AOTMTEimm 169 Rijnland. Haarlemmermeer. Hervormde Gemeente van Nieuw-Vennep. Hollandsche Maatschappij van Landbouw. NIEUWE TARWE. Marktberigten. GEMEENTE-RA AD. Openbare Verkoopuyg, der fokdierenen zich daarbij als hoofdvoorwaarden gesteld een grooten ligchaamsbouw met zwaar vlies, vereenigd met uitmuutende wol en vroegtijdigen aan- leg tot vet worden. Zij zijn dnarin zeer gelukkig geslaagd en hunne kudden munten inzonderlieid uit door de groote onderlinge gelijkvormiglieid der schapen die alien als tweelingen op elkander gelijken. In den Haarlemmermeer-Polder worden ook vele schaapkudden, zooals die van de heeren S. d e C1 e r c q, mr. J. P. Amersfoordt, baron van Yerschuer en J. Kits Nieuwenkamp, door Lincolnshire rammen, in Engeland aangekocht, veredeld en ten deele dit ras ook zuiver gefokt. PROGRAMMA VOOR DE Tentoonstelling van Vruchten en Fniiten, welke zal gebouden worden op Donderdag den 25sten en Vrijdag den 2fisten September 1862, ten huize van H. H. Hhlsbos en van der Bie te Boskoop. Het Bestuur van de Vereeniging lot regeling en verbele- ring der VruchUoortennoodigt de Leden uit, om op de te houdene Tenlooiisielling van alle op hunne Kweekerijen gewas- sene Vruchten en Fruiten, zoo mogelijk van elke soort 2 a 4 volkomene Exemplaren te willen inzenden, voorzien van Duide- lijke en Zuiver gesclirevene met de alhier meest hekende Nanten, benevens een gesiolen billet geteekend met den naam des In- zenders en inhoudende opgaaf der ingezondene Vrucht-of Fruit- soortenmet hijvoeging der Sijnoniemen aan den Inzender bokend, en welke in de beschrijvende Vruchtenlijst nog met genoemd worden. Op de huitcnzijde van het billet te vcrmelden tot welke klasse de Inzender behoort. Bezendingen waarbij geene lijsten zijn toegevoegd zullen worden afgewezen. Geluigschiitlen zullen worden uilgereikt, benevens vermel- ding in de Daghladen, van zoodanige Verzamelingen welke door Uilgehreidheid Schoonheid of Bijzonderheid uilniunten. De inzending moet gesehieden op lilaandag den 22slen Sep tember van 's morgens 8 tot 12 ure en des namiddags van 2 tot 5 tire. De Beonrdeeling zal zijn op Dingsdag den 23sten en W'oens- dag den 24sten September. De Tentoonstelling zal geopend zijn op Donderdag den 25sten en Vrijdag den 26sten September, van 's morgens 10 tot's na middags 7 ure. De Getuig-rhriflen zullen worden uilgereikt op Zalurdag mor- gen ten 9 uie, on zullen dau de ingezondene voorwerpen terug gehaald moeten worden Elk lid wordt verzocht om lot opluistering der Tentoon stelling te liclpen bijdragen. Namens het Bestuur van voornoemde Vereeniging, Boskoop J. HOOFTMAN Pz., President. 15 Augustus 1862. P. HOOFTMAN Jz., Secrelaris Den 9 September, werd te Haarlem, in de verga- derzaal van de Staten van Noord-Hollandde alge- meene vergadering gebouden van het Koninklijk In- stiluul van Ingenieurs. In deze bijeenkotnst liield o. a. de civiel-ingenieur Huet eene voordragt tot betoog van zijne stelling, dat, indien men een waterweg van Amsterdam naar zee wil daarstellen, door middel van eene doorgra- ving in Noord-Holland, een open kanaal zonder slui- zen uitvoerbaar is en in stand kan worden gebouden. De spr. heeft zijne voordragt toegelicht met eene duidelijkheid en naauwkeurigheidwelke de talrijke aantvezige deskundigen heeft overtuigd, dat zij een nader onderzoek overwaardig is. Vermits geen der aanwezigen daarop het woord heeft verlangdheeft de voorzitter, generaal Delprat, de verdere beraad- slaging over dit onderwerp tot de volgende bijeen- komst verdaagd. De heer Huet heeft, naar men ons berigt, en dit strekt tot aanvulling van bovenstaande mededee- ling der Haarlemsche Courant, van verschillende kan- ten ernstige tegenspraak ondervonden, en nadat hij voor het laatst het woord had gevoerd tot verdere uiteenzetting zijuer denkbeelden en hem door den voorzitter reeds was in overweging gegeven het laat- ste gedeelte zijner rede uit te stellen, is de vergade ring wegens het vergevorderde uur gescheiden. De aanwezigen begaven zich vervolgens naar het Badhuis te Zandvoort, om aan een diner deel te nemen. (Eaarl. en Amst. Cour Door de Bordrechtsche Maatschappij van Beetwortel- suiker zal op Maandag 15 September a. s., des voor- middags ten elf ure, te haren kantore, publiek hij partijen van minstens 500 ned. ponden worden ver- kocht, ongcveer 500,000 ned. ponden pulpe of uit- geperste beetwortels, bijzonder geschikt voor koeijen- en schapen-voeder, ontvangbaar aan de fabriek in de maanden October en November. Nadere inlichtingen zijn aan het voorraelde kantoor verkrijubaar. Voor de Vereenigde Vergadering, welke op Zatur- dag den 13den September e. k., des morgens ten half elf ure zal gehouden worden, zijn aan de orde gesteld 1. Voorstel tot wijziging van de verordening op de dijken, enz. 2. Voorstel tot aflossing van waarborgkapitalen. 3. Magtiging om zich in regten te verweren tegen M o n t ij n c. s. 4. Adres van Baron van Pallandt over de duin- verstuiving. 5. Nader voorstel omtrent de doorgraving van Hol land op zijn smalst. 6. Benoeming van een gemagtigde voor Benthuizen. 7. Voorstel omtrent de instructie voor den secre- taris. 8. Rapport van de Commissie voor de herziening van het Reglement. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het houden van eene jaarlijksche wolmarkt in deze gemeente, aan het Kruisdorp, goedgekeurd. Sedert eenigen tijd is de nieuwe Hervormde kerk aan den Venneperweg, alsmede de daarbij behoorende predikantswoning voltooiden met het in gebruik stellen dier kerk en de beroeping van een predikant werd nog slechts gewacht op den uitslag van de pogiugen, aangewend om dat gedeelte der gemeente, waarvan de nieuwe kerk het middelpunt is, een zelf- standig kerkelijk bestaan te verzekeren. Die pogingen zijn eindelijk met goeden uitslag bekroondbij be- sluit van Z. M. den Koning dd. 27 Augustus 1862 N°60, is goedkeuring verleend op de door het klas- sikaal kerkbestuur van Haarlem vastgestelde split- sing en alzoo erkend het bestaan eener zelfstandige Hervormde gemeente, genaamd Nieuw-Vennepbe- grensd ten N. O. door den Bennebroekerdwarsweg ten Z. W. door den Lisserdwarsweg, ten N. W. en Z. O. door den Veldweg. Blijkens hierachter voor- komende advertentie zal weldra een kerkenraad worden verkozenwaarna de beroeping van eenen leeraar en de inwijding der kerk spoedig zullen kun- nen worden te gemoet gezien. Zitting van Dingsdag 2 September 1862. Voorzitter Mr. M. S. P. Pabst. De Vergadering wordt des namiddags ten 1 ure geopend. Tegentvoordig de Leden: 't Hooft, Knaap, Koot, Ver- PL0EGH VAN RlJN KLAPWIJK en VAN VUURKN. De notulen der Vergadering van 21 Augustus 1862 worden gelezen en goedgekeurd. 1°. De Voorzitter deelt medo, dat de bij artt. 33 en 35, 2de lidder Gemeentewet bepaalde tijd verstreken issedert het onderzoek der geloofsbrieven van de Heeren Mr. J. P. Amers- foordt J. Tensen M. Spaans J. G. Schone en B. Buis. Genoemde heeren worden daarop ler vergadering binnengeleid, en door hen de hij art. 83 der Grondwet en art. 39 der Ge meentewet voorgesehreven eeden in handen van den Voorzitter afgelegden worden zij door dezen, in eene gepaste aanspraak, met hunne benoeming geluk gewenscht. De henoemde nieuwe leden daarop zitting genoinen hebben- dehestaat de Vergadering lhans uit 12 Leden. 2°. Bij de gehouden loting ter hepaling van den tijd van altreding van elk der nieuw benoeinde Leden is gehleken dat moeten aftreden in 1863 de Heeren J. Tensen en J. G. Schone. in 1865, B Buis en in 1867 i Mr. J. P. Amersfoordt en M. Spaans. 3°. Wordt door Burge neester en Welhouders aan den Raad aangeboden de Begrooting der Inkomslen en Uilgaven voor het diensljaar 1863. Aangeuomen voor notificatie. 4°. Komt in behandeling een Ontwerp-hcsluit tot heffing over 1863 en volgende jaren van eenen hoofdelijken onislag, ten bedrage van hoogstens f 6000. Na aan den Heer Amersfoordt gegeven inlichtingenwordt gemeld bcsluit met algemeene stemmen vastgesteld. 5". Wordt in behandeling gebragt de Oritvvcrp-Verordening op de invordering van den hoofdelijken omslag. Deze Ver ordening wordt zonder dtscussien met algemeene stemmen vast gesteld. 6". Is aan de orde een Ontwerp-Besluit tot heffing van reg ion voor bet begraven op de Algemeene Begraafplaats. Op voorstel van den Heer Amersfoordt, wordt achter da bepaling van de prijzen der koopgraven opgenomen het navol- gende Indien in een koopgraf het hierboven bepaalde aantal lijken »is begraven, keert de eigendorn daarvan wcder aan de Ge- »meenle ter vrije beschikking terug, na verloop van 20 jaren, te rekencn van het tijdstip waarop bet laatsto lijk is begra- »ven, tenzij anders worde overeengekomen." Het Ontwerp-Besluitaldus gewijzigd wordt zonder hoofde- lijke stemming aangenomen. 7". Wordt de Verordening op de invordering der regten voor het begraven op de Algemeene Begraafplaats, na eene aan den Heer Amersfoordt gegeven inlichlingzonder hoofdelijke stem ming vastgesteld. 8°. De Voorzitter deelt modedat van vvege den Raad der Geme.entc Alkemade den wensch is geuitom met het Bestuur dezer Gemeente in overleg te treden omtrent het geveu van onderwijs aan de kinderen wonende in de Kaag onder Alke made, op de school te Abenes, tegen jaarlijksche betaling van eene vast te stellen som en zulks omdat men de school te Kaagdoor de weinige aldaar scbooigaande kinderen wenscht op te beffen. Nadat omtrent deze zaak van gednchten was gewisseld, wordt, op voorstel van den Heer Amersfoordt, besloten met 10 te gen 2 stemmen om te berigten dat de Raad van Haarlem mermeer gaarne de nadere voorslellen van den Raad van Alke made zal vernemen. Tegen stemden de leden Buis en Spaans. 9°. Wordt gelezen eene missieve van het Bestuur der Afdee- ling Haarlemmermeer der Holt. Maatschappij van Landbouui, (Zie het vervolg op het Bijvoegsel.) De meerderjarige MANS-LEDEMATEN dezer, bij Koninklijk Besluit van 27 Augustus 11., N°. 60, erkende Gemeente, worden opgeroepen om op Bonder- dag den 25sten September e. k.des voormiddags ten 10 urezieh te vergaderen in de nieuw gebouwde Kerk aan den Venneperdwarsweg, ten einde over te gaan tot de benoeming van Ouderlingen en Biakenen. Degenendie in twijfel zijn mogten omtrent het inschrijven van hun lidmaatschapkunnen zich daaromtrent vergewissen ten huize van den Onder- geteekende, van Bonderdag 11 September tot Bonder- dag 18 September 1862, elken dag van 10 tot 3 uurmaar Zondag 14 September alleen in de Con- sistoriekamer van Haarlemmermeer tusschen de voor- en namiddag-godsdienstoefening. L. TINHOLT, Consulent. Afdeeling Haarlemmermeer. HARDDRAVERIJ op Woensdag 24 September a. s. aan het Kruisdorp te Haarlemmermeerdes namiddags ten £en ure, door PAARDEN, die nimmer een prijs gewonnen hebben, en toebehoorende aan Land- bouwers in de Gemeente Haarlemmermeer. Prijs: EENE VERGULBE KAMERPENBULE. le Premie: TWEE FRAAIJE HOOEBSTELLEN. 2e Premie EEN GEMONTEERBE ZWEEP. NB. De mededingende Paarden moeten bereden worden door Inwoners van Haarlemmermeer en ten 12 ure op stal van den Kastelein J. G. LEGEL zijn. Het Bestuur der Afdeeling voornoemd 8. DE CLERCQ VVz.Voorzitter. J. G. SCHONE, Secretaris. HALLETT's Pedigree Nursery Wheat. Prijs per Ned. Ons 1per 5 Ons 2 per Ned. Pond 3, 10 Ned. Ponden f 25, 50 Ponden 100, 100 Ned. Ponden f 180. Mindere hoeveelbeden wor den tegen de opgegeven prijzen niet afgeleverd. Nadere bijzonderheden omtrent deze Tarwe zijn te vinden in het Weelcblad van Haarlemmermeer van 14 February en 22 Aug. 1862 en in andere Landbouw- Tijdschriftenalsmede in den Nieuwen Catalogue N°. 4 door de Ondergeteekenden uitgegeven. De aflevering dezer TARWE is begonnen en de Commissien kunnen dadelijk worden uitgevoerd. Haarlem, E. H. KRELAGE ZOON, 6 Sept. 1862. Bloemisten en Zaadhandelaars. tegen gereede betaling vanHOUTWAREN geschikt voor BorschvloerenSchuttingen en Schoei- jingen. Voorts van gemaakte DAMHEKKEN, VLONDERSMASTEN, SPARREN en betgeen meer zal worden geveild. Deze verkooping zal gehouden worden door den Notaris VAN BER M.OER op Bonderdag den 18den September 1862 's voormiddags ten 10 ure, aan den Ringdijk van Haarlemmermeerbij de woning van M. VAN LITH, digt bij Aalsmeeralwaar alles voor een ieder is te zien. Amsterdam8 September. BOTEn. Friesche 47 a 50 Kuinder 45 a 48, Kamper 47 a 49, Deventer 38 a 42, Zwolsche 44 a 48. 10 September. Granen en Zaden. Tarwe als voren; 130 bonte Poolscbe f 355 a 360. Rogge onveranderd met beperkt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3