- 190 3 s S.'0 to. 56 o.— o.— 8 o 11 WATERHOOGTENATUURLIJKE WATERONTLASTING en WATER-INLATING in HET HOOGHEEMRAADSCIIAP van RIJNLAND. B 0 E ZEMHOOGTE op den middag -=- A. P. in Ellen. Rijnland. bo =3 or 3 S ■C3 3 S S3 CO O O 5 V J |0. 50 0. 48 0. 56 0. 57 0. 62 0. 53 0.51 0. 50 0.56 0.57 0. 55 0. 51 0.48 0.49 0. 52 0. 56 0. 54 0.52 0. 54 0. 56 0.55 0. 54 0. 56 0. 56 0. 58 0. 57 0. 50 0. 61 0.55 0.60 0. 57 0. 52 0. 69 0. 55 Delf LAND s S HOOGTE VAN HET BUITENWATER met betrekking tot A. P. in Ellen. IJ Halfweg. hoogste Vloed. laagste Ebbe. IJ Spaarndam. hoogste Vloed. laagste Ebbe. IJssel, Gouda. hoogste Vloed. laagste Ebbe. 0. 35 0. 35 0. 38 0. 4t 0.43 0.41 0. 43 F- 0.1 1 f 0.17 0.40 0.04 0.04 0.29 0.20 -5- 0.45 -5- 0.11 -I- 0.44 1-0.72 -5- 0.30 I- 0.4-0 -5- 0.61 -5- 0.35 0.12 -5-0.36 -0.84 -5-0.29 |- 0 66 -5-0.56 -5- 0.08 0.42 -5-0.08 -0.67 -5-0.47 f- 0.48 -5- 0.63 -S- 0.21 0.06 -5-0.13 -0.65 -5- 0.58 -0 60 -5- 0.72 -5-0.51 0.02 -h 0.42 f- 0.86 -F- 0.21 1-1.00 -F- 0.40 -5-0.09 0.31 -f- 0.12 [-1.05 -i- 0.45 [-0.71 -F- 0.69 -5- 0.09 0.32 -F- 0.05 -0.84 -5-0.52 [-0.76 -F- 0.74 Noordzee Katwijk. hoogste Vloed. Laagste Ebbe. SLUISGANG. a. Uren. b. Grootste Verval in Ellen. Halfweg. a. b. 0. 04 Spaarm- dam. Gouda. Katwijk. 0.02 0. 02 10 11 3 5J 9i 0. 02 0. 04 0.14 0.11 0.04 0. 04 0.11 WATER-INLATING. a. door de rinketten b. met geop. sluis. Uren Werking. Gouda. a. b. Leidsehen dam. AANMERKINGEN. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN, gedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER. LEEGHWATER. 4 5 6 7 8 9 10 11 Regen. Verdamping. vo. 8 n. v 0.1 0.— 0.2 0.3 0.2 0.— 0.2 av. 81 0.~ 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 1.0 vo. 8u. ii 0.2 0.2 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— av. 8 n.i 1.2 3.0 1.6 0.4 1.5 1.8 1.2 11.1 C U B QV I B S. Regen. Verdamping. vo. 8 u. v 0.— 0.— 0.2 0.3 0.1 i 0.— 0.2 av. 8u.||vo. 8u, 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.8 av. 8 u 1.3 3.2 1.9 0.6 1.9 1.8 1.3 12. 4 L IJ N D E N. Regen. vo. 8n. a 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.1 1 av. 8u. 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— Verdamping. 0.1 vo. 8u. u 0.5 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 0.1 av. 8 u 0.9 2.7 1.6 1.1 1.4 1.6 1.2 12.9 KRUISDORP. in. Verdamping. vo. 8 n. u 0.2 0.1* 0.1* 0.2 0.2 0.— 0. 1 iv. 8u. 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.9 [vo. 8u. it 0.2 0.— 0.— 0.— 0.— 0.1 0.— av. 8 u 1.2 2.3 1.5 0.6 1.2 1.6 1.1 9.8 Barometer. vo. 8u. 774" 5 776.6 760.3 770.1 772.7 768.8 762.2 na. 2u. 772^9 764.9 761.3 771.2 771.7 766.8 760.3 av. 8u. 774.4 720.0 763.2 764.7 762.3 770.4 765.4 Thermom. Fahkenh. vo. 8u. 57°.6 48°.9 54°.0 55".8 52°.7 50°.5 54°. 1 na. 2u. 11 59°.2 61°.2 62°.3 59°.7 58°.8 59°.7 64°.4 av. 8 u. 59°.7 50°.4 52°.7 53°. I 51°.3 64°.3 52°.5 AANMER KINGEN. Daauw. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den H A A RT.EATM FT! VTKFD-PAT/n FT? WATERHOOGTE -f- A. P. in Ellen. IN DE 1UNGVAART LEEGH WATER. CRU- quius LIJN- DEN. AALS- MEER. IN DEN POLDER LEEGH WATER. CRU- QUIUS LIJN- DEN. KRUIS DORP. VENN DORP, 0. 53 0.54 0.59 0.49 4.86 4.84 4.84 4.84 4.87 0.52 0.54 0.62 0.51 4.74 4.80 4.90 4.82 4.81 6 0.55 0.56 0.61 0.53 4.77 4.78 4.82 4.80 4.80 7 0.56 0.58 0.60 0.54 4.77 4.77 4.80 4.78 4.79 8 0.55 0.57 0.63 0.54 4.73 4.76 4.85 4.77 4.76 9 0. 56 0.59 0.63 0.54 4.71 4.75 4. 83 4.78 4.76 10 0.57 0.60 0. 62 0.55 4.75 4.76 4.80 4.77 4.76 0.57 0.58 0.62 0.54 4.76 4.74 4.77 4.76 4.76 Te zamen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHIVATEIt. CRtJQUIUS. Slagen. LIJNDEN. Slagen. *4 Slagen, 10 1702 10 10 De piaats in 1702 u 5.673 werking van den Lijnden diende ais eene laatste beproeving der nieuwe ketels en toebehooren. Die proef had tegenwoordigheid van Dijkgraaf, Heemraden en Hoofdingelanden. zaad lager; op 9 v. Olie in Oct. 81 April 844. Lijnzaad 5 lager; 107, 108 Archangel 380. Olie. Raap- en Lijn- dadelijk en op levering flaauw Raap- op 6/w. 484; Vliegend 47J. Lijn- op 6/w. 444; Vlieg. 43£. Hennep- op 6/w. 47£Vlieg. 46. Koeken. Raap- per 1040 stuks 88 a 92; Lijn- per 104 stuks llj a 14J. Vee. Kalveren lste kwal. 50 a 70; 2de kwal 40 a 60; 3de kwal. 30 a 50; Schapen 20 a 28Varkens 46 a 50 cents per Ned. ffi. Alkmaar, 10 October. Kaas. Kleine/27,25 Kommissie 28; Middelbare 28,25; Laagste prijs 20. Aangevoerd 475 stapels of 99,633 Ned ffi. Zaden. Kanariezaad 11Rood Mosterdzaad 20,25; Gee! dito 12. Broek in Waterland, 9 October. Kaas. Ter markt waren 41 stapels, 4037 stuks of 8414 N. ffi. Prijs f 26,50. Delft, 9 October. Boter in puike kwaliteit zeer gczocht: lste kwal. 63 a 64; 2de kwal. 56 a 62. Gouda, 9 October. Kaas f 18 a 22 per 50 kilo naar kwaliteit en wigt; handel levendig; aanvoer 40 wagens. Groningen, 14 October. Na langdurige droogte is einde- lijk bet weder veranderd en vooral in den nacht van Zondag op Maandag veel regen gevallen. Waarschijnlijk zullen nu wel spoedig grootere aanvoeren aan de markt komenlieden was echter nog zeer weinig ter veil. Granen en Zaden. Nieuwe Roode Tarwehoewel weinig aangeboden wordende, konde vorige prijzen niet opbrengen waardoor de weinige verkoopen eene verlaging aantoonen van 10 a 15 cents per mud; algemeen was dezc koers echter nog niet te bedingen, en menig partijtje is onverkocht gebieven. Nieuwe Witte deelde in dezelfde verlaging, maar werd opge- ruimd ter verzending naar Friesland. Nieuwe Rogge, hoe wel zeer weinig ter veil, konde niet meer dan vorige prijzen opbrengenjarige is onveranderd genoteerd geworden. Boek- wcit flaauw en zonder vraag voor verzending; de consumtie betaalde echter vorige prijzen. Garst prijshoudendmaar alleen aan pelierij te piaatsen. Dikke Haver vond eenige vraag voor verzending en ruimde bij kleincn aanvoer coulant op tot vorige en zelfs iets hoogere prijzen. Witte Voer-Haver onveranderd in prijs, Zwarte 10 cents lager. Paardenboonen voor verzending gevraagd tot vorige prijzen. Gort zonder bandel. Koolzaad weinig aangeboden, maar niet lager te koop bleef daardoor zonder handel. Olie Raap- contant f 45} a 45} per najaar niets gedaan, per voorjaar tot/- 45 aangeboden. Lijn- nog zonder voorraad. Noleringen. Tarwe. 123 jarige Roode 8,85 a 9,15- 120/123 nieuwe Roode/7,90 a 8,70.— Rogge. 120/123 Buitenlandsche/ 7,40 a7,70116 nieuwe Inlandsche 7,30. Nieuwe Boekweit. 110/113 grijze/ 5,55 a 5,95; 113/116© zwarte f 5,80 a 6,20; 116 ©Jarige/6,10 Nieuwe Garst. 92/99 Winter/4,90 a 5,8096/99 Zomer 4,90 a 5,20 103 Knobbe 5,65. Nieuwe Haver. 78/89 Dikke 3,40 a 4,05; 68/72 Witte Voer 2,95 a 3,25; 75/78 Zwarte dito/3,25 a 3,50; 75 ©Jarige/3,50 a 3,55. Nieuwe Paardenboonen 5,75 a 6,25. Gort. Grove/ 9,25 a/9,50; puike 9,60 a 10; Parel-Gort f 12,50 a 25. Raap-Olie 45} a 45}. Haarlem, 13 October. Witte dito 8,25 a 10 en Capucijner Erwten 9. 15 October. Zoetemelksche 50 Ned. 8. Granen. Roode Tarwe 8 a li Haver 3,25 a 3,70. Groene Kaas (73 stapels) 26,per Hoorn, 9 October. Kaas. Ter waag gewogen van af 3 dezer: dagelijksche weging 13 stapels of 3307 ffi; Donderdagsche markt 262 stapels of 62,587 ffi, te zamen 275 stapels of 65,894 ffi. Hoogste prijs 27,middelste 25, laagste 22, 11 October. Vee. Aangevoerd: 23 Paarden 25 a 18315 Kalveren 5 a 9; 413 Schapen 7 a 21,75317 Varkens 6,25 a 19; 13 Zeugen 9,50 a 37; 529 Biggen 3,75 a 5,75; 365 Kippen 15 cents a 1,05. Eijeren: 4300 Kippen-/2,90 a 3,25; 750 Eenden-3,50 a 3,75. Leiden, 11 October. Vee. Aangevoerd: 394 Koeijen, 81 Kalveren, 313 Schapen. Verkocht: 22Stieren /48 a 92; 31 Kalfkoeijen /1I0 a 192; 178 Vette dito146 a 220; 148 Vare dito 52 a 148; 58 vetle Kalveren 24 a 63; 14 magere dito 7 a 15; 244 vette Hamels 14 a 25; 27 magere Lammeren 6 a 1120 magere Varkens 15 a 23; 190 lliggen 6 a 12. Boter. Verkocht: 6830 Ned. ffi. lste kwal./54 a 58- 2de kwai. 50 a 53 per Vat; 1,35 a 1,45 en1,25 a 1,32} per Ned. ffi. Medemblik8 October. Kleine Kaas. Aangevoerd 104 stapels, wegende 20,800 Ned. ffi. Prijs 26,75 per 50 Ned. ffi. Boter 1,30 per Ned. ffi. Eueren. Kippen- 2,50 en Eenden- 3,per 100 stuks. Purmerende 13 October. Ter Najaarsmarkt van lieden zijn aangevoerd 2100 Runderen, vlug verkocht tegen goede prijzen. 14 October. Uithoofde van de Kermis geen Kaasmarkt. Vee. 1350 Schapen en Lammeren, met vlugger handel 70 vette Varkens 38 a 46 cts. per Ned. ffi, vlug; 25 magere dito II a 16, en 330 Biggen 3 a 6 per stuk, vlug; 60 vetle Kalveren 50 a 70 cents per Ned. ffi, met vluggen ban- del; 30 nuchtere dito 8 a 20 per stuk, vlugge handel; 130 Runderen, vlugger. Rotterdam, 13 October. Granen en Zaden. Tarwe. Zeeuwsche matig aangevoerd en werd Jarige gedeeltelijk 20 cts. lager en Nieuwe nagenoeg ais voren opgeruimd. Roode en Poolsche onveranderd met kleinen omgang. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1861 le kwal. 11,75 a 12,80, mindere/10 a 11,25 dito 1862 1e kwal. I t a 12mindere/8,50 a 10,50 130, 131 ffi witbonte Poolsche370per 2400 kilo: 129, 130 ffi Oude Bovenlandsclie Ris 328; 127, 128 ffi Jarige Bovenlandsche 336; 129, 130 ffi Nieuwe Boveni. Ris 335; 127, 128 ffi Galatz 260. Prima Tarwemeel /19 a 19,25; Amcrik. Meel 14,20 a 17,40, 1> 100 kilo n°. Rogge. Zeeuwsche tamclijk aangevoerd, in de puikste kwaliteilen ais voren, overigens weinig gezocht. Buitenlandsche soorten prijs houdend. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche 1862 le kwal. 7,40 a 8; mindere 6,25 a 7,10; 154/2 ffi Amerik. 245; 152/2 ffi Koningsberger 230; 150/2 ffi Dantziger /229; 14-5148/2 ffi Taganrog/210220. Garst. Zeeuw sche met kleinen aanvoer in de zware kwaliteilen iO cents hooger, waartoe vooral de zomer wel te piaatsen was, gewone en ligte echter weinig gevraagd. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche winter 1862 le kwal /5,50a6; mindere /4a 5,25 dito zomer 1e kwal. 5,30 a 5,70; mindere 4 a 5,10. Haver 10 cents lager. Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche korte le kwal. 3,30 a 4; mindere /2,25 a 3,20; dito Iange 1c kwal. 2,75 a 3,30; mindere 2,20 a 2,75. Boekweit ais voren. Noord-Brab. 175 a 185; Fransche pe? 2100 kilo/ 154 a 160. Erwten. Schokkers in de uilgezochtste. kwaliteiten nagenoeg ais voren, overigens tot lager prijs weinig begeerd, /7a 12,50; Kleine Blaauwe langzaam ais voren, 1e kwal. 8 a 8,25; mindere /7a 7,75; Jarige Witte 7,70 a 7,75; Gelderscbe Graauwe/9,50a 12,50; Zeeuwsche dito lager afgegeven 7 a 8. Boonen. Witte, vooral in de wakke kwaliteiten, lager afgegeven, 7,75 a 10,25. Bruine nagenoeg ais voren,/8,50 a 11. Paardenboonen ais voren, 6,25 a 6,80. Koolzaad tot vaste prijzen gezocht. Puik Brielsch 82; Zeeuwsch 79 gestort, 75£ a 79 zakm. Zomerzaad 12 a 14. Lijnzaad. Zeeuwsch Zaai- lste kwal, 142148 St.2de kwal. 130136 St. Kanariezaad ais vo ren. Jarig /5a 9,25; Nieuw /8a 10,50. Meekrap. Er werd heden tamelijk veel aangeboden tot prij zen ruim zoo hoog ais vorige week; de kooplust gering zijnde, is er niet veel gedaan. Van Wortels werden lieden 40,000 kilo 3jarige van den Wilhelminapolder tot 16| verkocht. Vlas op bet land gedurende de vorige week goede vraag. De aanvoer ter markt van heden, welke iets grooter waswerd slechts langzaam opgeruimd, en waren mindere soorten beter te koop. Prijzen 46 a 70 st. te noteren. Zierikzee, 8 October. Meekrappen. Teelt 1862: 2/1 Meekrap 20£ a 23; 1/1 dito 20£ a 23; Onberoofde 20£ a 23; Mullen 3£ a 7; Racijn 16 a 16}. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4