WEEKBLAD van 1862. Vrijdag, 19 September. lierde Jfaargang. Landbouw. A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. PERU VIA AN S CHE GUANO. HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij dc Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidsckestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Ileer BRIEVENGAARDER te Ildarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTBIRECTEUREN in bet Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. EIke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., bebalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. TENTOONSTELLING van de KONINKLIJK ENGELSCHE LANDBOUW-MAATSCHAPPIJ te JLonden. (Vervolg en Slot.) De hengsten waren geplaatst in boxes of hokken nan de voorzijde open, omgevende eene eironde ruimte gelijkende naar eene kleine renbaan elken dag wer- den daar een tien- of twaalftalaan de hand en ach- ter elkander, rondgestapt, en, na twee of drie toe- ren door een gelijk getal anderen vervangen, zoodat het groote publiek volkomen gelegenheid had om ze in beweging te zien en te beoordeelen. De eerste nummers waren bezet door de wedloo- pers of volbloed paardenwaaronder van de meest gerenommeerdenzij waren 12 in getal. Yervolgens kwamen 10 hengsten, Hunters of jagt- paarden benevens 4 veulen-merrien en 6 ruinen van hetzelfde ras. Yoorts 6 hengsten en 6 veulen-merrien van het Yorkshire koets- of wagenpaarden-ras. Dan 12 hengsten en 4 veulen-merrien, behoorende tot de roadsters, of zoo als wij zeggenbij den weg loopers (paarden voor alle werk geschikt). Daarop volgden 59 hengsten en merrien, landbouw- paarden van het Suffolk ras, welk ras voor veldwerk in Engeland het meest gewaardeerd wordtbenevens 40 hengsten en merrien, landbouw-slagmaar niet onder het eigenlijke Suffolk ras kunnende gerangsohikt worden. Daarna kwamen 11 Dray Horses of paarden voor buitengewoon krachtwerk, zoo als veel in de bier- brouwerijen te Londen gebruikt wordenpaarden waar- van men zieh hier moeijelijk een denkbeeld kan ma- ken, en die veel sterker zijn dan de zwaarste Yla- mingers. Dit gedeelte der tentoonstelling werd besloten door ongeveer 60 Ponies of, zoo als men hier zegt, dub- bele ketten, waaronder door vorm en beweging, over- schoone. Dat soort van paarden wordt in Engeland veelvuldig gebruikt, omdat de belasting zieh regelt naar de hoogte van het paarden dus naar de meer- dere of mindere dienst, die dat paard kan aanbren- gen. Een bakker, slagter, groentenverkooper, bood- scliapper enz.die ligte waren aan zijne klanten moet rondbrengen, en in een woord al wie slechts ligt werk te doen heeftgebruikt een ponie ket of hit voor zijn karretje, en betaalt dan ook minder belas ting voor dat weinige werk, dan hij die veel en zwaar werk verkrijgt uit een groot en zwaar paard. Hier te lande denkt men daarover anders, want ik heb hooren beweren dat het houden van een hit een zoodanig bewijs van weelde isdat de houder veeleer meer dan minder belasting zou moeten voldoen, dan voor het gebruik van een vol paardIk voor mij blijf intusschen het gevoelen deelen der Engelsche praetici en de gunstige gevolgen van het Engelsche systema zijn dan ook te zigtbaar om daaromtrent te kunnen twijfelen. Een bewijs nog voor den practicalen geest die steeds den Engelschman leidt, vind ik ook in de omstan- .digheid, dat bij de prijzen uitgeschreven voor dekheng- stengeen bepaalde ouderdom werd gevorderd. Bij ons heeft men de gewoonte om geene aftands dek- hengsten ter mededinging toe te laten in Engeland echter is de ouderdom geen reden tot uitsluitingwant het gebeurt veel dat hoe ouder de hengsten worden des te meer blijkt dat de door hen voortgebragte veulensopperbeste paarden wordenen zoo veel te meer rijst hij dan ook in de algemeene schatting, en het behoort onder de volbloedpaarden niet tot de zeld- zaamheden dat een paard dat op 5 jarigen leeftijd voor 5 dekte, op 20- of 25-jarigen ouderdom niet dan voor 20 of 25 wordt voorgebragt. Met genoegen heb ik dan Ook gezien, dat de groot- ste prijs voor dekhengsten op de aanstaande alge meene tentoonstelling te 's Gravenhage, niet door eene bepaling van ouderdom wordt beperkt. Wanneer men nu mijn oordeel vraagt over alle die verschilllende paardenrassen en welke daarvan hier te lande met goed gevolg zouden kunnen worden gebruikt, zoo moet ik verklaren dat hoe edelvurig en moedig de volbloedhengst ook is, de invoer en het gebruik daarvan alhier steeds met twee voorname bezwaren zal te kampen hebben en wel 1°. omdat de prijs van die paarden in En geland te hoog, en het dekgeld hier te lande te laag isdan dat een particulier zieh aan zoodanige spe culate zal wagen een goed en sterk gebouwde vol bloedhengst zonder erfelijke gebrekenkan tegeu- woordig niet onder de vijf of zes duizend gulden worden verkregen, zonder zelfs te spreken van de zoodanigendie hoofdprijzen hebben gewonnenwaar- voor fabelachtige sommen worden gevraagd 2°. omdat onze paardenmeerendeels bestaande uit zoogenaamde plalte paardente zeer verschillen en dus geheel ongeschikt zijn om met volbloedpaar den te worden gekruist. Alleen wanneer iemand eene volslagen stoeterij zou willen oprigtenen beginnen met een aantal zware Yorkshire merrien aan te koopendan kan een goede volbloed hengst nut en waarschijnlijk ook voordeel aanbrengen, terwijl de overschoone paarden, op die wijze door Z. M. Koning Will em II, op Hanenburg nabij 's Gravenhage in der tijd gekweektwel heb ben bewezen, dat zij zieh ook hier voordeelig kunnen ontwikkelen. Indien intusschen aan een ingeland van Haarlem- meer de lust mogt bekruipen om zoodanige inrigting tot stand te brengen, moet hij zieh niet door mijne bezwaren laten afsehrikken voor jonge paarden van zoodanige kruising wordt te Londen en Parijs 3000 betaaldderhalve kan die fokkerij hare gunstige zijde hebben. De Hunters behooren tot een soortin staat tot buitengewone volhoudende krachtzwaarder en lager op de beenen dan de volbloed paarden doch meest alleen gebruikt wordende onder het zadel; zij zouden met voordeel kunnen worden gebruiktzoo men uit onze merrien diegene tot kruising uitzocht, welke goede sterke ruggen hebben en niet te plat zijn. De hengsten van het Yorkshire koetspaarden ras zouden ons allezins passendeze gebragt bij Gel- dersche merrienen bij de zoodanigen die eenige goede punten hebben, zooals goed uitkomende schoft, breede borst, sterke rug en goed aangezette staart zouden ongetwijfeld geldswaardige paarden voortbren- gen. Een hengst van dat soort komt op p. m. 2000 te staan. De Eoadsters zijn de zoodanige, die niet even als de boven vermelde rassen tot een bepaald soort van werk bestemd zijnzij zijn dan ook het m'enigvuldig- ste, en geschikt om zoowel onder het zadel als voor het rijtuig te worden gebruikt; men vindt er onder dezendie buitengewoon snel draven en zulks doen op eene wijze die aantoont, dat zij zulks lang kun nen volhouden. Zij zijn van middelmatige taille, kort en gedrongen en sterk geleed, doeh minder sier- lijk dan de eerst vermelde soorten. Deze paardenals het gewone soort in Engeland uitmakende, zullen voor minder bedrag te bekomen zijn, en schijnen allezins geschikt om aan ons in- landsch ras betere ruggen en beenen te geven, en om als 't ware tot overgang te dienen tot meer edele hengsten. De Suffolk landbouw-paarden zijn krachtige en vroeg ontwikkelde dieren en ook uit een oeconomisch oog- punt zeer aan te bevelen, want een span daarvan, zal meer werk doen en zieh daarbij beter in staat houden, dan 2 span van onze gewone werkpaarden. Zij zijn echter alleen geschikt voor stappend werk, en zullen dus minder in den smaak vallen van den Noord- of Zuid-IIollandschen landbouwer, die gaarne ook met zijn werkpaard voor speelwagen of tilburrij hard langs den weg wil kunnen rijdenmaar overal waar veel paarden voor veldwerk moeten gehouden worden, en met name ook hier in Haarlemmermeer, zouden zij allerdienstigst zijn. Schapen. Ook de aanwezige Schapenrassen waren zeldzaam schoon en zeer bezienswaardig; aan het hoofd daarvan stonden de Leicesters, vervolgens het Lincoln sohaapde Cotsioold's en Kentish of Eom- neij Marsh, SoaihdownsShropshire-Hampshire- West Countrij- en Oxfordshire-downs, Dorset, Mountain, Black Faced en de Cheviots. Onder dezen zijn mij door een der heeren directeu- ren der tentoonstelling aangewezen de Shropshire's die hoezeer nog op het vaste land geheel onbekend, hem voorkwamen allezins aanbevelenswaardig te zijn 't geen ik volkomen moest toestemmeu. In vorm heeft dat ras veel overeenkomst met het Leicester rasen van boven op den rug bezienheb ben zij ook de vorm van een schilpadmaar zij zijn belangrijk grooter en zwaarder, en schijnen zeer sterk; de bedenking er tegen is, dat zij behooren tot het Kort- xcollig rasmaar in die streken waar het spoedig vet en zwaar Worden de hoofdzaaken de wol de bij- zaak is, zal eene kruising met het Texelsche schaap zoo ik vertrouw uitmuntende resultaten geven. Varkens. De varkens waren verdeeld in witten en zwarten, en beiden in groote en kleine rassen. Bij het groote witte ras was eene zeug met 3 biggen 8 weken oud, van buitengewone lengte en bijzondere sehoonheidvoor die biggen werd 10 of 120 per stuk gevraagdik heb daarvoor/60 geboden, maar ze niet mogen hebben, en op den laatsten dag nog eene poging willende doenwaren zij alien verkocht. Bv. W. C. Door onderscheidene landbouwers zijn mij inlich- tingen gevraagd omtrent het gebruikde mestende waarde, de benoodigde hoeveelheid en den prijs van deze meststof. Ik vermeen daarom wel te doenaan belangstel- lenden het navolgende mede te deelen Yolgens mijne zienswijze moet de guano beschouwd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1