171 Weekblad van Ilaarlcmmermeer, Haarlemmermeer-Polcler. BIJVOEGSEL VERGADERING van HOOFD-INGELANDEN, gehouden Woensdng 3 September 1862. Traiisporteere.137,207,7.4 tot i:et van Vrijdag 12 September 1862. daarbij te kennen gevendedat door hetzelve aan het Hoofd- bestuur een schrijven gerigt iswaarbij het wordt uitgenoodigd bij de bepaling der plaats waar de Algemeene Landbouw-Ten- toonstelling der Maatschappij in 1863 zal gehouden worden gunstig te praeadviscren voor Haarlemmermeerverzoekende het Bestuur voornoemd voorts, deze zaak bij het Hoofdbestuur te ondersteunen. be Heer Amersfooudt is er niet tegen om deze zaak bij het Hoofilhestuur te ondersteunen maar is er niet voor om voor die Tentoonstelling golden op het budget te brengen; er zou alzoo bijgevoegd dienen te wordendat daarvoor geene bijdragen kunnen geleverd worden. De Voorzitler stclt daarom voor omingevolge het verzoek van het Afdcelingsbesluurde zaak bij het floofdbestuur te on dersteunen onder bijvoeging dat men genegen is daartoe, voor zooverre de kraehtcn en het vcrmogen het zullcn toelaten, bij te dragen. Dat voorslel wordt met algemeene stemmen aangenomen. 10°. De door het Algemccn Armbestuur ingezonden rekening over 1861 wordt gcslcld in handen van Burgemeester en Wet- houdersten fine van onderzoek. 11°. Wordt mededeeling gcdaan van de volgende ingekomen stukken a. Provinciaalblad van 1862, n°. 5152. b. Staal.sblacl van 1862 n". 141168. c. Weekblad van Haarlemmermeer van 1862, n°. 3135. d. Missieve van Gcdeput Staten, gelcidende het goedgekeur- de Raadsbesluit tot betaiing uit de onvoorziene uitgaven, dienst 1862, van 172.80, voor cone brandkas. 12°. De Deer Amersfooiidt maakt Burgemeester en Wetliou- ders opmerkzaam op bet wenschelijkeom in de brandkas nog een blikken bus te hebben. De Voorzitter is bereid daarover met heeren Wethouders to spreken. 13°. Wordt aan Burgemeester en Wethouders magtiging ver- leendom lot op een bedrag van 2U0 te beschikken over de onvoorziene uilgaven ter bekostiging van de aan de solli- citanten bij het op den 23slen dezor te liouden examente geven verveisching, alsmcde van het, na afloop van het exa men, te houden gcmcenschappelijk diner. 14» De Heer Asieiisfoordt vraagt, wannccr de laatste kas- opneming hccft plaats gehad, en welk bedrag toen in kas was. De Voorzitter gecft de gevraagde inliehtingen. 15°. De Heer Root vraagt waarom het dertiende lid niet ter veigadeiirig aanwezig is. Do Voorzitter deelt mode, dat het door den Heer Root be- docide lid zijno geloofsbrieven nog niet heeft ingeleverd. Do Vergadering wordt daarop gestolen. Togenwcordig 18 Leden. De nutulen der vorige vergadering worden gelezen en goed- gekeurd. A. Do Djjkgraaf doet de navolgende mededeelingen 1°. Dat het hardmaken der uitbesteedde vakken lengteweg is aangenomen door den laagsten inschrijver, den Heer Ralis te Utrechtvoor de som van 33,000zijnde 680 minder dan de som waarvoor hij bad ingeschreven onder beding dat de termijn van oplevering vier woken zal worden verlengd. 2°. Dat ontvnngen is eene missieve van heeren Gcdeputeerdc Staten, begeleidende het besluit van Z. M. den Roning betrek- kelijk de wijziging van ariikel 4 der Concessio tot vervcening, waarbij de aanrolwclke van 3 op 1 was bepaald, van 1 on 1 gesteld wordt. 3°. Dat de kas van den Penningmeester door Dijkgraaf en Heemraden is opgenomen en het proces-verbaal dier opname een bedrag aangecft van 57,766.85 waarvan/20.000 in de brandkast bij den Dijkgraaf en 15,000 op prolongatie. 4 Dat onder de band zijn verkocht twee perceclen vcen- grond gelegen aan den Bingdijk tusscben de Venneper- en Bennebroeker-dwarswegen en wel voor den priis waarop zij bij de voorjaars-veiling waren opgehouden te vveten: N" 12 aan Vlasveld voor 1620, en K°. 4 aan G. de Rlefper voor 1660. 5°. Dat heeft plaats gehad de aanbostcding van do vcrdicping van 1000 el van de Spieringtogt in Seclie A, welke noodza- kebjk voorziening vereischte; dat hiervan aannemer is ge- worden W. Kok_ te Haarlemmermeervoor een bedrag van 800. De Dijkgraaf vraagt de goedkeuring der vergadering op deze aanbesteding en verzoekt tevens magtiging om het overschot dor gelden, toegeslaan op den post »verdiepingeh", nog gedurende dit najaar te mogen dienstbaar maken tot het verdiepen van eenige vakken van de Spaarne- en Liedetoeten welke evenzeer in slechfen toestand verkeeren. De Vergadering verleent hare magtiging op beide deze aan- vragen. B. Thans komt ter tafel de Suppletoirc Begrooting voor 18619 zoo als die ter visie heeft gelegen. Bij deze begrooting word! de uitgaaf voor de begrinduig der lengtewegen geregeld. Zij wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. C Do Commissie belast met het onderzoek der rekening over 1861 brengt, bij monde van den Heer Rutgers, daarover rap port tilt. Dit onderzoek heeft slechts tot eenige weinige on- merkmgen van ondergescliikt belong aanleiding gegeven wes- ha ve de Commissie adviseert die rekening vast te stel'len als yQl£tr Ontvangsten 239,150.46 Uilgaven218,654.09} Batig Saldo 20,496.36| De rekening wordt daarop met algemeene stemmen goedge. keurd. D Uit de voordragt voor de betrekking van Penningmeester wordt met algemeene stemmen benoemd Mr. J. P. A. Tedin van Berkhout. E. Thans is aan de orde het nader voorstel van Dijkgraaf en Heemraden betreffende de regeling van dienst en de bezoldi- ging van de opzigters. Ten einde de geldeiijke bezwarenaan het primitieve voor slel verbondenzooveel mogelijk weg te nemen, heeft men de tractemenlen van de opzigters aan den Leeghuiaterden Lijnden en den Cruquius teruggebragt op een minimum van 1000 en een maximum van/ 1200, en dat van den opzig- tcr te Aalsmeer op een minimum van/800 en een maximum van 1000, met bepaling: 1°. dat die opkliinming zal geschieden met jaarlijksche ver- hoogingen van 25, docli dat het aan Dijkgraaf en Heemraden zal vrijslaan die niet toe te kennen, wanneer daarloe termen mogten bestaan 2°. dat de Heer van Riessen van af Januarij 1863 in het genot zal gesteld worden van het maximum der bezoldiging aan zijne betrekking verbonden 3°. dat de opzigter Vorstman zal genieten van af 1 Januarf 1863 1000; 4°. dat aan den Cruquius een opzigter zal worden aange^ steldtoegerust met technische kermis van het stoomwezen en niet onbekend met waterbouwkundeen aan dezenzoo noodigterstond het maximum der bezoldiging zal worden toe- gekend 5°. de opzigter Alders als zoodanig eervol te ontslaan eu te brengen op een wachtgeld van 500, met genot van vrije woning gedurende twee jaren. Het amendement van den Heer Beijkrinck op het primitieve voorstel van Dijkgraaf en Heemraden komt het eerst in behan- deling. De hoofdpuntcn van dit voorstel waren: het aanslellen van een technischen opzigter voor de drie stoomgemalenen van twee opzigters (waterliouwkundigen) voor do verdere dienst des polders, waartoe deze in twee deelen zou gesplitst worden. Dit voorstel wordt nader loegclicht door den Voorsteller en bestrcden door den Dijkgraaf en de Heeren van Tienhoven en Rutgers; terwijl de bezwaren van Dijkgraaf en Heemraden reeds door eene nolo van den Hoofd-opzigler aan de leden der vergadering waren kenbaar gemaakt. in stemming gebragt, wordt hot voorstel met algemeene slemmen verworpen. Bij de bchandcling van hot voorstel van Dijkgraaf en Heem raden klagen verscheidene leden over de weelde en de kost- haaiheid van het opzigt dat op deze wijze zal worden besten- digd. Hierover voeren het woord de Heeren van Tienhoven Rutgers, 't Hooft, Beijerinck, Oexvel, Pol en Ens Nieu- WENKAMP. Do Heeren Rutgers 't Hooft en Oewel dragen amende- menten voor tot beperking van bet gelal opzigters tot drie; eenigen wenschen dat de Houfd-opzigter aan dcu Cruquius zal vvonen. De Deer Rits Nieuwenkamp wii de jaarlijksche toeiage van 25Jalen vervallen de bezoldigingcn alzoo niet hooger op- voere'n dan tot/1000 maar een pensioenfonds scheppen zoowel voor de opzigters als voor den hoofd-opzigler, zonder bezwaar voor de kas des polders. Hij deelt daarvan een schema aan de vergadering mede. De handhaving van vier opzigters wordt door den Dijkgraaf en de Heemraden Amersfoordt, van Stralen, Crosuielin en de Clercq verdedigd, en de vergadering gewaarschuwd ont toc.h niet uit zucht van bezuiniging van lioogstens /1000, het loczigt zoowel op do stoomgemalen als op de vele werken in den polder te verzwakken. Verlangt men toch dat de ver- schillende polderbelangen good en zuinig zullen worden be- hcerddan is een voldoend loezigt een groot vereischte. Na verscliillendo replieken en dupliekcn van wederzijden wordt met meerderheid van stemmen besloten een getal van vier opzigters te behouden. Ook de bezoidigingen zoo als die door Dijkgraaf en Heem raden worden voorgesteld lokken veel tegenkanting uit. Ten einde aan de geopperde financieele bezwaren te gemoet te ko- men stelt de Heer de Clercq voor, de jaarlijksche verhoo- gingen van 25 te doen vervallenen het geven van per- soonlijke toclagen als belooning van bijzondcre verdienslen wanneer daartoe termen mogten bestaan aan het oordeel der vergadering over te lalen. Met inachtneming van deze be- palingenworden de tractementen zoo als zij zijn voorgedra- gen met meerderheid van stemmen aangenomen. Eiiidelijk komt nog ter sprake hot wachtgeld van den opzig ter Alders. Ook hiertcgcn worden bezwaren in het midden gebragt. De vergadering zict in het tockenncn van dit wacht geld een gevaariijk antecedent voor het stolsei van pensione- ringwaarlegen zij zich mcermalen en ook thans met nadruk verzetten zal. Do opzigter Alders was reeds bejaard toen hij in dienst van den polder is overgogaan men kan alzoo geene termen vinden om aan dicn arnbtenaar een zoo helangrijk pensioen te verze- kercn. De Dijkgraaf zegtdat de vergadering toch niet veriangen kan dat de opzigter Alders over wiens getrouwe pligtsbe- trachting nimmer ernstige klagten gerezen zijnop eenmaal aan zijn lot worde overgelalcn. Hem als opzigter te besten- digen acht hij evenmin wenscheiijk, en wel uithoofde van zijn reeds vergevorderden leeftijd. De Heer 't Hooft meeut dat deze arnbtenaar als tijdeiijk op- zigler nog goede diensten zoude kunnen bewijzen. De Heer van Tienhoven stelt voor, dat Alders met 1 Ja nuarij 1863 als opzigter zal worden ontslagendoch tevens als tijdeiijk opzigter zal worden aangestcld op eene jaarwedde van 500. Op deze wijze zal Alders geholpen zijn en het stelsei van pensionering niet worden geprejudicieerd. Met meerderheid van stemmen wordt hiertoe besloten. F. Aanvraag tot magtiging voor onderhandschen aankoop van stcenkolen. Deze wordt verleend. G. Afwijzend wordt beschikt op een verzoek van M. Tants tot het hegrinden van den Aalsmecrderwcgvan seclie J J 1 tot 3}, iu het belang eener aldaar gevestigde school. H. Wordt besloten lot den verkoop van een klein gedeelle poldei kade aan J. A. van den Berg te Heemslede. I. Op voorstel van Dijkgraaf en Heemraden wordt goedge- vonden.het logden plat aan den Lijnden tehersiellcn. R. Op gelijk voorolei wordt besloten af te wijzen een ver zoek van B. Hagedoorn Zoon te Amsterdamom teruggave van 500, als boete verbeurd voor te late levering van Bel- gische steeDkoIen. L. Op gelijk voorstel wordt besloten af te wijzen een ver zoek van E. Feikema c. s. om afwijking der gewone bepalin- gen op het daarstellen der meerdere waterbergingdocli toe te staan zijne aanvrage tot het plaatsen van stuwdammen volgens door den Hoofd-opzigter aangegeven regelen. M. De Voorzitter zegtbij het. uiteengaan der vorige verga dering verzuimd te hebben den Heer Rutgers dank te zeggen voor de vele moeitewelke hij zich heeft gegeven als rap porteur der Commissie in zake de herziening van het hijzon- der Reglement. Hij herstelt dit bij dezewaarmede de ver gadering bij acclamatie inslemt. N. Aan den Dijkgraaf wordt magtiging verleend tot terug gave aan enkcle personen van verbcurde boete wegens het heb ben van dammcnwelke reeds eenige jaren geleden waren gelegd. 0. Aan Dijkgraaf en Heemraden wordt magtiging verleend tot het overschrijden van den post van buitengewoori toezigl dat door het hardmaken der lengtewegen noodzakelijk zal worden. Hierna gaat de vergadering uiteen. De Rekening van Uitgaven en Inkomsten van den polder over het jaar 1861 bedraagt in Ontvangst239,150.46 Uitgaaf218,6 54.09 J en levert derhalve een batig saldo op van 20,496.36} De Inkomsten bedroegen A. Wegens vroegere diensten f 1,095.58 als: a. batig slot der rekening van 1859 717.63 b. restanten van vroegere diensten f 377.93. B. Van bezittingen17,567.04} aisa. renten van voorgesehoten gelden 364.99^; b. huur of pacht van lande- rijen en gebouwen 13,590 32 c. gras- gewas 301d. jagt en visscberij 778.25; e. opstallen 2395.234; f. uitwegen 137.24}. C. Verschiliende inkomsten 861.02} als: a. boeten 731.05; b. vergoe- ding voor diensten door den polder aan ;<n- dere walersehappen bewezen 126.62}; - c. verkrijgbaar gestelde stukken 3.35. D. Buitengewone ontvangsten46,616. alsa. verkoop van onroerend goed 23,616; b. subsidien 23,000. E. Onvoorziene ontvangsten. 8,499.66} F. Omslagen: gewone/8.93 bui tengewone f 1.07 per bunder, te zamen 10 169,511.16} Te zamen. 239,150.46 De Uitgaven beiiepen: A. Huishoudelijk bestuur. 22,052.50} alsa. jaarweddendijkgraaf 2000 heemraden 2213.93; b. schouwraden 165; c. secretaris 1400; penning meester 1200d. hoofdopzigter/ 1500; idem huishuur 250; idem bureaukosten 100; opzigters 5120 punt- en brug- wachters 2785.82; bode 500 e. reiskosten hoofdopzigter 885,39} idem bode 46.62}; f. vergaderingen van het bestuur, hoofdingeianden vuur en lieht enz. 999.31; g. schrijfloonen 150.35; h. schrijf- en bureaubehoeflen van den sekre- taris 165.25, van den penningmeester 55.91i. druk- en bindwerk/500.61}; k. briefportenvrachtloonen en aiidere klei- ne uitgaven 130.49; I. gaarderbook /623 36; m. verkiezingen /241.45 n. aanplakken en afkondigen van stukken en advertentiekoston 65 45; o. zegels 23.55 p. presentiegelden hoofdinge ianden 930. B. Openbare werken en bijzondere eigendommen115,155.23} als a. onderhoud van brnggen en duikers 4318.93; b. kaden, dijken en beschoei- jingen en opnemen van puin/2473.60; c. wegenpontenroeibooten en eggen van vrggen 18,792 85; d. kanalen, vaarten en siootena. kroozen van vaarlen en togten 1443.60; b. kroozen wegsloolen /402; c. opruimingen in de lengte- togten f 119.08; te zamen 1964.68; e. bemalingswerktuigena. onderhoud van de werktuigen met hunne onroerende goe- deren en gereedschappen Leeghwater /380I.01A: Cruquius /8700 38; Lijnden f 5132.26}; te zamen 17,633.66 b. kosten van hrandstoflen, oiie, smeer enz.: steenkolen 52,219.09 smeermiddclen 3888.85} te zamen 56,107.94}; c. bezoldiging van machinistcn enz perso- neel Leeghwaler f 2607.14, id. Cruquius 3331.92}, id. Lijnden f 3144.22; losse kolenrijderssnieerjongens, nachtwachlen enz. 1269.40}, schadeloosstelling bij ver-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 5