199 - AIDVIMIOTim HAARLEMMERMEER. Marktberigten. Haarlemmermeer. EE- EN PaARDENMARKT. VEE- EN PAARDENMARKT Openbare Aaa'bestediag HAARLEMMERMEER-POLDER, Hervormde Gemeenten van Haarlemmermeer en van Nieuw- Vennep. Door eenige Personen, die de oprigting willen beproeven van eene: Vereeniging tot tier or tit-ring ran nuttige Uennis en gemellig rerkeer I Hun zij in het algemeen geantwoorddat het werktuig zal werken op elken dag dat wind en weder het in de volgende vier weken zullen veroorloven. Heden was daarvan getuige de heer Crommelin van Berkenrode; het is mij echter even onmoge- lijk te bepalen hoe het weder zal zijn, als om alle brieven dienaangaande te beantwoordenmen gelieve dus deze algemeeue voor bijzondere kennisgeving aan te nemen. Haarlemmermeer, 21 October 1862. Mr. J. P. Amersfoordt. WATERBERGING. PEIL DES POLDEES. Naar onze bescheidene meening bestaat er eene eenigzins dwalende zienswijze omtrent de waterberging in den Haarlemmermeer-Polder. Wij toch vermeenen deze nadrukkelijk te moeten splitsen in twee onderdeelen, waarvan de midden- of sebeidslijnhet minimum zomerpeil is. Al wat onder deze zick bevindt en in de diepte is geborgen, gelooven wij toch dat geene waterBERGlNG is; althans, als zooda- nig builen rekening van den boezem te moeten houden welke uit den aard der zaak toch daar steeds verblijft en noodig is, zoowel ter afscheiding der landen on- derling als tot afvoering van het overtollige water naar de stoomtuigen. Deze lijn is in werkelijkheid alzoo niets anders dan de grondlijn ter opneming van de positieve of fluctueerende maal waterberging. Deze lijn nu, is, over de zomermaanden 1861, aange- wezen in het gehouden minimum peil 4.72 -t- A. P. Om hiermede de hoegrootheid des boezems, dat is de werkelijk fluctueerende waterberging te bepalenzoeken wij thans het laag gelogen landen bevin- den dit aclueel te kunnen aannemen (blij- kens dezelfde naauwkeurige statistieken van bemaling over 1861) op. 4.60 plus, te houden boord0.05 4.65 levert een verschil van 0.07 duim ofde inhoud der maal of nood waterberging over eene oppervlakte van 1040 bunder waterbergende vlak- tein den Polder aanweziggelijkstaande aan on- geveer 655.000 kubiek el, waarmede de werkelijke boezem van nood of maalpeil gevuld is; terwijl de landen op 3.65 en daarboven gelegenintusschen finaal droog liggen of erger nog, waar deze, door bevels geholpenbuitenwater innamenen meestal op hetzelfde oogenblik, bun over plus door regen verkregenvolcp ten easte des boezems en der ma chines overbrengen. Wat intusschen deze, 655.000 kub. el houdende boezembij zware stortregens en eene regelmatige toevloeijing uit het hoog, te beduiden hebbe, bewijst de ervaring, hoe spoedig niet, zelfs in zomertijd en in weerwil der meestal sterke verdamping, den der stoomtuigen moet in het werk gesteld om de gevallene regens weder weg te schaffen enspreekt daarmede duidelijker dan alle betoog dat de algemeene boe zem voor maal of noodwater te nietigof wat in deze volmaakt hetzelfde zegt, het peil des polders te hoog gehouden is 1 Het is uit dien hoofde dat wij bescheidenlijk een geheel verschillenden toestand ons voorstellenen zulks (e'niglijk door het thans ten uitvoer leggen van den grondslag bij de iferordening op het inwendig beheer des polders aangenomen, in dato 16 Oct. 1856 n. 1. Het zomerpeil wordl bepaald op 5 el ben. A. P." Hieruit toch zal noodwendig voortvloeijen eene ver- moedelijk zesvoudige vergrooting van den algemeenen boezem, of de berging van niet minder dan 3^830.000 kub. el overtollig water. Immers verzekeren drievierde der landen(geschat op 4 el of lager thans beklonken te zijn,) de voile opneming der fluctueerende 35 duim in den algemee nen boezem of eene berging van niet minder dan ruim3,000,000 kub. el. Het eenvierdeovergebleven hoo per land zal droog liggen en uit dien hoofde, afsluiting van en wa ter begeeren uit den boezem des polders op te malen en deze laat- sten daarmede permanent baten, 'telle 2 duim180,000 Daarenboven tijdelijk 25 duim water bergenbinnen zijne afslui- tingsdammen, zonder daarmede zelve in het allerminst nadeel te Jijden, gelijk aan650,000 n te zamen 3,830,000 Voegen wij bier als baat nog bijde schade door het op te heffen hevelstelsel den polder be- rokkend in water ten laste der stoomtuigen gebragt, wij schatten zulks gematigd op 8,830,000 kub. el. 170,000 of al te zamen 4,000,000 el. Zoodat in der daad 1°. Het peil bepaald op 5 el ben. A. P. 2°. Afsluiting van en opmaling uit den polder. 3°. Afschaffing van bevel sijsteem, den boezem des polders zal baten met hetgeen gelijk staat aan eene zesvoudige vergrooting van dezen. Zoude dit sijsteem ingang vinden en dergelijken toe- stand worden daargesteldwij voorzien daaruit 1°. Dat hetinlaten van buitenxcater finaal zal vervallen. 2°. Dat hoog land door opmaling zal in staat wor den gesteld zich onbelemmerd al het noodigetot hiertoe meestal ontbeerde water, uit den algemeenen boezem te verzekeren. 3°. Dat door opmaling en berging in circa 4500 bunders hoog land, de boezem dubbel wordt gebaat, en door het sub 1° gestelde niet meer zal zijn bezwaard. 4°. Dat gedurende het gunslig saisoen van Maart tot October, door verdamping geholpen, schaars eenig stoomtuig denkbaar iste zullen zijn bewogen. 5°. Dat hiermede spoedig en voldingend kan zijn uitgemaakt dat twee stoomtuigenmidr dan voldoende zijn den polder van overtollig water te ontlasten; ja! het misschien geen hersenschim meer zijn zal op den duur een derde finaal te kunnen ontbeeren. 6°. Dat (en stoomtuig personeel is overbodig ge- wordenen daardoor de dienst des polders aanmer- kelijk zal zijn vereenvoudigd. 7°. Dat eindelijk buiten alle kwestie in ongelijke verhouding de waarde der landerijen zal toenemen, naarmate hierdoor het uitzigt meer is verhelderd op spoedige en houdbare vermindering van polderlasten waar dit ten grondslag heeft: vere'dnvoudigd beheer hernieuwde besparing van sieenkolensmeermiddelen en niet minder de slijtage der drie stoomtuigen. H.J. K. N. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar lemmermeer herinneren belanghebbendendat de dit jaar zal worden gehouden op Woensdagcn den 5den12den, 19den en 26sten November, en den 3den December 1862, in het ontworpen Dorp aan de Kruisvaart. Burgemeester en Wethouders voorn., Haarlemmermeer, PABST, Burgemeester. October 1862. D. EGGINK, Secretaris. op Dingsdag den 28sten October 1862, des voormiddags ten Elf ure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar lemmermeer zullen op bovengenoemden tijdten Raad- huize der Gemeente, in het openbaar aanbestedeni: Het Maken en Leveren van TWAALE SCHOOLBANKEN, waarvan het Bestek en de Voorwaarden ter inzage liggen ter Secretarie der Gemeente Haarlemmermeer. Zegt het voort. DIJKGRAAE en HEEMRADEN van den Haarlem mermeer-Polder zich verzekerd houdende, dat de Ingelanden zoo veel in hun vermogen is zullen willen medewerken om de nieuw begrinde Lengtewegen goed berijdbaar te houden, VERZOEKEN dat over die Lengtewegen, vooral bij zwaren regen, met geen zware Vrachten worde gereden, zoolang de grindlagen nog niet gesloten zijn. Haarlem, 30 September 1862. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J. W. M. VAN DE POLL, Voonitler. E. W. VAN BREDERODE, Secretaris. Tot voltooijing van het groote werk der Stichting van TWEE KERKEN en TWEE PASTORIJEN voor de Hervormde Gemeente in de Haarlemmermeerzijn be- noodigd nog slechts ZESTIEN IIONBEIID GULDEN. Wie helpt ons? Amsterdam, 16 October 1862. De Commissiebereid tot de ontvangst I. PRINS,1 G. A. VAN LIMBURG BR0UVVER, t Predikanten J. P. HASEBROEK,te Amsterdam. P. R. HUGENH0LTZ, J M. N. J. MOLTZER, Predikant te Haarlem. J. KOOIJ, Predikant te Lisse. B. GEWIN, Predikant te IJsselstein. L. T1NH0LT, Predikant. "t to Haar- Mr. M. S. P. PABSTBurgemeester v lemmer- J. ROODENBURG, Presid.-Kerkv. J meer. Het IIoofd-Bestuur der Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft gebruik gemaakt van de bepaling van het Programma voor de Tentoonstelling, te 's Gravenhage. Het stelt mitsdien beschikbaar voor de Leden der Maatschappij, tegen vergoeding van den daarvoor betaal- den prijs15 Madden IERSCHE WITTE WINTER- TAR WE en 15 Mudden RUIGE ENGELSCHE ZO- MER-TARWEbeide op het Monster bekroond geweest met den Eersten Prijsop gemelde Tentoonstelling. Aanvraag der verlangde hoeveelheid vrachtvrij aan den Secretaris der Maatschappij D. R. GEYERS DEIJNOOT. Rusthoek bij 'sHage, 15 October 1862. Op den 2den November e. k., des voormiddags ten 11 ure, zal de EERSTE GODSDIENST-OEFENING in het nieuwe Kerkgebouw van Nieuw-Vennep worden gehouden, onder leiding van den ondergeteekende en daarom op dien dag in de gemeente Haarlemmer meer GEENE GODSDIENST-OEFENING worden ge houden. De DOOPDAG wordt, ten gevolge hiervanver- schi/ct op 26 October te Haarlemmermeer, en 9 No vember te Nieuw-Vennep. 22 October 1862. L. TINHOLT. Predikant te Haarlemmermeer. Consulent te Nieuw-Vennep. zijn de ondergeteekenden gecommitteerd om hiertoe werkzaam te zijn; weshalve zij ALLEN uitnoodigen, die geneigd zijn hieraan deel te nemen, om te com- pareren op Woensdag 29 October e. k.des avonds ten 6 ureten huize van J. VAN DER POELaan het Kruisten einde de zaak te bespreken, en over te gaan tot vaststelling van een Reglement en verkiezing van een Bestuur. HaarlemmermeerL. TINHOLT. 22 October 1862. K. F. ROOSDORP. M. VAN DER KLOOT. Amsterdam.20 October. Botek. Friesche 55 a 58 Kuinder f 53 a 56; Hamper 55 a 57 Deveuter 46 a 50; Zwolsche 52 a 56. 22 October. Granen en Zaden. Tarwe stil 130 ffi bonte Poolsche 346. Rogge prijshoudend; 124 IP Pruissische 228; 123 IP dilo 222; 120 ffi Odessa/207 117 ffi Ar changel 207; 118 ffi Berdianski 206. Op levering per 2100 kilo deze maand iets vaster, Voorjaar onveranderd. In veiling verkocht: 18 last, 113 ffi gebroeide Pruissische Rogge tot f 197 a 198; 176 last, 112 a 116 ffi Taganrog dito tot f 184 a 191, beide per 2100 kilo. - Garst onveranderd; 113 ffi Deensche f 189. Koolzaad op het Najaar J hooger op het Voorjaar onveranderdop 9 v. Olie in Oct. en Nov. 83$ April X 85. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raap- dadelijk en op levering traag; op 6/w. /48$; Vliegend 47$. Lijn-dadelijk vast, op levering prijshoudend; op 6/w. 43$; Vlieg. 42$. Hennep- op 6/w. 47$; Vlieg. 46. Koeken. Raap- per 1040 stuks 88 a 92 Lijn- per 104 stuks 11$ a 14$. Vee. Kalveren lste kwal. 50 a 70; 2de kwal. 40 a 60; 3de kwal. 30 a 50; Schapen 20 a 28 Varkens 46 a 50 cents per Ned. ffi.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3