ABVEMEHTII1EIL SCHOUW Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer. HAARLEMMERMEER-POLDER. gggVERKOOPING van een VAARTUIG. HAARLEMMERMEER-POLDER. Eenig 0CD I.I/.I'.R, MKTAAL en L00D. ENGELSCHE WERKTIIGEN Landbouw en de Veehouderij Aan den Landbouw. Eene ruime keus Fokbiggen Te Koop, op „Onvermoeid Vooruit", Tit de hand te koop: Voor den Haarlemmermeer-Polder wordt gevraagd een OPZIGTER, die het toezigt moet houden over het Stoomwerktuig den Cruquius en een gedeelte van den genoemden Polder. IE HOOP: Jb. BOEKE, Mede is aldaar te Koop Een MEST- of BAGGER-BOK. Brieven franco. 3Je Prijs. A. Conijn, (e Alkmaar. Prijs van het Bestuur. H. Schrijver, te Cillaarshoek. N°. 36. Gemeste KOEIJEN. Niet ingezonden. N°. 37. Vetgeweide SCHOTTEN, geboren in 1859. Iste Prijs. Niet toegekend. 2de Prijs. J. D. Preuyt, te Geervliet. N°. 38. Gemeste KALVEREN. 1ste Prijs. J. Scholtes, te Wateringen. 2de Prijs. Baron van Verschuer, op de Harte- kamp. 3de Prijs. N. Kaptijn Cz., te Soeterwoude. N". 39. Twee stuks velte HAMELS. Iste Prijs. G. C. van der Hoef, te Oegstgeest. 2de Prijs. P. Vromensteyn, te Leiderdorp. 3de Prijs. Dezelfde. N°. 40. Vier stuks vette OOIJEN. tste Prijs. B A. Baron van Verschuer. 2de Prijs. G. C. van der Hoef, te Oegst geest. 3de Prijs. K. van der Torren Kz.te N.-Waddinxveen. N°. 41. Vette VARKENS Iste Prijs. Jhr. Mr. D. R. Gevers Deynoot. 2de Prijs. Dezelfde. 3de Prijs. J. v. d.Welte Delft. N°. 42. BOKKEN. 1 ste Prijs. Niet toegekend. 2de Prijs. Niet toegekend. Prijs van het Bestuur. J. J. Lonzieme te Delft. N®. 43. GE1TEN. Iste Prijs. Niet toegekend. 2de Prijs. J. de Bruyn te Gouderak. N®. 44. MUISKATTEN. Iste Prijs. J. de Bruyn, te Gouderak. Afdeeling Haarlem en Omstreken. In de Vergadering van den 18den September is op voorstel van het Bestuur, met algemeene stem- men besloten, nit de kas der afdeeling 300.te bestemmen, in geval de algemeene tentoonstelling en vergadering der Maatschappij in 1863 te Haarlem gehouden wordt. Hierloe is in de Algemeene Vergadering besloten terwijlgelijk gemeld is, door het Gemeentebestuur voor (lit geval de noodige localen en /2000.be- schikbaar zijn gesteld. B t Zaturdag j.l. is de Lijnden een half uur in werking geweest om de ketels te beproevenen de uitkomst is volkomen bevredigencl geweestzoodat onmiddelijk met het afdekken der ketels een aanvang is gemaakt, welke arbeid spoedig zal zijn voltooid. De stuwdam aan den Leeghwater is in orde, en reeds voor 14 dagen is een aanvang gemaakt met het opruimen van den aarden dam. Ook de Cruquius is geheel gereed. Wij gaan derhalve thans den winter en het natte jaargetijde volkomen gerust te gemoet, in het bezit van drie stoomtuigenwier ketelvermogen belangrijk is vergroot, wier harten en zuigers alien zijn nage- zien en bersteld, en die ook overigens volkomen in Orde zijn en gereed om te werken. Naar wij vernemen is dan ook de inspeetiereis waar- toe in de vergadering van hoofdingelanden besloten is, vastgesteld op Donderdag 9 October aanstaande. Dijkgraaf, heemraden en hoofdiDgelanden zullen zich des morgens ten 9 ure te Veenenburg vereeni- genna aankomst van den eersten trein van Botterdam. Het plan bestaat om van daar langs den Venneper- dwarsweg over het Venneperdorp naar het Kruisdorp te rijdenvan daar den Cruquius te gaan bezigtigen zich daarna langs het JaagpadVijfhuizerdwarsweg en den nieuw begrinden IJvveg naar den Lijnden te begeven, en na afloop der inspectie gezamelijk (ook voor eigen rekening) te Houtrijk en Polanen te dineren. Het grootste en belangrijkste deel der vele in dit jaar nieuw uitgevoerde werken zal derhalve in oogen- schouw worden genomen. Wat den staat betreft waarin de laatst aanbesteedde grindwegen verkeeren, vernemen wij dat op 1 Octo ber de IJweg, Sloterweg en Aalsmeerderweg tusschen de Spaarnwouder- en Vijfhuizerdwarswegen bijtia vol tooid waren. Op den IJweg en Sloterweg zou Vrij- dag (3 October) de grindlaag geheel gespreid zijn. De Aalsmeerderweg is halverwege voltooid en op de ove- rige helft wordt Vrijdag met 5 karren grind gereden. Op den Sloter- en IJweg tusschen de Bennebroe- ker- en Lisserdwarswegen was op 1 October de baan gemaakt over eene lengte van 8000 ellen, en de grind over eene lengte van 6810 ellen gespreid. f I 1 1 I Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 16 tot 23 September 1862. GEBOREN: Jan, zoon van C. van Dam en C. van der Wilk. Willem, zoon van J. de Koter en H. Roskam. Cornelia, zoon van P. van Egmond en A. Groeneveld. IJtje, dochter van J. Stokman en D. Lutkenhuis. Trijntje dochter van P. van der Pligt. Adriaan, zoon van B. van Aalst en C. Timmers. Herraen, zoon van H. Godvliet en A. van der Kwast. Catharina Margaretha en Niesje Mar- garetha, dochters van J. H. Delhaes en M. Cornelisse. Jacoba, dochter van A. Burghardt en N. Zwanenburg, Johanna, dochter van A. Wagemans en A. Speclmans. Pieter, zoon van C. de Laat en J. Hameetman. Hendrica Sijtje, dochter van J. West mass en H. van der Drift. Anthonia Maria, dochter van E. Spreenw en A. C. de Die le Clercq. Wil lem Pieter Fredrik Gnstaaf, zoon van M. W. van der Pas en H. van Benzekom. Carel Fredrik Jan, zoon van H. A. Hanedoes en E. C. Pape. Qerardus Mattheus, zoon van P. E. Oudejans en H. Oudewaal. Pieter Jan, zoon van P. Oostwouder en M. Dekker. OVERLEDEN-. Geene. ONDERTROUWD: N. Maaskant met J. van der Burg. GEHUWDK. den Breijen met N. Hartman. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haarlem mermeer-Polder achten het niet ondienstig de Inge- landen en alien wie het verder mogt kunnen aangaan te heriuneren, dat alle aan hen of aan het Collegie van Hoofd-ingelanden gerigte VERZOEKSCHRIFTEN moe- ten gesteld zijn minstens op een zegel van 15 cents in hoofdsom. Haarlem, 23 September 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J. W. M. VAN DE BOLL, Voonitter. E. W. VAN BREDEBODE, Secretaris. IN DEN HAAnLEMMERMEER-POEDEn. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haar lemmermeer-Polder Gelet op Art. 67 van het Algemeen Reglement van Bestuur voor de Waterschappen in Noord-Holland, Provinciaalblad N°. 80 van 1854), op Art. 1, 2 en 5 der Verordening op het kroozen en zuivereu van alle Yuilnis en Waterplanten der Lengtetogten en Slootenin den Haarlemmermeer-Polderen op Art. 4 en 8 der Verordening op het herschieten en opmaken der Weg-, Kavel- en Veldwegslooten en het daarstellen van Duiker3 en Nummerpalen in dien Polder; Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat door hen over de Slooten en over de Duikers en Nummer palen, SCHOUW zal worden gedreven, te beginnen na den 20sten October aanstaande. De Ingelanden worden, voor zooveel noodig her- innerd aan de verpligting, hun bij Art. 9 der eerst- genoemde en Art. 7 der laatstgemelde Verordening opgelegd ten aanzien van het behulpzaam zijn bij de Schouwenhet toelaten op hunne Landerijen en het geven van inlichtingen. Haarlem, 29 September 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE BOLL, Voonitter. E. W. VAN BBEDERODE, Secrelaris. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haar lemmermeer-Polder, zullen op Dingsdag den 7den October 1862, des namiddags ten 2 ure, aan de Hooimarkt te Haarlem, ten overstaan van den Deur- waarder H. J. MOL, overgaan tot de Openbare Verkooping van een VAARTUIGzijnde een over- dekt Kofje, groot volgens Meetbrief 13 Tonnen. Dit Vaartuig is in de Ringvaart van genoemden Polder gezonken geweesten weder opgehaald. De Verkooping geschiedt op verzoek en magtiging van den Eigenaar J. H. VISSER, te Monnickendam. Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan de Secre- tarie van meergemelden Polder, te Haarlem. Haarlem, 30 September 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE BOLL Voonitter. E. W. VAN BREDEBODESecretaris. Personen die daartoe mogten wenschen in aanmer- king te komen, moeten zich voor of op den 25sten October 1862 franco adresseren aan Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeer-Polder te Haarlem, en zich op een nader te bepalen dag onderwerpen aan een vergelijkend examen. De voordeelen aan de genoemde betrekking ver- bonden zijn vrije woning en een tractement van/1000 's jaars. Vereischten zijn praktiscke kennis van het Stoom- wezenburgerlijke en waterbouwkundebedrevenheid in het regtlijnig teekenen; terwijl verder tot aanbe- veling zal strekken theoretische kennis in de eerstge- noemde vakken. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haar lemmermeer-Polder, zich verzekerd houdende, dat de Ingelanden zoo veel in hun vermogen is zullen willen medewerken om de nieuw begrinde Lengtewegen goed berijdbaar te houdenVERZOEKEN dat over die Lengtewegen vooral bij zwaren regen met geen zuiare vrachten worde gereden, zoolang de grindlagen nog niet gesloten zijn. Haarlem, 30 September 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE BOLL, Voonitter. E. W. VAN BREDEBODE, Secretaris. Aan de Stoomtuigen van den Haarlemmermeer- Polder is aanwezig ongeveer: 12000 pond GEGOTEN IJZER, 5000 GESMEED IJZER, 2500 METAAL, 4500 LOOD. Heeren Fabrikanten die den aanwezigen voorraad IJzer, Metaal of Lood mogten willen koopen, wor den verzocht om voor of op den 28 October 1862 aan Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeer- Polder op te geven de prijzen per 100 Ned. ponden, die zij voor een of meer der genoemde Artikelen willen betalen. Bij de Prijsopgave moet worden in acht genomen dat het laden en vervoeren voor rekening van den Kooper moet geschieden en dat het juiste getal pon den van de te verkoopen Voorwerpen bij de lading van wege den Haarlemmermeer-Polder door afweging zal worden bepaald, waarbij iemand van wege den Kooper moet tegenwoordig zijn. De te verkoopen voorwerpen kunnen worden be- zigtigd aan de Stoomtuigen de Leeghwater, de Cru quius en de Lijndenwaartoe men zich bij de Opzig- ters aan die Stoomtuigen moet vervoegen. Haarlem, 30 September 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J. W. M. VAN DE BOLL, Voonitter. E. W. VAN BREDEBODE, Secretaris. VOOR DEN voor Groote enKleine Boerderijen, OP DE MINST KOSTBARE WIJZE VERKRIJGBAAR over Rarlingen of Rott erdatn DOOR DE TUSSCHENKOMST VAN Onder-Directeur der Landh. School te Groningen. PRIJSLIJSTEN en AFBEELDINGEN worden op franco aanvraag gratis franco verzonden. Met 1° No vember a. s. wordt het Inkomend Regt op Landbouw- werktuigen verlaagd tot 1 perCent der waarde. De ondergeteekende maakt bij deze aan zijne ge- eerde Begunstigers bekend, dat hij weder ruim voor- zien is van het ZAAIGROEN, of bij proef onder- vinding een goed mid del voor het ZWART of zoogenaamde POP in de TARWE. Hetzelve is te bekomen bij J. VERKUYL, Sectie NN, N°. 15, aan den Venneperweg, te Haarlemmermeer. van groot Engelsch soort, op RUSTHOF, nabij Bennebroek en Station Vogelenzang. in Haarlemmermeer, nabij Bennebroek, Station Vo gelenzang RAMMENvolbloed Lincoln en Leicester en gekruisde zeer nabij komende. bij J. RE TEL, Smid te Burgerveen, Sectie OO, N°. 10, te Haarlemmermeer, TWEE NIEUWE DRIE-WTELDE KARREN met een SPAN-EGGE.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3