- 178 a WATERHOOGTE, NATUURLIJKE WATERONTLASTING en WATER-INLATING in HET HOOGHEEMRAADSCHAP van RIJNLAND. I Halfweg. a 3 5 6 7 8 9 10 11 BOEZEMHOOGTE op den middag -5- A. P. in Ellen. Rijnland. Spaarn dam. Gouda. Katwijk. Leidschen dam. 0. 59 0.58 0.55 0.58 0. 64 0. 54 0.51 0. 53 0. 64 0. 64 0.55 0.55 0.55 0. 60 0. 65 0.55 0.54 0. 54 0. 60 0. 62 0. 56 0.55 0. 52 0. 59 0. 62 0. 56 0. 54 0.50 0.57 0. 62 0.55 0. 54 0. 47 jO. 56 0.59 Delf LAND S HOOGTE VAN HET BUITENWATER met betxekking tot A. P. in Ellen. IJ Ilalfweg. hoogste Vlocd. laagste Ebbe. IJ Spaarndam. hoogste Vloed 0.40 0. 36 0. 37 0.36 0. 37 0. 37 0. 39 0.20 -r- 0.18 0.12 0.09 0.18 0.21 0.30 •0.24 •0.44 0.34 -0.34 0.26 0.20 0.11 0.22 -J- 0.15 -- 0.17 0.19 0.24 -- 0.18 -- 0.30 laagste Ebbe. IJssel Gonda. hoogste Vlocd. laagste Ebbe. Noordzee Katwijk. hoogste Vloed. ■0.32 ■0.41 •0.38 ■0.30 0.23 ■0.28 ■0.14 0.75 1.10 1.12 1.09 1.07 0.98 1.05 0.4G •0.16 0.26 ■0.32 •0.30 0.25 0.31 0.50 -- 0.80 0.80 0.80 0.84 1.00 0.90 laagste Ebbe. SLUISGANG. a. Uren. b. Grootste Verval in Ellen. Ilalfweg. -0.60 -0.50 •0.63 ■0.58 - 0.46 0.52 ■0.60 Spaarn dam. Gouda. Katwijk. WATER-INLATING a. door de rinkelten b. met geop. sluis. Uren Werking. Gouda. a. b. Leidschen dam. AANMERKINGEN. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. LEEGH WATER. CKUQUIUS. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. vo. 8u. av. 8 n. [vo. 8 u. av. 8 n. vo. 8 u. av. 8 u. ivo. 8 a. av. 8 a. n 0.2 0.8 u 3.8 a 0.6 1.2 0.— 0.2 1.3 0.4 0.— 0.7 1.5 0.1 0.— 0.— 1.4 0.— 0.— 0.2 2.3 0.2 0.— 0.— 1.2 0.2 0.— 0.— 2.0 0.6 10.7 0.1 0.9 0.— 11.5 0.— 0.4 0.2 0.— 0.2 3.0 0.1 0.— 0.2 2.5 0.1 0.— 0.— 1.7 0.1 0.— 0.— 2.3 0.- a 0.— a 0.1 a 0.1 a 13 3 10.8 16.2 j 12. 8 L IJ N D E N. Regen. vo. 8 u. a 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— av. 8u 2.8 0.— 0.— 0.— 9.1 0.— 0.— 11. KKUISDOHP. V erdamping. Regen. Verdamping. Barometer. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. na. 2u. av. 8 u. u 0.6 u 1. 6 ii 0.7 ii a 760.1 0.3 0.8 1.1 0. 0.3 1.7 762.3 763.3 764.7 0.3 0.9 0. 1 0. 0.— 1.7 765.7 765.4 765.7 0.2 1.4 0.2 0. 0.— 1.7 764.8 764.3 763.9 0.2 1.5 0. 5 10. 2 0.1 0.9 760.6 759.4 760.9 0.1 2.5 0.2 0. 0.3 2.4 764.0 765.2 766.2 0.1 1.3 0. 1 0. 0.— 1.8 767.8 767.7 767.6 0.3 n 0. 2 ii 0.— ii 763.1 762.7 a 10.5 14. 2 11 6 Thekmoji. Fahrenh. vo. 8u. a 59°. 9 59°.7 60°.6 58°.5 57°.6 55°.9 57°.4 na. 2 u. av. 8 u 58°.3 57°.2 58°.8 59°.5 55°.9 52°.2 52°.5 WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. AANMER KINGEN. Daamv. WATERHOOGTE - A. P. in Ellen. IN DE HINGVAART LEEGH- WATER. CRU- quius LIJN- DEN. AALS- MEF.B. WERKING der STOOMTUIGEH IN DEN POLDER LEEGH- CRD- WATER. QUIUS LIJN- DEN. KRUIS DORP. VENN DORP, 6 0.60 0.58 0.60 0.53 4.80 4.77 4.75 4.73 4.80 7 0. 57 0.58 0.60 0.53 4.74 4. 74 4.72 4.75 4.76 8 0.58 0.59 0.63 0.53 4.73 4.72 4. 71 4.74 4.75 9 0.58 0.58 0.60 0.52 4.72 4.72 4.72 4.73 4.74 10 0.57 0.58 0.61 0.53 4.72 4.70 4.70 4.72 4.73 11 0.55 0.56 0.60 0.51 4.73 4.90 4.79 4.79 4.78 12 0.54 0.54 0.60 0.51 4.81 4.92 4.88 4.85 4.84 13 0.54 0.54 0.57 0.50 4.79 4.77 4.77 4.78 4.81 Te Alzoo per minuut LEEGIIWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. a <U Sh S o cn o Slagen. fl 0) d* a o co "5 Slagen. S3 CD Slagen Ph P Ph p n ii II ii u u u II u ii ii ii II u II u II a II II ii ii ii II a II II II ii II II II a a ii II ii II II II u II u n ii ii ii ll a 11* 7 8 U II ii n u ii n u 24 7 8 II II ii a u ii ii ii 1S| 7 8 1G133 II II ii ii ii u ii ii u n U ii II II ii ii ii ii ii n 48 j 7 8 16133 II II ii ii ii ii ii u II n ii ii II II ii a ii V ii n II 7 8 5.572 II ii ii ii 11 ii ii II n ii II ii u fiaauw; op 6/w./46Vlieg./44|. Hennep- op 6/w. 474 Vljeg. 46. Koeken. Raap- per 1040 stuks 88 a 92 Liin- per 104 sinks ll£ a 14$. Vee. Kalveren lste kwal. 50 a 70; 2de kwal 40 a 60; 3de kwal. 30 a 50; Schapen 20 a 28 Varkens 46 a 50 cents per Ned. ID. Alkmaar, 12 September. Kaas. Kleine 27,50 Mid- delbare 27Kommissie 26,50 Laagste prijs 16,—. Aangevoerd 561 stapels of 115,253 Ned ffi. Zaden. Rood Mosterdzaad 21,— Geel dito 13,50; Karweizaad 14. Broek in Waterland, 11 September. Kaas. Termarkt waren 31 stapels, 3277 stuks of 6508 N. ID. Prijs 26,50. Delft, 11 September. Boter willig met hooger prijzen lste kwal. 54 a 56; 2de kwal. 48 a 53. Goes, 9 September. Meekrap. Onberoofde 1860/23 a25. Gouda, 11 September. Kaas 18 a 22$ per 50 kilo naar kwal. en wigt; met weinig aanvoer. Groningen, 16 September. Hot weder is in den laatsten tijd zeer schoon geweest, waarvan men ijverig gebruik heeft gemaakt tot het binnenbrengen van den oogst, die in het Old- ambt genoegzaam geheel is afgeloopenterwijl in de overige gedeelten der provincie alleen bier en daar nog wat Witte Voer-Haver en het grootste gedeelte van de Boonen buiten staan. De aanvoeren van de meeste artikelen waren heden wat rui- mer dan tot dusverre het geval was. Granen. Van nieuwe Roode Tarwe was nog weinig ter ver- koop aangebodenmaar ook de vraag was zeer geringwaar- door tot eene verlaging van 30 cents bet aanzijnde sicchts iangzaam van de hand ging. Rogge was I.I. Vrijdag in de Buitenlandsclie soorten 5 cents lagerheden onveranderd in prijs. De handel bcpaalde zich tot het benoodigde voor de con- sumptie. Nieuwe Boekweit zeer weinig aangevoerd en tot 15 cents hooger dan heden voor acht dagen vlug opgeruimd. Van jarige Holsteinsche is bij eenige partij verkocht 113 pond lot 5,70. Winter-Garst ruim aangevoerd maar grooten- deels van zeer ligte kwaliteit, en hiervoor waren bijna geen koopers te vinden zoodat men die 20 a 25 cents lager heeft genoteerd zwaardere, 93 pond en daarboven, onveranderd ge- noteerdmaar toch ook nict coulant to plaatsen. Dikke Haver was Vrijdag 15 cents hooger, maar tot die verhooging bestond heden bij iets ruimer aanvoer weinig kooplust. Ip het begin der markt is nog iets tot de notering van Vrijdag ver kocht, later echter heeft men 5 a 10 cents lager kunnon koo- pen. Een groot gedeelte van den aanvoer is onverkocht geble- vendaar ook tot deze kleine verlaging de kooplust weinig toenam. Witte Voer-Haver tot de prijzen van heden voor acht dagen Iangzaam opgeruimd. Zwarte Haver Vrijdag 10 en heden weder 5 cents lager, on zoo aangeboden gebleven vooral Ja rige. De aanvoer van Paardenboonen was van zeer verschil- lende kwaliteit, de puike harde ruimden lot 7 en iets daar boven vlug op; mindcre vonden bijna geen koopers. Gort zonder handel. Nieuwe nog bijna niet aangeboden. Zaden. Koolzaad werd op de verhooging van Amsterdam 30 a 40 cents hooger gehouden maar die verhooging was niet te bedingen. Algemeen werden vorige weeks prijzen ook ter ver- zending geboden daar echter de houders niet zoo wilden af- gevenis de handel zeer beperkt gebleven. De weinige nog uit het land aangevocrde partijtjes ruimden tot eene verhooging van 20 a 25 cents meest aan provinciate Olieslagers op. Men noteert het beste 15,25 a 15,60; afwijkende kwaliteiten 14 a 15. Olie. Raap- 45$ contant Lijn- zonder voorraad. Noleringen. Tarwe. 123 ID jarige Roode 9,60 a 9,90; 120/123 ffi nieuwe Roode/7,90 a 8,80. Rogge. 120/123 ffi Buitenlandsclie/7,30 a 7,60; 116fD Nieuwe Inlandsche/7. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze/5,60 a 6,05; 113/116 ffi zwarte5,85 a 6,30; 116 ffi Jarige/6,05. Nieuwe Garst. 92/99 ffi Winter/4,70 a /5,55; 96/99 ffi Zomcr4,85 a 5,15 103 ffi Knobbe 5,60. Nieuwe Haver. 78/89 ffi Dikke 3,70 a 4,30; 65/68 ffi Witte Voer 2,65 a 2,95; 75/78 ffi Zwarte dito 3,30 a 3,50 75 ffi Jarige 3,35. Nieuwe Paardenboonen 6,50 a 7,25. Gort. Grove /9,50 a 9,80; puike 9,80 a 10,20; Parel-Gort 12,50 a 25. Raap-Olie 45$. Haarlem, 17 September. Zoetemelksche Kaas (71 sta pels) 26,50 per 50 Ned. Hoorn, 11 September. Kaas. Ter waag gewogen van af 5 dezer: dagelijksche weging 12 stapels of 3162 ffi; Donderdag- scbe markt 209 stapels of 48,137 ffi, te zamen 221 stapels of 51,299 ffi. Hoogste prijs: 27,50, middelste 26, laagste 22.—. 13 September. Vee. Aangevoerd: 30 Paardcn /35 a 165; 9 Kalveren /6a 8,50; 235 S'cbapen 8 a 17 175 Varkens 8,50 a 24; 14 Zeugen 9 a 31; 4-55 Biggen 3,50 a 6,50; 295 Kippcn 30 cents a 1,65. Eijeren: 9350 Kippen-/2,15 a 2,50; 1750 Eer.den- f 3 50 a/3,75. J Leiden, 13 September. Vee. Aangevoerd: 831 Koeiien 94 Kalveren 369 Schapen. Verkocht: 14 Stieren/44 a 6828 Kalfkoeijen 105 a 186 - 191 Velte dito 14-2 a 205; 54 Vare dito/56al32; 69 velte Kalveren 24 a 68; 25 magere dito/7 a 15; 307 vette Hamels 16 a 25; 24 magere Varkens 16 a 30; 104 Biggen 5 a 13. 8 Boter. Verkocht: 7620 Ned. ffi. lste kwal. 49 a 53; 2de kwal. 45 a 48 per Vat; 1,224 a 1,32$ en 1,124 a 1,20 per Ned. ffi. Purmerende, 16 September. Kaas. Kleine 27,75; Middelbare 26,75. Aan de Stads Waag zijn gewogen 172 stapels of 46,620 Ned. ffi. Eijeren. Kippen- 2,80 per 100 stuks. Vef,. 1290 Schapen en Lammeren met flaauwer handel 95 vette Kalveren 4-5 a 65 cents per Ned. ffi, met vluggen handel; 25 nuchtere dito 9 a 21 vluggen handel; 75 vette Varkens 42 a 48 cts. per Ned. ffi, met vluggen handel, 72 ma gere dito /II a 16, en 378 Biggen 4 a 6, stug; 206 Runderen, met flaauwer handel; 24 Paarden11 Veulens. Rotterdam, 15 September. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuwsche hoewel niet ruim aangevoerd met weinig kooplust en werd zoowel Jarige als Nieuwe 40 cents lager niet geheel opgeruimd. Roode en Poolsche als voren met beperkten oinzet. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche 1861 le kwal. 11,75 a 12,25, mindere 10 a 11,25 1862 le kwal. /11a 11,75, mindere8,50a 10,25159/2 ffi witbonte Poolsche 384; 102/2 ffi Nieuwe Bovenl. Ris 335 127, 128 ffi Jarige dito/ 335; 127, 128 ffi Oudo dito 330, per 2400 kilo. Prima Tarwemeel/19,50 a 19,75; Anrerik. Meel 15,30 a 17,40, 100 kilo. Rogge. Zeeuwsche matig aangevoerd als voren. Buitenlandschc soorten op vorige prijzen, met re- delijken afzet. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche 1862 le kwal. 7,50 a 8; mindere/6,25 a/7,20; 150/2 ffi Dantziger 228; 145, 148/2 ffi Taganrog 210 a 220. Garst. Zeeuwsche in de beste kwaliteiten prijshoudenddoch overi- gens weinig begeerd. Buitenlandsclie soorten iels lager afge- goven. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche winter 1862 le kwal, 5,25 a 5,75; mindere /4a 5,25; dito zomer le kwal. 5,20 a 5,40; mindere 4 a 5,10. Haver nagenoeg als voren. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche korte le kwal. /3,70 a 4,20; mindere 2,50 a 3,40dito lange le kwal. /3,10 a 3,50; mindere 2,25 a 2,90. Boekweit bij rede-, lijken aanvoer /5 a 10 lager. Nieuwe Noord-Brab. 175 a /185; Fransche per 2100 Jpilo 150 a 165. Erwten. Sehokkers bij kleine aanbieding in de beste grove soorten iets hooger betaald, anderc kwaliteit minder begeerd 9 a 13; Kleine Blaauwe 30 cents lager 7,25 a 8,75; Jarige Witte 7,90 a 8. Boonen. Van nieuwe Wilte kwamen enkele monsters voor, welke lot/12 genomen werden. Nieuwe Bruino bij kleinen aanvoer onveranderd,/13 a 14,50. Paardenboonen bij ruimer toevocr minder gevraagd en alleen tot op nieuw lagere koersen te plaatsen 6,25 a 7,20. Koolzaad bij tamelijken aanvoer 1 hooger. Puik Zeeuwsch 78 gestort, 76 zakmaat, Vlaamsch <£76$ zakgoed, Zeeuwsch £72 a74zakm. Lijnzaad. 114, 115 ffi Taganrog f 395, per 2040 kilo. Hennepzaad. Nieuw Inlandsch 270. Kanariezaad als voren, 5 a 9,25. Meekrap. Er werd heden van 1861 er veel geveild tot ver- laagde prijzen. Van nieuw goed was ook meer aangeboden tot 20 a 22$ naar kwal. Tot deze verlaagde prijzen werden eenige partijtjes verkocht. Wortcls werden afgegeven tot 16$a 10$ naar kwal.; een partijtje, waarvan de kwaliteit onbekend is, word tot 16 gedaan. Zierikzee, 11 September. Mf.ekrappen. Teelt 18622/1 Meekrap 22 a 24, 1/1 dito 22 a 24, Onberoofde 22 a 24. Drukkerij van Bong a Si C°. Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4