- 198 ISaarlemmermeer-Polder. iiijnland. Haarlemmermeer. Verscliillende Polders. ^ngcsojibcn. STOOMPLOEG. Zijn ditof hebben de keurmeesters er andere genoegzame gronden voor eene prijstoekenning op de groote tentoonstelling van de eerste onzer landbouw- maatschappijenen zijn dergelijke door de praktijk niet gewettigde bekrooningen van nieuwe werktuigen niet zeer geschikt om bij de landbouwers in bet algemeen de vrees voor of de teleurstelling door dergelijke werktuigen zeer te doen toenemen. Wij voor ons zouden boven dergelijke prijstoewij- zingen verre de voorkeur geven aan een degelijk rapport van heereu keurmeesters omtrent de tentoon- gestelde werktuigen, waarin voordeelen en nadeelen van elk werktuig zoeveel zulks doenlijk ware werden ver- meld, maar waar men zich ook zorgvuldig onthield van meer te zeggen dan men waar kan maken, en alzoo geene vergelijking beproefde tussehen al de ver- schillende soorten van een zelfde werktuig, wijl deze vergelijking, die, al kent men de werktuigen nog zoo grondigzoo dikwijls geheel afkangt van de bijzon- dere omstandigheden waarin het werktuig gebruikt moet worden, in den regel eene onmogelijkheid is. Eeeds is deze betere weg door eenige Congres-be- sturen ingeslagen. De Maatschappij zou dit echter zeker op nog betere wijze kunnen volbrengen; onder het tal harer vroegere en latere keurmeesters heeft zij een genoegzaam aantal ervaren personendat zij eene permanente commissie ter beoordeeling der werk tuigen bij wedstrijden en tentoonstellingen zou kunnen vormen, waardoor daarbij de zoo wenschelijke eenheid zonder eenzijdigheid zou te verkrijgen zijn, en de oordeelen op die wijze door de Maatschappij uit te spreken zouden dan voor de landbouwers werkelijk ten rigtsnoer kunnen worden en dit ten gevolge heb- ben, dat ook de fabriekanten al hunne krachten zou den inspannen om te traehten dat die voor hen gun- stig luiden. Bijzondere prijsuitlovingen kunnen hun nutbehouden, waar men niet bestaande werktuigen in het leven wenscht te roepen en daarop de aandacht van fabrie kanten of uitvinders wil vestigen; wij hebben daarvan gewoonlijk ook elk jaar voorbeeldenmaar het ge- woonlijk niet ingezondendat daarop het antvvoord is, bewijzen dat in de meeste gevallen die roepstem daarvoor niet kraehtig genoeg is. Op werktuigen, die zich gemakkelijk op het oog of door eenvoudige beproeving grondig laten beoordee- len, of op nieuwe vindingen waarvan de doelmatigheid terstond in het oog springt zoude men, des gewild, door prijstoekenning nog meer bijzonder de aandacht kunnen vestigenmits daarbij niet van vergelijking en alzoo niet van eerste, tweede en derde prijzen sprake zij; want die vergelijking blijft toch alleen eene tussehen die welke juist op eene tentoonstelling bijeen zijn en is reeds daardoor onvolledig en als zoodanig onjuist. Men zal misschien als bezwaar opmerken, dat vele van die uitlovingen door bijzondere personen of af- deelingen geschieden, die daarvan de kosten dragen. Wij achten dit echter ook verkeerd; men moest de bijdragen vragen zonder bepaalde bestemming en de inrigting van het programma en de uitschrijving der prijzen geheel aan het bestuur overlaten anders toch kan van geen vast geordend plan en goed stel- sel van prijsuitloving sprake zijn. Wij houden het er voor, dat ook de fabrikanten aan eene dergelijke inrigting verre de voorkeur zou den geven; ook hen geeft de prijstoekenning geen grooter voordeel dan de waarde der medaille of van het geld, terwijl zij daarentegen een met redenen omkleed gunstig oordeel eener commissie van erken- de deskundigen ongetwijfeld op veel hoogeren prijs zullen stellen, en zij zich zeker zullen beijveren om elk nieuw of verbeterd werktuig aan hunne beoor deeling te onderwerpen, ten einde het daardoor eene goede bekendheid te versehaffen. Yoorts zou tussehen eene dergelijke vaste commis sie en onze Nederlandsche landbouvvwerktuigmakers en invoerders zeker eene nuttige verstandhouding kunnen ontstaan. Het meerendeel van de leden dier commissie zouden wel praktische landbouwers zijn en de fabrikanten zouden hen zeker gaarne zooveel mogelijk in de gelegenheid stellende werktuigen ook voor de tentoonstelling, op hunne eigene boerderijen te beproeven de leden der commissie kunnen daar entegen de fabriekanten het best onderrigten omtrent de bestaande gebreken of wenschelijke verbeteringen aan die werktuigenwaarover zij als landbouwers na gebruik het best weten te oordeelen. Wij bevelen deze denkbeelden ter nadere overwe- ging aanwij gelooven dat op eene dergelijke wijze de Maatschappij met nog grooter nut dan tot nu toe op het gebied der werktuigkunde, zoowel in het be- lang der landbouwers als der fabriekanten werkzaam zou kunnen zijn. Het SlaatMad n°. 179 bevat het besluit van 6 Oct. 1862, tot uitvoering der wet van 15 Aug. 1862, aan- wijzende als landbouwwerktuigen van meer zamengestel- den aardwelke bij den invoer met 1 pet. der waarde belast zijn, als ploegen, ondergrondsploegen, schilploe- genpaardenhakken aanaardploegen schoffelploegen enz., eggenscarificatorsextirpatorscultivatorsgrub bers enz.kluitenbrekers, landrollen, zaai- en pootwerk- tuigen, maaiwerktuigenhooiharken (voor paarden- kracht), werktuigen tot bereiding van hooi, dorsch- werktuigen, mais-onlkorrelerswerktuigen tot het ver- zameleu van gras, klaver en andere zaken, wan- en kafmolens en andere zuiveringswerktuigenalsmede werktuigen om gerst te ontbaarden, stroosnijders knolle- en wortelsnijders en kneuzers, graan-, boonen-, erwten-, haver- en lijnzaadbrekerswerktuigen tot het droogen van granen en zaden stoomkooktoestel- len tot het bereiden van veevoederaardappel- en appelschillerskneedwerktuigenwerktuigen tot be reiding van boter en kaaswerktuigelijke koemelkers grootere werktuigen, spreiders van drooge en vloei- bare mestspecien en gierpompen hieronder begrepen beender-breektoestellen en andere werktuigen tot be reiding van mestkrachtige voorwerpen werktuigen dienende tot het voort- of overbrengen van beweging door stoom- of paardenkraeht, schapenwasschersaard- appelendelvers en sorteerders, meekrapdelverswerk tuigen om vlas of hennep te reepenzwingelen of braken, en alle andere dienstig tot vlas- of hennep- bereiding, werktuigen tot vervaardiging van droog- duikers, werktuigen tot het leggen van droogduikers bijeukorvenkrachtmeters. In de ministerieele circulaire omtrent de uitvoering van het nieuwe tarief van regten wordt gezegddat het in de bedoeling der wet ligtom ook de ge- deelten dezer werktuigen even als dit nu reeds gescliiedt, tegen het regt van 1 pet. toe te laten. Naar men verneemt, is de heer J. de Vries, raed. et art. obst. dr., adsistent bij het physiologisch laboralorium te Groningen benoemd tot docent aan de landhuishoudkundige school aldaar, in het vak van dierkunde. De heer Booth, de beroemdste fokker van het Korthoorn (Durham) ras van den tegenwoordigen tijd, heeft een dertigtal stierenwelke hij jaarlijks voor den springtijd verhuurt tegen den gemiddelden prijs van vier en twintig honderd gulden per kop. Een enkele daarvan brengt zelfs drie en dertig honderd gulden aan huur op. Woensdag 29 Oct. Najaars-Koemarkt te Monnickendam. Zaturdag 1 Nov. Najaars-Veemarkt te Beverwijk. Woensdag 12 lvoe- en Paardenmarkt te Woerden. Omtrent de werkzaamheden aan de nieuw begrinde wegen vernemen wij, dat Woensdag 22 October de tweede laag grind over eene lengte van 10450 ellen gespreid was. Voor de Vereenigde Vergadering, welke zal ge- houden worden op Woensdag 29 October eferstk. des voormiddags ten 10j/2 ure, zijn aan de orde gesteld Mededeelingen. 1. Verslag waarborg- en slikfondsen. 2. Voorstel omtrent de verlichting der kolk en kleine sluis te Spaarndam. 3. Voorstel omtrent het te geven berigt op een adres van den heer Borski aan Gedeputeerde Staten over de duinen. 4. Voorstel tot aflossing van waarborg-kapitalen. 5. Adres van M. Bax, om vermindering of vrij- stelling van bundergeldwegens door hem aan- gekochte gronden onder Voorhout; Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 14 tot 22 October 1862. GEBORENArie, zoon van H. Stolker en B. Graafland. Christina Johanna, dochter van J. Verknijl en L. van den Heuvel. GerarJu9 Arie, zoon van P. G. van Rijn en A. Verhoeve. Janzoon van L. Vermeulen en J. van 't Want. Catharina, dochter van J. Stolwijk en C. Znidervliet. Ma ria Ida, dochter van H. Spel en J. van der Horst. OVERLEDENCorneliaoud bijna 14 maauden zoon van C. Dijt en M. Straathof. Elbert Oosterbeek, oud 49 jaren, gehuwd met W. Westerveld. Willem Abraham oud 4 we- kenzoon van K. E. Roosdorp en J. E. de Pecker. Anna Wes8el9oud 32 jaren, gehuwd met A. Wijsman. Jan, oud 3 maanden, zoon van F. Maas en J. Verheul. Wouter Kor- nelisoud 9 jarenzoon van P. Baggerman en K. van de Werken. Johannes, oud 4 maanden, zoon van C. Timmers en K. v. d. Wilk. Neeltjeoud 8 jaren, dochter van J. de Vries en W. Dil. ONDERTROUWD T. van de Bruinhorst met G. Wallet. A. den Haan met M. J. van Kampen. L. J. Rekel met M. de Jeu. C. Keijzer met P. Houtzager. B. Leenheer met G. van Trouwer. GEHUWD: J. van Worcom met M. Verstegen. J. J. Veermau met C. van der Moore. Men verneemt dat dijkgraaf en heemraden van de Nieuwkoopsche en Zevenhovensche polders zich tot Z. M. den Honing gewend hebben, met verzoek, om de voorloopig door de Provinciale Staten van Zuid-llolland vastgestelde reglementen voor den pol der Nieuwkoop en voor die van Nieuwkoop en Noor- denniet goed te keurenmaar om dezelve tot nader onderzoek aan Gedeputeerde Staten dezer provincio terug te zenden; welk verzoek wordt ondersteund door verscheidene adressen van ingelandeu der voor- noemde polders. Het nader onderzoek dat alhier beoogd wordtis de aanneming van het voorloopig door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ontworpen reglement voor beide de polders onder een beheer, hetwelk door de ingelanden van het water en rietland zoo kraehtig is tegen gewerkt, dat de Prov. Staten daarom van die vcreeniging hebben afgezien, ten nadeele van de land- bezitters in den polder van Nieuwkoop en Noorden (ruim 800 bunders) en voornamelijk van die in de Nieuwkoopsche droogmakerijwien het niet onver- schiJlig kan zijn, welk bestuur er bestaat over eene waterplas van .1200 bunders, die hunne droog makerij begrenst, over eene lengte van 7000 el. Dat de ingelanden van het water en rietland deze vereeniging tegen werken, is hoofdzakelijk gelegen in de groote voordeelen, welke het willekeurig veenen nabij de Nieuwkoopsche droogmakerij oplevert, en daarin dat bij hen de ook niet ongegronde vrees be staat, dat bij eene vereeniging het plan tot droogma- king van die plassen zoude bespoedigd worden. Dat de ingelanden of eigenaars van de nog overige landen in den polder van Nieuwkoop en Noorden op de bedoelde vereeniging aandringenmoet gezocht worden in hun bestuurdat steeds alleen uit eige naars van water en rietlanden heeft bestaan terwijl er bij de nieuwe inrigting, thans door de Provinciale Sta ten aangenomengeen vooruitzigt bestaat om daariu verandering te brengen aangezien de meerderheid van stemmen aan de zijde der rietboeren iswelke gaarne voor hunne produkten hoog water hebben, en zulks ten nadeele van de landbezitters. Dat de hier bedoelde vereeniging reeds feitelijk be staat en het verzochte dus niet onbillijk is, wordt duidelijk wanneer men in aanmerking neemt 1°. dat de polder van Nieuwkoop en Noorden een gedeelte van den voorboezem uitmaakt van de Nieuw koopsche droogmakerij 2°. dat de polder van Nieuwkoop en Noorden ge heel ten koste van de Nieuwkoopsche droogmakerij wordt bemalen door 3 molens. 3°. dat de Nieuwkoopsche droogmakerij 's jaarlijks de halve kosten draagt in het onderhoud van eenige. werken waarmede Nieuwkoop en Noorden belast is. De stoomploeg werkte heden op B B. 10. De Zuidwesten wind gaf regen en hagel in zoo sterke mate, dat de paarden die op goed droog gelegd land werkten er moesten uitscheiden. In gewone gevallen had ik ook hier een einde gemaakt; doch ik wenschte het werktuig te beproeven onder de meest ongunstige omstandigheden. Waar het land mij kon dragenwas het werk volkomen goedwaar mijne hooge laarzen water schepten, zakte ook de ploeg door de rotte plaatsen heen. Niet weinig tegenspoed vond ik in de koortsdie op dit oogenblik telkens mijne beste arbeiders aan- valt, en schoon tot hiertoe zonder ernstige gevolgen mij toch tijdelijk van hunne hulp berooft. Er zijn dan weder nieuwe noodigdie echter met het werk onbekend zijn, en op nieuw leering noodig hebben. Gist,eren en heden ontving ik een groot getal brie- ven van belangstellendendie verlangen den dag te weten waarop de stoomploeg zal werken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 2