- 172 - Per Transport 137,207.7-1 plaalsing van personeel 593.63, extra be- looning aan machinisten 184-te zamen 11,130 32; onderhoud gebouwde eigendommen /2685; g. brandverzeke- iing 48.25. C. Lasten5,321.603- als: a. grnndlasten/1611.57;b. Rijn- lands bundergeld/1364.85;c. bijdragen in de lasten van andere polders/2037.53J; d. huur van grand f 1.40; e. recogni tion 306 25. D. Renten en aflossing van schuld {renten)8,186.25 E. Uitgaven in de vorige niet be- grepen794.33 als: a. reglskundig en technisch onder- zoek 711.73; b. onderzoek van te verkoo- pen vcengrcnden 82.60. F. Buitengewone uitgaven65,414.01J a. Nieuwe werken als: a reslant der in 1860 begrinde we- gen 4789.42; b. begrinding der wegen in 1861 25,824.91 c. aanlegplaatsen 2014.81; d. buitengewoon opzigt f 1881; e. beplantingen 132.70; - valschutten Lijnden f 3600; te zamen 38,242.84. b. Buitengewone lierstellingen als: a. verdieping van vaarten en togten 25,924-. 173bid. ringvaart f 1247. G. Onvoorziene uitgaven1,730.153 Te zamen. 218,654.09: De aan de rekening toegevoegde staat van onin- bare posten over de dienst van 1 S60 bedraagt/66.78 /2, als: pacht visscherij ringvaart /12; opstalregten/44; uitwegen/ 10.78'/2. De staat van restanten, dienst I860 en 1861, over te brengen op de dienst van 1S62, bedraagt 336.97als: huur dijksgrond 10; idem polder- kaden 110; idem viscbwater ringvaart 12; idem idem in den polder/ 26; opstalregten 136.SS/2; uitwegen 42.08 /v Aan de specifieke staten van al de ontvangsten en uitgaven en de daaraan toegevoegde Memorie ontlee- nen wij ter toelichting: I. Inkojisten. A. b. De restanten betreffen: huur dijksgronden 260, idem polderkaden 65, idem grond/5.20, opstalregt 17, uitwegen 30.73. B. a. De renten zijn verkregen a. door het tijdelijk in prolongatie of beleening leggen van een deel der in kas zijnde geldendoor tusschenkomst van de heeren Guepin en Muijsken en II. D. Gilde- meesterBuse te zamen tot een bedrag van/310.56, b. door kortingen wegens vervroegdebetalingen/54.43j. b. De inkomst wegens huur of pacht van lande- rijen en gebouwen is zainengesteld als volgta. Dijks gronden (lste verpachting)/ 8333.13 herverpachting 3108. b. polderkaden (lste verpachting) 1605. herverpachting 238 c. huur van gebouwen en grond (onderhands) a. gebouwenvleugehvoning Lijn den f 60 idem Leegliwater 47.50; pontwachters- woning Spaarne 22. te zamen 129.50; b. grond- huur 176.69. c. grasgewas a. verpachting 289; onderhands 12. d. jagt ringdijk 308; viscbwater in de ringvaart 802.25 idem in den polder 168. Al de statendie bij de rekening gevoegd zijn, bevatten de namen der pachters en huurders en het door ieder hunner hetaalde bedrag; ditzelfde geldt van de opstalregtende uitwegen en de boetewelke laatste dit jaar tot een niet onaanzienlijk bedrag ziju ingevorderd. C. b. Deze post is de vergoeding door het bestuur van den Huigsloterpolder voor het overnemen van water van 50 bunders 65 roeden. D. De verkochte onroerende goederen zijna. ver- kochte veengronden aan G. Blommesteijn c. s. 2000, P. van Egmond/2250,J. van Grie- k e n c. s. 2875, Jh. Mr. J. W. II. Rutgers van Rozenburg/2815, S. vanEgmond c. S./2000, G. Langhout/2025, C. van Egmond/2100, en J. H. Berckenkamp Dz. 7450, te zamen 23,415; I. polderkade aan de gemeente Haarlem 201. De subsidien zijn: van het rijk der Nederlanden /10,000, van de provincie Noord-Holland/13,000. E. De onvoorziene ontvangsten zijn voortgevloeid uit: a. zandf 69.63%; b. steenhilen: personeel Leegli water f 72.50 Cruquius 96.28 Lynden 33.64 accijns 5.40; c. .gemeent? Haarlemmermeer, bijdrage van de Loopbrug bij Abenes 349.50 d. minister van binnenlandsche zakenvoor het in werking brengen van den Cruquius f 40; e. C. de Jongh Cz. Jr., voor buitengewoon opzigt bij de grindwegen 1080 J. Wesseling/30, en F. van der Breggen 6 voor huur eener pont; g. J. van Dijk/7.50 en J. Blesgraaf 6, voor huur van den ijzeren rol; h. C. Hoek, voor een uitweg in 1859 en 1860, 2.10i. bestuur Lisserbroekpolder, verdeeling van afkoopgelden89.94 Jc. van een schipper voor een gebroken roeispaan /2.50; J. Schoonder- w o er dvoor het ligten van een gezonken schip/ 110; W. Drijver, voor het aanzeilen tegen den rolbrug 150 I. verkoop van een geschut paard 20.96 m. saldo van ingehouden gelden van verpachtingen en aanbestedingen 1327.70 F. Het kohier bedroeg voor gewonen en buiten- gewonen omslag 10 per bunder over 16,932 bun ders, 6 roeden, 15 ellen; het suppletoir kohier 10 over 19 bunders, 5 roeden, 55 ellen. II. Uitgaven. De specifieke staat der uitgaven vermeldt het volg- nommer, het artikel en het bij de begrooting toege- staan bedrag, haren aardden naam van den persoon aan wien de betaling is geschiedeene nadere om- schrijving van de uitgaven, het bedrag van elke be taling, dat van de betaling op elk artikel der begrooting het nommer van het mandaat en een kolom voor aan- merkingen. Uit die onderA. a, b, c, d, e vermeld blijkt, dat dijkgraaf was de beer J. W. M. van de Poll, heemraden de heeren J. Lanser, de CI ercq Wz. mr. J. P. A m e r s f o o r d tden 27 February benoemd ter voorziening in de vacature ontstaan door de be- noeming van den heemraad van de Poll tot dijk graaf; mr. M. S. F. de Moraaz Imans, den 25 September overledenin wiens plaats op 20 November de lieer II. van Wickevoort Crommelin is gekozen; de heer M. P. T. Prdvinaire, die den 6 Maart zijn ontslag aanvroeg, en in wiens plaats op 27 Maart de heer J. A. Pol werd gekozen, en jhr. mr. 11. Iloeufft van Velsen, tot lid der Gedeputeerde Staten benoemd en op 14 Augustus vervangen door den heer A. van Stralen. Deze talrijke mutatien in de zamenstelling van het dagehjksch bestuur heeft door het gedurende korten tijd onvervuld zijn van enkele zetels eene besparing opgeleverd van/ 186.07. De schouwraden komen voor het laatst op deze rekening voor. Het personeel der ambtenaren bestond uit de heeren E. W. van Bred erode, secretaris; mr. J. P. A. Teding van Berkhout, penningmeester; A. van Egmo n d hoofdopzigtervijf opzigtersW. C. Dans- dorp/1000, A. van Biessen 1000, M. G. Beijerinck/900, J. Alders /"8 40, J. Riet- be.rgen/840; ambtenaar, werkzaam bij den hoofd opzigter, J. E. Verveer, /540 bode J. Papo, 500. De namen der schouwraden, die der pont- en brugwachters en van het overige personeel bij de werktuigenkomen in de rekening niet voor. Op 31 December 1861 bestond dat echter uit2 machinisten lste klasse, 4 idem 2de klasse, 2 stokers lste klasse, 7 idem 2de klasse, 3 smeerjongens, 6 brugwachters en 4 pontwachters; voorts 12 wegwerkersvoor welke eene instruktie is vastgesteld, en losse werklieden, alskolenrijders enz. bij de dienst der werktuigen. Omtrentblijkt, dat de uitgaaf van 999.31 is geschied als volgt: voor huishuur 150; J. W. M. van de Poll, uitschotten, 76.99 C.J.Peters, J. Huffnagel en J. J. van den Berg, rijtuig- huur165.20 D. M es m an en J. van Breemen en C°.turf, 41; J. J. G. Kr us em an, koffij en thee,/ 40.65; A. F. Kreraer, suiker, 20.25; J. H. Enschede en J. C. van Bemmelen en C0., steenkolen en wijn, 120.45; F. A. van lloekelen en Wed. M. Werner, vergaderings- kosten, 64.95J. Papo, de Wed. de Lange en van Ek en E. W. van Bred erode, huishou- delijke zaken en verschotten, 31 7.22 J. B. Bec- carie en C°.schoorsteenvegen, 2; J. van Roon, kastenmakerswerk, 0.60. li. De bureaubehoeften van den secretaris bestaan uit: kantoorbehoeften 148.15; 1 exemplaar van het Provinciaal Blad van Noord- en Zuid-Holland1 0 een boek,/7.10; die van den penningmeester uit: kantoorbehoeften 30.50; bureaukosten 25.41. i. Met druk- en bindwerk uit reparatie van kaarten /22.24; opmaken eener portefeuille 3.35; druk- werk 475.02 /2 waaronder de notulen der verga- deringen van hoofdingelandendie dit jaar aanzienlijk meer bedragen, omdat in 1861 de begrootingen en daarbij behoorende staten voor de jaren 1861 en 1862 beide zijn gedrukt en vastgesteld. 1. De kosten van het bijhouden van het gaarder- boek hebben dit jaar een zeer aanzienlijk cijfer be- reikt. De uitgaaf is geschiedaan den hypotheek- bewaarder te Amsterdam, kadastrale extracten/ 13.20 idem te Leiden, idem/12.01; idem te Haarlem, kadastrale plans 423.25 idem bijwerken legger 160.65 de Erven Loosjes, materieel voor den legger 11.60; E. W. van Brederode, uitschot ten 2.65. m. Ook de kosten der verkiezingen zijn aanzienlijk hooger dan een vorig jaar, omdat er vijf malen zit- ting voor gehouden is namelijk twee malen te Am sterdam op 12 April en 3 Meien drie malen'te Haarlem op 28 Mei, 11 Junij en 3 September. Bij die gelegenheden werden bij opvolging tot hoofdinge landen gekozen de heeren A. H. van Tienhoven, D. W. P. Wisboom, Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenb urg, M. P. T. Previnaire, J.Kits Nieuwenkamp en J. C. van de Blocquerij. p. Het presentiegeld van hoofdingelanden bedraagt 800, dat van bijzondere commissien 130. Er zijn 8 vergaderingen van hoofdingelanden gehouden, gemiddeld was derhalve /a afwezig. B. a. Het onderhoud der bruggen en duikers is aangetiomen door L. Inpijn te Haarlem, voor den tijd van 3 jaren, tot 1 Maart 1864, voor de som van 17,950, of 5983.33J per jaar. In 1861 is betnald of/ 4487.50, van welk bedrag/600 is ingehouden voor niet verrigt verwwerk, dat uit de dienst van 1862 moet worden betaald. Bij eenige bruggen zijn nachtschellen aangebragt. De verdere uitgaven buiten aanneming zijn aan Gebr. Goedkoop, kettingen/216.29D. A. Schret- len C0., ijzervverk 115.10; voorts: timmerwerk 44.12, smidswerk 27,70 touwwerk 12.02, het leggen van een ijzeren duiker in den spiering- weg 16.20. De brug te Aalsmeer is door onachtzaamheid van den brugwachter besehadigd, waarvan de herstelling heeft bedragen 121.53; die te Leijmuiden heeft eene belangrijke herstelling moeten ondergaan door het aanzeilen van een schiptoebehoorende aan N. Drijver, wonende aan denllelder, waarvan de kos ten echter onder de onvoorziene uitgaven zijn gebragl. b. Dit onderhoud is aangenomen voor den tijd van 3 jaren, tot 31 Maart 1864, door G. Pro ok te Mijdrecht voor eene som van/8698 of/2899.33J per jaar. In 1861 is betaald van de aanneem- somof 2174.50 en bovendien 290voor meer- dere ellen rietstukkentuin- en rijzen wiep. c. Het onderhoud der wegen is aangenomen door G. H o oge n do o rn Az. te Giessendam, voor den tijd van 3 jaren lot 31 December 1863 voor de som van 54,095 of/ 18,031.66 J/2 per jaar, welk '/3 in 1861 aan den aannemer is uitbetaaid. Het aantal ellen door dien aannemer te onderhouden bedraagt met den jaagweg 99.600. Onder dit onderhoud komt voor het ophoogen van den jaagweg nabij de Aahet Bolge- rijt, den Cruquius, den Leegliwater en de aanleg plaatsen het afnemen van de hooge kanten langs de Venneper- en Spaarnwouder dwarswegen. Het zetten der steenglooijingen bij den Cruquius en den Leegh- icater is in 1861 niet geschied, tengevolge van den steeds hoogen stand van Rijnlands boezem en zal in 1S62 worden uitgevoerd. Dit jaar zijn door den aan nemer geleverd de bij het bestek bepaalde sneeuw- ploegenwaarvan een geplaatst aan elk der stoom- tuigen en een te Aalsmeer. De wegen verkeeren in goeden staat van onderhoudmet uitzondering van enkele gedeelteu dwarsweg, bij de onbegrinde lengte- wegen tengevolge van het medevoeren van klei uit die onbegrinde wegen. Het onderhoud van de ponten en roeibooten is aan genomen door M. van Dijk Bz.te Warmondvoor den tijd van 3 jarentot 30 April 1864, voor 1794, of 598 'sjaars. Aan den aannemer is in 1861 be taald 649.582. In dit jaar zijn de ponten te Ilille- gom en aan de Poellaan voorzien van een nieuw dek van eiken ribbetjes en ziju 2 nieuwe roeibooten gele verd. Op 31 December waren aanwezig 6 groote en 2 kleine ponten en 18 roeibooten. Een der reserve ponten is langen tijd in gebruik geweest bij het hoog- heemraadschap van Rijnland. Het eggen der wegen heeft gekost 101. De ver dere uitgaaf is geschied aan L. K i e v i t voor hcrstel eener pont 2.75 aan Gebr. Kersten voor 1 geijkt ijzeren halfmud 7.85. d. Het kroozen der lengtetogtendat bij de nieuwe verordening in het najaar ten laste des polders is ge- bragt, heeft eene uitgaaf gevorderd van 370.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 6