WEEKBLAD van 1802. Vrijdag, 17 October. Haarlemmermeer. Haarlemmermeer-Polder. Ay\ARip AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. 3? v Abonnementen JDerde Jaar gang. HoofdredacteurCL E. DE CLERCQ. 6354 753 91 56% 184% 5874 116 69 65% 3540% 1088 1190 231 83 123 12689% 6834% 624% 264 43% 163% 3446 5870 106 63 61% Met algemeen genoegen werden de Cruquius en de HAARLEMMERMD, worden aangenomen bij de Boekbandelaars C. M. VAN GOGH. Leidscbestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,. Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is 6, in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over 1,50 beschikt. Advebtentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco gescbieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 7 tot 14 October 1862. GEBORENJohannes, zoon van P. Jnrriens en C. van der Linden. Cornelia Maria, docbter van B. Blom en A. Hoo- gendoorn. Hermanuszoon van L. H. Dikhuijse en A. M. van der Sijs. Petronella Hendrika, doebter van W. P. Theu- nissen en T. Jansen. Jacoba Margarotha, dochter van W. Bijl en J. Zonneveld. Cornelia zoon van J. B. Calvelage en M. M. Ongers. Gijsbertha, dochter van J. Buijn en G. Bnijn. Antoniuszoon van P. Touw en M. Walraven. Margje, dochter van D. Uithol en D. Veerman. OVERLEDENSophia Cornelia, oud 6 maanden docbter van T. do Jong en M. van Atten. Dingeman Antbonie, ■ond 3£ jaarzoon van N. Stokman en M. Pieterse. Her- mina van Bensekom, oud 48 jaren wednwe van J. Verkuil. Johanna, oud 14 jaar, docbter van A. Speelmans en A. van Babel. LEVENLOOS AANGEGEVEN: 1 Kind van H. J. Kooman «n L. v. d. Broek. 1 Kind van O. Huiberts en A. Schouten ONDERTROTJWD J. van der Sluijs met G. van Evvijk. J. Gerritsen met E. van Schalkwijk. GEHUWD J. Goverts met J. Asjes. Aan het rapport des Hoofdopzigters over de maand Julij ontleenen wij A. Omtrent de webking der Stoomtdigen: Dat alleen de Leeghwaier in werking is geweest en dat wel gedurende 219% uren namelijk 157% uur, met 9 pompen en 5 ketels, makende in dien tijd 65809 slagen of 5.896 per minuut, en 61% uur met 8 pompen en 5 ketels, waarin 22411 slagen gemaakt zijn of 6.048 per minuut. Het uitgeoefend vermogen bedroeg dus met 9 pom pen 318, met 8 pompen 290gemiddeld 310 paar- denkrachten. Ilierbij zijn verbruikt 1469 mudden Engelsche, 836 mudden Belgische, 310 mudden Euhrkolen, 112 pond talk, 13 kan gallipoliolie en 25 kan patentolie. B. Omtrent hetgeen aan de Stoomtdigen ver- RIGT IS a. Gedurende de stilstand van den Leeghwaier heeft het personeel een luchtpompbodem, die los geraakt was op nieuw gecement, nieuwe gesmeed ijzeren ringen .under in de pakkingbossen der luchtpompzuigers ge- plaatst, eene gesclieurde pijp voor de aflaatkraan van het hydraulique weggenomen en door eene nieuwe vervangen, en eindelijk gewerkt aan het in elkander zetten van een vernieuwden pompzuiger en het voor- uitbrengen der houten en lederen randen der overige zuigers, waarbij tevens een timmerman is werkzaam geweest. I. Het personeel van den Cruquius is van 1 tot en met 13 Julij werkzaam geweest met het drijven der kleine machine om den funderingsput droog te houden tot het maken van den houten stuwdam met valschutten in de Kruisvaart achter het werktuio-, voorts met het inschuren van de klep in de voedings- pomp waaraan tevens een nieuw gesmeed ijzeren spil gemaakt is; mot het inschuren van de loosklep voor het overtollige voedingswateren met het maken van twee gesmeed ijzeren oogbouten op den keermuur tot het vastmaken van het leiblok bij het uithalen der pompzuigers en harten. Eindelijk zijn de stokers nog werkzaam geweest met het oppoetsen der kleine stoompompmachine en met het reinigen van het gebouw aan de buitenzijde. In deze maand is door 4 timmerlieden van A. Munk en Zn. te Ilecmstede de bekleeding der stoom- kast hersteld, die in den voorgaanden winter door brand beschadigd was. c. Het personeel aan den Lijnden is voortgegaan met het herstellen der pompzuigers, dat in deze maand met behulp van een timmerman is afgeloopen. Yoorts zijn eenige nieuwe balansmetalen aan de buitenzijde aangebragten de stoom- en overgaande stoomklep- pen ingeschuurd en van nieuwe stalen spillen voorzien. In de maand Julij zijn aangevoerd 991 mudden Engelsche kolen per Zaanslroom kapt. Visser aan den Leeghwater en 2253 mudden Ruhrkolen per stoomboot Josephus, kapt. Wegman, waarvan 1500 mudden aan den Leeghwaier en 753 aan den Cruquius. Overigens is niets geleverd. Met het eiude der maand bedroeg de voorraad Leeghwaier. Cruquius. Lijnden. te zamen. mud. Eng. kolen 3540% 13153 3453 20146% Belg. 1089 Ruhr 1190 pond. Talk 231 kann. Gallip.-olie 85 Patent- 123 if •zl 13317 1943 438 210% 373 Aan het rapport des Hoofdopzigters over de maand Augustus ontleenen wij A. OMTRENT DE WERKING DER STOOMTDIGEN Dat alleen de Cruquius in werking is geweest gedurende 7 8 uren en wel 15 uren met 5 pompen en 8 ketels, makende in dien tijd 5709 slagen of 6.138 per minuut en 62% uren met 6 pompen en 8 ketels, makende in dien tijd 22539 slagen of 5.986 per minuut. Met 5 pompen is dus een vermogen van 245 met 6 pompen van 287 paardenkracht uitgeoefend, gemid deld 278 paardenkracht. Verbruikt zijn 463% mudden Engelsche, 519% mudden Belgische, 128% mudden Ruhrkolen, 24 lb talk, 10 kannen gallipoli- en 20 kann. patentolie. B. OMTRENT HETGEEN AAN DE StOOMTUIGEN VER- RIGT IS a. Door het personeel aan den Leeghwater zijn de pompharten en zuigers hersteldvan de eerste waren de houten beddingen nog in orde en behoefden geene vernieuwing, zoodat slechts eenige losse klinknagels van de scharnieren door anderen moesten vervangen wordende herstellingen aan de zuigers bestonden in het vooruitbrengen der houten en lederen randen en het vernieuwen van eenige klink- en schroef bouten. Voorts zijn door het personeel nog twee nieuwe me- talen in de stangen der luchtpomp-balansen en eene nieuwe ronde pakking op den ringvormigen stoomzui- ger gebragt en is die van den kleinen stoomzuiger aangehaald. Door de stokers zijn twee ketels schoongemaakt en besmeerd met een mengsel van koolteer, potlood en terpentijnolie, tot wering van den ketelsteen. I. Gedurende den stilstand van den Cruquius is het keteltje van de kleine stoomtnachine door de stokers schoongemaakt; in de smederij zijn twee gesmeed ijzeren schroefsleutels gemaakt. Op 25 Augustus zijn van de fabriek te Utrecht ontvangen de herstelde en vernieuwde deelen van den westelijken luchtpomp, bestaande in 3 sluks zuiger- ringen, wegende 423 lb, 1 ring van 75 lb, 12 rood- koperen bouten en moeren, wegende 19 Hi en 1 ver- buste afgewerkte zuiger. Met het in elkander zetten van dit werk is dadelijk begonnenzoodat deze lucht pomp op 2 7 Augustus geheel in orde wasom weder mede te kunnen werken. c. Door het personeel aan den Lijnden zijn de pomp zuigers herstelddit heeft voornamelijk bestaan in het aanbrengen van nieuwe geleidingsmetalen en het klin- ken van nieuwe nagels ter verbinding der scharnieren op de kleppen en tegen de middenriffen. Op 14 Au gustus is ontvangen de nieuwe locomobile met centri- fugaalpompter ontlediging van den funderingsput welk stoomtuigje den 19den in werking kwam en den put op den 21sten droog had gemaakt, waarop men dadelijk is begonnen met het in orde brengen der pompharten die bij onderzoek bleken meerendeels nog in goeden staat te zijn, zoodat de herstelling en het in de pompen brengen van de zuigers en harten op 28 Augustus geheel was afgeloopen. De locomobile met toebehooren is daarna op 30 Augustus naar den Leeghwater vervoerdom in het locaal der oude werk- plaats te worden bewaard. De bouten voor de kleine pakkingring van den stoomzuiger, gemaakt in de fabriek van den heer H. Figee te Haarlem, zijn ontvangen en op hunne plaats gebragt; tevens is die zuiger geheel nieuw ver- pakt. De voedingspijp in de machinekamer is van eene nieuwe koperen kraan voorziende cataract der overgaande stoomklep is los en schoongemaakt, her steld en van nieuwe metalen voorzien. Nog is ontvangen van de fabriek des heeren van den Wall Bakete Utrecht, de nieuwe pakkingring voor den grooten cilinder, terwijl de te herstellen deelen der luchtpomp, mede naar die fabriek gezon- den gereed waren en binnen eenige dagen aan den Lijnden zouden aankomen. In de maand Augustus is aan den Cruquius gele verd 200 lb talk. Met het einde der maand bedroeg de voorraad mud. Eng. kolen Belg. Ruhr pond. Talk kann. Gallip.-olie Patent- Leeghwater. Cruquius. Lijnden. a te zamen. 19676 13792 1814% 601 189% 348 Omtrent de vordering der werkzaamheden aan de 20000 ellen nieuwe grindwegen vernemen wij, dat op 11 October de eerste grindlaag over de geheele oppervlakte gespreid was, en het werk buiten ver- wachting is medegeloopen. Met het spreiden der tweede laag was toen refids begonnen en op den 15 October lag deze reeds over eene oppervlakte van 5600 ellen. Donderdag j. 1. heeft de voorgenomen inspectie-toer door den polder plaats gehad, en is het programma van dien togt vermeld in het Weekllad van 3 October getrouw opgevolgd. De heeren hoofdingelanden van Tienhoven, Beijerinck, 't Ho oft, Previnaire, Oewe 1en den heemraad Pol, waren om versehil- lende redenen verhinderd geworden aan deze inspectie deel te nemen. - i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1