- 176 - HoIIandsche Maatschappij van Landbouw. Haarlemmermeer-Polder. en gebezigd worden als eene krachtige en snel wer- kende hulp-meststofzij moet aan het gebruik van vaalt- of stalmest worden toegevoegdzij mag dien niet vervangen of, met andere woordenbehoort elk landbouwer, die zijne zaak verstaat, zich toe te leg- gen op het voortbrengen van groote koeveelheden deugdzame stalmest, en steeds naar middelen om te zien om dien te vermeerderen en te verbeteren. Uit dien hoofde zal hij ook gebruik maken van hulp-mest, zoowel om zijn geldelijk voordeel te verhoogen als ook om mime oogsten van voedergewassen te kunnen voortbrengenwelke op bunne beurt mede in stal mest zullen worden hervormd. Wanneer deze wijze van handelen gevolgd wordt dan zalwel verre van den akker door het aanwen- den van kunstmest te verarmen of uit te puttenzijne vruchtbaarheid in mime mate toenemen. Door een behoorlijk en beredeneerd gebruik maken van guano zal alzoo een tweeledig doel bereikt wor den 1°. men zal zijne graan-oogsten door eene be- trekkelijk geringe uitgaaf aanmerkelijk in opbrengst vermeerderen en de kans van het gelukken van den oogst vergrooten alzoo een direct geldelijk voordeel verkrijgen; 2°. men zal de voedergewassen, als kunst-weide klaver, wikken, enz., alsook voorname lijk de wortelgewassen zeer in opbrengst doeu toe nemen waarvan een grooter en beter mestvaalt en eene verhoogde vruchtbaarheid van den akker het zeker gevolg zal zijn en ook op die wijze zal gel delijk voordeel verkregen worden. Bij de zoogenaarade intensieve kultuur, waarbij men zich ten doel stelt, de grond zooveel mogelijk te doen voortbrengenovertuigd dat alleen groote en ruime oogsten geldelijk voordeel aanbrengenkan de guano schier niet gemist worden. De enorme hoeveelheden van deze mestsoort, welke in de best bebouwde streken van Engeland, Duitsch- land en Belgie gebruikt worden, bewijzen zulks. De ondervindiug heeft geleerd dat de guano ook op de gronden in den Haarlemmermeerpolder, zoowel op de klei- als op de veengronden, een zeer gunstigen invloed uitoefent. De guano kan gebruikt worden bij alle gewassen, bij uitstek gunstig werkt zij op tarwe en op knol- en wortelgewassenmen gebruike ze echter niet op mager of uitgeput land, maar op grond, krachtig ge- noeg om een tamelijke schoof voort te brengendoor het aanwenden van guano zal men een voile schoof verkrijgen. De guano moet zoo fijn mogelijk gemaakt worden ten einde ze bij de zaaijing goed te kunnen verdeelen men doe zulks bij stil en droog weder, daarna moet ze met het graan scherp worden ingeegd of beter nog vloot worden ondergeploegd. Het onderploegen van tarwe op ligten grond kan niet genoeg worden aanbevolen. Men gebruike van 250 tot 300 Ned. lb per bun der, gelijk aan eene geldswaarde van 40 a 50. Deze uitschotten zullen bij den volgenden oogst met woeker terug keeren. De volgende berekening strekke daarvoor ten bewijs. Voorbeeld van het geldelijk resultaat van een bun der tarwe, gezaaid op grond welke slechts eene halve schoof kan voortbrengen, en van een zelfde stuk land, met toevoeging van 300 Ned. 16 guano. TJitgaven. Huur van een bunder grond50 Algemeene kosten der boerderij 25 Drie maal ploegen en eggen,,25 Zaaizaad l/2 mud tarwe,20 Wieden5 Smjden, binden en naar huis brengen 15 Dorschen10 Totaal der onkosten. 150 Ontvangst. Stel de opbrengst op een halve schoof of 15 mud tarwe a 10,,150 Winst niets dan het stroo. Bemest men nu een bunder met 300 Ned. 16 guano a 50, dan blijven de uitgaven alien het- zelfde, uitgenomen de kosten van oogsten, maar die zullen door het meerder stroo wel worden goedgemaakt. Men oogst eene voile schoof, stel 25 mudden tarwe k f 10, maakt 250 blijft alzoo na aftrek der gewone kosten eene winst van 50 per bunder, en met 50 gulden is alzoo 50 gulden gewonnen. S. de Clercq Wz. Op de den 12den September te Yalkenburg gehouden paardenmarkt waren p. m. 530 stuks aangevoerd. Bij den aanvang der markt werden door koop- lieden uit plaatsen lungs de Bek voor jonge werk- paarden goede prijzen, tot 250 besteed. Overi- gens was de hoedanigheid der paarden niet te roemen en diensvolgens de handel vrij stil. Dingsdag 23 September: Paardenmarkt en vee-ten- toonstelling te Yianen (zie het programma in n°. 33). Donderdag en Vrijdag 25 en 26 September: ten- toonstelling van vruchten en fruiten te Boskoop (zie het programma in n°. 37). 26 tot 30 September: Algemeene tentoonstelling te 's Gravenhage. ZESTIENDE ALGEMEENE VERGADERING. Voor deze zestiende algemeene vergadering, welke op Zaturdag den 27 September, des middags ten twaalf ure, te 's Gravenhage zal worden gehouden, zijn verscheidene belangrijke onderwerpen ter behan- deling gesteld. lot het trouw opkomen ter vergadering behoeft wel niet te worden aangedrongen. Slechts weinige afdeelingen toch maken in den regel geen gebruik van hun regt tot het zenden van afgevaardigden meestal zelfs laten zij zich door een tweetal uit hun midden vertegenwoordigenen daar gewoonlijk ook nog buitendien een vrij belangrijk aantal leden der Maatschappij de vergadering komt bijwonenzoo ver- eenigt zich daar toch meestal ruim een honderdtal personen, uit alle streken van Holland. Eene zoo aanzienlijke vergadering te zamen geko- men tot het bespreken van gewigtige landbouw-be- langen en het bcvorderen van den bloei van de grootste der Nederlandsche Landbouw-Maatschappijen, geeft werkelijk een krachtig bewijs van de ontwikke- ling van den landbouwenden stand in dit gedeelte van ons vaderland, en toont aan hoezeer men over tuigd is dat door eendragtig te zamen werken ook op dit gebied groote dingen kunnen worden tot stand gebragt. Maar zal die belangstelling en die warme ijver voor het gemeenschappelijk streven naar meerdere volmaakt- heid in den landbouw rijke vruchten dragendan behoort ook zeker elk nieuw jaar en elke nieuwe bijeenkomst getuigenis af te leggendat ook in de wijze, waarop men het goede doel tracht te bevor- derensteeds verbetering plaats vindt. En in dit opzigt is ook voorzeker hier nog een ruim verschiet geopend. Het is echter geen afkeu- ring van het verledenewanneer men van de toe- komst grootere en betere dingen verwacht, en daarom zullen de leemten, waarop wij meenen te kunnen wijzengeen ongeregte beoordeeling van goede be- doelingen zijnmaar meer den wensch toonendat de algemeene vergadering een waardig beeld levere van de belangrijke trap van ontwikkelingwaarop de HoIIandsche landbouw zich met regt beroemen mag te staan. Over het algeraeen toch zou men bij het zamen- komen van zoovele mannen, die de eer genieten door de landbouwers bunner streek te worden afge- vaardigdeen mcer levendig en zaakrijk bespreken verwachten van de te behandelen onderwerpen, dan in den regel het geval is. Dikwerf toch gebeurt het, dat ook belangrijke voorstellen niet eens tot wisseling van gedachten aanleiding gevenzelden dat de daar- over uitgebragte oordeelen blijken dragen van een naauwgezet en zaakkundig onderzoekzoodat somwijlen de behandeling van het voorstel zich eenvoudig tot de stemming daarover bepaalt, en het gevoerde on- derhoud niet altijd den indruk nalaat, dat die stemming niet maar het kiezen tusschen ja en neen, maar de uitdrukking eener gevestigde overtuiging is, waarvan men de gronden met juistheid zou kunnen aangeven. Eene voorname oorzaak hiervan is zeker, dat vooral in vroeger tijddoch ook nu nog welgewoonlijk een belangrijk deel der afgevaardigden geen landbouwers zijn. Het is een verblijdend bewijs van de belang stelling in den landbouw, dat zoovelen, vooral op het platte land, wiens vak de landbouw niet is, noch iets waarmede zij dagelijks bezig zijntoch veelal zulk een werkzaam aandeel in landbouw-vereenigingen en bijeenkomsten nemenzoo zelfsdat zij het dikwerf geweest zijndie deze vereenigingen in het leven hebben geroepen. Maar sintsook door hunne wel- geslaagde pogingende landbouwers zelven meer zin hebben gekregen voor zaken van algemeen belang, zoo is het voorzeker hoogst wenschelijk, dat vooral vvaar bepaalde landbouwzaken moeten besproken wor denlandbouwers van den echten stempel, voor wie de landbouw kostwinning en dagelijksche bezigheid is, de vertegenwoordigers hunner raede-landbouwers zijn. Velen houden zich nog uit zekeren schroom terug en willen, waar het op spreken en vergade- ringen houden aankomt, dit liever overlaten aan hen die door eene meerdere algemeene ontwikkeling of door hunne bijzondere betrekking die bezigheden meer eigen zijn. Maar wijl het meer om feiten en een ge- zond oordeel over landbouwzaken te doen is, dan om welsprekendheid en fraaije vormen, zoo behooren de landbouwers zich integendeel op den voorgrond te^ stellende belangrijkheid en deugdelijkheid der bijeenkomsten en beraadslagingen zullen er veel door winnen. Voor dit jaar zijn er ook juist onderwerpen te be handelenwaarvoor grondige landbouwkennis en de praktische ondervinding hoofdvereischten zijn. Dit geldt vooral ten opzigte van het voorstel der afdee- ling Alphen c. s.omtrent de toekomstige inrigting der tentoonstellingen der Maatschappij, waaromtrent wij vroeger het belangrijk en uitvoerig rapport hebben medegedeeld (zie Weekblad van 25 April). Wij bad- deu gehoopt en er ook op aangedrongendat het in de vergaderingen der afdeelingen grondig zou worden besproken zoodat het in de algemeene vergadering te nemen besluit werkelijk de uitdrukking van he! gevoelen der ineerderheid zou zijn geweest. Zoover ons bekendheeft dit niet of slechts op oppervlak- kige wijs plaats gehad; intusschen twijfelen wij niet of de heeren afgevaardigden zullen wel het groote ge- wigt van deze kwestie voor het verdere nut en den bloei der Maatschappij gevoelen en alzoo rijpelijk over de zaak nadenken en wanneer zij het noodig achten zich daaromtrent doen voorlichten, ten einde eene goede oplossing van dit belangrijk vraagstuk te bevorderen, welke van zoo grooten invloed op de ver betering van den veestapel in onze provincien zijn kan. Uitgelokt door de hooge prijzen, bestaat er thans alle hoop dat wij nu toch eens het schoonste wat Holland's veestapel aanbiedt, op eene tentoonstelling vereenigd zullen zienen heeft dit plaatsdan zullen deze gelden voorzeker goed besteed zijn, wijl men dan eens goed zal kunnen nagaanhoe ver het onze veefokkers gebragt hebben. Maar tot eenen blijvenden goeden invloed op het vee-fokken en ver- edelen moeten dergelijke hooge prijzen bestendigd worden, wijl men op die wijze alleen eene blijvende krachtige mededinging tusschen de beste veefokkers, om steeds volmaakter vee voort te brengen en elkan- der de prijzen te betwisten, zal kunnen opwekken. Wij achten dus het stelsel van weinige maar hooge prijzen uit te loven van het grootst belang; het spreekt echter van zelf dat de wijze van toepassing verschillend kan zijn, en dus daarom het voorstel Alphen ook zeker nog voor wijziging en verbetering vatbaar kan zijnzoo b. v. kunnen wij ons niet ver- eenigen met het denkbeeld om het programma door eene telkens afwisselende commissie te doen vaststel- len; dit toch zou o. i. aanleiding geven tot steeds gewijzigde inrigting naar de afwisselende meening der leden in plaats van die stelselmatigheid en gelijkvor- migheid, welke juist tot het verkrijgen van resultaten, waarvoor vele jaren noodig zijnvereischt wordt. Ook de onderwerpen van het landbouw-onderwijs en het afkoopen der tienden verdienen zeer de aan- dacht, zoodat er ruimschoots stof is voor eene be langrijke vergadering, en door zamenwerking en over- eenstemming weder veel tot stand zal kunnen worden gebragt om den bloei der maatschappij te bevorderen en haren nuttigen invloed op den landbouw in deze streken te versterken. Afdeeling Haarlem en Omstreken. In de bijeenkomst van den gemeenteraad van Haarlem, op den lOden September gehouden, is ingekomen een brief van het bestuur der afdeeling Haarlem, van de HoIIandsche Maatschappij van landbouwkennis gevende dat het pogingen wenscht aan te wendenom te ver krijgen dat de algemeene tentoonstelling dezer Maat schappij in 1863 te Haarlem zal worden gehouden, en verzocht dat de gemeente tot bereiking van dit doel hare medewerking zal verleenendoor het be- schikbaar stellen van gronden voor de tentoonstelling en eene bijdrage voor de kosten. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders is besloten, dat, indien de tentoonstelling aldaar wordt gehouden, men kan rekenen op het gebruik der aangevraagde lokalen voor zoo ver de gemeente daarover kan beschikken, en eene bijdrage van/2000. VERGADERING van HOOFD-INGELANDEN. In ons verslag van de laatste vergadering van dit

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 2