echter schijnt dat gevoelen niet te deelenalthans op mijn verzoek dat de kosten van vervoer van het vee naar voormelde Internationale landbouw-tentoon stelling, even als de kosten, vereischt om de goederen naar de Internationale tentoonstelling van nijverheid te zenden door 's rijks schatkist mogten worden gedra- gen, is mij bij beschikking van 6 April 1.1. n°. 7, te kennen gegevendat voor dit doel geene gelden beschikbaar waren en mijn verzoek dus niet kon worden ingewilligd." Ik juich het volkomen toe dat het tentoonstellen van voorwerpen van nijverheid door 's rijks kas worde bekostigd. Het is nuttig zijn fabrikaat ook buitenslands bekend te maken, en al wat daartoe wordt uitgegeven kan vruchten aanbrengenmaar door bet zenden op 's rijks kosten van eenige rijtuigen likeuren gedroogde groentenenz. worden slechts meer individueele belan- gen bevorderdterwijl door het meerder bekend maken van ons uitmuntend melkveede belangen van een tak van nijverheid, die over het geheele vaderland is verspreid, en waarin bijna de halve bevolking zijn bestaan vindt, om zoo te zeggen in ^ens en met betrekkelijk zeer geringe kosten zou zijn bevorderd. Indien de veehoudcrs bij tijds door het gotiverne- ment waren aangespoord om van deze zeldzame ge legenheid gebruik te maken tot vertooning van ons Hollandsch, Friesch en Groninger ras, in een land waar ook de landbouwers zoo uitnemend praktiscb zijn, en indien een vijftigtal schoone melkkoeijen en stieren te Londen waren verschenenhoud ik mij overtuigd (naar hetgeen ik daar zelf heb gezien) dat de meest gunstige gevolgen zich niet lang zouden hebben doen wachten. Het is waar, de kosten waren niet hoog, 9, vracht van Rotterdam naar Londen voor een vol beesten op de tentoonstelling werden zij kosteloos gevoed maar een boer vermijdt gaarne alle kosten vooral wanneer hij daarin voor zich zelven geen on- middellijke winst ziet. In 1855/56 waren te Parijs boven de medailles zeer aanzienlijke prijzen in geld uitgeloofdte Londen voor vreemd vee niets dan medailles. Nederland was dan ook hier, helaas slecht vertegenwoordigd. [Wordt vervolgd.) Het is bekend, dat dit ras tegenwoordig in ons land, voornamelijk in Noord-Holland, veel tot vere- deling van bet inlandsche gebruikt wordt. In de Marklane Express van 25 Augustus j. 1., beklaagt een ijverig voorstander van dit ras zich, dat het op de groote landbouw-tentoonstelling te Londen van dit jaar slecht vertegenwoordigd was, nu voor de eerste maal voor het verbeterd Lincolnshire ras afzonderlijke ptijzen waren uitgeloofd. De beroemdste fokkers uit het graafschap hadden niets ingezonden als de voornaamste van hen noemt hij de heeren Kirkham, welke jaarlijks te Biscatliorpe en te Pe terborough rammen-verhuriugen houden. De rammen-verhuringen en verkoopingen van hen en andere voorname fokkers worden in de maand September gehoudeneen der beste gelegenheden tot aankoop is voorts nog de jaarmarkt te Peterborough, welke den 2den October gehouden wordt, en waar wel een vijfhonderdtal jonge rammen tentoongesteld en publiek geveild worden. Hij zegt dat hij opregt gelooft, dat noch de Lei- cesters van een Sandaij", noch de Zuiderduinscha- pen van een Jonas Webb", met de schapen van deze fokkers kunnen wedijveren om de grootste hoe- veelheid wol en vleesch tegen de minste kosten voort te brengen zij hebben hun ras gevormd uit het land- ras van Lincolnshire door het tijdelijk kruisen met Leicester rammen en eene verdere zorgvuldige keuze

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 2