186 s Hollandsche Maatscliappij van Landbouw. Marktberigten. 1 WATERIIOOGTE, NATUURLUKE WATERONTLASTING en WATER-INLATING in HET HOOGHEEMRAADSCHAP van RIJNLAND. cs td e: E u. t- c- w c/3 B 0 E ZEM H 0 0 GTE op den middag A. P. in Ellen. HOOGTE VAN HET BUITENWATER met betrekking tot A. P. in Ellen. Uren. SLUISGANG. b. Grootste Verval in Ellen. WATER-INLAT1NG. a. door de finketten. b. met geop. sluis. Uren Werking. AANMERKINGEN. Rijnland. Delf land IJ Halfweg. IJ Spaarndam. IJssel Gouda. Noordzee Katwijk. Halfweg. Spaarn dam. Gouda. Katwijk. Halfweg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. Leidschen dam. Leidschen dam. hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. a. b. a. b. a. b. a. b. Gouda. a. b. Leidschen dam. a. I b. 19 0.58 0. 57 0.50 0.50 0. 52 0. 52 -0.02 -f- 0.26 -0.05 0.34 -0.42 -f-0.50 -0.07 -t- 0.74 a B B 2 0 02 B 20 0. 57 0. 58 0.53 0.51 0. 50 0. 51 - 0.01 0.30 - 0.02 -5- 0.34 -0.47 -F- 0.54 -0.16 0.84 B V] 0 02 5 0 06 21 0. 56 0. 58 0. 50 0. 53 0.56 0. 50 -0.05 -t- 0.43 -0.03 -f- 0.43 - 0.82 -f- 0.36 -0.76 -+- 0.81 B B B 8 0 08 22 0.58 0. 58 0. 47 0. 54 0. 56 0. 45 -0.24 0.22 -0.26 -F- 0.13 -1.02 -5- 0.46 -0.71 4- 0.73 I B B B B 41 if 0 09 23 0.61 0. 58 0. 56 0. 60 0. 58 0. 46 -0.07 -F- 0.39 -0.15 -f-0.38 f- 1.00 -F- 0.45 1-0.74 -F- 0.71 B B B 9 0 07 24 0. 61 0. 60 0.55 0.64 0. 60 0. 44 - 0.19 -r- 0.27 [-0.21 -f- 0.22 b 1.05 -F- 0.45 b 0.82 -F- 0.72 B B B 9 0 07 2b 0.61 0. 59 0. 55 0. 66 0. 60 0. 41 j- 0.09 -s- 0.11 [-0.I7 -F- 0.18 -0.94 -f-0.40 b 0.98 -T- 0.71 B B B B B 0. 07 B B B METEOROLOGISCHE WAARNEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. 20 21 22 23 24 25 26 27 LEEGHWATEU. CRUQUIUS. 1IJNDEN. KRUISDORP. tt Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Barometek. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 a. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 n. na. 2 u. av. 8n. ii 0.— ii 3.8 ii 0.— ii 3.2 u 0.— u 2.9 u 0.— ii 2.6 768.6 0.6 0.5 0.— 1.8 0.2 0.— 0.— 1.3 0.— 0.— 0.2 1.6 0.3 0.— 0.— 1.7 767.7 767.2 767.9 0.— 0.— 0.5 3.6 0.— 0.— 0.3 3.5 0.— 0.— 0.5 2. S 0.— 0.— 0.3 2.6 769.2 769.3 769.4 0.— 0.— 0.— 2.7 0.— 0.— 0.— 3.0 0.— 0.— 0.4 2.5 0. 1 0.— 0.— 2.5 767.6 766.4 765.5 0.— 0.— 0.— 3.3 0.1 0.— 0.1 3.4 0.— 0.— 0. 5 3.0 0. 2 0.— 0.— 2.5 764.5 763.1 762.2 0.— 0.— 0.4 2.3 0.— 0.— 0.3 2.1 0.— 0.— 0.5 2.1 0.— 0.— 0.2 1.4 761.3 760.8 761.2 0.3 0.— 0.1 1.7 0.1 0.— 0.1 2.3 0.— 0.— 0.5 3.5 0.3 0.— 0.2 2.0 762.0 762.0 762.2 0.— ii 0.1* ii 0.— n 0.— n 0.1 ii 0. 1 a 0.— a 762.8 762.2 1 4 20.2 0.5 19. 6 0.- 21. 1 1. 0 16 0 Thermom. Fahrenh. 57°.9 55°.9 49°.5 52°.9 51°.1 59°.9 57°.9 na. 2u. ii 58°.8 57°.9 58°.5 59°.5 63°.3 64°.9 63°.3 av. 8 u 57°.6 54°.0 48°.7 46\9 51°.8 59°.9 56°.5 AANMER- KINGEN. Daauw. WATERIIOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER. WATERHOOGTE F— A. P. in Ellen. WERKING der STOOMTUIGEN" fr IN DE RINGVAART IN DEN POLDER LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. w CO LEEGH- WATER. CRU QUIUS LIJN- DEN. AALS- MEER. LEEGH- WATER. CRU QUIUS LIJN- DEN. KRUIS DORP. VENN. DORP. a O P S o Ph Ketels. Slagen. Uren. 1 Pomp. Ketels. Slagen. Uren. d. P* 1 Ketels. Slagen. 20 0.53 0.56 0.60 0.53 4.67 4.73 4.79 4.74 4.72 n II ii ii u u a u u n u n 21 0. 55 0.58 0.63 0.52 4.71 4.73 4.75 4.74 4.74 ii II ii u II ii u u II a n u 22 0.54 0.60 0.62 0.54 4.70 4.72 4.74 4.74 4.73 u II ii ii n u n H u ii u n 23 0.58 0.60 0.63 0.55 4.71 4.72 4.76 4.74 4.73 a II a u a ii a i> tt u ii u 24 0.59 0.61 0.64 0.56 4.70 4.72 4.76 4.74 4.74 u II ii a ii a ii u H a ii a 25 0.59 0.61 0.67 0.58 4.70 4.72 4.75 4.74 4.74 a u n u u ii u u tt u u tt 26 0.61 0.60 0.60 0.56 4.76 4.72 4.71 4.74 4.75 u u ii ii ii ii a ii II ii ii u 27 0.60 0.60 0.63 0.56 4.74 4.72 4.74 4.74 4.75 a 0 ii ii u a a a II ii ii u Afdceling Slot en. Belanghebbenden wordt ter kennis gebragt, dat de GEWONE NAJAARS-YEEMARKT te Sloten dit jaar zal gehouden w or den op Dingsdag den 16den October. Het Bestuur der Afdeeling voorn. Sloten, Namens hetzelve, 2 Oct. 1862. L. CAMERLING, Secrelaris. Amsterdam, 29 September. Boteb. Friesche 49 a 52, Kuinder 47 a 50, Kamper 49 a 51Deventer 40 a 44, Zwolsche 46 a 50. 1 October. Granen en Zaden. Tarwe prijshoinlendbij parlij; 130 ffi roodbonte Poolsche 340 bij parlij130 ffi bonte dito 345, 347. 131 ffi witbonte dito 350. Hogge stil 120 ffi Taganrog/213; 120 ffi Petersb. 218. Op levering per 2100 kilo vast. Koolzaad traag; op 9 v. Olie in Octob. 83. Lijnzaad in een doen 110 ffi Archangel /390. Olie. Raap- flaauw; op 6/w./50; Vliegend/48|. Lijn- prijsiioudend; op 6/w./4-6£; Vlieg./454. Hennep-op 6/w. /47|; Vlieg. 46. Koeken. Raap- per 1040 stuks 88 a 92 Lijn- per 104 sinks 11£ a lij. Vee. Kalvorcn lste kwal. 40 a 60; 2de kwal. 30 a 50; 3de kwal. 20 a 40; Schapen 20 a 28 YlrkenS 46 e 50 cents per Ned. ffi. Alkmaar, 26 September. Kaas. Kleine en Kommissie 27,25. Middelharc 27,50Laagsto prijs 16,50. Aange- voerd 582 stapels of 121,202 Ned. ffi. Zaden. Gee! Mosterdzaad 12,50; Rood dito 20,25; Karweizaad 14. Broek in Waterland, 25 September. Kaas. Ter markt waren 45 stapels4092 stuks of 9327 N, ffi. Prijs 27,50. Delft, 25 September. Boter nidt vooruitgaande prijzen: lste kwal. 59 a 60; 2de kwal. 52 a 58. Groningen, 30 September. Bij voortdurend geriiigen aan- voer, was de omzet heden wcder zeer beperkt. Granen. Jarige Tarwe iets lager afgegeven; nieuwe Was daarentegen voor verzending gevraagd, en bedong eenige ver- hooging in prijser werd nog zeer weinig aangeboden. De beperklheid der aanvoeren van Rogge verOorzaakte eene ver- hooging van 10 cent per mud; de handel was echter van zeer weinig omvang. Boekweit was nog schaarsch ter veil; daar echter de vraag voor verzending ontbrak, gelukte het den prijs 10 cent te verlagen, waartoe alleen de consumtie als kooper optrad. Garst vond, bij meerder wind, nog al vrij wat vraag voor Pellerij en bedong 15 cent meer dan heden voor 8 da- gen. Niottegenstaande flaauwe berigten van Engeland en een tamelijk goeden aanvoer, was Dikke Haver weinig lager in prijs, waarschijnlijk ten gevolge van dekking van vroeger ge- dane verkoopcn. Zwarte en Witte Yoer werden door schaarscbte iets hoogcr betaald. Paardenboonen flaauw en iets lager af gegeven. Gort zonder handel. Koolzaad op do verhoogde prijzen der vorige week minder gevraagd; de weinige verkoopen aan Olieslagerij gedaan, too- nen echter geene verlaging aan. Olie. Raap- 46£ contantop levering in October en No vember werd 46£ betaald, welke prijs geboden bieef. Lijn- bij kleinigbeden b 45J gedaan, maar er is nog bijna geen voorraad. Noteringen.Tarwe. 123 ffi jarige Roode 9,20 a 9,50; 120/123 ffi nieuwe P.oode /7,90 a 8,75. Rogge. 120/123 ffi Buitenlandsche 7,40 a 7,70116 ffi nieuwe Inlandsche /7,30. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze5,65 a 6,05; 113/116® zwarte 5,90 a 6,30; 116 ffi Jarige /6,20 - Nieuwe Garst. 92/99 ffi Winter 4,80 a /5,70; 96/99 ffi Zomer 4,90 a 5,20 103 ffi Knobbe 5,65. Nieuwe Haver. 78/89 ffi Dikke 3,50 a 4,15; 68/72 ffi Witte Voer 2,85 a 3,15; 75/78 ffi Zwarte dito 3,30 a 3,55; 75 ffi Jarige 3,55. Nieuwe Paardenboonen f 5,75 a 6,40. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 9,60 a 10; Parcl-Gort 12,50 a 25. Raap-Olie 46£ Lijn-Olie 45£. Haarlem, 29 September Granen. Roode Tarwe 9,75, Witte dito 9,25 a 10,50. Groene Erwten 8,35. 1 October. Zoetcmelksche Kaas (70 stapels) 25,25 per 50 Ned. ffi. Hoorn, 25 September. Kaas. Ter waag gewogen van af 19 dezer: dagelijksche weging 12 stapels of 2343 ffi; Donderdag- sche markt 292 stapels of 71,175 ffi, te zamen 304 stapels of 73,518 ffi. Hoogste prijs: 27,50, middelste 25, laagste 23.Onverkoclit gebleven 1 stapel. 27 September. VeE. Aangevoerd: 12 Paarden/ 45 a 457 17 Kalveren 5,50 a 12; 309 Schapen /9a 21,50; 331 Var- kens 7 a 19; 17 Zeugen 15 a 37,50; 524 Biggen 3,50 a 6,50; 211 Kippcn 30 cents a 1,35. Eheren: 211 Kippen-/2,40 a 2,75; 1750 Eenden-/3, a 3,50. Leiden, 27 September. Vee. Aangevoerd: 415 Koeijen, 84 Kalveren, 553 Schapen. Verkocht7 Stieren /42 a 87; 26 Kalfkoeijen/105 a 192 268 Vette dito 145 a 210; 87 Vare dito /62a 134; 63 vette Kalveren 26 a 67; 21 magere dito 7,50 a 15419 vette Hamels16 a 24; 68 vette Ooijen 12,50 a 22; 36 ma gere Varkens 15 a 22150 Biggen 5 a 12. Boter. Verkocht: 7910 Ned. ffi. lste kwal./53 a 57; 2de kwal. 49 a 52 per Vat; 1,324 a 1,424 en 1,224 a 1,30 per Ned. ffiJ Medemblik24 September. Kleine Kaas. Aangevoerd 127 stapels, wegende 27,250 Ned. ffi. Hoogste markt/27,50 per 50 Ned. ffi. Boter 1,10 per Ned. ffi. - Eijeren. Eenden-3,en Kippen- 2,50 per 100 stuks. 25 September. Ter markt aangevoerd 279 Schapen 20 a 27 vluggen handel. 26 September. Naar Londen uitgovoerd 16 Koeijen en 2164 Schapen. Furmerende, 30 September. Kaas. Kleine 26,50 Middelbare 27. Aan de Slads Waag zijn gewogen 170 sta pels of 44,654 Ned. ffi. Boter 1,20 per Ned. ffi. Vee. 1460 Schapen en Lammeren met flaauwen handel; 60 vette Varkens 38 a 46 cts. per Ned. ffislug46 magero dito/11 a 16, en 470 Biggen 3,50 a 6 per stuk, met minder vluggen handel; 60 vette Kalveren 50 a 70 cents per Ned. ffi, vlug; 40 nuehtere dito 7 a 20 per stuk, niet vlug; 195 Runderen, met flaauwen handel; 20 Paarden. Rotterdam, 29 September. Granen en Zaden. Tarwe* Zeeuvvsche bij redelijken aanvoer, jarige als voren niet ge- makkelijk te plaatsen, terwijl nieuwe alzoo vrij wel koopers vond. Roode en Poolsche met weinig prijsverandering. Overm., Zeeuvvsche en Vlaamsche 1861 1e kwal. 11,75 a 12,80, min- dere /10 a 11,25; 1862 1e kwal. 11 a 11,75, minderc /8,50a 10,50; 129, 130 ffi witbonte Poolsche 370; 127, 128 ffi Oude Bovenlandsche 330; 127, 128 ffi Jarige dito 330; 129, 130 Nieuwe dito 335 128, 129 ffi Nieuwe Bovenlandsche Ris 330 per 2400 kilo. Prima Tarwemeel /19a 19,50; Amerik. Mecl 14,75 a 17,40, 100 kilo. Rogge. Zeeuwsche ruimer aangevoerd en daardoor op vorige prijzen nog gedeeltelijk onverkoclit Buitenlandsche soorten als voren met redelijken omgang. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche 1862 le kwal. /7,50 a 8; mindere /6,25 a 7,10; 156/2 ffi Amerikaansehe/250; 152/2 8 Koningsberger/230 150/2 ffi Dantziger/228; 148/2 ffi Taganrog 220; 145/2 ffi Berdianski 210. Garst. Zeeuwsche met kleinen aanvoer onveranderd. Buitenlandsche soorten als voren. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche winter 1862 le kwal, 5,30 a 5,90 mindere 4a 5,25; dito zomer le kwal. 5,25 a 5,50; min dere 4 a 5,10; 140/2 ffi Jarige Deensche 195. Haver als voren. Overmaasche, Zeeuvvsche en Vlaamsche korte fa kwal,/ 3,60 a 4,10; mindere/2,40 a 3,25 dito lange le kwal, /3a 3,40; mindere 2,20 a 2,80. Boekweit met weinig prijsverandering. Noord-Brab. 175 a 185; Fransche per 2100 kilo 154 a 165. Erwten. Scbokkers 1 lager, vooral in de niet grove soorten moeijelijk te verkoopcn, 7,50 a 12; Kleine Blaauwe ais voren, fl a 8,50.; Jarige Witte /7,75 a 7,80; Geldersche graauwe /10a 12,50; Zeeuvvsche dito 7,50a 8,75. Boonen. Witte 50 cents lager 8,50 a 10,25. Bruine ruimer aangevoerd 1 lager afgegeven, /8,50 a 11. Paardenboonen als voren, 6,25 a 6,90. Koolzaad X 1 lager; Overmaasch X 77; Vlaamsch X 76 a 77 zakmaat. Lijnzaad. 109, 110 ffi Archangel 390; Zeeuvvsch Zaaizaad lste kwal. 130140 St., 2de kwal. 116128 St. Hen- nepzaad. Nieuvv Inlandsch 240 a 252. Kanariezaad als voren5 a 9,25Nieuwe /9a 10,25. Meekrap. Van nieuwe was de aanvoer niet belangrijk en zelfs minder dan de vorige week; de prijzen waren daarom ook niet lager en vonden de goede prijsvvaardige valen koopers. Van oude werd meer geveild, mede tot gelijke prijzen, waar- onder echter veel van ord. kvvaliteit. Van zeer goede en mooije kvvaliteit werden eenige partijljes verkocht. Voor Worlehs was algemeen meer vraag on word er,/£ meer aangelegd dan de vorige week; meest alios werd verkocht. Drukkerij van Bqnga Sz C°, Amsterdam,,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4