- 194 Landbouw. LIJST VAN ENGELSCHE WERKTUIGEN. Lijnden bezigtigdtie gocde en degclijke toesland waarin deze stooingemalcn verkeeren, en het kolossaal kctelvermogen waardoor hunne ontzettende thans scliier onuitputtelijke kracht gevoed wordtboezemen ontzag >cn vertrouwen in. Op bet oogenblik dat het bestuur aan den Lijnden •aankvvamwerd dit stoomwerktuig in beweging ge- steld en ook deze werking voldeed ten voile. Met een zeker soort van wellust werd de nieuw bcgrinde IJweg door al de togtgenooten bewandeld, en zeker is bij alien, zoo niet reeds vroeger, dan stellig in die oogenblikkende begeerte ontstaan aan alle ingelanden van den polder, hoe eerder zoo beter een gelijke weldaad te kunnen bewijzen. Aan den Lijnden was nog ter bezigtiging gesteld eeu uit Engeland ontboden ijzeren schuthok, hetwelk ten opzigte van de constructie en den modieken prijs van /125, wel voldeed, doch bij de plaatsing eenigzins zal behooren versterkt te worden. Een eenvoudig doch zeer voldoend middagmaal wachtte de reizigers bij H o o g 1 a n d te Halfweg. De aangename toon, welke aan dezen vriendschappelijken disch heerschteen de toasten welke wederkeerig wer- den toegebragt, gaven op nieuw het bewijs van de gewenschte verstandhouding, welke zoowel tusschen de leden van het bestuur onderling als tusschen hen en de ambtenaren van den polder bestaat. Moge dit bestuur krachtig, ernstig en zonder over- ijling de nan hetzelve toevertrouwde belangen blijven be- hartigen, en zich zoodoende, even als de Stoomgemalen des poldersbij voortduring de achting en het ver trouwen der ingelanden blijven waardig maken. Nog dient hier vermeld te worden, dat als midden- stuk op tafel geplaatst was, een in klei geboetseerd statuetje, voorstellende do persoon van Jan Adri- aansz. Leeghwater, gewapend met passer en driehoeken geleund tegen een waterradpeinzende over de droogmaking van het meer. Dit beeldje werd volgens de ideen van Mr. J. P. Amersfoordt, gevormd door den artiste Eoskam, te Amsterdam. De heer Amers foo rdt stelde voor, dat een beeld volgens dit model vervaardigd en groot genoeg om effect te doen in den voorgevel van het stoomgemaal de Leer/heateraldaar op kosten van be- langstellenden zoude geplaatst worden. Andere leden waren van meening dat, ofschoon hulde doende aan de zeer gelukkige uitvoering van eene goed gedachte, het moeijelijk zou zijn voor den grooten ontwerper der droogmaking van het Haarlemmermeer een trotscher gedenkzuil te stichten, dan het stoomge maal dat zijn naam ontving; liever zouden zij aan zulk een standbeeld eene andere bestemming gevenen nog liever zouden zij ziendat van dit model beeldje, afgietsels konden verkrijgbaar gesteld worden, in de veronderstelling dat vele ingelanden van den polder, zich gaarne een dergelijk sprekend en sierlijk aanden- ken zouden aanschaffen. De dijkgraaf nam op zich ■deze zaak zoo mogelijk tot klaarheid te brengen. Den 15den October hadden wij te Haarlemmermeer diet voorrcgt, getuigen te zijn van het in werking brengen van den eersten stoomploeg in Nederland. De kundige en meest praktische landbouwer, de geeerde eigenaar van het landgoed de Badhoevete Haarlem mermeer komt de eer toe de eerste te zijn die hier te lande eene zoo bclangrijke proef voor den landbouw het ploegen door stoom heeft onderno- men. Wij hadden niet het genoegen in de onmid- delijke nabijheid te zijn van alle deelen der machine, om met juistheid eenigermate uitvoerig hunne wer king te kunnen opgevenmaar hebben ons tocli kun nen overtuigen, dat het ploegen door stoom snel en deugdelijk kan geschiedenen voorzeker op zware gronden ver de voorkeur verdient boven het ploegen met paarden vooral waar groote uitgebreidheid van land een zoo kostbaar werktuig toelaat. Wij wenschen den geachten eigenaar der Badhoeve geluk met deze eerste welgeslaagde proef en hopen in de gelegenheid gesteld te wordendeze nog zoo vreemde machine meer van nabij in werking te zien. (Ingezonden.) Voorwaarden. Op franco ontvangst van adres en berigt, voor welken arbeid men een werktuig verlangtzendt de ondergeteekende franco een geillustreerden catalogus of prijslijst met teekeningen van den fabrikant, be- nevens een brief, met aanwijzing welk werktuig uit den catalogus daarvoor het raadzaamste is. Van de meeste fabrikanten zal hij Engelsche catalogussen in voorraad lioudcnvan sommigen ook in de Fransche en Duitsche lalen. Wanneer deze toezending gevolgd wordt door eene bestelling, (waarbij men duidelijk het nummer en den datum van den catalogus zelf en het nummer van het werktuig in den catalogus moet opgegeven) bestelt de ondergeteekende het bedoelde werktuig, doet het aan boord brengen assureren enz. Voor de noordelijke provinciim doet hij ze afzen- den naar Ilarlingenvoor de overigen naar Rotter dam op welke beide plaatsen hij vertrouwde agenten aangesteld heeft, die persoonlijk het werktuig in ont vangst zullen nemen en het van deze havcnplaats dadelijk zullen bezorgen op de door den besteller dui delijk op te geven gelegenheid tot verdere toezending. Zoo spoedig mogelijk zendt de ondergeteekende dan den besteller een berigt van afzending en daarbij eene rekeninginhoudende den prijs van het werktuig vol gens den catalogus, de zeeassurantiede vracht, het inkomend regt (met 1 November aanstaande tot 1 pCt. verlaagd) en de kosten van bezorging op de verdere vervoermiddelen, 14 dagen na de afzending gedisponeerd. Jb. Boeke. Over het bedrag van die nota wordt NAMEN der WERKTUIGEN. I. Voor Boerderijen van gewone grootte. IJzeren Rosmolens, voor 1, 2, 3 lot G paarden, van Ransomes, Barrett en anderen Borschwerktuigen Idem met wijde openingwelke het stroo niet beschadigen Karren, gehecl ingcrigt om deze wcrkluigen naar het land te brengen en lot gewoon gebruik Kluilenbrekers van Croskill Broogleggings-iverktuigen en Gereedschappen. IJzeren Plocgsleden Ilohenheimer Ploegen (in de Fabriek van Ransomes naar con Hollandsch model gomaakt) Ilakploegen (cultivators, extirpatorsenz.) Karren, ivagens en raderen, en karren om op verlegbare spoorwcgen te gebruiken, uit de Fabriek van Croskill. Gierpompen (vcrplaatsbare) van gegalvaniseerd ijzcr. Idem a koper Idem a a gutta pereha 10 voot gutta percha Slang, met eene scharnier-buiging en een rooster van onderen Stolen Mestvorken uit de Fabriek van Parkes. Bijenzaaijers (zaai-macbines) voor alle zaden, (v. 1 paard) Idem b (v. 2 paarden) Idem die tevcns guano of kunstmest in de rijen zaaijen (voor granen mangelwortelen enz Zaaikruiwagensom door een jongon, 3J el brcedte te gelijkklaver, gras, spurrie of knollen te zaaijen, onverschillig hoe bet waait Schofjelploegen of Paardenschofjelsom bet onkruid lussehen de rijen koorn }e vernietigen Idem met eene inrigting om tevens klaver- en graszaad te zaaijen eerst gomaakt volgens aanwijzing van den Heer C. Reinders. Schofjelploegen, om het onkruid tusschen wijde rijen boekwcit, koolzaad, mangelwortels enz. te vernietigen Aanaardploegentevens als schoffelploeg te gebruiken (met losse risters). Haarwerkluigen (even good werkendc als de rabol adrien Graanmaaijers van Burgess Key Idem b Samuelson Idem b Wood Grasmaaijer b Burgess Key Idem b Wood Deze maaiwerktuigen vereischen 2 paarden (de graan- maaijcrs van Burgess Key 3.) Root- en Sloppelliarken van Ransojies en Sims om door een jongen 1£ el breedte te barken Paardenharkenverbelerd Amerikaansch model, van bout. Idem b b b van ijzer. Idem op wielenvan Smith Asiiby en anderen Alle deze barken vergcn 1 paard. Paardenhooijers of Ilooischudders Oogslkarren en Wagens. Gerst- en Boekweitschoonders Idem b Idem voor den rosmolen ZakophoudersZakkruiwagens enz. Ilaksel- en Ilooismjders Idem b Idem voor don rosmolen Wortelsnijder van Gardner voor schapea of rundvee Idem voor schapcn en rundvee Brijmolens (Bentalis Pulpers) voor alle wortelgewassen voor 1 man Idem (voor den rosmolen) Ilaverkneuzers van Biddell Boonenbrekers b Idem Ilaverkneuzer en Boonenbreker op een voet Koelcbrekers IlaverkneuzerBoonenbreker en Iioekbreker op een voet. Lijmaad- en Ilaverkneuzers van Turner, voor personen, die sleehts een paard of 3 koeijen houden Idem Idem voor grootore boerderijen Lijnzaad- en Ilaverkneuzer en Boonenbreker op een voet. De meesten dezer kneus- en breekmolens zijn ook ver krijgbaar zonder ijzeren voet, maar zoo gomaakt, dat zij aan de stijlen van de gebouwen vastgeschroefd kun nen worden en dus minder plaats innemcnvoor /3 minder. Kneedmachines voor brooddceg Graanmolens van Ransomes en anderen PRIJZEN. 100,— en hooger. 0 .200,— 325, 72,— 141, 7,50 - 27,— 0 75,— o 30,— 45, 0 38, 0 15, 0 180,— 0 240,— 0 300,— 0 b 42,- b 200,- b 36,- b 66,- 1 b 510,- B 432,- b 420,- b 360,- b 264,- 9- 16,- 33,- 95,- b 200,— b 63, 90, B 30,— b 120,— B 61,50 b 73,50 b 44, b 95,50 b 45, 48,— b 72,— b 33,— B 90,— b 45, B 78,— n 100,— 120,- 420 - IN gebruik op de boerderij, bestuurd door: H. W. Willemsen WarffumGron Loman Eijerland, Texelde mecste Landbouwcrs in Haarlemmermeer enz. Claes van Limbeek, Limbeek bij Hal en Brus- solen anderen aldaar. F. Sieuwerts. Waard en Groet, Noord-Holi. Bn. van Versciiuer en S. de Clercq Wz., Haarlemmermeer. J. G. J. van den Bosch WilbelminadorpZocland. G. Reinders, Warffum, Groningen. S. de Clercq Wz. Haarlemmermeer. C. Reinders, Warff. Gron N. Geertsema, Waard enGr.N H.P. Kuiper en S. Keijzer, Texel. J. G J. van den Boscii, Wilbelminadorp. Boerderij der Landhuish. school teHarenbij Gron. C. Reinders, Warffum en vele andere Landbou- wers in Gron.; J.G. J. van den Bosch, Wilbel minadorp. Vele Landbouwers in Groningen enz. Vele Landbouwers in Groningen, Drenlhe enz. Boerderij dor Landhuish. school te Ilaren bij Gron. Boskeb op bet eiland Wicringen en vele Landb. op Texel. Hasselman te Zoelen, Gelderland. Borgesius, 0. Pek Jhr. D. R. Gevers Deijnoot, Loosduinen. Bn. van VEnscHUER, Haarlemmermeer. Op alle plaatsen in Nederland, waar men niet gaarne te veel werkloon uitgeeft en deze barken eens gezien heeft. Landbouwers in Gelderland enz. Jhr. 0. R. v. A. de KEMPENAEn bij Heerenveen, Friesland; II. Bosker, Wieringen en in Haar lemmermeer; Jhr. D. R. Gevers Deijnoot en J. G. J. van den Boscii. Bn. van Versciiuer, A Keijzer,Texel, en anderen. Mr. J. P. Amersfooedt, Haarlemmermeer, en anderen. Bn. van VEnscnuER, Haarlemmermeer. Bn. van Versciiuer en S. de Clercq Haarlem mermeer; J. G. J. van den Bosch en vele landb. in alle provincien. C. Geertsema, Zuidbroek; Wilson en Bn. van Versciiuer HaarlemmermeerJ. G. J. van den Bosch, Zeeland. Vissering, Glimmen, Groningen; Previnaire, de Vennip, Haarlemmermeer, en vele anderen. In Engeland overalwaar men lijn- en raapkockon aan scbapen, of lijnkoekenaan rundvee voedert. Mr. J. P. Amersfoordt, Haarlemmermeer. Mr. J. P. AMERSFOonDT, Haarlemmermeer. Mr. J. P. Amersfoordt Haarlemmermeer. Vervolg in een volgend nommer

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 2