- 174 - standen. De waarnemingen worden met groote naauw- keurigheid gedaan, en de practische waarde daarvan zoowel in den polder als daar buiten begrepen. Zoo- wel voor den polder als voor anderen zullen de resultaten daarvan groote waarde verkrija-en. Met het opnemen en in teekening brengen van de gemaakte waterberging in elk kavel, zijn de opzig- ter Eietbergen en de tijdelijke opzigtervan den Heuvel gedurende 9 maanden werkzaam geweest. De uitslag daarvan is te vinden in het Weekblad 1862, N°. 9. Het dagelijksch bestuur heeft van den machinist Uren en van de heeren Keijser en Swertz plan- nen ontvangen van nienwe inrigtingen voor zuigers en hartkleppenwelke minder waterverlies zullen ver- oorzaken. Het bestuur heeft beslotenom alvorens tot de toepassing van een dier stelsels over te gaan een onderzoek in te stellen en daartoe deskundigen uit te noodigenom hun advies te geven, van welk onderzoek een rapport aan hoofdingelanden zal wor den ingediend. E. A. a. Hierroor was toegestaan 4599.70er is echter 189.72 meer uitgegeven, een gevolg van meerdere hoeveelheid grind en arbeidsloon. b. In 1861 zijn begrind de Vijfhuizer dwarsweg (Oostzijde), de Bennebroeker- en Lisserdwarswegen en 1000 ellcn van den Oostelijken Hoofdweg van den Spaarnwouderdwarsweg tot den Lynden. Dit werk is aangenomen door C. d e J o n g Cz. Jr. te Ameide, voor /42,9S7. De eerste en tweede termijn hiervan zijn in 1861 voldaan elk ten bedrage van 12,896.10. Voor zegel en legesgelden is boven- dien aan den heer griffier der Provinciale Staten van Noord-Holland betaald/32.7 1. Het plan tot begrinding der zes dwarswegen en eene zijde van den Hoofdweg is hiermede voltooid en alzoo een jaar vroeger, dan men in 1858 zich voorstelde. Tlians heeft de polder aan begrinde wegenmet inbegrip van den jaagweg, eene lengte van 142,020 ellen. Door mevrouw de wed. van der Kun, geb. de Vogel van Aalst, en door de heeren° B. Hartogensis en van der Beek zijn 2000 ellen van den Sloterweg hard gemaakt. Eerstgemelde heeft 1000 ellen hard gemaakt van de brug over den Kruistogt naar kavel 20 van sectie JJ, de laatstgemelden 1000 ellen van den Lisserdwarsweg tot Kavel 25 van sectie PP onder de hiertoe vastgestelde bepalingen. c. In 1861 zijn twee aanlegplaatsen gemaakt, aan den Vijfhuizerdwarsweg (Oostzijde) en aan den Kruis- weg (Westzijde), aangenomen door L. Kieviet, te Haarlemmermeer, voor/ 1975. Er is in het ge- lieel echter 2014.81 voor uitbetaald voor iets lan- gere steekplanken aan de aanlegplaats te Vijfliuizen en begrinden. Het aantal aanlegplaatsen bedraa°-t thans 12. d. Buitengewone opzigters warenA. van den Heuvel, A. Schouten Az., A. Ilofstee, K. Schram Az.W. Oltman en H. H. Dansdorp. Behalve het uitgekeerde tractement komt onder de som van/ 1881 voor:/90 voor vergoeding van verblijf- kosten en/22 wegens eene betaling. Van deze som is door den aannemer C. de Jongh Cz. Jr. vol- gens bestek terugbetaald 1080. Uit dezen post zijn betaald het houden van toezigt bij het lossen van steenkolenvan puin en grind aan den jaagweg, de opzigter A. van den Heuvel, werkzaam bij de opneming der waterberging en de tijdelijke opzigters bij de verdiepingen en begrinding. e. In 1861 hebben geene beplantingen plants ge- had. Hoewel de aanbesteding der beplanting van den Venneperdwarswegin 1861 is geschied asn J. Copijn voor 1582, heeft de betaling in 1862 plaatsgehad uit de begrooting van het loopende jaar. De uitgaaf is geschied voor onderhoud der beplan ting/44.S0, voor houthakken /SI, voor schuiten- huur/2.50, voor eene betaling /4.40. De uitgaaf voor het hakken van hout bij de stoom- tuigen zijn meer dan vergoed, oradat veel van dit hout voor nieuwe aanplanting gebezigd iszoowel als bij het maken van de stuwdammen aan den Cruquius en den Leegliwater en bij de verbouwing van den Lynden. Het maken van valschutten aan den Lynden is aangenomen door M. Geverding, te Haarlem, voor de uitbetaalde som. B. a. In 1861 zijn verdiept:,de Vijfhuizerdwars- togt (Oostzijde), lang 5000 ellen, aangenomen en uitgevoerd door M. van Spanje, voor 6590. De Bennebroekerdwarstogt (Oostzijde), lang 4000 ellen, aangenomen door J. Kalis Pz.voor/ 5284, en uitgevoerd yoor /4682. De Lisserdwarstogt (Oostzijde), lang 3000 ellen, aangenomen door G. Pro ok, voor /4167, en uit gevoerd voor 4132.30. De IJtogt tussohen de Vijfhuizer- en Bennebroeker dwarstogt, lang 6000 ellen, aangenomen door M. van Spanje, voor 5700, en .uitgevoerd voor 5855.86. De IJtogt tusschen den Spaarnwouderdwarstogt en den A'eldweg, lang 2600 ellen, aangenomen door G. Prook, voor/4587, en uitgevoerd voor/4424.50. Voor schadevergoedingen van gewassen is uitbe taald 239.51 y2. Omtrent de verdiepingen vallen geene bijzonder- heden op te merkendan dat een gedeelte van den IJtogt tusschen den Vijfhuizerdwarstogt en de Kruis- vaart niet door uitgraving is kunnenmaar door uit- baggering is moeten geschieden wegens het toeloopen van het welzand. A Een vak Eingvaart, ter lengte van 300 ellen nabij Halfweg, is gebragt op de diepte van 2,50 el. Dat werk is aangenomen en uitgevoerd door C. Holleman, te Houtrijk en Polanenvoor/1247. G. De onvoorziene uitgaven zijna. ]/t pCt. pro- visie van lesterende 15,000 in kas zijnde aandeelen in de leening, groot/200.000, in 1861 te gelde gemaakt 37.50; b. loopbrug bij Abenes, aangenomen door G. vanBijleveld, voor 699 c. verandering dier loop brug 120.35 d. huis van arrest te Haarlem, ver- plegingskosten/0.24; e. eene boekenkast/45;/. een vlag met stok ll; y. tegemoetkoming aan een werk- man van leijenoord, die in de dienst des polders twee vingertoppen heeft verlorenen dienterigevolge eenine weken buiten staat was om te werken,/50 K. opruimen van een gezonken vaartuig 110i. stalling van 3 geschutte paarden 1.80; k. herstelling van de rolbrug te Leymuiden/347.46; I. aan den lossen kolenrijder K e e s s e ntoelage wegens vcrwonding in dienst des polders, waardoor bij 14 dagen buiten werk is ge weest,/12; m. erfpacht 1.62 l/2 n. een kontract 6.55 /2o. hardmaken van den uitweg over de Greveling 40.50; p. toelage aan het ondersteunings- fonds 144.68 q. een kagchel 23.71r. gordijnen 7.95s. smidswerk 23.95 t. rijtuighuur 3.50 u. schuitenhuur 1.75v. vervoer van riet/2 25; w. betalingen 3.7 5 x. vergoeding aan pachters van dijksgronden wegens van hen voor opstalregten inge- nomen terrein /35.5SJ/,. A1 deze uitgaven zijn bij verschillende besluiten van de vergadering van hoofdingelanden goedgekeurd. VEESLAG DEE COMMISSIE BELAST HEX HET ONDERZOEK PER HEKENING. UiUreksel.) De commissie, bestaande uit de heeren D. W. P. Wis boom, J. A. Beijerinck en Jhr. Mr. J. W. II. Eutgers van Eozenburg, heeft zich, zoodra de stukken in hare handen gesteld waren, met dit onderzoek onledig gekouden. Onze taak", zegt zij, „leverde ditmaal wejnig moeijeiijkheden op, daar bij „meer en meer gevestigde organisatie van het beheer ,,des polders, ook de rekening van dat beheer min- der gecompliceerd moet worden, en op deze niet, gelijk op de vorige rekening, uitgaven voorkomen ,,en ontvangsten worden verantwoordwelke uit twee begrootingen voortvloeideu. Bovendien hebbenwaar zich enkele zwarigheden aan ons voordedende dijkgraaf en de penningmeester zich beijverd die op te helderenwaarvoor wij niet mogen nalaten onzen ,,dank te betuigen." De commissie meent verder dat het overbodig is en ook niet in de bedoeling kan liggen, dat zij een uitvoerig relaas zou geven van alle postendie over- schreden of beneden de raining gebleven zijn, en herinnert, dat in de meerdere uitgaven op sommige posten voorzien is door overschrijving uit de onvoor ziene uitgaven, krachtens onderscheidene besluiten der vergadering. Zij vestigt de aar.dacht daarom slechts op enkele postenvan wier verschil de oorzaak haar meldenswaardig voorkwam of die uit anderen hoofde tot eenige bemerking aanleiding gaven. 1°. Op de schrijf- en bureaubehoeftendie tot een bedrag van 400 uitgetrokkenslechts ten bedrage van 221.16 gebruikt zijn, omdat hieruit thans geene schrijf/oowf?! zijn betaald, waarvoor een afzonderlijke post op de rekening voorkomt. In verband hiermede merkt de commissie opzal volgens het nieuw vastgestelde bijzonder reglement voortaan slechts 250 voor die behoefte op de be grooting worden uitgetrokken. 2°. Omtrent het druk- en bindwerk en het onder- houd van bruggen en duikers merkt zij op, dat bij de aangevraagde verhoogingen op de eerste post /9, op de tweede 600 meer z'iju aangevraagddan werkelijk is uitgegeven. 3°. Omtrent het belangrijk bedrag van/5980.66, waarmede voor het onderhoud der bemalingswerk-. tuigende oorspronkelijke raming is overschreden deelt zij mede, dat dit meerendeels voortspruit nit het onverwacht herstel der pompharten en zuigers aaa den Cruquius. 4°. estigt de commissie de .aandacht op den post voor brandstojfenwaarop ruim 10,000 door minder verbruik van steenkolen zijn bespaard. 5°. Op de kosten van regtskundig of technisoh onderzoek. Hieromtrent is bij haar de vraag gerezen welk gevolg aan het bcslujt van de vergadering van de vergadering van hoofdingelanden van 2 October 1861 is gegevenstrekkende om aan den machinist A. Uren eene gratifikatie te geven van 50, by'al- dien zeker door hem aanbevolen stelsel van pomphar ten niet, en van 1000 indien het wel toegepast werd en goed werkte. Vervolgens merkt zij op, dat uit dezen post de kosten der opneming van en schouw over de water berging zijn voldaan. In de derde plants trok hare aandacht een post van 100, betaald aan Keijser en Swertz voor een technisch advies. Hoewel zij het dngelyksch be stuur niet verlangt te beperken. in, zijne keuze van deskundigen, met wie het wenscht te rade te gaan, bevreemde het haar tocli dat die kcuze op de genoera- de heeren agenten gevallen was, om tot voorlichting te dienen van technici als onze Dijkgraaf en deu hoofdopzigter. De vraag rees dus of die heeren be taling gevorderd hadden voor hetgeen zij tot aan- prijzing der voorwerpen van hunnen handel of in de hoop van met deze of geene bestelling te worden begunstigd en dus in hun eigenbelang hadden gemeend te moeten voordragen en verrigten en of soms zoo- danig onredelijke vordering met te veel inschikke- lijkheid ware opgenomen. Omtrent de buitengewone uitgaven geraamd op 72,459.merkt zij op, dat slechts/65.414.01J is uitgegeven, omdat de begrinding van wegen, de beplantingen en verdiepingen beneden de raming zijn gebleventerwijl daarentegen voor buitengewoon op- zigt en voor de valschutten aan den Lijnden meer is uitgegeven. De onvoorziene uitgaven hebben voor werkelijk on voorziene behoeften plaats gehad. Omtrent de ontvangsten deelt de commissie mede lu. dat zij de raming hebben overtroffen wat betreft a. het restant van vroegere dienstenb. wegens renten van voorgeschoten gelden, c. voor huur van landen en gebouwen, d. voor verpacht grasgewas, e. voor boeten en/, voor onvoorziene ontvangstenterwijl daar entegen beneden de raming zijn gebleven de opbrengst van jagt en visscherijde opstalregten en uitwegen het verkochte veenslik en de opbrengst van verkochte roerende goederen, welke laatste niets heeft bedragen. Tot slotte wordt opgemerkt, dat de rekening sluit met een batig saldo van 20,496.36 J/2welke uit- komst voornamelijk is te danken aan de besparing op de steenkolen, de buitengewone uitgaven tot begrinding van wegen en verdieping van togtenalsmede aan de hoogere opbrengst van grasgewas en onroerende goe deren, aan de renten van beleende gelden en aan onvoorziene ontvangsten, en welke uitkomst nog te meer opmerking verdient, wanneer men bedenkt, dat het onderhoud der stoomtuigen nagenoeg 6000 bo- ven de raming gekost heeftdat een bedrag van 11,879.65 wegens steenkolen van de dienst 1S60 op de rekening van 1861 gebragt zijn en dat de opbrengst van verkocht veenslik ruim 6000 be neden de raming gebleven is. Zoo de commissie zich verpligt rekende de boven omsohrevene opmerkirigen te makenbestaat er naar hare meening noglans geene reden tot wijziging der rekening in eenig opzigt. Met de mededeeling, dat de rekening behoorlijk ter visie heeft gelegen en dat daar- tegen geene be- zwaten.ziju ingebragt stelt zij voor: 1°. Het dagelijksch bestuur dank te zeggen voor het gehouden beheer; 2°. De ontvangsten der dienst 1861 vast te stellen op 239,150.46 De uitgaven op218,654.09^ Batig saldo 20,496.361 onder gehoudenheidom de restanten dezer dienst in de eerstvolgende rekening te verantwoordenterwijl het batig saldo als eerste post van ontvangst op de begrooting van 1863 zal behooren gebragt te worden. Drukkerij van Bonqa C°. Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 8