ABfllfHWMo Er wordt gevraagd: fjlgljl EENE BOUW-HOEVE, Marktberigten. ^ugczottbeu. DE EERSTE STOOMPLOEG Openbare Verkoopuvg Eene aanzienlijke Partij AFBRAAK Openbare Verkoopuvg Volgens aankondiging zal in de maand Junij 18G3 ie Hamburg eene Internationale Tentoonstelling gehou den worden van voortbrengselen en werktuigen van den landbouw, inzonderheid van fokdieren van allerlei veesoortenonder medewerking van de Algemeene Duitsche landbouw -Maatschappij. Aanbiedingen tot inzending worden uiterlijk tot 1 Maart 1863 aange- nomenwaartoe men zich tot den secretaris Dr Ger hard Hackmann te Hamburg zal moeten wenden. Het programma zal met 1 December a. s. te ver- krijgen zijn. Maandag 20 October. Paardenmarkt te Woerden. Woensdag 22 Koemarkt te Woerden. 29 Najaars-Koemarkt te Mon- nickendam. in Rcdcrlaml. Haaklemmeemeee15 October 1862. Het eerste denkbeeld om met stoom te ploegen ontving ik op de stoomboot naar de tentoonstelling te Zaandamin 1859 van een reiziger van Kan- somes Sims. Wei had ik vroeger allerlei be- schouwingen gelezen over het mogelijke der zaak maar nimmer nog was mij de zaak voorgedragen als gereed voor de praktijk, klaar om te worden ver- koclit. Dit was thans het geval; ik ontving een ca- talogus met prenfjeswaarin John Fowler, Ste phenson, Clayton Shuttle worth, en Kan- somes Sims, de beroemdste en meest geachte vverktuigmakers van Engeland zich bereid verklaar- den stoomtuigen te maken die het land beter, die- per, spoediger en netter zouden ploegen, dan met paarden mogelijk was. Het ging mij als de meeste boerendie van iets nieuws hoorenik geloofde het niet. Ik besloot echter te onderzoeken. In 1860 reisde ik naar Engeland, om den stoom- ploeg te zien. Ik zag dien onder dak staan bij Clayton Shuttle worth, Kansomes Sims en bij P r i n s Albert, maar het was mij niet mo gelijk dien te zien werken. In 1861 woonde ik de tentoonstelling bij te Leeds en zag daar, dat het stoomploegen met de werktuigen van John Fowler goed gelukte. Ik zagherzag en zag nog eens alle de stelsels te Leeds vertegen- woordigden sprak daarover met alle deskundigen die ik de eer had te ontmoeten. Ik begon te denken, dat het stoomploegen in Haarlemmermeer moeijelijk maar mogelijk zoude zijn. In 1862 zag ik op de tentoonstelling te Battersea weder verschillende stoomploegen en woonde weder de beproevingen bij te Farninghamik werd onder- rigt in de verbeteringen die de verschillende werktuigen hadden ondergaanen kreeg nu bepaald zinom dat van Fowler te beproeven. Een bediende van Fowler (Mr. Craig), was in October 1861 bij mij geweest en had mij verzekerd dat ploegen bij mij mogelijk was, mits ik al mijn land (ook het verhuurde) daarvoor konde inrigten. De gelegenheid deed zich daartoe voor doordien ik in den nazomer van 1862 met den huurder eene schikking trof, waardoor de huur werd geeindigd en het land ler mijner beschikking kwam. Een planvroeger door Fowler (of zijn bediende Craig) gemaaktom het stoomwerktuig in eene pont te bewegenwas opgegeven als minder doel- matig. Gaarne hadde ik de zaak aangevangen gezien door een onzer landgenooten van hoogen adelof door eenig zedelijk ligchaammaar sedert de pogingen tot stoomploegen van de Koninklijke maatschappij moesten beschouwd worden als ten eenenmale mis- lukt, en ik niemand anders zag voorgaan, besloot ik de stelregels te volgen van Wilhelm Tell, bij Schiller „Ein Jeder zahlt nur sicher auf sicfa. selbst, „Der Starke ist am mUch tigs ten allein." Ik reisde naar Engeland verbleef acht dagen te Leeds met mijn werkvolkoefende hen en mij-zelven aldaar in de behandeling; bestelde den ploeg, en op heden 15 October werkte dit stoomtuig voor het eerst in Haarlemmermeer, afdeeling Kijk, sectie BB, n°. 2. Welligt zal het eenigen mijner landgenooten genoegen doen te vernemen, hoe deze zaak zich in de bijzonderheden heeft toegedragen; en ik geef daarom een kort dagboek van het door mij hierom- trent verrigte. 16 Augustus. Naar Rotterdam met van Asscn- delft, mijn machinist, Hendrik Kotkamp,een ploegeren Willem Wtermark, smidsgezel en stoker. 18 Augustus te Leeds. Aldaar naar Garford, op de hoeve van den beer Nicolson, alwaar het stoom- ploegtuig werkte. Assendelft op het stoomwerktuig, Kotkamp op den ploegWtermark op het anker. Zij ploegden spoedig redelijk goedde machinist had de meeste moeite om het werktuig te begrijpen en ergerde zich het meest,dat hij geen Engelsch verstond. 19 Aug. Weder naar Garford. Thans werkte de Cultivator; die het land wel oprijt maar niet wendt. Toen werd geploegd met onze Hohenheimsche paar- denploegdien ik had medegebragtom onzen ploeg daar te laten zien, ten einde men zoude weten welke onze behoeften waren. In het steenachtige land (krijtformatie) wilde deze ploeg niet diep genoeg indringen; het schietijzer be- viel anders goed. Men zag uit dit ploegen dat de schaar der ploegen van Fowler grooter moest wor den, het wendbord korter, om spoediger het land te wenden en stoppelen en vuilnis beter kwijt te raken. Toen leerden de mannen het anker op en af de wielen te zettenvervolgens leerden zij met het stoom tuig zelve voort te rijdenvoor en achteruitdoor hagen en kromten. Eindelijk leerden zij het staal- touw van de ploeg te nemen en er weder op te zetten. Ik gaf order om mij den stoomploeg te zenden. 20 Augustus. Het ankerwinden werd herhaald, de ploeg werd klaargemaakt voor de reismijne drie manschappen bestuurden te zamen het werktuig op de terugreis van Garford naar Leeds, berg op berg af, door straten en stegen, 3 uren ver. 21 Augustus. Het volk geoefend in het splitten van staaltouwhet aanmaken der hakenzij zagen verder al de deelen der ploeg vervaardigeu en in elkander zetten. Wij zagen verder de fabriek van locomotieven van Kitson Hewitson en de grofsmederij van Taylor, waar gegoten ijzer tot geslagen ijzer wordt omgesmeed. 22 Augustus. Scheepsgelegenheid gezocht te Hull, en gevonden bij V e 11 m a n C°.die ook voor verzekering zal zorgenen alles zal verzenden aan het adres van Gemmening Penning, te Am sterdam. Het volk leerde heden het wiel stellen onder de ploegwaardoor het staaltouw loopt. 23 Augustus. Yoldaan over hun gedrag, deed ik hen elk een wit liunen buis aanpassengeschikt voor machinisten, en gaf hun zulks ten geschenke als herinnering. Wij vertrokken weder naar het vaderland en namen nog 17 Engelsche (Lincolnshire) ooijen mede, die ik te Garfordbij Nicolson had gekoeht. 2 October. Een telegram van Yeltman C°.in Hull meldt dat de stoomploeg is ingescheept. Ik zend een schipper naar Amsterdam om Gemmening en Penning berigt te geven daarvan, en hen in staat te stellen inklaring te doen en paspoort te bezorgen. Deze komt terug met het berigt, dat de eenige kraan, die Amsterdam bezit, stuk is, en de ketel enz., niet zullen kunnen worden uitgeladen. 3 October. Berigt dat de bok der marine te Am sterdam tot dit doel zal worden aangevraagd. 4 October. De stoomboot Alert is aan; 16 man zijn noodig om den ketel en vijf zware kisten op te windende Engelsche ploeger, die mede gekomen is, berigt dat zulks in zijne fabriek te Leeds met beter werktuigen alles te zamen door vier man in eens geschiedt. Yerwondering in mijn brein over de ach- terlijkheid van den Amsterdamschen handel, die niet eens kranen bezit. 5 October. De schuit waarop de ploeg is geladen ligt aan den mosselstijger; zij durft om de zware bo- venlast niet buiten om varenen zij kan niet binnen door om de hoogte der ketel en kisten. 6 October. Ketel en kisten gesloopt, de Brouwers- gracht doorgevareuwaar geen enkele brug even lioog is als die daarneven. Treurigheid in mijn geest over het onbruikbare der vaart door Amsterdam. 7 October. Schuit aan de Badhoeve voor den wal des avonds den geheelen stoomploeg op den wal; de kisten stukgeslagen en uitgepakt, den ketel met dom- mekrachten van de schuit geheven. 8 October. Ketel op wielen gezet en in het wa- genhuis gereden. 9/10 October ploegen stellen. 11 October drijfwielen aan het stoomwerktuig ge maakt. Het stoomwerktuig ten 8 ure 's avoids klaar om er mede te rijden; bij de proeve zakt het door den Vcldvveg drie voet diep in den grond; er worden ankers uitgebragt, het windt zich zelven weder op, en staat 's nachts ten half twaalf ure weder op de eereplaats voor de Badlioeve. 12 October. Zondag, niet gewerkt. 13 October. Ploegen nader gesteld en alles gein- ventariseerd. Er is nu gekomen: een stoomwerktuig, 14 paar- denkrachten een gewone ploeg; een ondergrondsploeg Eenige waarlooze stukken voor het geval van breken. 14 October. Alles gebragt naar Bouwland BBII het veld verkend; anker en werktuig gesteld; pomp beproefd, en alles geregeld. 15 October. De vier eerste voren door mijne eigen handen geploegddaar Kotkamp (de ploeger te Leeds geoefend) ziek te bed ligt. Alstoen aan Christiaan van Aalst (een ploegknecht) het stuurrad overgegeven. De ploeg werkte heden naar genoegen eerst vloot 12 Ned. duim diep, later 35 Ned. duim diep, in zwaren kleigrond; niettegenstaande onze ongeoefend- heid werd heden ongeveer drie bunders geploegd, en alles klaar gezet om morgen voorttegaan. Misschien verwacht iemand nu een fraaije opgaaf van kolenverbruikolie, smeer, werkloon, enz. Ik verklaar openhartig dat ik tijd noch lust heb zulks heden avond nog te berekenen. Wie de zaak nu in Nederland bestuderen wil, ik geef vrijheid zulks op de Badhoeve te doenmits betalende een gulden ten behoeve der ziekenbus van mijn werkvolk. Zij hebben het wel verdiendwant zij hebben hard moeten werkenveel moeten voorbereidendat Hel met vermeld is, en wie de zaak van het stoomploe gen geen gulden waard is, moge wegblijven. Het beeft reeds gisteren moeite gekost nieuwsgie- ligen weg te houden; het nemen van proeven in het bijzijn van vreemden is altijd moeijelijken de zaak hoewel als gelukt te beschouwen, blijft nog altijd beproeving. Mr. J. P. Amersfookdt. in de Haarlemmermeer, van 40 of 60 Bunders GOED LAND, en wel voor 6 of 12 Jaren TE HUREN voor een goeden Gelderschen Landbouwer. Adres met franco Brieven, aan het Weekblad van Haarlem mermeer, Nieuwendijk H. 37, te Amsterdam. te HAARLEMMERMEERop Sectie J JN°. 5 aan de Hoofdvaart bij het Kruisvan bestaande in: Balken, KibbenBindten, Spanten, Platen, Weeg-, Vloer- en ZolderdeelenDeuren, RamenKozijns en eenige Metselmaterialen. Deze Yerkooping zal door den Notaris VAN DER MOER worden gehouden op Woensdag den 2Zsten October 1862 des voormiddags ten 9 ure, teg en gereede betaling. Op de Plaats der Verkoo- ping ligt daags te voren alles voor een ieder te zien. van een aanzienlijk getal PAARDENKOEIJEN YAARZEN, KALVEREN, SCHAPEN en VARKENS, te Haarlemmermeer, aan het Kruis, op het Marktplein, op Vrijdag den listen October 1862, 's voormiddags ten 10 ure. Deze Yerkooping wordt gehouden door den te Haarlemmermeer standplaats hebbenden Notaris J. L. YAN DER MOER, tegen hontante betaling. Amsterdam, 13 October. Boter. Friesche 52 a 55; Kuinder f 50 a 53Kamper 52 a 54 Deventer 43 a 47 Zwolsche/49 a 53. 15 October. Granen en Zaden. Tarwe als voren; 131 ffi witbonte Poolscke 350. Rogge prijshoudend124 ffi Pruissische /232; 120 ffi Petersburger/218; 117 ©Archangel 206 van boord; 120 ffi Taganrog f 213; 118 ffi mindere dito 203. Op levering per 2100 kilo iets tragcr. Boekwcit weinig geveild en ook even weinig begeerdverkocht nieuwe grove Inl. Veen per 2100 kilo/ 180 zeilcndc. Kool-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3