- 171 - Haarlemmermeer Verschillende Polders. Kennisgeving Hollandsche Maatschappij van Landbouw. In de Haarlemmermeer J||jg|0p Zatnrdag 27 September 1862, Peruviaansche Guano. Landbouw. Marktberigten. Collegie is eene misstelling ingeslopen, bij bet formu- leren van bet voorstel van den beer Kits Nieu- wenkamp; men leze aldns De Heer Km Nieuwenkamp wil de bezoldigingen der op- zigters niet hooger opvoeren dan tot/1000.— maar de jaar- lijksche toelagen van 25,— (zoo als die door Dijkgraaf en Heemraden bij hun primitieve voorstel werden toegekend) dienst- baar maken aan bet daarstellen van een pensioenfonds, zoowel voor de opzigters als voor den hoofd-opzigterzonder verder bezwaar voor de kas des'polders. Hij deelt daarvan een schema aan de Vergadering mode." Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 3 tot 16 September 1862. GEBOREN: Cornelis, zoon van J. Appelman en G. Weel. Cornelia, dochter van J. Lieverse en C. van Tongeren. Petrus, zoon van T. de Vlieger en A. van der Geest. Jansje, dochter van T. Haster en T. Boon. Maria, dochter en Johannes, zoon van A. Speelraans en 11. van Bavel. Trijntje, dochter van D. Brouwer en F. Kol. Petronella, dochter van A. den Boer en N. van Dijk. Hendrica, doch ter van A. Fredriks en A. Rietveld. Gerrit, zoon van A. Borst en N. van Laar. Roelof, zoon van J. Verburg en J. van der Kloot. Adriauadochter van P. Stolwijk en A. Iloogenboom. Eliaszoon van C. J. Kramers en A. van Opstall. OVERLEDEN: Rieuwert Mes, oud 36 jaren, gehnwd met J. Bakker. Marritje, oud 1£ maand, dochter van K. de Haan en K. Blaauw. Cornelis Rijgersberg, oud 66 jaren, gehuwd met M. Meester. Johannes, oud 2 maanden, zoon van D. Geerekmk en A. van Scheppingen. Ilendrika, oud 2 maan den, dochter van W. Bledderwijk en T. van 't Hof. Jan- netje, oud circa 1 jaar, dochter van A. Sluiter en C. van der Vlugt. Hendrikus, oud 7 maanden, zoon van W. Mol en C. Schoo. Johannes Speelmansoud 53 jaren gehuwd met A. van Ham. 1Pieter Verbij, oud 40 jaren, gehuwd met F. Boonders. Apolonia Geertruida Sneeuwoud 40 jaren gehuwd met G. J. van Est. Cornelisoud 13 dagen zoon van J. Appelman en G. Weel. Izakoud ruim 6 jaren, zoon van 11. van der Vlugt en C. Lammeus. IEVENLOOS AANGEGEVEN: Een kind van G. J. van Est cn A. G. Sneeuw. Een kind van J. Sander en M. Wijt- kamp. Een kind van D. E. van Meerbeek en E.van den Berg. ONDERTROUWD: K. den Breijen met N. Hartman. GEHUWD: G. Spruijtenburg met T. Sloot. H. Verbeek met J. Splinter. C. Schone met A. M. Siebelhoff. F. Schermer met C. Vorst. J. Raaphorst met H. Dijkman. Onder de Ingezonden Stdkken leest men in de Nieuwe Roiterdamsche Courant van 13 September jl. Wel-Edele Heer! Uit een berigt, dat in uvve eourant van heden 11 September voorkomt, zou men moeten opmaken dat bet denkbeeld door den heer Huet verdedigd, van Amsterdam door eene opene doorgraving van Holland op zijn smalst met de Noordzee te verbinden, in de vergadering van bet Koninklijk Instituut voor Inge- nieurs, op den 9den te Haarlem gehouden, eene ernstige bestrijding had gevonden. Ik meen op het min juiste dezer voorstelling te moeten wijzen. Met betrekking tot de verbinding van Amsterdam met de Noordzee, waren op de vergadering van bet Instituut in de eerste plaats aan de orde de vragen 1°. Is het raadzaam Amsterdam te verbinden met de zee, door middel van een Kanaal door Holland op zijn smalst, aan de einden met sluizen gesloten 2°. Moet aan de verbetering van het Noord-Hollandsch Kanaal boven den genoemden aanleg niet verre de voorkeur worden gegeven Naar aanleiding van deze beide vragenwelke vol- gens het gevoelen van den beer Huet ontkennend moeten beantwoord worden, heeft gedachtenwisseling plaats gehad, Het denkbeeld van eenen openen zeearmtot ver binding van Amsterdam met de Noordzee, is daarop wel het onderwerp eener uitvoerige mededeeling van den heer Huet geweest, maar wegens gebrek aan tijd is daarover nog geene discussie gevoerd; dit is uitgesteld tot eene volgende vergadering. In de veronderstelling dat u van deze regelen wel- ligt zult willen gebruik maken, om de zaak in dit juister licht te stellen, noem ik mij hoogachtend U Wel-Ed. Dw. Dienaar, Delft, (get.) L. Cohen Stuart, 11 Sept. 1862. x. I. I. Dit berigt is in overeenstemming met bet verslag voorkomende in de Stoompost Van 14 September, en met hetgeen wij van een lid van het Kon. Inst.dat de vergadering bijwoonde, vernamen. In plaats' van ernstige tegenspraak te ontmoeten, waartoe de gele- genheid nog niet gegeven is, is integendeel de uit voerige mededeeling van den heer Huet met blijk- foaar groote belangstelling en aandacht aangehoord. DBUKFOUT. Elz. 173, regel 6 van boven, staat: METSEEwerk lees: METAALwerk. Get route tl t A. J. KOFOED, van Haarlemmermeer en A. C. BOKHOVEN. Leijmuiden, 16 September 1862. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar lemmermeer, Gelet hebbende op art. 264 der Wet van 29 Junij 1851 {Staatsblad n°. 8 5); Brengen ter openbare kennis, dat het door hen voorloopig vastgestelde SUPPLETOIR-KOHIER van den HOOFDELIJKEN OMSLAG voor het loopende dienstjaar, gedurende veertien dagen, en wel van Woensdag den lOden September tot en met Woens- dag den 24sten September aanstaande, ter Secretarie dezer Gemeente voor een ieder ter lezing zal neder- liggen. En zal deze worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebruikelijk is. Burgemeester en Wethouders voorn. De Burgemeester, HaarlemmermeerPABST. 9 September 1862. De Secretaris D. EGGINK. Afdeeling Haarlemmermeer. HARDDRAVERIJ op Woensdag 24 September a. s. aan het Kruisdorp te Haarlemmermeerdes namiddags ten een ure, door PAARDEN, die nimmer een pkijs gewonnen hebben, en toebehoorende aan Land- bouwers in de Gemeente Haarlemmermeer. Pkijs: EENE VERGULBE KAMERPENBULE. le Premie: TWEE FRAATJE H00EB8TELLEN. 2e Pkemie: EEN.GEMONTEERBE ZWEEP. NB. De mededingende Paarden moeten bereden worden door Inwoners van Haarlemmermeer en ten 2 ure op stal van den Kastelein J. G. LEGEL zijn. Het Bestuur der Afdeeling voornoemd S. DE CLERCQ Wz.Voorzitter. J. G. SCHONESecretaris. wordt in huur of te koop gevraagd een KAYEL LAND, met doelmatige Waningen een bekwame BOUWKNECHT, om spoedig in dienst te treden. Adres franco Lett. L. M.bij den Boekhandelaar J. J. VAN BREDERODEte Haarlem. HJmBB des voormiddags ten 11 ure, zal, in het Logement, genaamd: PAARBENRVRG", in de Burnt over bet Dorp Ouderkerk aan den Amstelon der de Gemeente Nieuwer-Amstelten overstaan van den Notaris J. W. ROELOEES VALK, publiek worden geveild en verkocht: de navolgende Perceelen alien gelegen in den Bovenkerker-Polder, aan het Groote Loopveld onder de Gemeente Nieu wer- Amstelals: N°. 1. Eene extra kapitale en uitmuntend wel gesitueerde BOEREN-HOFSTEDE, genaamd ALBOENBE LEERT MEN", met derzelver voor weinige jaren nieuw gebouwde en bijzonder welinge- rigte HUI8MANSWONING, Stallingen voor 60 stuks Hoornvee en 5 paarden, Zomerhuis, Schuurtje met Karnmolen Wagenhuis Pinken- en Yarkensschuur Hooi- en KoornbergenErveWerfmet een in cement gelegden Gierput, welaangelegden Tuin, met opgaande BoomenHeesters en Gewassentwee Boom- gaarden, Houtbosschen en diverse Perceelen, bij uit- stek welig en zeer wel toegemaakt WEI- en HOOI- LANB en Dijkgrond; strekkende van den middelweg tot aan de Perceelen N°. 45 en 6bij het Kadaster bekend in Seetie L, N°. 2 tot en met 13, 15, 16, 17, 18, 30 tot en met 35, 38 tot en met 44, 49 tot en met 56, 436, 437, 439 en het westelijk gedeelte van 438, te zamen groot 35 bunders 33 roeden 70 ellen. N°. 2. Een HUIS, bevaltende twee Arbeiders- woningen met Afdak, (zeer gescliikt om tot Boeren- woning te worden ingerigt) benevens deszelfs F.RVE, Boomgaard en twee stukken MOESGRONBop den Ringdijk, bij de brug en ter wederzijde van den weg bekend in Kadastrale Seetie L, N°. 21, 22 23 en 24; te zamen groot 26 roeden 4 ellen. N°. 3. Eene ARBEIDERSWONINGmet Afdak en Tuintje; mede op den Ringdijk, naast het voor- gaande Perceel, Kadaster Seetie L, N°. la; groot 2 roeden 50 ellen. N°. 4. Een Perceel bij uitstek welig en zeer wel toegemaakt WEI- en HOOILANBzijnde twee Kam- pen en een gedeelte Dijkgrond, strekkende van het eerste Perceel tot Perceel N°. 7 Kadaster Seetie L, N°. 19, 20 en het oostelijk gedeelte van 438 te zamen ter grootte van 3 bunders, 77 roeden 50 ellen. N°. 5. Drie Kampen uitnemend welig en zeer wel toegemaakt WEI- en HOOILANBten zuiden van en strekkende als het voorgaande PerceelKadaster Seetie L, N°. 28, 29 en 36; te zamen groot 2 bun ders 99 roeden 80 ellen. N°. 6. Drie Kampen uitmuntend welig en zeer wel toegemaakt WEI- en HOOILANBten zuiden van en strekkende als het vorige PerceelKadaster Seetie L, N°. 37, 45 en 46; te zamen groot S bunders 02 roeden 30 ellen. N°. 7. Een Perceel bij uitstek welig en zeer wel toegemaakt WEI- en HOOILANB, zijnde vier Kam pen en een gedeelte Dijkgrondten zuiden en oosten van de drie voorgaande Perceelen, Kadaster Seetie L, N°. 27, 47, 48, 57 en 58; te zamen groot 4 bun ders 45 roeden 80 ellen. Zullende de voormelde Perceelen eerst ieder afzonderlijk opgeveild en of gestagendaarna de vijf laatste Per ceelen in een koopvervolgens de zes laatste Perceelen gecombineerd en eindelijk alle de Perceelen in massa in slag gelegd worden. De Landerijen zijn te aanvaarden op 1 Januarij 1863 en de Woningen op 1 Mei 1863, behalve Perceel N°. 2, hetwelk op 1 February 1863 beschikbaar is terwijl de koopers, des verkiezende, de helft der Kooppenningen onder hypothecair verband der Per ceelen, onder zich zullen kunnen houden voor den tijd van zes jaren, tegen eene jaarlijksche rente van 4 perCent. De Bewijzen van Eigendom en de Yeilconditien zullen gedurende 8 dagen voor den Yerkoopdag ter visie liggen ten Kantore van genoemden Notaris ROELOFFS VALK, aan den Overtoomschen weg, onder Nieuwer- Amstel, bij wien inmiddels nadere inlichtingen zijn te bekomen. De Ondergeteekende heeft de eer aan zijne Mede- Landbouwers in den Haarlemmermeer-Polder bekend te maken, dat bij zich heeft verstaan met den Heer A. SERRUIJS, le Rotterdam omtrent het en detail verkoopen van de eehte PERUVIAANSCHE GUANO van de Chinchas-Eilandenwaarvan deze Heer voor Nederland uitsluitend Agent is. Ten einde te kunnen zorg dragen dat de Guano onvermengd en onvervalscht in hauden kome van de Landbouwers, worden gegadig- den uitgenoodigd zich direct aan hem te adresseren. De verkoop geschiedt tegen vaste prijzen, kontant, zonder eenige korting. Brieven franco. Lisse20 Augustus 1862. S. de CLERCQ Wz. Het bij ervaring goed bevonden MIDDEL tot wering van BRAND of POP in TARWE is weder verkrijgbaar bij de ondergeteekendenalsmede bij J. G. LEGEL, Kruisdorpte Haarlemmermeer, in verzegelde pakjes 35 Cents. Leyden, Wed. W. C. BOCK FISCHER, 11 Sept. 1862. Apotheker en Broogist. Amsterdam, 15 September. Boxer. Friesche /48 a 51, Kuinder 46 a 49, Kamper 48 a 50, Deventer /39 a 43, Zwolsche 45 a 49. 17 September. Granen en Zaden. Tarwe bij eenige kwanti- teit iets lager afgegeven; 130 bonte Poolsche 345. Uogge onveranderd: 123 Pruissische 225; 119 Tagan rog/205; 120ffidito/2l0, 212; 118 Petersb. 214. Garst in een doen: 111, 115 Deensche 180, 194. Koolzaad a 1 hooger; op 9 v. Olie in September, Octo ber en November 84; April f 85£. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raap- dadelijk onveranderd, op levering vvilliger; op 6/w. 49J; Vliegend 48. Lijn- dadelijk en op levering

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3