WEEKBLAD van 1862. Vrijdag, 24 October. Landbouw. A AN L A N D B 0 DW, GEMEENTE- EN POLDEB-BELANGEN GEWIJD. Merde JTaargang. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ: DE WERKTUIGEN IIAARLBMMERMEEIt, Abonnementen worden aangenomea bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH, teidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Ileer BRLEVENGAARDER te Haarlemmermeir en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. OP DE Tentoonstelling (c 's Cravenhagc. De rijke verzameling van landbouwwerktuigenvvelke in den Koekamp was biieengebragtleverde een goed bewijs van de buitengewone ontvvikkelingdie op dit gebied is tot stand gebragt. Een vijftig jaren geleden gebruikten de landbouwers, zelfs in Engeland, sleckts een zeer gering aantal werk- tuigen of gereedschappen van zeer eenvoudige zamen- stelling, en thans welk een rijkdom en veelsoortigheid. De laatste jaren liebben daartoe niet het minst bij - gedragen, want als men deze tentoonstelling vergelijkt met de eerstenwaarop de Engelsohe landbouwwerk- tuigen goed vertegenwoordigd waren, dan trof het, hoe vele geheel nieuwe werktuigen weder sedert dien tijd zijn uitgevoudenen hoevele veranderingen en verbeteringen de toen bekende hebben ondergaan. Een landbouwer, die nog nimmer eene dergelijke tentoon stelling zag, zal, zelfs met den katalogus in de band, zeker van velen niet begrepen liebbennoch waartoe ze moeten dienen nocb hoe ze werkten; en men ba- hoort er tegenwoordig ook wel goed in te huis te zijn, am tusscben al die verschillende werktnigen voor het- zelfde doel bet beste te weten te kiezen, en al die kleine verbeteringen en wijzigingen op te merken, die bijna ieder jaar weder zelfs aan die werktuigen zijn gemaaktwaarvan men dacbt, dat er niets meer aan te verbeteren viel. Maar juist dat groote aantal schrikt ook weder wel wat af. Als men elk werktuig kocht dat men zou kunnen gebruikendan had men weldra een magazijn vol en zou men er spoedig een heel kapitaaltje aan kunnen besteden. Een tijd geleden was de liefheb- berij voor bet koopen van werktuigenvooral bij de heeren landbouwersook zeker wat te sterk. Men dacht dat die nieuwerwetsclie landbouwwaar men het toen altijd zoo druk over had en die zulke groote winsten beloofdevoornamelijk in die werktuigen zat, en dat een betere ploeg in plaals van de ouderwetscbe, een extirpator in plaats van eene egge en een zaai- werktuig voor rijenbouw alleen reeds in staat waren veel betere oogsten te geven. Maar men heeft leeren inziendat het gebruik van al die werktuigen op zieh zelf, als men overigens op de gewone wijze bleef landbouwen, niet veel voordeel aanbragt, en dat de verbeterde landbouw veel meer gelegen is in een beter landbouwstelsel, het verbouwen van meer voe- dergewassen, het zwaarder mesten, het zorgvuldig schoonhouden van den akker, eene betere veehouding, enz.alle zakendie men des noods ook zonder die kostbare werktuigen in praktijk kan brengen. Wij miskennen geenszins bet groote nut van velen van die werktuigende aanzienlijke besparing die som- migen geven kunnen; maar men moet ze beschouwen als hulpmiddelen om op beter wijze dan vroeger te landbouwendocb niet als hetgeen waarvan men voor namelijk betere gewassen en meerder winst heeft te verwachten. Als men niet tevreden is met hetgeen de boerderij geeft of als men op een booge paeht zit en niet weet of die wel nit bet land te halen isdan zal men in den regel gewoonlijk nog met meer voordeel mest kunnen aaukoopenbeter vee opstallenveevoe- der koopendan ten minste vele van die werktuigen aan te schaffenaltijd voorondersteld dat toch meestal het geval isdat men niet ruim genoeg bij kas is om alios in eens te doen. Bij onze meeste boeren zal deze waarscbuwing echter zoo heel noodig niet zijn; bij lien toch is' de liefhebberij voor het koopen van werktuigen nog zoo groot niet, en in onze best bebouwde streken, waar men jaar op jaar rijke oogsten heeft, en het dik- werf zoo goed gaat, dat men jaarlijks wat oplegt en papieren koopt, daar is het juist een ander geval. Hij, die zijn spaarduiten aan bet koopen van effecten kan bestedenomdat hij geen kans ziet om zijn geld nuttig in zijn eigen boerderij te gebruiken, die kan best eens naar dergelijke werktuigen omzienwant daar zijn er onder waarvan de aankoop hem zeker beter rente zal geven dan een intregaaltje, ja zelfs dan een Oosten- rijker, die de boeren tegenwoordig ook wel kennen. Vooral in Holland wordt de schaarschte van ar- beiders telken jare grooteren in sommige streken klimt het dagloon nog steeds en dan kan een dorschwerktuigeen stroosuijdereen zaaiwerktuig en rijenhak, daar waar men jaarlijks dikwijls beel wat geld met wieden en schrepelen moet laten verdienen eene belangrijke besparing aan arbeidsloon geven. Eer wij eens onder de verzameling werktuigen rond- zienhadden wij behoefte dit met een enkel woord te zeggen, want wij zijn geen zoo onbeperkte voor- standers van het gebruik van al die werktuigendat wij daarvan voornamelijk het heil en den vooruitgang van den landbouw verwachtenmaar van de andere kant is het evenzoo waar, dat er daaronder vele zijn, waarvan bet aanschaffen bijna voor ieder boer eene wenschelijke zaak wordt, wanneer hij daarom geen nuttiger uitgaven moet nalaten; en zeker is bet, dat met ieder jaar de behoefte bij ons grooter zal worden aan die werktuigen welke handenarbeid besparen en die eene betere en meer zorgvuldige bewerking van de gronden en van de produkten mogelijk maken. Eenige enkele opmerkingen echter nog over de prijs- uitloving. Men heeft weder bet goede denkbeeld ge- volgdsints een paar jaren bij de meeste tentoonstel- lingen in ons land in praktijk gebragt, om eenige aanzienlijke prijzen (ditmaal drie, 200,/ 150 en/ 50) uit te loven voor de meest volledige verzameling van werktuigen. Dit is het best wat men doen kan; het is hier bepaald eene tentoonstelling, geen wedstrijd van werktuigen. De fabrikanten of commissionnairs moe ten zicb daarvoor aanzienlijke kosten getroosten en deze worden in ons land in den regel nog niet ver- goed door bet aantal bestellingenwelke zij daarbij opdoendaar onze landbouwers over het algemeen de zeker in vele opzigten prijzenswaardige gewoonte heb ben om zicb liever eerst nog eens te bedenken. Deze prijzen zijn alzoo voornamelijk en met goed regt eene billijke schadeloosstelling voor de kosten door de tentoonstellers gemaakt, en dit geld is van wege de maatschappij goed besteed, wijl daardoor eene tal- rijke inzending van alle soorten van werktuigen wordt uitgelokt, en daar de plaats van zamenkomst steeds eene andere is zoo komen zij ook weder onder oogen van anderen, tervvijl zij die ze meermalen zien daar- rnede langzamerband beter vertrouwd worden en toch gewoonlijk ook ieder jaar weder wat nieuws te zien krijgen. Maar wij zijn hiervan zoo groote voorstanders, dat wij de nog bovendien afzonderlijke prijs-uitlovingen voor enkele werktuigen liefst geheel wenschten te zien ver- vallen. De gestelde prijzen zijn niet boog, een van vijf tig de overigen vijftien en vijf en twintig gulden zoodat het geldelijk bezwaar zoo groot niet is, maar wij hebben het dan ook alleen tegen bet toekennen van die prijzenomdat het zonder deugdelijke beproeving geschiedt. De Hollaudsche Maatschappij heeft reeds tweemalen het voorbeeld gegeven van eenen wezenlijk goeden wedstrijd of vergelijkende beproeving en bekroo- ning van enkele werktuigende eerste keer van gras- maaiwerktuigen, de tweede keer van alle werktui gen voor den hooibouw. Het is te hopen, dat zij dit ook in het vervolg blijve doen en evenzoo an dere werktuigen beproeve, als b. v. ploegen, dorsch- werktuigen, enz. Maar dan moet het ook een vast stelsel wordenom op de tentoonstellingen geene af zonderlijke werktuigen te bekroonen, maar dit alleen te doen bij daarvoor deugdelijk ingerigte wedstrijden. Want wat is de beteekenis om b. v. thans ruim een jaar na den gebouden wedstrijdweder eerste prijzen aan grasmaaiwerktuigen, hooiscbudders en booiharken toe te kennen, alleen op het gezigt, nadat men juist toen gezien heeft hoe moeijelijk het is zelfs bij deugdelijke beproeving de voortreffelijkheid van het eene werktuig boven het andere uit te maken. Bevestigen deze uitspraken de uitkomst van een vroeger gebouden wedstrijd, dan zijn zij zonder nut; spreken zij dien tegen, dan geeft dit verwarring en het doet de wedstrijden hunne kracht verlieZen; heeft men met nieuwe of verbeterde werktuigen te doen, dan kan men toch niet alleen op bet oog oordeelen of zij werkelijk beter zullen voldoendan de bij de beproeving met den eersten prijs bekroonden. Aan ploegeneggen zaaiwerktuigen bij vergelij- king eerste prijzen toe te kennen, zonder beproeving is volstrekt en in elk geval af te keuren. En is men overtuigd van de bijna onoverkomelijke bezwaren eener volledige vergelijkende beproeving (Dr. Staring toon- de die laatst nog weder zoo duidelijk aanwat de ploegen betreft), dan komt men eigenlijk tot bet be- sluit of het niet beter ware om voor zulke werktui gen, waarvan de meerdere of mindere voortreffelijk heid niet is uit te maken dan door een lang en aanboudend gebruik onder allerlei omstandiglieden waartoe inzonderheid die behooren welke tot bewer king van den grond dienennimmer vergelijkende prijzen uit te loven en toe te kennen. Want of die eerste prijzen beteekenen niets en niemand hecht er eenige waarde aangelijk nu helaas veelal en niet zonder grond het geval isen dan is het nutteloos daarvoor nog geld te besteden en de moeite en tijd van beoordeelaars te vergen, of de koopers gaan op die eerste prijzen af, maar zullen dan in menig geval door eene verkeerde bekrooningen die kunnen onder zulke omstandigheden wel niet uitblijvenop het dvranl- spoor worden gebragt. Zooom een voorbeeld te noemenzien wij ditmaal als nieuwe of verbeterde egge met een eersten prijs bekroond de dubbele ronddraai- jende ijzeren egge van Ash bij G°. Zoover ons be- kend is hier wel de enkele houten, eenige malen be- proefd en door een paar personen aangekocht, waarvan men echter nog niet met veel lof hoorde gewagen; dit werktuig is echter, meenen wij, bet eerste in ons land en werd in bet geheel niet beproefd. In de Engelscbe landbouwbladen zagen wij het ook dikwerf genoeg aangekondigd maar vonden daarvan nog geen eene aanprijzing op grond van langdurig gebruik.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1